Arkiv - tidligere indlæg fra forsiden

 

 

15-06-2018

Nyt strategiudspil for termisk forgasning af biomasse

Termisk forgasning kan være en vigtig brik i fremtidens energisystem. Ea Energianalyse har for Partnerskabet for Termisk Forgasning samlet input fra en række interessenter til et samlet strategiudspil. Rapporten beskriver partnerskabet, hvorledes Danmark er langt fremme med forgasningsteknologier og processer, der kan spille ind i energisystemer verden over, og at markedet for forgasningsteknologi er stort i både Danmark og udlandet. Der er dog stadig et betydeligt behov både for målrettet forskning, teknologiudvikling og demonstrationsanlæg samt gunstige, langsigtede rammevilkår for at få investorerne på banen. Download rapporten Strategiudspil termisk forgasning.

Strategiudspillet er omtalt i FIB nummer 64, der er et temanummer om termisk forgasning. Magasinet kan hentes her og artiklen her.

Se mere om Partnerskabet om Termisk Forgasning på forgasning.dk

 

 

 

 

08-06-2018

Ny rapport om fleksibilitet af kraftværker i en kinesisk sammenhæng

Danske kraftværker er blandt de mest fleksible i verden og bidrager således til integrationen af ​​store andele af variabel vedvarende energi i det danske elsystem. Ea Energianalyse bidrog til en analyse, der undersøgte værdien af ​​kraftværksfleksibilitet i en kinesisk sammenhæng, hvor curtailment af vedvarende energikilder har været et enormt problem. Analysen viste, at større kraftværksfleksibilitet kan: Reducere curtailment af vedvarende energi, mindske om kulforbruget og CO2-udledningen og reducere de samlede systemomkostninger. De danske og kinesiske erfaringer blev delt på en konference om kraftværksfleksibilitet, der fandt sted i København den 24. maj 2018 i forbindelse med den niende Clean Energy Ministerial (CEM) og Nordic Clean Energy Week.

 

Projektet blev udarbejdet af:

 

  • Electric Power Planning and Engineering Institute (EPPEI)
  • Energistyrelsen
  • China National Renewable Energy Center (CNREC)
  • Energinet.dk
  • Ea Energianalyse

 

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse og rapporten Thermal Power Plant Flexibility.

 

 

 

 

 

23-04-2018

Opdateret metode for Energistyrelsens energistatistikker på biomasseområdet

Du kan nu finde opdaterede metodepapirer for Energistyrelsens energistatistikker for biomasse på Energistyrelsens hjemmeside. 


Ea har i forbindelse med undersøgelsen af det danske træpillemarked for 2016 i samarbejde med Energistyrelsen opdateret begreber, definitioner og metoder til opgørelse af energistatistik for hhv. skovflis, brænde, halm, træaffald og træpiller. 

 

 

 

 

 

19-04-2018

Ingeniøren:

Pluginhybrid-biler udleder mindre CO2 end både benzin- og elbiler

Ingeniøren skriver i dag om Ea’s beregninger for udledningen af CO2 fra hhv. benzin-, el- og pluginhybrid-biler. Beregninger som inkluderer både fremstilling af bilen og den el, og andet brændstof, som bilen over hele dens levetid vil forbruge.


Beregningerne viser hvor mange kilometer en elbil og en plug-in hybridbil skal køre før den lavere CO2 udledning ved kørsel opvejer CO2 udledningen ved produktion af batteriet. Det er antaget at diesel- og benzin indeholder 10% biobrændsler, samt at elbilens strømforbrug udleder 300-425 kg CO2 i bilens levetid. 


Læs hele artiklen her.

 

 

 

 

21-03-2018

Ny rapport om potentialet ved energirenovering af den eksisterende bygningsmasse

Ny rapport om potentialet ved energirenovering af den eksisterende bygningsmasse
Netop udgivet rapport af Ea Energianalyse for Bygherreforeningen, analyserer hvor stor en del af sparepotentialet for den eksisterende bygningsmasse, som det kan betale sig for det danske samfund at udnytte frem mod 2050. Analysen finder, at det samfundsøkonomisk optimale varmebesparelsesniveau i den eksisterende bygningsmasse er 31% frem mod 2050.

 

Læs mere om:

 

 

 

15-03-2018

Prisen på havvind er faldet kraftigt de seneste år og teknologiudvikling og skalaeffekter forventes at føre til yderligere omkostningsreduktioner i de kommende årtier. Dette giver nye muligheder for landene omkring Østersøen, som har gode vindforhold og fornuftige havdybder.


På denne baggrund lancerer EU-Kommissionen et projekt under Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) samarbejdet med henblik på at analysere de økonomiske og tekniske potentialer for havvind i Danmark, Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland og Sverige. Undersøgelsen vil foreslå elementer til en køreplan for en koordineret havvindstrategi for Østersøregionen.


Ea bidrager med ekspertise inden for elsystemmodellering, markedsreguleringsanalyse, samt med vores erfaringer og data fra flere tidligere projekter i regionen.

 

Du kan læse mere om:

 

10-01-2018

Træpilleforbruget i Danmark vokser

Energistyrelsens træpilleundersøgelse for 2016 er udarbejdet af Ea Energianalyse i 2017. Den viser, at træpilleforbruget i Danmark er steget omkring 22 pct. sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse fra 2014. Stigningen er sket såvel i de store kraftvarmeværker, der har bevæget sig væk fra kul, og i de mindre anlæg i private husholdninger samt i industri, institutioner og offentlige bygninger.

 

Træpilleundersøgelsen har kortlagt den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2016. Der blev fremstillet ca. 0,16 mio. ton træpiller i Danmark, mens der blev importeret godt 2,4 mio. ton, heraf halvdelen fra Baltikum. Dermed kom 94 pct. af den samlede forsyning af træpiller i 2016 fra udlandet.

 

Hent rapporten her.

 

 

 

09-01-2018

Udgivelse af et Indonesisk Teknologikatalog

Det Indonesiske Nationale Energiråd (NEC) har i dag offentliggjort et katalog over teknologidata for den indonesiske energisektor, der indeholder beskrivelser, samt tekniske og finansielle data, for flere relevante energiteknologier i Indonesien. Kataloget findes på NECs hjemmeside, hvor det vil blive opdateret med nye data og teknologier to gange årligt.


Kataloget er udarbejdet af NEC, BPPT Engineering og Ea Energianalyse, i samarbejde med MEMR, PLN, Energistyrelsen og den danske ambassade i Indonesien. Kataloget er finansieret under ESP3-programmet.
Læs mere om Eas involvering i udviklingen af det Indonesiske Teknologikatalog.

 

 

 

 

18-12-2017

Mød Ea på Folkeuniversitetet – tilmeldingen er netop åbnet!

 

 

Til foråret tager Ea Energianalyse dig bag energipolitikken, i en foredragsrække over 7 onsdage, hvor vi tager dig med ind i den aktuelle energipolitiske debat, ser på elmarkedets funktion, diskuterer rollen for biomasse, energieffektivitet, elbiler og kraftvarme og ser på Danmarks rolle i en global omstilling.

 

Tilmeld dig her.

 

 

 

07-12-2017

Marokko henter viden om elnet i Danmark

Dansk Energi har skrevet om den 2-dages workshop, som Ea Energianalyse og Dansk Energi for nyligt har afholdt i Casablanca, Marokko. Workshoppen omhandlende globale PV-tendenser, udfordringer, drift af distributionsnettet, samt erfaringer fra lande som Tyskland, Italien og Danmark.

 

Læs artiklen her.

 

 

 

05-12-2017

Billig vind og sol

Ea Energianalyse bidrager til energisektorprogrammer i Mexico, Kina, Indonesien og andre lande. Den store udfordring i de lande er at tilfredsstille et hurtigt stigende elforbrug til lave omkostninger med mindst mulig CO2 emission. Hertil kommer ønsker om grønne jobs lokalt. Danmark har vist vejen med teknologiudvikling og systemindpasning. Nu tyder meget på, at de nye økonomier betaler tilbage med en billiggørelse der vil gavne og accelerere den grønne omstilling også i Danmark.


Lyt til Hans Henrik Lindboe´s indlæg om billig vind og sol fra DR P1’s Orientering fra 4 december.

 

27-11-2017

Energilagring og fremtidens energisystem

 

Læs artiklen ”Energilagring og fremtidens energisystem” i november udgaven af EnergiForum Danmarks digitale magasin, hvor Hans Henrik Lindboe, partner i Ea Energianalyse, giver et overblik over energilagring i dag og et bud på fremtidens lagringsmuligheder, når vi i højere grad skifter til fluktuerende energikilder.

 

 

15-11-2017

Rådgivere valgt til Energistyrelsens grundbeløbsindsats

Ea Energianalyse er glade for at være en del af det rådgiverteam, som over de næste 2½ år skal varetage opgaven med at rådgive grundbeløbsværkerne i samarbejde med Energistyrelsens grundbeløbsteam.


En række fjernvarmeværker i Danmark vil fra 2019 ikke længere modtage grundbeløb, hvilket kan have væsentlige konsekvenser for varmeprisen. Energistyrelsen har igangsat en større rådgivningsindsats, som gennem rådgivning om teknisk, økonomisk og administrativ optimering skal hjælpe værkerne med at omstille til de nye økonomiske vilkår.

 

Alle fjernvarmeværker, der i dag modtager grundbeløb, kan ansøge ordningen og herigennem blive tildelt gratis rådgivning.

 

Ansøgningsmaterialet hertil kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/grundbeløb og de udfyldte ansøgninger sendes til Energistyrelsen på mail grundbeloeb@ens.dk.

 

 

 

Over de næste par uger afholdes fire workshops på tværs af landet, hvor rådgivningsholdet bestående af NIRAS, PlanEnergi, BDO Revision og Ea Energianalyse vil være til stede til at hjælpe værkerne med spørgsmål om ordningen og med at udfylde ansøgningsskemaerne. Deltagelsen er åben og gratis. Tilmelding og mere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

 

16-10-2017

China Renewable Energy Outlook 2017 – lancering af executive summary

China Renewable Energy Outlook 2017 (CREO) lanceres idag på konferencen China Wind Power 2017 i Beijing.

 

CREO 2017 er anden udgivelse af den årlige CREO analyserapport, som tager temperaturen på den kinesiske energisektor igennem dybdegående scenariearbejde og policy analyser. Udover at præsentere et overordnet blik på udviklingen af det kinesiske energisystem, kaster årets CREO også lys over Kinas mulige rolle i implementering af Parisaftalens 2-graders målsætning. Hertil kommer analyser af nøgleudfordringer ved opskalering af vedvarende energi i Kina.

Publikationen sammenfatter de vigtigste resultater af det omfattende underliggende analysearbejde, som præsenteres i den endelige og fulde rapport på klimakonferencen i Bonn i november. Rapporterne udgives på Engelsk og Kinesisk.


CREO 2017 er blevet udarbejdet i forbindelse med et multilateralt projektsamarbejde, støttet af den engelske filantropiske fond Children’s Investment Fund Foundation. Det nationale center for vedvarende energi (CNREC) i Kina, som er forankret i National Development Reform Commission’s (NDRC) Energy Research Institute (ERI) er sammen med øvrige centre i ERI ansvarlige for publikationen.


Danmark og Tyskland bidrager økonomisk til projektet, som inddrager ekspertise fra den danske Energistyrelse, Energinet.dk, Ea Energianalyse, det tyske energi agentur (DENA), GIZ, Agora Energiwende og det amerikanske National Renewable Energy Laboratory (NREL). En række øvrige kinesiske videninstitutioner har derudover leveret teknisk bistand til projektet.

 

Læs mere om projektet:

Download:

16-10-2017

Workshop om PV-integration i Marokko
Ea Energianalyse har netop afholdt en todages workshop i Casablanca, Marokko, om integration af solceller i elsystemet. Workshoppen blev holdt på fransk og var finansieret af UNEP-DTU for ONEE, det nationale kontor for energi og drikkevand i Marokko.


Marokko har et stort solpotentiale og en ambition om at installere 2000 MW solceller i 2020, hvilket ville svare til, at ca. 14% af det marokkanske elforbrug blev dækket af sol. Workshoppen omhandlede globale PV-tendenser, -udfordringer og -integrationsmuligheder, samt erfaringer fra lande som Tyskland, Italien og Danmark. Udover Ea Energianalyses præsentationer, fortalte Jasmin Mehmedalic fra Dansk Energi om sine praktiske erfaring med netregler (grid codes) og drift af distributionsnettet.

 

 

 

 

 

25-09-2017

IEA Bioenergy Task 33 holder workshop hos Skive Fjernvarme 24. oktober

To IEA-grupper er gået sammen om at arrangere en workshop om fluid bed teknologi til omsætning af biomasse og affald i Danmark. Workshoppen "Fluidized bed conversion og biomass and waste" finder sted 24. oktober i Skive med oplægsholdere fra hele verden.

 

Det er IEA Fluidized Bed Conversion og IEA Bioenergy Task 33 termisk forgasning, der har sat hinanden i stævne og inviterer åbent til deltagelse i workshoppen, hvor man kan høre om og drøfte en række tekniske aspekter af fluid bed teknologier og høre om nye anlæg og muligheder. Arrangementet omfatter et besøg hos Skive Fjernvarme den 25. oktober.

 

Workshoppen arrangeres bl.a. af Ea Energianalyse, som repræsenterer Danmark i IEA Task 33. Program og tilmelding sker via Task 33's hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

14-09-2017

Er du vores nye studentermedhjælper?

 

Kunne du tænke dig at arbejde med energimodeller, har du flair for tal og erfaring med modelleringssproget GAMS? Så er stillingen som studentermedhjælper i Ea Energianalyse måske noget for dig.

 

 

 

 

29-08-2017

Forundersøgelse af biomasseanlæg på Java

Ea har siden starten af 2016 arbejdet med analyser og scenarier for grøn omstilling i den Indonesiske energisektor. Senest har vi vundet en opgave under det dansk-indonesiske regeringssamarbejde ESP3 (Environmental Support Programme, fase 3), om hvordan biomasse bedst kan erstatte kul til energiformål på Indonesiens mest folkerige ø, Java. Ea er projektleder og løser opgaven i tæt samarbejde med en lokal konsulent og med det statsejede skovselskab Perhutani. På opstartsmødet i Jakarta den 10. august præsenterede partner Hans Henrik Lindboe et oplæg til drøftelse af muligheder og udfordringer med fokus på økonomi og bæredygtighed.

 

Du kan læse mere om:

 

 

 

 

15-08-2017

Veje til 50% VE i 2030

Ea Energianalyse har for vindmølleindustrien udarbejdet en scenarieanalyse af veje til at nå regeringens mål om mindst 50% VE i Danmarks energiforsyning i 2030.

 

I rapporten ses bl.a. på konkurrencen mellem forskellige VE teknologier, hvordan afgifter og tilskud påvirker dette og på hvordan 2030 målet harmonerer med det langsigtede mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

 

For mere information:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe og János Hethey

 

 

09-08-2017

Landbaseret vindpotentiale i Vietnam

Ea Energianalyse har netop, i samarbejde med DHI GRAS, præsenteret resultaterne fra vores nyligt afsluttede analyse af landbaseret vindpotentiale i Vietnam. Resultaterne blev præsenteret på en workshop arrangeret af GIZ i HaNoi, Vietnam, fra den 13.-14. juli og blev efterfulgt af en træningssession i QGIS-softwaren, som er benyttet til analysearbejdet. På workshoppen deltog et stort antal interesserede parter, herunder repræsentanter fra ministeriet, energibranchen og akademiet.

 

 

Følg linket for at læse mere om projektet VE ressourcer i Vietnam, som er gennemført i forbindelse med det dansk-vietnamesiske samarbejde mellem Energistyrelsen og Vietnams Ministerium for Industri og Handel.

 

 

 

 

31-07-2017

Potentialet for demand response i Litauen

Ea besøgte for nyligt Vilnius for at deltage i kick-off-mødet omkring potentialet for fleksibelt forbrug (demand response) i Litauen. Projektet fokuserer på at identificere det tekniske potentiale i elsystemet såvel som de nødvendige tekniske krav for både operatører og forbrugere.


• Læs mere om projektet Demand response i Litauen her

 

 

 

09-06-2017

Vi har brug for et smartere tilskudssystem

Ea Energianalyse udtaler sig i dag i Ingeniøren, om behovet for nye støtteprincipper til vind- og solcellestrøm.

 

Vindmøller og store solcelleanlæg har traditionelt modtaget støtte enten som et pristillæg til elmarkedsprisen eller en fastprisafregning, men begge systemer har væsentlige ulemper.

 

Tilskudsordninger, der er baseret på et pristillæg til elmarkedsprisen, indebærer et risikoelement ifølge partner ved Ea Energianalyse, Anders Kofoed-Wiuff:

 

 

- Sagen er, at de fremtidige elpriser i Danmark er vanskelige at forudse, da de i høj grad bestemmes af politiske tiltag. Et eksempel er den fremtidige indretning af kvotesystemet og eventuelle ændringer i elmarkedsmodellen m.v. Den usikkerhed vil alle investorer tage sig betalt for i form af et større tilskudsbehov og dermed en større regning til de skatteydere som grundlæggende vil den grønne omstilling så billigt som muligt. Hertil kommer, at risikoelementet vurderes særligt stort for den type investorer der ved mere om vindmøller end om prisprognoser i elmarkedet. Og den type investorer bør også kunne komme i betragtning.

 

Omvendt vil en traditionel fastpris afregning give stor sikkerhed for investorer, men ulempen er, at den ikke tager hensyn til at elektricitet har forskellig værdi alt efter hvor i systemet møllerne placeres, og hvornår VE-strømmen produceres fortæller Anders Kofoed-Wiuff:

 

 

- Den model, vi foreslår, kombinerer de bedste elementer fra ovenstående to grundmodeller. Idéen er dels at der før udbuddet beregnes en værdifaktor for det enkelte delmarked. Det kan fx. betyde, at en møllepark i Vestdanmark skal byde 1 øre lavere for at udkonkurrere en møllepark i Østdanmark, hvor vindstrømmen måske er mere værd. Endvidere kan der indlægges en mekanisme der efter samme princip som grundbeløbet til decentral kraftvarme sikrer, at VE anlæggene har incitament til at reagere på variationerne i elprisen time for time. Herved sikres at der opnås maksimal værdi af elproduktionen fra VE-anlægget.

 

 

 

 

01-06-2017

Ea støtter udviklingen af ​​et indonesisk teknologikatalog

Ea Energianalyse støtter, i samarbejde med Energistyrelsen, den danske ambassade i Indonesien og det indonesiske agentur for vurdering og anvendelse af teknologi (BPPT), udviklingen af ​​et indonesisk teknologikatalog for det nationale energiråd (NEC) i Indonesien. Projektet blev igangsat med en workshop i Jakarta i starten af maj, hvor der var stor interesse for og enighed om katalogets relevans blandt de mange fremstående indonesiske interessenter som deltog.

 

Du kan læse mere om projektet her.

 

 

 

 

29-05-2017

Teknisk workshop i Hanoi, Vietnam

Ea Energianalyse har været involveret i arbejdet med at øge VE-integrationen i den Vietnamesiske elsektor siden 2015, bl.a. via diverse analysearbejder og hjælp til kapacitetsopbygning.

 

Inden for vores engagement i det dansk-vietnamesiske samarbejde mellem Energistyrelsen, den danske ambassade i Vietnam og Ministeriet for Industri og Handel i Vietnam, har vi for nylig præsenteret vores langsigtede VE-scenarioanalyse på en teknisk workshop i Hanoi, Vietnam. En analyse, som er lavet ved hjælp af energimarkedsmodellen Balmorel.


Resultaterne af analysen vil blive samlet i en tekniske rapport og indpasset i Vietnams Energy Outlook rapport, som forventes at blive en fælles udgivelse fra Energistyrelsen og Ministeriet for Industri og Handel i Vietnam.


Hvis du vil vide mere, kan du læse om vores projekter i Vietnam her:

 

 

 

22-05-2017

30% reduktion af CO2 for vejtransport i EU

Klimpolitik handler i stigende grad om transport (knap 25% af de samlede udledninger), og om hvordan EU og medlemslandene får gang i den grønne omstilling i perioden frem til 2030.

 

For at få belyst mulighederne for, hvad der skal til og få belyst de samfundsøkonomiske omkostninger, har Energifonden finansieret en analyse, der er udført af Ea Energianalyse. Analysen bygger videre på en lignende analyse af mulighederne i Danmark, der blev offentliggjort i november 2015.

 

Analysen er baseret på 2 scenarier: Et Business as Usual (BaU) scenarie og et 30% scenarie, hvor CO2-udledningen reduceres med 30% i forhold til 2005.

 

 

Analysen viser at:

  • EU kan nå 30% reduktion for vejtransporten, hvis der er politisk vilje til nye politiske tiltag
  • Uden en politisk indsats vil der være en underopfyldelse på 15%-point i 2030, der skal dækkes ind af reduktioner andre steder (landbrug, bygninger mv.)
  • Hvis man satser på at nå de 30% i 2030 vil den årlige samfundsøkonomiske pris ved at reducere CO2 falde dramatisk, dvs. til omkring nul i 2030 og vil herefter fortsætte nedad og blive negativ.
  • Resultatet afhænger af tre indsatser: krav til køretøjers effektivitet (inkl. lastbiler og busser), flere elbiler og brug af mere biobrændstof.
  • Hvis man tager én af disse tre indsatser ud af ”ligningen”, bliver det meget svært at nå målet på 30% uden at da de resterende to indsatser skal trække en urealistisk høj del af læsset.

 

Resultaterne blev præsenteret på konferencen "EU roadmap for decarbonizing road transport towards 2030", som blev afholdt i Bruxelles d. 3. maj.

Læs mere om projektet og download analysen Grøn transport roadmap for EU.

 

 

 

 

16-05-2017

Baltic Energy Technology Perspectives (BENTE)

Første fase af Baltic Energy Technology Perspectives (BENTE) er indledt - et projekt, der vil lave dybdegående scenarioanalyser af de spørgsmål, som er afgørende for, at de baltiske lande når deres klima- og energimål på den mest omkostningseffektive måde.


Ea Energy Analyses og VTT Finlands Tekniske Forskningscenter vil i projektet bistå forskningssamarbejdet BENTE i dataindsamling og scenarie specifikation, modellering med både TIMES-VTT og Balmorel modellen, samt analyser af modelleringsresultaterne.

 

 

 

18-04-2017

Ny rapport om integration af termisk forgasning i det danske energisystem

 

Du kan i Ingeniøren fra 18. april 2017 og FiBs nyhedsbrev fra marts 2017 læse om vores nyligt udgivne rapport om integration af termisk forgasning i det danske energisystem.

 

Rapporten konkluderer bl.a., at der skal ske markante prisstigninger på naturgas og CO2, før det kan blive samfundsøkonomisk attraktivt at producere gas ud fra træ/halm, men at termisk forgasning af affald har mere lovende perspektiver.

 

Rapporten er udarbejdet for Partnerskabet for termisk forgasning, som støttes af EUDP.

 

Download rapporten Integration af termisk forgasning i det danske energisystem.

 

Læs mere om projektet:

 

 

 

06-04-2017

Balmorel Lite: Energistyrelsen lancerer værktøj udviklet af Ea til simulering af elsystemer

Energistyrelsen har i dag lanceret online-værktøjet Balmorel Lite, som er udviklet af Ea Energianalyse.

 

Balmorel Lite er lavet med udgangspunkt i el- og varmemarkedsmodellen, Balmorel, og er udviklet med det særlige formål at vurdere værdien af vedvarende energi (VE) i forskellige elsystemer. Værktøjet kan benyttes frit og giver brugerne en visuel og interaktiv introduktion til el-markedsmodeller og de muligheder og konsekvenser, som VE-integration kan medføre.

 

 

 

 

13-03-2017

Danske erfaringer med integration af VE kan hjælpe Indonesien

 

Vores engagement i Indonesien fortsætter og i den forbindelse, har vi for nyligt udgivet en rapport over danske erfaringer med integration af fluktuerende VE.

 

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Energinet.dk og Energistyrelsen og relaterer, hvor muligt, de danske erfaringer til Indonesiske forhold og politiske ambitioner.

 

Download rapporten Powering Indonesia by Wind - Integration of Wind Energy in Power Systems.

 

Læs mere om projekterne:

 

 

 

 

07-02-2017

Konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren

Ea Energianalyse skal i samarbejde med Deloitte og Konveks gennemføre en konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren for Energistyrelsen. Analysen har særlig fokus på produktionsleddet og skal bl.a. komme med anbefalinger, som kan øge konkurrencen.

 

 

 

01-02-2017

Ny rapport om muligheder for VE i fremtidens fossilfrie transportsektor

 

Energistyrelsens Biogas Taskforce offentliggjorde i dag en analyse af forskellige muligheder for VE i fremtidens fossilfrie transportsektor i 2050, som Ea Energianalyse har lavet i samarbejde med Syddansk Universitet.

 

Rapporten konkluderer, at det kan være økonomisk og klimamæssigt fordelagtigt at introducere biogas til tung transport frem for hovedsageligt at satse på flydende brændstoffer i dette segment.

Læs mere om projektet og download rapporten "Biogas og andre VE brændstoffer til tung transport”.

 

 

 

 

18-01-2017

Energiscenarier for Mexico

Hvor meget billigere er det at formulere mål for udviklingen af elsystemet i Mexico i form af krav til CO2 udslippet, sammenlignet med mål for vedvarende energi? Og hvor meget mere koster det hvis Mexico skal spare endnu mere på CO2-udledningen? Disse spørgsmål bliver besvaret ved hjælp at detaljerede analyser af det mexikanske elsystem med brug af modellen Balmorel.

 

Læs mere om projektet her

 

 

20-01-2017

Indonesisk delegation på studietur i Danmark

Ea Energianalyse har de seneste par dage afviklet to træningsseminarer for en indonesisk delegation fra ministeriet for energi og mineralressourcer, som er på studietur i Danmark.

 

Vi har igennem længere tid støttet det danske udenrigsministerium og Energistyrelsen i samarbejdet med den indonesiske regering, hvor vi er involverede i både udviklingen af energimodellering i Indonesien samt i integrationen af fluktuerende VE i Indonesien. Seminarerne omhandlede træning i elmarkedsmodellerne Balmorel og Sisyfos.

 

 

 

 

08-12-2016

Wind Energy Days i Vietnam

Ea Energianalyse deltog i sidste uge i ’Vietnam Wind Energy Days’ i Hanoi og Ho Chi Minh City, med en præsentation om udvikling af den Vietnamesiske elsektor. Workshoppen var arrangeret af den danske ambassade i Vietnam i samarbejde med Vestas og relevante danske og internationale interessenter inden for vindenergi.


Læs mere om Vietnam Wind Energy Days eller læs præsentationen “RE Expansion and Integration Possibilities in Vietnam: Future Perspectives”.

 


 

 

05-12-2016

Workshop i Jakarta: Dansk-Indonesisk samarbejde om integration af fluktuerende vedvarende energi i elnettet

Ultimo november blev de danske erfaringer med integration af vindkraft drøftet med indonesiske interessenter på en workshop i Jakarta. I samarbejde med den danske ambassade i Jakarta, Energistyrelsen og den danske TSO Energinet.dk præsenterede Ea Energianalyse danske erfaringer med integration af fluktuerende vedvarende energi i elsystemet og drøftede mulighederne for det indonesiske elsystem sammen med workshoppens 60 deltagere. Deltagerne var primært embedsmænd fra det indonesiske Ministerium for Energi og Minerale Ressourcer samt den statsejede forsyningsvirksomhed PLN.


Det overordnede formål med samarbejdet er at bistå Indonesien med at udvikle politikker og strategier til at nå de nationale mål for vedvarende energi og energieffektivisering.


Læs mere om workshoppen og projektet ”support for integration of variable renewable energy in Indonesia”.

 

 

 

 

 

02-12-2016

Hvordan vil incitamentet for fleksibelt elforbrug udvikle sig?

Vil flere vindmøller føre til mere varierende elpriser? Ea Energianalyse har ved hjælp af Balmorel modellen analyseret de fremtidige elprissvingninger. Resultaterne blev præsenteret på seminariet Fleksibelt elforbrug i virksomheder som blev holdt af CLEAN den 30.11.2016 i Middelfart.

 

Læs præsentationen ”Hvilke prissvingninger kan forventes i det fremtidige elmarked?

 

 

 

 

29-11-2016

Vi bruger brænde i flere og nyere brændeovne end vi troede

Energistyrelsen offentliggjorde i dag en undersøgelse af brændeforbruget og bestanden af brændefyrede enheder i Danmark i 2015, som Ea Energianalyse i samarbejde med Danmarks Statistik har lavet for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.
Brændeforbruget var 22.900 TJ og foregik i omkring 842.000 brændeovne, pejseindsatser, masseovne og åbne pejse samt omkring 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse.

 

Læs mere om Brændeundersøgelsens resultater her, download rapporten Brændeundersøgelse 2015 eller kontakt Morten Tony Hansen.

 

 

 

 

 

 

22-11-2016

Fælles IEA Wind Task 25 og 26 møde i Glasgow, Skotland

IEA landerepræsentanter for Task 25 (Design and Operation of Power Systems with Large Amounts of Wind Power) og Task 26 (Cost of Wind Energy) mødtes for nylig til et fælles møde i Glasgow, Skotland.

 

På mødet, præsenterede Ea Energianalyse resultater fra vores igangværende undersøgelse af værdien af vindkraft i elsystemer. Studiet undersøger systemkonsekvenser af teknologiske fremskridt, såsom vindmøller optimeret til lave vindhastigheder og vindmøller med højere navhøjder.


Ea Energianalyse repræsenterer Danmark og leder arbejdspakken om værdien af vindkraft, som udføres via modellering i Balmorelmodellen.

 

 

 

 

07.11.2016

Status fra vores arbejde i Indonesien

Ea Energianalyse rådgiver det indonesiske energiråd (National Energy Council, NEC) i anvendelse af energimodellen Balmorel til analyser af integration af vedvarende energi i elsystemet. I den forbindelse har vi netop afholdt en workshop, d. 19. oktober, om modellering af den indonesiske elsektor i Balmorel, for nogle af de vigtigste interessenter i den indonesiske elsektor.

 

Ea's udstationerede konsulent i Jakarta, Bjarne Bach, og partner Lars Bregnbæk, har i samarbejde med NEC arbejdet på strategien for scenarieopsætning i Balmorel og lagt sidste hånd på første udkast af Indonesiens Energy Outlook for 2016. Næste skridt bliver at færdiggøre Outlook'en, samt udarbejde og analysere forskellige 2050 scenarier for elsektoren. Følg linket, hvis du vil vide mere om projektet 'energimodellering i Indonesien'.

 

 

 

 

31.10.2016

China Renewable Energy Outlook 2016 offentliggjort på International Forum on Energy Transitions i Suzhou

Den første udgave af China Renewable Energy Outlook (CREO) blev lanceret på International Forum on Energy Transitions i Suzhou mandag 31 oktober 2016. Suzhou Forum er en global begivenhed arrangeret i fællesskab af den kinesiske National Energy Administration, International Renewable Energy Agency (IRENA) og Jiangsus provinsregering.

 

China Renewable Energy Outlook 2016 giver et overblik over udviklingen i det kinesiske energisystem og identificerer de vigtigste udfordringer og muligheder for fremtiden. Den præsenterer to udviklingsscenarier ser dels på det spor der anlægges af nuværende politik og dels undersøger mulighederne for, og konsekvenserne af, øgede VE-ambitioner. Endelig er forskellige politiske tiltag og rammebetingelser for vedvarende energi belyst, herunder i forhold til fleksibilitet i elsystemet, den igangværende elmarkedsåbning, fleksibel anvendelse af transmissionslinjer, omkostninger og priser, støttesystemer, fremme af distribueret produktion og muligheder for VE til opvarmning.

 

Studiet konkluderer at de nuværende politikker, herunder tiltagene omfattet af den 13. femårsplan kan sikre opfyldelsen Kinas internationale forpligtelser, såfremt disse planer implementeres. Dette inkluderer Kinas Nationally Determined Contribution (NDC) til Paris-aftalen. CREO viser også, hvordan mere ambitiøse mål for vedvarende energi kunne opnås for at sætte Kina på kursen imod en 2-graders fremtidig.

 

 

The China Renewable Energy Outlook er en årlig publikation udstedt af China National Renewable Energy Centre (CNREC) og udarbejdet under programmet Boosting Renewable Energy as part of China’s Energy Revolution.

 

Ea Energianalyse har været stærkt involveret i udarbejdelsen af denne første CREO publikation. Ea Partner Lars Møllenbach Bregnbæk har fungeret som Chief Modelling Ekspert i CNREC siden 2015.

 

Vil du vide mere?

 

 

 

 

27.10.2016

Energiforsyning 2030 - et bud på fremtidens fjernvarme

Grøn Energi har netop udgivet en analyse om energiforsyningen i 2030, som er udarbejdet i samarbejde med Ea Energianalyse. Analysen præsenteres i dag, torsdag d. 27. oktober, på Dansk Fjernvarmes 58. landsmøde, der afholdes i Bella Centret i København.

 

 

 

 

26.10.2016

Ea i pressen

Fagpressen bringer et interview med Hans-Henrik Lindboe, partner i Ea Energianalyse, om hastigheden i den grønne omstilling.

 

 

 

26.10.2016

CO2-emission ved øget elforbrug
Ea Energianalyse finder, i netop udgivet analyse, at der må forventes at være en

CO2-konsekvens af øget elforbrug i Danmark, idet EU 's kvotesystem ikke vil lægge et bindende CO2-loft i mange år frem i tiden.

 

CO2-konsekvensen afhænger af den fremtidige udvikling af det internationale elsystemet og bør vurderes ud fra dette over en længere periode, f.eks. frem til 2050 eller over elforbrugets levetid. For øget elforbrug i 2020-2050 vil den tilbagediskonterede effekt i 2016 svare til ca. 425 g CO2/kWh i et medium-scenarie for den fremtidige udvikling i elsektoren, og under forudsætning af at verden forfølger en ambitiøs klimadagsorden.

 

Ved vurdering af CO2-effekten ved elforbrug er det derudover afgørende, om elforbruget kan klassificeres som "nyt" elforbrug, eller om der er tale om elforbrug, som eksempelvis blot flyttes imellem lande.

Analysen er lavet for Ingeniørforeningen IDA og blev præsenteret på et debatmøde på Christiansborg den 25. oktober.

 

 

 

 

 

 

11.10.2016

Ea taler ved dette års Arctic Circle Assembly i Island

Mere end 2000 deltagere fra 50 lande samles årligt til Arctic Circle Assembly i Reykjavík for at diskutere fremtiden for Arktis.


Anders Kofoed-Wiuff, partner i Energianalyse, var inviteret til at præsentere i en breakout session om fremtidige elnetværk i Nordatlanten. Med baggrund i projektet Nordic Energy Technology talte han om transmissionsforbindelsers rolle i overgangen til VE baserede energisystemer.

Download præsentationen her.
Arctic Circle Assembly blev afholdt i Reykjavík fra d. 7.-9. oktober 2016

 

 

 

 

03.10.2016

Hvad siger verdens førende vindeksperter?

Ea Energianalyse har, via vores deltagelse i IEA Wind Task 26, bidraget til IEAs seneste undersøgelse blandt verdens førende vindeksperter. Undersøgelsen er udgivet i tidsskriftet Nature Energy og har siden fået megen opmærksomhed i pressen.


Resultaterne baseres på interview med 163 af verdens førende vindeksperter, herunder en ekspert fra Ea Energianalyse, og behandler udviklingsmulighederne på teknologiområdet og fremtidige omkostninger ved vindenergi.


Læs mere om resultaterne i the Washington Post eller download artiklen her.

 

 

 

 

 

 

 

10.08.2016

Ea i pressen

Altinget henviser i dag til vores notat om PSO-lignende støttesystemer i en række EU lande.


Notatet er udarbejdet for Danmarks Vindmølleforening og beskriver finansieringsformer for VE-støtte i en række centrale EU lande.


Download notatet her eller læs artiklen på Altinget.

 

 

 

27.07.2016

Ea Energianalyse øger tilstedeværelsen i Indonesien

Ea Energianalyse rådgiver the indonesiske energiråd (National Energy Council) i anvendelse af energimodellen Balmorel til analyser af integration af vedvarende energi i elsystemet. I denne forbindelse udstationeres konsulent Bjarne Bach i Jakarta fra august til udgangen af 2016, hvor han vil oplære det Indonesiske energiråds medarbejdere i modellering og analyser med Balmorel.

 

Læs mere om projektet Support til udviklingen af et system til modellering af energisystemet i Indonesien

 

 

 

 

 

22-06-2016

Fuld fart på udvikling af biobrændsler som jetfuel

Biobrændstof som jetfuel er en realitet, men det er endnu for dyrt i konkurrence med fossilt brændstof til at slå rigtigt igennem. Det var blandt konklusionerne på en workshop afholdt i forbindelse med IEA Bioenergy Task 33, der arbejder med termisk forgasning af biomasse og affald.

 

Til gengæld er det et område, der har stor bevågenhed i luftfartsindustrien, og der er gang i udviklingen af metoder til produktion af konkurrencedygtige biobrændsler og anvendelse af dem på universiteter og hos kommercielle aktører.

 

Læs om udviklingen i artiklen I luften med biobrændstof i tanken

 

Læs mere om IEA Bioenergy Task 33 - Forgasning af biomasse og affald

 

 

 

 

02-06-2016

Morten Tony Hansen er ny konsulent i Ea Energianalyse

I maj måned har vi fået forstærkning af Morten Tony Hansen, der blandt andet skal bidrage med sin ekspertise inden for bioenergi og biobrændsler, forbrænding og termisk forgasning.

Læs mere om Morten

 

 

 

25-05-2016

Indonesien arbejder på at øge mængden af vedvarende energi i elsystemet

Ea Energianalyse bidrager til processen ved at supporte udviklingen af et system for energimodellering, gennem tre opgaver: Et modelleringsseminar som startskud til processen, support til at udvikle kompetencerne til at udføre analyser af elsystemet og scenarier ved brug af Balmorel og til sidst selve implementeringen gennem input til publikationen 2016 Energy Outlook samt forberedelse af scenarier for 2050.


Workshoppen holdes i Jakarta fra d. 25. til 31 maj, hvor både Balmorel og den webbaseret version BalmorelLite bliver omdrejningspunktet.


Læs mere om projektet Support til udviklingen af et system til modellering af energisystemet i Indonesien

 

 

 

02-05-2016

Invitation: Danish Meets German Energy Transition

Ea Energianalyse inviterer sammen med Agora Energiewende, Energistyrelsen og DTU Management Engineering til arrangementet ”Danish meets German energy transition” d. 26. maj kl 10-16 i Energistyrelsens kantine. Det er gratis at deltage.

 

Danmark og Tyskland deler en del af de udfordringer og muligheder, der opstår i omstilling af energisystemet, og til dette arrangement udfoldes temaer som fx de seneste udviklinger i energipolitikken i de to lande, hvad er perspektiverne for integration af vind på tværs af grænser.

 

Tilmeld dig og læs mere om arrangementet på agora-energiewende.de

 

Hent programmet for Danish meets German energy transition

 

 

 

28-04-2016

Elpriser og elmarkedet tema i Penge på DR1

Elpriser, elregningernes sammensætning og det frie elmarked var temaet i gårsdagens udgave af Penge på DR1, der illustrerede, at det stadig er de færreste forbrugere, som aktivt tager stilling til, hvilket elselskab, der skal levere strømmen.

 

Mikael Togeby, Partner i Ea Energianalyse, hjalp i programmet en forbruger med at få overblik over elforbruget, de så sammen på, hvad der kan gøres for at minimere forbruget, og ikke mindst gav Mikael Togeby gode råd til overvejelser om skift af elselskab.

 

Se programmet Penge – Strøm på elselskabet

 

Læs mere

 

 

 

11-03-2016

Analyse af økonomisk rentabilitet af geotermisk varme

Ea Energianalyse har sammen med COWI, Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og GEUS gennemført en screening af geotermis potentiale i 28 udvalgte fjernvarmeområder i Danmark.

 

Analysen viser, at geotermi kun vil være selskabsøkonomisk fordelagtigt i nogle få af områderne. Samfundsøkonomisk ser det dog noget bedre ud, og geotermisk varme er flere steder konkurrencedygtig med de øvrige muligheder for produktion af varme. Samlet set har geotermi et begrænset økonomisk potentiale, hvilket især skyldes konkurrencen med biomasse, der er afgiftsfritaget, og dette vurderes at være den største barriere for udbygningen med geotermi.

 

Til gengæld kan geotermisk varme bidrage til en flerstrenget fjernvarmeforsyning, så følsomheden for eventuelle prisstigninger på importerede brændsler som for eksempel biomasse reduceres.

 

Læs mere om projektet Integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet

 

Læs mere om analysen og dens resultater i rapporten Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder

 

 

 

02-03-2016

Omkostninger ved omstilling til fossilfri energiforsyning

Det forventes, at der er en meromkostning ved omstillingen til fossilfri energiforsyning i Danmark, og derfor har Ea Energianalyse identificeret de marginale energisystemomkostninger ved omstillingen til grøn energiforsyning for De Økonomiske Råd som input til vismandsrapporten Miljø og Økonomi 2016.

 

Læs Den samfundsøkonomiske meromkostning ved en fossilfri energiforsyning

 

Eller læs mere og hent den fulde vismandsrapport på siden Miljø og Økonomi 2016

 

 

 

 

08-02-2016

Effektivisering af gassektoren

Energistyrelsen har netop offentliggjort rapporten ”En effektiv gassektor”, hvor Ea Energianalyse har fungeret som konsulent på nogle af arbejdsgruppens analyser.

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at gasdistributionsselskabernes omkostningsramme og benchmarking udvides, således at både driftsomkostninger og afskrivning på anlægs- og netaktiver omfattes. Indførelsen af en gasengrosmodel bør afvente erfaringerne fra engrosmodellen på elmarkedet.

 

Læs mere om Effektivisering af gassektoren

Hent rapporten En effektiv gassektor

 

 

 

 

05-02-2016

Masterplanen for Østafrika er offentliggjort

Efter godkendelsen i sidste uge, er masterplanen nu offentliggjort. I masterplanens sammendrag er der lagt et særligt fokus på de beslutninger, der kan tages på kort sigt, og mulighederne for udvikling af elsystemet frem mod 2020 og 2025 diskuteres. Hvorimod de langsigtede perspektiver (frem mod 2040) behandles i de øvrige bind i masterplanen.

 

Læs mere om masterplanen i EAPP regional power system master plan – executive summary

 

Hent alle rapporterne og læs mere om projektet Udvikling af regional master plan i Østafrika

 

 

 

 

26-01-2015

EAPP Masterplan godkendt

De ledende organer bag Eastern Africa Power Pool, EAPP, mødtes 20.-22.1.2016 i Etiopien og godkendte masterplanen for 10 lande i Østafrika. Landene er Libyen, Ægypten, Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi og DRC.

 

De ledende organer i EAPP er dels Styrekomiteen, som er ledere fra de 10 landes elselskaber, og dels Council of Ministers, som er regeringsrepræsentanter fra de samme lande.

 

Ea Energianalyse har arbejdet tæt sammen med EAPP og de 10 lande om at analysere mulighederne for udvikling af elsystemet og har derigennem blandt andet peget på få etableret 6 transmissionsledninger frem mod 2020 og yderligere 3 før 2025. Væsentlig er fx forbindelser fra Etiopien til Sudan og videre til Ægypten.

 

Læs mere om projektet Udvikling af regional master plan i Østafrika

 

 

 

 

 

 

05.01.2016

Analyse af regionalt fjernvarmesamarbejde i hovedstadsregionen

Ti større fjernvarmeselskaber i Region Hovedstaden har i fælleskab analyseret mulige fordele ved at koble fjernvarmenettene tættere sammen med bistand fra Ea Energianalyse.

 

Med de nuværende rammer peger analysen på, at der er økonomi i etablering af ny grundlastkapacitet i form af primært biomasse-kraftvarme, sekundært solvarme i mindre fjernvarmeområdet. Der er desuden økonomi i at koble systemerne bedre sammen med ny transmissionskapacitet.

 

I et samfundsøkonomisk perspektiv peger analysen derimod på, at varmepumper bør spille en stor rolle i regionens fjernvarmeforsyning.

 

Analysen bekræfter, at uoverensstemmelser mellem selskabs- og samfundsøkonomi skaber usikkerhed om hvilke varmeproduktionsinvesteringer der bør vælges i den grønne omstilling.

 

Læs mere om projektet Analyse af regionalt fjernvarmesamarbejde i hovedstadsregionen

 

Læs rapporten Regional fjernvarmeanalyse - Screening af muligheder for en koordineret udbygning af varmetransmission og produktion i Region Hovedstaden mod 2035

 

 

 

 

 

16-12-2015

Integration af vindkraft

Ea Energianalyse har analyseret en række tiltag, der har positiv indvirkning på integration af vindkraft. Analysen viser, at en kombination af varmepumper, elpatroner og Viking Link – en elektrisk forbindelse mellem Danmark og England - har størst positiv integrationseffekt.

 

Analysen viser desuden, at der er god samfundsøkonomi ved at gennemføre tiltagene og at de enkelte tiltag ikke forringer økonomien væsentligt i de andre.

Læs mere om analysen Integration af vindkraft - Viking Link og andre tiltag for integration af vind


Hent rapporten Integration af vindkraft - Viking Link og andre tiltag for integration af vind

 

 

 

24-11-2015

Nordisk pavillion på COP21

De nordiske lande har i regi af Nordisk Ministerråd en fælles pavillon ved FNs klimaforhandlinger i Paris d. 30 november til 11. december, 2015. En spændende serie af begivenheder vil præsentere det nordiske perspektiv på COP21 og en bred vifte af grønne løsninger fra de nordiske klimapionerer.

 

Ea Energianalyse har i den forbindelse udarbejdet materiale for Energistyrelsen i forlængelse af projektet Evaluering af SEP-puljen og den grønne superpulje samt konferencen The role of Nordic municipalities and regions in the green transition

 

 

 

 

19-11-2015

Danske erfaringer med Energispareforpligtelser delt

Mikael Togeby deltog i seminaret “Increasing energy efficiency in the industry”, organiseret af SEVEn i Prag med et oplæg om danske erfaringer med Energispareforpligtelser.

 

Hent præsentationen The Danish experience with Energy Efficiency Obligations (EEO) - and its effects on industrial energy efficiency

 

Læs mere om Ea Energianalyses andre projekter om Energibesparelser

 

Alle præsentationer fra seminaret kan hentes på www.svn.cz

 

 

 

 

 

16-11-2015

Reduktion af CO2 udledning fra vejtransport med 35-40% frem mod 2030

Det er muligt at reducere CO2 udledning fra vejtransport med 35-40% frem mod 2030 ved at anvende et miks af teknologier og virkemidler.

Analysen peger endvidere på, at en reduktion på 35 % vil være omkostningsneutral ved en marginal CO2 pris på 1000 kr/ton, og at det er samfundsøkonomisk billigere (målt i kr/ton) at gå videre til 40% CO2 reduktion end at opnå de første 35%.

 

Læs mere om projektet Grøn Roadmap 2030

 

Hent rapporten Grøn Roadmap 2030 – Scenarier og virkemidler til omstilling af transportsektorens energiforbrug

 

 

 

 

 

25-09-2015

Brug af modelbaseret energiscenarier i politikudvikling

Ea Energianalyse og Energistyrelsen har som en del af DANIDAs landesamarbejde med Mexico gennemført en workshop om brugen af modelbaserede energiscenarier, herunder i hvilke sammenhænge metoden kan anvendes i Mexico.

 

Læs mere om modelbaseret energiscenarier i udviklingen af politik i beskrivelsen af metoden: The use of model based energy scenarios to support policy development

 

 

 

 

 

23-09-2015

Konference: The role of Nordic municipalities and regions in the green transition

Konferencen afholdes d. 10.-11. november 2015 i København, og i fokus er mulighederne for at bidrage til grøn vækst gennem bæredygtige løsninger og lokal strategisk energiplanlægning i de nordiske kommuner og regioner.

 

Konferencen er for energiplanlæggere og beslutningstagere fra de nordiske byer, kommuner, regioner, virksomheder og NGO’er, der ønsker at øge indsatsen for grøn vækst. Ea Energianalyse arrangerer konferencen for Formandskabet for Nordisk Ministerråd.

 

På konferencens gives konkrete eksempler på, hvordan man kan organisere klima og energi initiativer baseret på andres erfaringer.

 

Hent programmet

og få mere information i Invitation to the conference: The role of Nordic municipalities and regions in the green transition

 

 

 

 

28.08.2015

Private virksomheders erfaringer med energibesparelser

Ea Energianalyse har sammen med Viegand Maagoe udarbejdet en systematisk analyse af private virksomheders erfaringer med energispareprojekter for Energistyrelsen, som nu er offentliggjort.

 

Arbejdet har bl.a. kortlagt, hvad der har indflydelse på virksomhedernes beslutning om at gennemføre energispareprojekter samt hvilke udfordringer virksomhederne oplever i forbindelse med gennemførelsen af energispareprojekter.

 

I rapporten peges på en række måder at øge interessen for energibesparende projekter i de private virksomheder, og hvordan virksomhederne kan understøttes i dette.

 

Læs rapporten Virksomheders erfaringer med energibesparelser

 

Læs mere om Energistyrelsens fokus på energibesparelser i private virksomheder i artiklen Danske virksomheder har stadig masser af potentiale for energibesparelser

 

 

 

 

20.08.2015

Velkommen til Ingeborg Ørbech og Jens Frandsen

Ea har udvidet medarbejderstanden med to nye konsulenter, Ingeborg og Jens. Ingeborg er cand.scient.oecon, og kommer blandt andet til at arbejde med Energipriser, Energipolitisk regulering og Elmarkedsanalyser. Jens er datalog, hans opgaver vil primært være med databaser, Software udvikling og IT Strategi.

 

 

 

 

16.06.2015

Øget integration og kapacitet vil reducere CO2-udledning

Ea Energianalyse har deltaget i et studium af effekterne ved en øget integration af elsystemerne mellem de nordiske lande og Tyskland.

 

Analysen viser blandt andet at øget integration af elsystemerne mellem de nordiske lande og Tyskland vil reducere CO2-udledning gennem en bedre udnyttelse af den vedvarende energi. Modelberegningerne peger på at der frem mod 2030 kan forventes et betydeligt produktionsoverskud i Norden, som kan udgøre en væsentligt driver for udbygningen med transmissionskapacitet.

 

Det fremgår desuden, at en kraftig udbygning med vedvarende energi i elsystemet vil øge værdien af at udbygge kapaciteten i transmissionsnettet mellem de nordiske lande og Tyskland betragteligt.

 

Læs mere om undersøgelsen og de vigtigste resultater i rapporten Increased integration of the Nordic and German electric systems - summary of findings

 

Læs mere om projektet, der blev udført for Agora Energiewende og Global Utmaning: Effekter af øget integration af det nordiske og det tyske elsystem hvor også den fulde rapport kan hentes.

 

 

 

 

 

02.06.2015

 

READY – projektet belønnet med ForskEL-prisen 2015

I arbejdet med at imødegå nødvendigheden af et mere fleksibelt elsystem, har projektet, READY – Varmepumper i Smart Grid sammenhæng arbejdet med styring af et stort antal varmepumper.

 

De to overordnede mål med styring af varmepumper I READY-projektet i forhold til elsystemet er, dels at flytte elforbruget i forhold til spotprisen og dels for at varmepumperne skal bidrage til at holde balancen i driftstimen ved at levere regulerkraft.

 

Projektet har fået ForskEL-prisen 2015, der blev uddelt på konferencen for energiforsking, EnergiForsk 2015

 

Læs mere om projektet READY – Varmepumper i Smart Grid sammenhæng

 

Læs hovedrapporten READY – Smart Grid Ready VVP Controller for Heat Pumps

 

Læs artiklen fra prisoverrækkelsen ForskEL-prisen går til Smart Grid-projekt

 

 

 

 

 

28.05.2015

Energibesparende effekt af feedback om energiforbrug

En gennemgang af eksisterende undersøgelser af den energibesparende effekt af feedback om forbrug indikerer at besparelser på 2-3% kan opnås på tværs af metoder med både direkte og indirekte feedback så vel som forskellige niveauer af oplysninger og detaljeret information.

 

Ea Energianalyse har udført en kritisk vurdering af de mange undersøgelser og har sammenfattet hvilken effekt, som kan forventes af forskellige typer feedback.

 

Læs undersøgelsen Impact of feedback about energy consumption

 

Mere om projektet Energibesparende effekter af feedback om energiforbrug

 

 

 

 

 

22.05.2015

Barometer for Photovoltaic er udkommet

EurObservER har udgivet et nyt temabarometer.

Hent det fra projektsiden EurObservER

 

 

 

 

 

12.05.2015

Attraktive investeringer i eltransmissionsnettet

Det er afgørende for udviklingen af energisystemet, at transmissionsnettet udbygges for at kunne udnytte den øgede mængde energi fra vedvarende kilder omkostningseffektivt.

 

Ea Energianalyse har modelleret transmissionsnettets forbindelser mellem landene omkring Østersøen i en scenarieanalyse og har derved fundet frem til de mest attraktive investeringer i udvidelser af transmissionsnettet i Østersøområdet.

 

Læs rapporten Electricity grid expansion in the context of renewables integration in the Baltic Sea Region

 

 

 

 

28.04.2015

Udfordringer med forsyningssikkerhed
- Fjernvarme og kraftvarmeproduktion er en del af løsningen

Uafhængighed fra fossile brændsler før 2050 er et erklæret mål besluttet af flertallet i folketinget. Reducering af udledning af klimagasser er den oplagte grund. En anden grund er forsyningssikkerhed.

 

Hans Henrik Lindboe, Partner i Ea Energianalyse har bidraget til temaet security of supply i HOT|COOL nr. 1 /2015 udgivet af DBDH.

 

Læs artiklen Security of supply – a history of shifting challenges

 

 

 

 

 

23.04.2015

Ny vision for omstilling af Kinas energisystem

Ea Energianalyse har bidraget til udarbejdelsen af en ny vision for omstilling af Kinas energisystem, hvor vedvarende energi spiller hovedrollen. I 2050 kan Kina's elsystem være baseret på 90% ikke fossil energi og i samspil med en øget elektrificering vil forureningsniveauet kunne bringes tilbage til niveauet fra 1980'erne, før den økonomiske og industrielle transition i landet for alvor tog fat. Studiet viser at dette kan opnås, samtidigt med at Kina opfylder sine langsigtede mål for 2050 om at etablere 'a moderately prosperous society'.

 

Studiet er udarbejdet af China National Renewable Energy Center (CNREC), der er blev etableret i 2012 med støtte af det dansk finansierede Sino-Danish Renewable Energy Programme, som også har finansieret Ea's rolle. Ea har arbejdet tæt sammen med eksperterne i CNREC i udarbejdelsen af scenarier og især i modelanalyserne af elsektoren. Elsektorens analyser er udarbejdet på CNRECs CREAM-EDO model, der er udviklet med udgangspunkt i Balmorel modellen. Studiet bygger videre på analyser lavet i et samarbejde imellem CNREC og Energistyrelsen.

 

Hovedsponsoren på 2050 studiet var the Energy Foundation.

 

Se nyhedshistorien på CCTV Experts: renewable energy may take up lion's share

 

Hent rapporten China 2050 High renewable energy penetration scenario and roadmap study

 

Studiet er blevet præsenteret og diskuteret i Washington, DC på et seminar afhold af Reaources for the future

 

 

 

 

 

05.03.2015

Velkommen til Malthe Jacobsen

Malthe er ny medarbejder i Ea, hvor han blandt andet kommer til at arbejde med energiplanlægning og analyser af teknologiske og økonomiske aspekter af vedvarende energi i energisystemerne.

 

Desuden skal Malthe arbejde med potentialet for integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet.

 

 

 

 

 

23.02.2015

Ea Energianalyse øger tilstedeværelsen i Kina

Partner Lars Møllenbach Bregnbæk udstationeres hos China National Renewable Energy Centre (CNREC) i forbindelse med Eas rolle i det 5-årige program Boosting Renewable Energy as a part of China’s energy system revolution.

Lars skal medvirke til udarbejdelse af analyser, omfattende scenarier og udbygningen af et fleksibelt elnet og elsystemet i Kina, der vil kunne understøtte Kinas voksende ambitioner for vedvarende energi. Han vil være med til at holde styr på trådende på tværs af analysemodeller, herunder opbygge kapacitet igennem træning og sidemandsoplæring af de kinesiske eksperter.

 

Opgaven omfatter en del koordinering af biddrag fra de internationale samarbejdspartnere i Energistyrelsen, det amerikanske National Renewable Energy Laboratory (NREL) til CNREC, især på modelområdet.

 

Udover Boosting Renewable Energy programmet, fortsætter Lars’ involvering i andre aktiviteter i Ea Energianalyse.

 

Læs mere om Boosting Renewable Energy

 

 

 

 

 

17.02.2015

Ea introducerer Energy Cost Calculator

Ea Energianalyse er stolte af at præsentere energiberegneren Energy Cost Calculator, et interaktivt værktøj, hvor brugerne kan justere på en række parametre i beregninger af forskellige teknologiersomkostningerne ved elproduktion.

 

Energy Cost Calculator tilbyder en fleksibilitet, hvor brugeren har mulighed for selv at bestemme mange af de data, som ligger til grund for beregningerne. Det er muligt fx at vælge mellem forskellige brændselspriser, rentesatser, mv.

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

 

 

 

09.02.15

Velkommen til Erika Zvingilaite

Erika er ny medarbejder i Ea, hvor hun kommer til at arbejde med blandt andet fjernvarme- og energiplanlægning samt analyse og modellering af energisystemer.

Erika er civilingeniør med en Ph.d. inden for varmebesparelser samt energisystemanalyse og -modellering.

 

 

 

 

 

06.01.15

Farvel og på gensyn

Medstifter, inspirator og partner i Ea Energianalyse, Helge Ørsted Pedersen, har valgt kunsten og privatlivet på fuld tid. Helge takker derfor af i Ea her ved indgangen til 2015.

 

Vi i Ea siger på gensyn Helge. For vi er sikre på, at du ikke helt kan undvære de spændende energiprojekter i Østersøområdet og i Kina. Og vi vil nyde dit jazzband ved vores årlige Energitræf fredag den 16. januar og mange år endnu.

 

Du ønskes det bedste fra medarbejdere og partnere i Ea Energianalyse.

 

 

 

Ældre indlæg

 

 

Opdateret 31.10.2018

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096