Afrika

Udvikling af bæredygtige energisystemer

Ea Energianalyse har udført projekter i en række afrikanske lande med fokus på energieffektivitet og udvikling af energisystemer på tværs af landene.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Planlægning og modellering i Etiopien

Som en del af det Dansk-Etiopiske samarbejde om planlægning og modellering bidrager Ea Energianalyser med teknisk rådgivning, analyser og undervisning i Balmorel. Dette sker i tæt samarbejde med..

31 december 2020

Danida Balmorel kursus 2020

Ea Energianalyse gennemfører sammen med DTU et kursus i Balmorel for 25 kursister fra Indonesien, Etiopien og Egypten. Kurset omfatter introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og sætter..

30 juni 2020

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Formål: Teknisk assistance til kapacitetsopbygning i partnerlandene gennem Energistyrelsens samarbejder regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Energistyrelsen..

31 december 2020

Forsyningssikkerhed i Østafrika

Eastern African Power Pool, EAPP, skal fremover hvert år udforme et Power Balance Statement. Det vil sige opgørelse af balancen mellem forventet elforbrug og produktionskapacitet for de næste..

31 august 2019

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2019

Egypten – baggrundsrapport

Den danske regering samarbejder med Egypten for at kunne støtte deres regering i at opnå langtidsmål om vedvarende energi. Dette projekt markerer opstarten på en treårig ”Strategic Sector..

31 december 2019

Plexos træningsforløb for DoE i Sydafrika

I dette projekt formulerede Ea Energianalyse et træningsforløb i elsystemmodellen PLEXOS for den sydafrikanske energistyrelse (DoE). Målet for træningsforløbet var at uddanne DoE ansatte til at kunne analysere..

31 marts 2019

2017

Workshop om PV integration

I dette projekt organiserede Ea Energianalyse en todages workshop med fokus på PV-integration for den marokkanske organisation ONEE (l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Portable). Målet var..

30 november 2017

2016

Systemtilstrækkelighed i Sydafrika med øget brug af VE

Ea Energianalyse var, sammen med EOH Enerweb, DTU og Energi.net, en del af projektet: “Strategy about System Adequacy and Reserve Margin with Increasing Levels of Variable Generation”. Formålet..

31 juli 2016

Integration af vindkraft i Ægypten

Hvad skal der til hvis Ægypten for alvor skal satse på vindkraft? Projektet fokuserede på mulighederne for at have 7.200 MW vindkraft i det ægyptiske elsystem, hvilket er..

30 juni 2016

Dansk-Etiopisk vind energi seminar

Den danske ambassade i Etiopien organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Energistyrelsen og relevante danske interessenter inden for vindenergi. På workshoppen deltog dels en række danske..

31 maj 2016

Kapacitetsopbygning inden for vedvarende energi i Etiopien

Ea Energianalyse var udvalgt til at hjælpe den danske ambassade i Etiopien med at udforme et program for institutionel kapacitetsopbygning – særligt i forbindelse med vindkraft. Opgaven var..

30 september 2016

South African Interconnector Study

Klima-, Energi og Bygningsministeriet har indgået et samarbejde med Sydafrika, som har til formål at reducere drivhusgasudledningerne ved at øge andelen af vedvarende energi (primært vind) i Sydafrikas..

31 januar 2016

2015

Udvikling af regional masterplan i Østafrika

Eastern African Power Pool, EAPP, har 10 lande som medlemmer: Libyen, Ægypten, Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi og DRC. Endvidere er Syd Sudan og Djibouti inkluderet..

30 april 2015

National politik for Renewable Energy Feed-in Tariff i Zambia

Zambia er rig på ressourcer til vedvarende energi, deriblandt biomasse, sol, vind og vand. Til trods for et stort potentiale for produktion af el baseret på vedvarende kilder,..

30 juni 2015

2012

Indpasning af vindkraft i elnettet - Eskom, Sydafrika

Ea Energianalyse stod i spidsen for et konsortium bestående af Energinet.dk og SEAS-NVE, som underviste ingeniører fra Eskom i metoder til at tilslutte vindkraftanlæg til nettet. Kompetenceudviklingsprogrammet var..

29 februar 2012

Sydafrika: Teknisk assistance til finansministeriet i forbindelse med implementering af programmet for vedvarende energi

Ea Energianalyse har bistået den sydafrikanske regering med at udvikle et sæt lovgivningsmæssige rammer, som skal fremme investeringer fra uafhængige elproducenter i vedvarende energi. Opgaven omfattede teknisk bistand..

31 marts 2012

Vedvarende Energiressourcer i Mali

Ea Energianalyse har sammen med Risø-DTU, Mali Folkecenter Nyataa og DNE/CNESOLER fra Mali deltaget i et forstudie af mulighederne for at etablere et biomassekraftværk basseret på rishalm i..

30 november 2012

2011

Sydafrika: Langsigtede omkostninger for vindkraft i 2011

Som led i den tekniske bistand til Sydafrikas finansministerium blev Ea Energianalyse bedt om at beregne de forventede langsigtede marginale produktionsomkostninger for vindkraft i Sydafrika i 2011. De forventede langsigtede..

31 juli 2011

Sydafrika: Scenarierapport om værdien af vedvarende energi i elsystemet

Ea Energianalyse har udviklet en model af det sydafrikanske elsystem for at kunne fastlægge værdien af ​​at etablere yderligere 3.625 MW VE-produktionskapacitet. Der er udviklet to scenarier, et..

30 september 2011

2010

Mauritius: Indfødningstariffer

Mauritius har en langsigtet vision om et bæredygtigt Mauritius. Et element i dette er at give borgerne mulighed for at producere elektricitet ved hjælp af små (husstands) anlæg..

28 februar 2010

2007

Bekæmpelse af energifattigdom – Cape Town, Sydafrika

Projektet omfattede udarbejdelse af et katalog over tarifmodeller, som kan bruges til at bekæmpe energifattigdommen i Cape Town. Kataloget fokuserer på forskellige tarifmodeller til afhjælpning af energifattigdommen i..

31 december 2007

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Se projekter

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen