Kul, olie og gas

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2020

Ukraine - Fleksibilitet i elsystemet

Hvordan opnår den nødvendige fleksibilitet når der kommer mere og mere vind og sol i det ukrainske elsystem? De bedste erfaringer fra Danmark. Projekt for Ministry of Energy..

31 marts 2020

Roadmap: Udfasning af naturgas til rumvarme

Energifonden igangsatte foråret 2019 projektet ”Udfasning af naturgas til rumvarme”. Et enigt Folketing indgik i juni 2018 en energiaftale, der fastslog, at Danmark vil arbejde mod et mål..

24 april 2020

2019

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

30 august 2019

Opdatering af teknologikatalog for individuel opvarmning

I dette projekt har Energinet anmodet Ea Energianalyse om bistand til en opdatering af metodebeskrivelse/vejledning for teknologikataloget for individuel opvarmning, ”Technology Data for Individual Heating Installations”. Teknologikataloget har..

30 august 2019

Naturgassens rolle frem mod 2050

I dette projekt har Ea Energinalyse for Nord Stream 2 A/G udarbejdet en rapport om naturgassens rolle i det danske og i de europæiske energisystemer. I rapporten opridses..

30 juni 2019

2018

Gasscenarier 2018

Naturgasforbruget i Danmark har været aftagende i de seneste 15 år, og det vurderes overvejende sandsynligt, at faldet vil fortsætte. I dette projekt opstillede Ea Energianalyse tre scenarier..

30 september 2018

2017

Forward-priser for fossile brændsler og biomasse

Energistyrelsen udnytter energiprodukter fremad og fremtidige priser i kombination med langsigtede prisprognoser, for at nå frem til årlige brændstofprisfremskrivninger. Dette arbejde er baseret på en metode udviklet af..

30 november 2017

Rammebetingelser for termisk forgasning

Arbejdet udgør arbejdspakke 4 i et EUDP-projekt, der administreres af Partnerskabet for Termisk Forgasning, som løb i perioden august 2014 til juli 2017. Analyserne bidrog til det grundlag,..

31 juli 2017

Integration af termisk forgasning i energisystemet

Analyserne bidrager til det grundlag, som skal lede frem til formulering og implementering af en strategi for termisk forgasning. Arbejdet udgør arbejdspakke 2 i et EUDP-projekt, der administreres..

31 januar 2017

2016

Demonstration af alternativer til olie- og naturgasfyr

Som en del af energiaftalen fra 2012, blev det besluttet, at se på alternativer til olie- og naturgasfyr, med henblik på en omstilling til vedvarende energi. I forlængelse..

31 januar 2016

Forbedret integration af vind og sol i Kina

Kina arbejder på at udvide produktionen af vedvarende energi, hvilket har resulteret i adskillige nye kraftværker baseret på vind og solceller. Ydermere planlægger Kina at bygge en række..

1 februar 2016

2015

Økonomisk regulering af gassektoren

En tværministeriel arbejdsgruppe fik med Vækstplan 2014 til opgave at analysere, hvordan gassektoren kan effektiviseres. I den forbindelse analyserede Ea Energianalyse den økonomiske regulering af gassektoren for Energistyrelsen...

30 september 2015

Danske erfaringer med integration af vedvarende energi

Danmark har gennem de sidste 10-15 år opnået værdifulde erfaringer med at omstille energisystemet til at integrere øgede mængder af energi fra vedvarende kilder – særligt med fokus..

30 september 2015

2014

Skifergas i Europa

På vegne af en kunde i den private sektor har Ea Energianalyse undersøgt de potentielle tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige, politiske og miljømæssige udfordringer forbundet med udvinding af skifergas i..

30 november 2014

2013

Perspektiver for gas i transportsektoren

Ea Energianalyse har udarbejdet en scenarieanalyse af anvendelse af gas i transportsektoren. Scenarieanalysen havde til formål at beskrive en mulig udvikling for anvendelse af gas i transportsektoren og..

31 oktober 2013

2012

Alternativer til oliefyr

I regeringens oplæg ”Vores Energi” fra november 2011 lægges der op til, at alle oliefyr er udfaset fra varmeforsyningen i 2030. Dette skal bl.a. gennemføres ved at indføre..

31 marts 2012

2011

Roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren

Ea Energianalyse har udarbejdet et roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren i Danmark for HMN Naturgas. Anvendelse af gas i transportsektoren har potentiale for både økonomiske og..

31 oktober 2011

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser

Energistyrelsen udgiver periodisk vejledning og forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Til brug for den seneste udgave af ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2011 har..

31 marts 2011

2010

Tilsyn med Energinet.dks beredskab

Energinet.dk er forpligtet til at opretholde et effektivt beredskab i forhold til trusler mod en sikker el- og naturgasforsyning. Energistyrelsen bad Ea Energianalyse om bistand i forbindelse med..

31 december 2010

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen