Strategisk Energiplanlægning, CO2-regnskaber og klima- og bæredygtighedsplaner

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning er et vigtigt redskab i kommunernes arbejde med omstillingen til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.

En strategisk energiplanlægning skal bl.a. tage udgangspunkt i en kortlægning af de nuværende forhold, potentialer for energibesparelser samt potentialer for udnyttelse af lokale energiressourcer.

Ea Energianalyse har igennem adskillige projekter beskæftiget sig med fjernvarmeforsyning og dets tætte sammenhæng til elsystemet, både i forbindelse med brede scenearieanalyser og i konkret kommunal varmeplanlægning. I disse sammenhænge har Ea Energianalyse desuden analyseret forskellige muligheder for individuel varmeforsyning, og vurderet konkurrenceforhold til fjernvarmeforsyning.

Med ekspertise inden for energisystemer og energieffektivitet har Ea Energianalyse arbejdet med strategisk energiplanlægning på flere niveauer.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

ENTSO-E GRID PLANNING MODELLING SHOWCASE FOR CHINA

Netplanlæggere på nationalt plan i Kina og i Europa (ENTSO-E) har sammenlignelige opgaver med at udvikle koordineret netplanlægning på tværs af et meget stort system, der består af..

30 juni 2021

MEXICO: BENCHMARK til PLANLÆGNING FOR TRANSMISSIONSSYSTEMER

Ea Energianalyse er konsulent for Energistyrelsen i dette projekt. Undersøgelsen er en benchmarkundersøgelse, der sammenligner metodologier for transmissionssystemplanlægning og cost-benefit analyser, anvendt til en sammenkoblet planlægningsproces for elnettet..

30 juni 2020

Boosting renewable energy i Kina

Boosting Renewable Energy as part of China’s Energy Revolution er et femårigt program sponsoreret af Children’s Investment Fund Foundation (CIFF). CIFF’s engagement udspringer fra erkendelsen at klimaforandringer helt..

31 december 2020

Varmeudbudsmodel for Køge Kraftvarmeværk

Køge Kraftvarme producerer procesdamp til industrivirksomheden Junckers og fjernvarme til Køge og til hovedstadens fjernvarmenet. Fjernvarmeproduktionen skal derfor indgå i den fælles, daglige lastfordeling af hovedstadens fjernvarme, som..

31 december 2020

Strategisk energiplanlægning i Aarhus

I dette projekt giver Ea Energianalyse teknisk rådgivning og bistand omkring strategisk energiplanlægning for Aarhus Kommune. Målet for projektet er at have udarbejdet en fælles energistrategi, der kan..

30 juni 2020

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Formål: Teknisk assistance til kapacitetsopbygning i partnerlandene gennem Energistyrelsens samarbejder regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Energistyrelsen..

31 december 2020

Forsyningssikkerhed i Østafrika

Eastern African Power Pool, EAPP, skal fremover hvert år udforme et Power Balance Statement. Det vil sige opgørelse af balancen mellem forventet elforbrug og produktionskapacitet for de næste..

31 august 2019

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2020

Strategisk energiplan Næstved Kommune

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan Næstved by fremadrettet sikres en billig, miljøvenlig og fremtidssikret varme. Da den nuværende fjernvarmeforsyning i Næstved by er næsten 100% baseret..

31 maj 2020

Klimaplan Helsingør Kommune 2045

Ea Energianalyse assisterede i løbet af 2018 og 2019 Helsingør Kommune med opbygningen af en handlings- og klimaplan for kommunen frem mod 2030, baseret på et ønske om..

18 marts 2020

Roadmap: Udfasning af naturgas til rumvarme

Energifonden igangsatte foråret 2019 projektet ”Udfasning af naturgas til rumvarme”. Et enigt Folketing indgik i juni 2018 en energiaftale, der fastslog, at Danmark vil arbejde mod et mål..

24 april 2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Elektrificering ses i stigende grad som en afgørende forudsætning for at nå de danske klimaambitioner om mindst 55% vedvarende energi i 2030 og uafhængighed af fossile brændsler i..

29 februar 2020

2019

Energispareanalyse

I dette projekt udførte Ea Energianalyse en analyse for Synergi med det formål at bestemme det økonomiske potentiale for energibesparelser set i lyset af de langsigtede danske klima-..

30 juni 2019

KlimaVarmePlan 2020

Aarhus Kommune arbejder aktivt for at reducere byens klimaaftryk. Målet er at opnå CO2-neutralitet allerede i 2030, og frem mod 2050 skal energisystemet omstilles til 100% vedvarende energi..

30 juni 2019

Ny transportanalyse viser 50% CO2 reduktion

Ea Energianalyse udførte konsekvensanalyser og privatøkonomiberegning af effekterne af en række potentielle tiltag i vejtransportsektoren ved hjælp af bl.a. PETRA-modellen. Analyserne var til brug for Enhedslistens klimaplan fra februar 2019,..

31 januar 2019

Strategisk energiplan for Egedal Kommune

Ea Energianalyse har bistået med kommunens udarbejdelse af en strategisk energiplan. Ea bistod især med analyse af økonomi ved fjernvarmeudbygning sammenlignet med individuelle løsninger i form af varmepumper...

20 december 2019

Mexico Renewable Energy Outlook 2018

I samarbejde med Department of General Planning, SENER, UNAM/SIMISE-gruppen og Energistyrelsen, har Ea Energianalyse skrevet en rapport som input til Mexican Renewable Energy Outlook, en publikation der udgives..

31 maj 2019

Egypten – baggrundsrapport

Den danske regering samarbejder med Egypten for at kunne støtte deres regering i at opnå langtidsmål om vedvarende energi. Dette projekt markerer opstarten på en treårig ”Strategic Sector..

31 december 2019

2018

Demonstration af det dynamiske energisystem

ProjectZero’s vision er at gøre Sønderborgområdet CO2-neutralt senest i 2029, med et delmål om at reducere udledningen af CO2 med 75% i 2025. Til realisering af dette, blev der..

30 november 2018

Strategiudvikling for Litgrid

Litgrid AB planlægger at synkronisere sit elnet med Kontinentaleuropa og har flere andre store transmissionsprojekter på vej, relaterede til etablering og integration af vedvarende energi. Med afsæt i..

30 november 2018

Strategisk energiplanlægning for Sønderjylland og Sydvestjylland

Omstillingen mod et samfund frit for fossile brændstoffer i 2050 vil kræve milliardstore investeringer. Det gælder både forsyningen i det åbne land og den kollektive varmeforsyning. Selvom den..

30 juni 2018

Rammer for omstilling til vedvarende energi i Indien

Ea Energianalyse forsynede i dette projekt Energistyrelsen med basisviden om relevante aspekter af det indiske energisystem, for at gøre Energistyrelsen i stand til at have en velinformeret dialog..

31 december 2018

2017

Region Hovedstadens energiforsyning - investeringsoverblik

I 2015 blev Region Hovedstaden og kommunerne i regionen enige om en fælles energivision, med fokus på at udfase fossile brændstoffer i transportsektoren og el- og varmeforsyningen. Projektet..

30 december 2017

Energiscenarier for Mexico

Mexico har ambitiøse mål vedrørende udbygningen af vedvarende energi i elsektoren og reduktion af den nationale CO2-udledning. Formålet med dette projekt var at give de mexikanske myndigheder, f.eks..

30 juni 2017

Grøn transport roadmap for EU

EU har flere fælles miljømål for årene 2030 og 2050. Hvis målene skal nås, og især hvis de skal nås på en omkostningseffektiv måde, vil de kræve fælles..

28 februar 2017

Veje til 50% vedvarende energi i Danmark i 2030

Ea Energianalyse udarbejdede for vindmølleindustrien en scenarieanalyse af veje til at nå regeringens mål om mindst 50% vedvarende energi i Danmarks energiforsyning i 2030.  Rapporten så bl.a. på..

31 juli 2017

2016

Kommercialisering af brintteknologier

Ea Energianalyse deltog i projektet Kommercialisering af brintteknologier. Projektet blev ledet af Partnerskabet for brint og brændselsceller og støttet af EUPD. Formålet var at belyse, hvor der er..

30 juni 2016

Nordic Energy Technology Perspectives 2016

Nordic Energy Technology Perspectives 2016 (NETP2016) var et forskningssamarbejde mellem det internationale energiagentur IEA, syv ledende forskningsinstitutioner fra de nordiske lande, samt Nordic Energy Research. Ea Energianalyse repræsenterede..

30 juni 2016

Biogas og andre VE-brændsler til tung transport

Regeringens langsigtede mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. I rapporten ”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050” blev fire mulige bud på..

31 december 2016

Scenarier for vedvarende energi i Mexico

Mexico har sat ambitiøse mål for at reducere den nationale udledning af CO2, og som led heri skal mængden af ren energi i elsektoren øges. Det betyder blandt..

31 august 2016

Concerted Action om EU’s VE-direktiv

Ea Energianalyse deltog for Energistyrelsen i projektet CA-RES (II), Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive. Projektet sigtede mod at styrke implementeringen af VE-direktivet ved at dele viden..

30 juni 2016

Omkostninger ved fossilfri energiforsyning i Danmark

Ea Energianalyse har for De Økonomiske Råd udarbejdet en analyse til vismandsrapport Miljø og Økonomi 2016. Formålet med analysen var at identificere de marginale energisystemomkostninger ved omstillingen til..

31 januar 2016

2015

Industriel energieffektivitet i Egypten

Egypten har store energiressourcer, men et støt stigende energiforbrug sætter forsyningen under pres – især elforsyningen. Desuden står Egypten over for et skift væk fra subsidierede energipriser og..

31 marts 2015

Scenarieanalyser og energibalance i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kommune satte per 1. januar 2014 projektet ”Høje-Taastrup Going Green” i gang med støtte fra Energistyrelsens superpulje til strategisk energiplanlægning. Projektet skulle gennem en række analyser og..

31 december 2015

Evaluering af SEP-puljen og den grønne superpulje

Ea Energianalyse udførte en evaluering af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen) og puljen til partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (den grønne superpulje) for Energistyrelsen. SEP-puljen..

31 december 2015

Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere, samt partnerorganisationen Gate 21, arbejder sammen om projektet ”Energi på tværs”. ”Energi på tværs”..

31 august 2015

National politik for Renewable Energy Feed-in Tariff i Zambia

Zambia er rig på ressourcer til vedvarende energi, deriblandt biomasse, sol, vind og vand. Til trods for et stort potentiale for produktion af el baseret på vedvarende kilder,..

30 juni 2015

Omstilling af energisystemet i hovedstadsregionen

Region Hovedstaden har en målsætning om at være en grøn og innovativ metropol og har derfor opstillet en vækst- og udviklingsstrategi, hvor målet er at gøre hovedstaden fri..

30 juni 2015

Effekter af øget integration af det nordiske og det tyske elsystem

Ea Energianalyse deltog i et projekt om integration af elsystemerne i Norden og Tyskland. Formålet med projektet, som blev udført for Agora Energiewende og Global Utmaning, var at..

30 juni 2015

Integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet

I samarbejde med Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og COWI analyserede Ea Energianalyse mulighederne for at udnytte geotermi til fjernvarme i Danmark. Som en del af projektet, blev potentialet for..

30 september 2015

Nordiske kommuner og regioners rolle i den grønne omstilling

Konferencen “The role of Nordic municipalities and regions in the green transition” blev afholdt 10.-11. november 2015 i København. Formålet med konferencen var at fremvise konkrete eksempler på,..

31 december 2015

2014

READY – Varmepumper i Smart Grid sammenhæng

Energisystemet forandrer sig og bliver mere og mere kompleks. Det forventes, at andelen af vindkraft i det danske elforbrug stiger til 50% i 2020. Dette vil give anledning..

30 november 2014

Biomasseplan for Favrskov Kommune

Ea Energianalyse har udarbejdet en plan for øget produktion og anvendelse af biomasse for Favrskov Kommune. Fokus var på eksisterende biomassetyper i nærområdet. Projektet var en opfølgning på..

31 august 2014

Skifergas i Europa

På vegne af en kunde i den private sektor har Ea Energianalyse undersøgt de potentielle tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige, politiske og miljømæssige udfordringer forbundet med udvinding af skifergas i..

30 november 2014

Transport: Energiforbrug og CO2 emission mod 2035

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse for Energi- og olieforum af transportsektorens fremtidige energiforbrug og CO2-udledning emission. I projektet er scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark frem mod..

31 marts 2014

Katalog over besparelser i Luxemburg

Artikel 7 i EU-direktivet (2012/27/EU) vedrørende energieffektivitet kræver, at alle EU-medlemsstater realiserer en vis mængde energibesparelser i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 ved hjælp af..

30 november 2014

Energispareforpligtelse i Taiwan

Ea Energianalyse har udført en undersøgelse for Industrial Technology Research Institute (ITRI) i Taiwan. Formålet med projektet var at analysere, hvordan man bedst planlægger og implementere en energispareforpligtelse..

30 november 2014

Sourcing af træflis til Amager Bio4

HOFOR har iværksat opførelsen af en ny blok på Amagerværket, blok 4, som vil benytte bæredygtig træflis i en CFB (cirkulerende fluid bed) kedel. Med en nominel indfyret..

31 december 2014

Politik for vedvarende energi i EU efter 2020

Ea Energianalyse har arrangeret et seminar for Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for vedvarende energi (AGFE) med det formål at diskutere udviklingsperspektiver for europæisk og nordisk politik for vedvarende energi..

28 februar 2014

Fjernvarmens rolle i fremtidens danske energisystem

Som en del af den politiske aftale om den danske energipolitik frem mod 2020 fra marts 2012 blev det besluttet at gennemføre en række analyser af den danske..

31 maj 2014

2013

Strategisk energiplan for Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har en målsætning om at reducere CO2-udledningen i 2020 med 35 % i forhold til 2005 og ønsker at bidrage til Danmarks mål om uafhængighed af..

31 august 2013

Biogas Taskforce

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det aftalt at etablere en Biogas Taskforce, som havde til opgave at følge op på målsætningen om at udnytte op..

28 februar 2013

EurObservER – Barometre for udviklingen af vedvarende energi i EU

I samarbejde med flere andre europæiske energiaktører har Ea Energianalyse udviklet og offentliggjort barometre for udviklingen inden for de forskellige vedvarende energisektorer i de enkelte EU-medlemslande. De offentligt..

31 juli 2013

Scenarier for CO2 udledning og udvikling af vedvarende energi i Kina

I samarbejde med China National Renewable Energy Centre (CNREC), Det japanske National Institute of Environmental Studies og Energistyrelsen har Ea Energianalyse udarbejdet energiscenarier for udbygning af vedvarende energi..

31 juli 2013

Fremtidens transportteknologier i Europa

Ea Energianalyse har undersøgt næste generations transportteknologier for Toyota Motor Europe. I undersøgelsen er biler med forbrændingsmotorer, brint-, naturgas- og elbiler samt hybridbiler blevet sammenlignet med fokus på..

31 december 2013

Kinesiske ordninger for energieffektivitet og CO2 reduktioner

Den kinesiske regering planlagde at afprøve et system til handel med energieffektivitetsattester med det formål omkostningseffektivt at nå 16% reduktion i energiintensitet i løbet af perioden for den..

31 august 2013

2012

Vejledning i kortlægningsmetoder for strategisk energiplanlægning i kommunerne

Ea Energianalyse har i samarbejde med NIRAS udarbejdet en vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst for Energistyrelsen, til brug for kommunal strategisk energiplanlægning. Et vigtigt redskab for at sikre..

31 januar 2012

Assistance til Nordiske Råd

Dialogue and knowledge exchange on energy related issues and practises among the Baltic Sea States may provide a platform of collaboration fruitful to the joint regional development for..

1 januar 2012

Biomassehandlingsplan for Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Den danske del af det EU-finansierede ENERCOAST-projekt ledes af Agro Business Park/INBIOM og tager sit udgangspunkt i biomassepotentialet i Region Midtjylland, nærmere bestemt Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner...

31 august 2012

Nordic energy technology perspectives 2012

Ea Energianalyse har assisteret IEA og Nordisk Energiforskning med udarbejdelse af publikationen ”Nordic Energy Technology Perspectives 2012”. Frem mod 2050 står de nordiske energisystemer overfor en række udfordringer..

30 november 2012

Strategier for energipolitik i Østersøregionen

I 2011 gennemførte Ea Energianalyse et studie for energiministrenes og EU-kommissionens samarbejdsforum i Østersøregionen, BASREC. Studiet resulterede i en række energistrategier for Østersøregionen for 2020 og frem. Usikkerheden om,..

30 april 2012

Bhutan: National strategi og handlingsplan CO2-udledningen

Ea Energianalyse har ydet teknisk bistand til Danida, Udenrigsministeriet og den nationale miljøkommission i Bhutan. Formålet med den tekniske bistand var at udvikle en langsigtet national strategi og..

29 februar 2012

Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål

“Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål” var et projekt for Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppen for energieffektivitet (AGEE). Projektet blev udført af Ea Energianalyse i samarbejde med den svenske energistyrelse...

30 november 2012

BALREPA - Turnerende energiplanlægningsskole i Østersøregionen

For at Østersøregionen fortsat kan være en af de mest avancerede regioner med hensyn til energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energi, kræves der et øget energisamarbejde i regionen..

31 december 2012

Øget samarbejde om energi og klimaændringer i Østersøregionen

Ea Energianalyse arrangerede på vegne af Energistyrelsen og Naturstyrelsen et endags seminar, som sigtede mod at øge viden og samarbejde inden for energi og klima på lokalt /..

30 november 2012

Vedvarende Energiressourcer i Mali

Ea Energianalyse har sammen med Risø-DTU, Mali Folkecenter Nyataa og DNE/CNESOLER fra Mali deltaget i et forstudie af mulighederne for at etablere et biomassekraftværk basseret på rishalm i..

30 november 2012

2011

Varmelager i Nordhavn

COWI og Ea Energianalyse har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) undersøgt værdien af et stort varmelager i Københavns Nordhavn. Analysen havde til formål at analysere nytten..

30 april 2011

Workshop: Hvordan skal fjernvarmen reguleres?

Det blev der sat fokus på ved Ea Energianalyses workshop den 4. februar 2011, hvor en kreds af fjernvarmens aktører og myndigheder drøftede, hvordan regulering og struktur i..

28 februar 2011

Københavns Kommune – Energiforsyning 2025

Københavns Kommune har en vision om at blive CO2-neutral i 2025. Ifølge Københavns Klimaplan skulle der i 2012 fremlægges en strategi for, hvordan målet nås. Strategien skulle forelægges..

31 marts 2011

CO2-udledning fra fremtidens personbiler i Norden

Ea Energianalyse har gennemført et analysearbejde om personbilers CO2-emission for Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt. Analyserne har især fokus på CO2-emission fra elbiler på kort og mellemlang..

1 januar 2011

Business case for biomassefyret kraftvarmeværk

Københavns Energi (nu HOFOR) igangsatte i efteråret 2010 en analyse af mulighederne for etablering af et kraftvarmeværk som erstatning for den varmeproduktion, der forsvinder, når ældre varmeproduktionsenheder skrottes...

1 april 2011

Varmeplan Hovedstaden 2

Varmeselskaberne KE (nu HOFOR), CTR og VEKS har gennemført et fælles projekt, Varmeplan Hovedstaden 2, som havde til formål at skabe et konkret grundlag for de kommende års..

30 september 2011

Roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren

Ea Energianalyse har udarbejdet et roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren i Danmark for HMN Naturgas. Anvendelse af gas i transportsektoren har potentiale for både økonomiske og..

31 oktober 2011

Oplæg til energistrategi for Gladsaxe Kommune

Ea Energianalyse har udarbejdet et oplæg til energistrategi for Gladsaxe Kommune.Formålet har været at analysere energistrømmene i Gladsaxe med henblik på at identificere muligheder for energibesparelser og etablering..

31 december 2011

2010

Tilsyn med Energinet.dks beredskab

Energinet.dk er forpligtet til at opretholde et effektivt beredskab i forhold til trusler mod en sikker el- og naturgasforsyning. Energistyrelsen bad Ea Energianalyse om bistand i forbindelse med..

31 december 2010

Baggrundsrapporter til Klimakommissionen

Ea Energianalyse har for Klimakommissionen udarbejdet en række analyser og baggrundsrapporter til kommissionens rapport ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, som blev offentliggjort..

10 januar 2010

Vindkraft i Estland

Ea Energianalyse har for den estiske systemoperatør, Elering OÜ, gennemført en analyse af de tekniske begrænsninger for vindkraftkapacitet i Estland de næste ti år. Analysen blev igangsat i..

30 maj 2010

Sydafrika - Integration af uafhængige elproducenter

Sydafrika har indført et Feed-in-tarif system for vedvarende energiproduktion (REFIT) og planlægger at indtroducere uafhængige elproducenter (IPPs – Independent Power Producers) i elsystemet. Projektet har haft til formål..

31 maj 2010

Analyse af muligheder for CO2-neutral fjernvarme fra CTR i 2025

CTR har anmodet Ea Energianalyse om at gennemføre en vurdering af, hvad de tekniske muligheder og de økonomiske omkostninger er for at reducere CO2-emissionen i fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet..

31 august 2010

Veje til en fossilfri energiforsyning

Ea Energianalyse har analyseret el- og varmeforsyningen i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Finland med fokus på, hvordan landene mest økonomisk kan opfylde en fælles målsætning om at..

30 september 2010

Kina: Integration af vindkraft

Ea Energianalyse og Energinet.dk har bistået Vestas og det kinesiske State Grid Energy Research Institute med at gennemføre et projekt om integration af vindkraft i det kinesiske energisystem...

31 december 2010

Klima og energisystemer - risici, potentiale og tilpasning

Nordisk Ministerråd igangsatte i 2007 et fireårigt forskningsprojekt, som skulle undersøge, hvordan vedvarende energikilder i Norden kan blive påvirket af klimaændringer. Det nordiske elsystem er domineret af vandkraft,..

31 december 2010

2009

Trin imod et Dansk elsystem med 50% vindenergi

Ea Energianalyse deltager i samarbejde med både forskere, eksperter og industri i EcoGrid.dk-projektet under forskningsprogrammet ForskEl. Projektet omhandler udviklingen af det danske elsystem med henblik på indpasning af..

30 juni 2009

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem

Ea Energianalyse, Risø DTU og RAM-løse edb har i samarbejde med Dansk Fjernvarmes Visionsudvalg gennemført projektet ”Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem”. Projektet er støttet af EFP og er..

31 december 2009

Scenarier for det danske energisystem i 2020 og 2050

Rapporten handler om, hvilke teknologier og teknologimix der kan anvendes i det danske energisystem (inkl. transportsektoren) for at nå fremtidige reduktionsmål for drivhusgasser på 30-40 pct. i 2020..

1 februar 2009

2008

Integration af vind i New Brunswick, Canada

Udbygningen med vindkraft er stærkt stigende i Canada i disse år. I den østcanadiske provins New Brunswick bad systemoperatøren NBSO Ea Energianalyse om at hjælpe med at finde..

30 juni 2008

2007

Operating Agent for IEA-programområde for udbredelse af vedvarende energi

Sammen med Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung (ZSW) var Ea Energianalyse fra 1. juli 2007 til 30. september 2007 Operating Agent for IEAs programområde for udbredelse af vedvarende..

30 september 2007

Det fremtidige danske energisystem

Teknologirådet iværksatte i 2003 to energiprojekter: “Energiteknologi som vækstområde” og “Når den billige olie slipper op”. Resultaterne fra begge projekter indikerer en efterspørgsel efter mere langsigtede bud på en..

30 september 2007

Nordisk udstillingsvindue for fornybar energi

Ea Energianalyse har været sekretariat for et projekt om opbygning af et udstillingsvindue for fornybar energi i de nordiske lande. Projektet hører under Nordisk Ministerråds Task Force for fornybar..

31 december 2007

RECaBS - Samfundsmæssige konsekvenser af vedvarende energi

Projektet “Renewable Energy Costs and Benefits to Society” (RECaBS) blev iværksat af det Internationale Energiagenturs programområde for udbredelse af vedvarende energi (RETD). Hovedformålet med RECaBS-projektet var at undersøge konsekvenserne..

31 oktober 2007

CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet

Rapporten viser, at CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet, som det indgår i EU’s kvotehandelssystem på nuværende tidspunkt, vil have langtidseffekter, der modvirker bestræbelserne på CO2-reduktion. Kvoteallokering til..

31 december 2007

2006

Analyse af Hovedstadsområdets kraftvarmesystem

Ea Energianalyse har hjulpet varmeselskaberne i Hovedstadsområdet, CTR, VEKS og KE (siden HOFOR) med at analysere og vurdere de fremtidige forhold for hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning. Opgaven omfattede en analyse af samspillet mellem det..

31 maj 2006

Forberedelse af et IEA program for udbredelse af VE

I foråret 2006 bistod Ea Energianalyse det internationale energiagentur (IEA) med at udvikle et programområde om udbredelse af vedvarende energi. Programområdet (som i IEA-sprog hedder Implementing Agreement on..

1 juni 2006

Fremtidsstudie om klimaændringer og energisystemet

Klimaændringer vil medføre alvorlige konsekvenser, men hvordan vil selve energisystemet blive påvirket? Optensys og Ea Energianalyse har analyseret en række forhold, som kan forventes at påvirke udviklingen i..

31 maj 2006

Fulde elproduktionsomkostninger

Ea Energianalyse har i løbet af 2006 gennemført et projekt om “Fulde elproduktionsomkostninger” for Dansk Energi. I projektet analyseres de fulde produktionsomkostninger for en række udvalgte teknologier, herunder..

31 december 2006

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen