Energiselskabernes spareaktiviteter – evaluering af effekter

Danmark | november 2011 - maj 2012

Ea Energianalyse har i samarbejde med NIRAS og Viegand og Maagøe udarbejdet en evaluering af energiselskabernes spareindsats for Energistyrelsen med henblik på eventuelle justeringer af rammer og retningslinjer for ordningen fra 2013.

Det overordnede formål med evalueringen var at vurdere, om de fastlagte rammer og retningslinjer for energiselskabernes energispareindsats er hensigtsmæssige og fungerer efter hensigten, således at indsatsen bedst muligt medvirker til at fremme energieffektivisering på en omkostningseffektiv måde.

Evaluering skal fremme omkostningseffektive energibesparelser

Evaluering af energiselskabernes spareindsats er et vigtigt redskab for at kunne fremme omkostningseffektive energibesparelser på tværs af sektorer og energityper. Energibesparelser er den billigste metode til at reducere CO2-emissionerne på og begunstiger en teknologi- og markedsudvikling i retning af mere energieffektive apparater, systemer og adfærd. 

Med aftalen af 20. november 2009 mellem Klima- og Energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om selskabernes fremtidige energispareindsats blev der indført en del ændringer i energiselskabernes spareforpligtelse.

Fokus på additionalitet og samfundsøkonomisk pris

Der er således i evalueringen i tillæg til en vurdering af additionaliteten og den samfundsøkonomiske pris fokus på en vurdering af opgørelsesmetoderne, prioriteringsfaktorerne, dokumentationen, kvalitetssikringen, selskabernes omkostninger og selskabernes anvendelse af eksterne aktører.