Kommunal energi- og klimaplanlægning

Kommunal klimaplanlægning og strategisk energiplanlægning er vigtige redskaber i kommunernes arbejde med at reducere udledningerne og omstillingen til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.

I den strategiske energiplanlægning tages der bl.a. udgangspunkt i en kortlægning af de nuværende forhold, potentiale for energibesparelser, samt potentiale for udnyttelse af lokale energiressourcer.

Ea Energianalyse har igennem adskillige projekter beskæftiget sig med fjernvarmeforsyning og dets tætte sammenhæng til elsystemet, både i forbindelse med brede scenarieanalyser og i konkret kommunal varmeplanlægning. I disse sammenhænge har Ea desuden analyseret forskellige muligheder for individuel varmeforsyning, og vurderet konkurrenceforhold til fjernvarmeforsyning.

Med ekspertise inden for energisystemer og energieffektivitet, har Ea Energianalyse arbejdet med kommunal klimaplanlægning på flere niveauer.

Klimaalliancen

Ea Energianalyse har støttet flere kommuner i deres deltagelse i DK2020-projektet, nu Klimaalliancen. Heri forpligter kommunerne sig til at lave klimahandlingsplaner for at nå målene i Parismålsætningen, herunder at have netto nul CO2-udledning i kommunen som geografisk område senest i 2050.

I projektet arbejder kommunerne med samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af det internationale bynetværk C40, ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF), og videreudvikler den til brug i mindre byer og kommuner. Projektet er støttet af Realdania, og C40, Concito, KL og de fem regioner er partnere.

Ea Energianalyse bidrager til udviklingen af kommunernes klimahandlingsplaner ved at opstille scenarier, typisk i form af baseline-scenarier, scenarier med nationale tiltag og scenarier med lokale tiltag. Derudover identificeres de vigtigste lokale indsatsområder til nedbringelse af kommunens CO2-udledning.

GIS-analyser

Ea har foretaget GIS-analyser i flere projekter, hvor en kommunes arealer undersøges med det formål at finde områder, der potentielt kan anvendes til landvindmøller eller solceller.

Analysen foretages som en vægtet screening af arealerne, og de forhold, vægtningen baseres på, samt værdisætningen af dem, aftales i dialog mellem Ea og kommunen. Dette sikrer, at lokale forhold, værdier og politikker inkluderes.

Resultatet af analysen kan være et farvegradueret kort af kommunen, som viser, hvor det er mest oplagt at placere vedvarende energianlæg. Ea kan også udpege et antal områder, der vurderes som bedst egnede til opstilling af VE-anlæg.

Ea laver også GIS-potentialeanalyser af solceller på tage, der er særligt anvendelige for bykommuner med begrænsede muligheder for at sætte VE op på åbent land.

I analyserne anvendes et open source-program og gængse filformater, så kommunen selv kan arbejde videre med resultaterne efterfølgende.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Opdatering af DK2020-plan og scenarieanalyse for Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet, nu Klimaalliancen. Igennem Klimaalliancen forpligter kommunerne sig til at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen, og at være klimaneutral..

21 juni 2024

Opdatering af DK2020-plan og scenarieanalyse for Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet, nu Klimaalliancen. Igennem Klimaalliancen forpligter kommunerne sig til at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen, og at være klimaneutral..

31 maj 2024

Løbende klima- og energianalyser for Aarhus Kommune

Ea Energianalyse understøtter Aarhus Kommunes klima- og energiarbejde med løbende analyser.

25 maj 2024

Stavnsbåndet energifællesskab

Stavnsbåndet er et bofællesskab i Furesø Kommune. Ea Energianalyse assisterer Stavnsbåndet med økonomiske analyser i forbindelse med en eventuel oprettelse af et energifællesskab i bofællesskabet. I et energifællesskab..

31 december 2024

Analyser til støtte for energi- og klimaindsatsen i Rudersdal Kommune

Ea Energianalyse assisterer løbende Rudersdal Kommune med analyser i forbindelse med kommunens energi- og klimaarbejde, herunder også analyse af kommunens scope 3-udledninger. Samtidig assisterer Ea Energianalyse kommunen med..

31 december 2024

Monitorering af klimaindsatser og generel bistand til energi- og klimaindsatsen i Furesø Kommune

Ea Energianalyse assisterer løbende Furesø Kommune med analyser i forbindelse med kommunens energi- og klimaarbejde. Samtidig assisterer Ea kommunen med monitorering af deres klimatiltag.

31 december 2024

ProjectZero – klimaregnskab og monitorering af klimaindsatser

ProjectZero er et offentligt-privat partnerskab, der har som mål at reducere udledningerne i energisektoren inkl. transport med 100% i 2029 i Sønderborg Kommune. Ea Energianalyse assisterer ProjectZero med..

31 december 2024

Strategisk energiplan til Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet, nu Klimaalliancen. Igennem Klimaalliancen forpligter kommunerne sig til at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen, og at være klimaneutral..

15 august 2024

Kortlægning af potentialet for vindmøller og solceller i Lejre Kommune

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse af potentialet for vindmøller og solceller for Lejre Kommune, som skal understøtte kommunens arbejde med vedvarende energi. Lejre Kommune har et mål..

15 maj 2024

Fælles varmeløsninger i Allerød Kommune

Allerød Kommune har en målsætning om at opnå en fossilfri varmesektor i 2035. Da der er flere områder i kommunen, der ikke er omfattet af en planlagt udrulning..

31 marts 2024

Scenarieværktøj

I DK2020-projektet forpligter kommuner sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Drivhusgasreduktionsscenarier er et vigtigt værktøj til at udforske hvilke indsatser, der bør..

29 februar 2024

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Scenarier for fjernvarme i hovedstaden

Københavns Kommune udgav i 2012 klimaplanen KBH 2025, der lægger retningen for reduktion af CO2-emissioner i København med det mål, at byen skal være CO2-neutral i 2025. Som..

30 november 2023

Bistand til udvikling af varmeplan

På nationalt niveau er den politiske ambition at gas til rumvarme skal udfases i 2035. I dag dækker individuelle naturgasfyr næsten 80% af varmebehovet i Allerød Kommune. Af de..

28 februar 2023

Klimaplan til Holbæk Kommune

Holbæk Kommune er, sammen med 45 andre kommuner, blevet en del af DK2020-projektets anden fase. Igennem DK2020 forpligter kommunerne sig til at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever..

31 januar 2023

Energi-, varme- og klimaplanlægning i Hillerød

Indfrielsen det nationale mål om 70% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 forudsætter ny politik og ændret regulering fra national hånd, men den vil også i høj grad være..

13 juli 2023

Fælles, lokale opvarmningsløsninger i Rudersdal og Hørsholm

Hørsholm og Rudersdal kommuner har sammen med nabokommunerne Fredensborg og Helsingør deltaget i et projekt med et mål om en fossilfri varmesektor i 2035. En væsentlig del af..

14 april 2023

Klimaplan til Rudersdal

I DK2020-projektet forpligter kommuner sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Rudersdal Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af..

30 juni 2023

2022

Samfundsøkonomiske konsekvenser af Sønderborgs grønne omstilling

Sønderborg har et mål om at opnå et CO2-neutralt energisystem i 2029. Kommunen er allerede nået langt, idet udledningerne i 2020 var reduceret med 52% i forhold til..

30 september 2022

Kommunernes bidrag til 70%-målsætningen

De danske kommuner arbejder med energi- og klimadagsordenen gennem DK2020-projektet. DK2020 har til formål at give fælles rammer for alle danske kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner, der er..

15 august 2022

Solstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune

Gennem deltagelse i DK2020-projektet har Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) tilsluttet sig en målsætning om at være netto nul-udledende af drivhusgasser i 2050. Dette kræver en proaktiv strategisk energi- og..

15 juni 2022

Forudsætningskatalog til udarbejdelse af kommunale varmeplaner

Politiske aftaler fra sommeren 2022 betyder, at de danske kommuner inden udgangen af 2022 skal være klar med planer for grøn varme. Det efterlader kommuner og forsyningsselskaber med..

4 november 2022

Analyser til Københavns Kommunes klimaplan post 2025

Københavns Kommune udgav i 2012 klimaplanen KBH 2025, der lægger retningen for reduktion af CO2-emissioner i København med det mål, at byen skal være CO2-neutral i 2025. Klimaarbejdet..

12 august 2022

Klimaplan til Rødovre

Folketinget har indgået en aftale om en bindende klimalov, der skal sikre, at Danmark har reduceret drivhusgasemissionerne med 70% i 2030 ift. 1990 og på langt sigt bliver..

1 august 2022

Klimaplan til Gentofte

Gentofte Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af DK2020-projektets anden fase. Igennem DK2020 forpligter kommunerne sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op..

8 juni 2022

2021

Varmeplan til Furesø Kommune

I Furesø Kommune arbejder man aktivt med den grønne omstilling, og kommunen er i den forbindelse blevet en del af DK2020 projektets anden fase. Heri forpligter kommunen sig..

1 august 2021

Klimaplan til Allerød

Opfyldelsen af regeringens mål om 70% reduktion i CO2-udledningen i 2030 forudsætter ny politik og ændret regulering fra national hånd, men det vil også i høj grad være afhængigt af handlinger på lokalt niveau. ..

28 februar 2021

2020

Klimaplan til Frederiksberg Kommune

I Frederiksberg Kommune ønsker man at tage medansvar for den grønne omstilling og derfor har kommunen fastlagt en række ambitiøse klimamålsætninger, som danner rammen for arbejdet med kommunens..

31 oktober 2020

Strategisk energiplan for Sønderborg

I dette projekt bistod Ea Energianalyse Sønderborg Kommune i at opdatere deres strategiske energiplan. Den opdaterede energiplan belyser, hvordan Sønderborg Kommune kan blive CO2-neutral i 2029 indenfor energi-..

31 oktober 2020

Alternativer til biomasse i el- og fjernvarmesektoren

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren. Analysen var bygget op omkring tre hovedspor En gennemgang og vurdering af mulige, nye..

31 oktober 2020

Strategisk energiplan for Holbæk kommune

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede i januar 2020, at kommunen frem mod 2030 skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 70%, svarende til det nationale klimamål. Holbæk Kommune..

30 september 2020

Strategisk energiplan for Næstved Kommune

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan Næstved by fremadrettet sikres en billig, miljøvenlig og fremtidssikret varme. Da den nuværende fjernvarmeforsyning i Næstved by er næsten 100% baseret..

31 maj 2020

Klimaplan Helsingør Kommune 2045

Ea Energianalyse assisterede i løbet af 2018 og 2019 Helsingør Kommune med opbygningen af en handlings- og klimaplan for kommunen frem mod 2030, baseret på et ønske om..

18 marts 2020

Strategisk energiplanlægning i Aarhus

I dette projekt gav Ea Energianalyse teknisk rådgivning og bistand omkring strategisk energiplanlægning for Aarhus Kommune. Målet for projektet var at udarbejde en fælles energistrategi, der kunne indgå..

30 juni 2020

2019

Strategisk energiplan for Egedal Kommune

Ea Energianalyse har bistået med kommunens udarbejdelse af en strategisk energiplan. Ea bistod især med analyse af økonomi ved fjernvarmeudbygning sammenlignet med individuelle løsninger i form af varmepumper...

20 december 2019

Bæredygtighedsplan Helsingør

Helsingør Kommune ønsker at være blandt de kommuner i Danmark, der har det mindste CO2-aftryk pr. indbygger. Derfor har kommunen opsat en målsætning om at reducere CO2-udledningen, så..

31 marts 2019

2018

Strategisk energiplanlægning for Sønderjylland og Sydvestjylland

Omstillingen mod et samfund frit for fossile brændstoffer i 2050 vil kræve milliardstore investeringer. Det gælder både forsyningen i det åbne land og den kollektive varmeforsyning. Selvom den..

30 juni 2018

Analyse af overskudsproduktion i Ilulissat

Siden indvielsen af vandkraftværket Paakitsoq ved Ilulissat i 2012 har det vist sig, at værkets produktionspotentiale er større end forventet. Det skyldes bl.a. igangværende klimaændringer, som betyder, at..

31 januar 2018

2015

Omstilling af energisystemet i hovedstadsregionen

Region Hovedstaden har en målsætning om at være en grøn og innovativ metropol og har derfor opstillet en vækst- og udviklingsstrategi, hvor målet er at gøre hovedstaden fri..

30 juni 2015

Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere, samt partnerorganisationen Gate 21, arbejder sammen om projektet ”Energi på tværs”. ”Energi på tværs”..

31 august 2015

Evaluering af SEP-puljen og den grønne superpulje

Ea Energianalyse udførte en evaluering af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen) og puljen til partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (den grønne superpulje) for Energistyrelsen. SEP-puljen..

31 december 2015

Scenarieanalyser og energibalance i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kommune satte per 1. januar 2014 projektet ”Høje-Taastrup Going Green” i gang med støtte fra Energistyrelsens superpulje til strategisk energiplanlægning. Projektet skulle gennem en række analyser og..

31 december 2015

2013

Strategisk energiplan for Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har en målsætning om at reducere CO2-udledningen i 2020 med 35 % i forhold til 2005 og ønsker at bidrage til Danmarks mål om uafhængighed af..

31 august 2013

2012

Vejledning i kortlægningsmetoder for strategisk energiplanlægning i kommunerne

Ea Energianalyse har i samarbejde med NIRAS udarbejdet en vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst for Energistyrelsen, til brug for kommunal strategisk energiplanlægning. Et vigtigt redskab for at sikre..

31 januar 2012

2011

CO2-fremskrivninger for Aarhus Kommune

Ea Energianalyse har bistået Aarhus Kommune med at lave en fremskrivning af kommunens CO2-emissioner til brug for ”Klimaplan 2012-2015 – Det intelligente energisamfund”.

30 april 2011