Strategisk energiplanlægning for Sønderjylland og Sydvestjylland

Danmark | september 2017 - juni 2018

Omstillingen mod et samfund frit for fossile brændstoffer i 2050 vil kræve milliardstore investeringer. Det gælder både forsyningen i det åbne land og den kollektive varmeforsyning. Selvom den overordnede retning ligger klar, er der usikkerhed om, hvordan omstillingen til et lavemissionssamfund skal ske. Er det hensigtsmæssigt med en omfattende elektrificering af opvarmning, transport og industri eller vil brændselsskift fra fossil energi til biomasse i praksis blive det vigtigste virkemiddel? I samarbejde med Planenergi analyserede Ea Energianalyse fremtidsscenarier for el- og fjernvarmesystemerne i de sønderjyske og sydvestjyske kommuner.

Formålet med analysen var blandt andet at komme med anbefalinger til, hvilke investeringer og tiltag fjernvarmeselskaber og kommuner i samarbejde bør tage for at sikre en robust energiforsyning for området. Til det formål blev der bl.a. foretaget modelberegninger af fjernvarmeforsyningen i regionen med udgangspunkt i forskellige scenarier for de fremtidige rammevilkår i form af energiafgifter, tilskud og brændselspriser. Desuden blev der foretaget en særskilt analyse af mulighederne for at udnytte overskudsvarme fra planlagte datacentre i Kassø via et regionalt varmetransmissionsnet.

Projektets resultater drøftes løbende på en række temaworkshops med aktørerne i regionen.

Projektet blev gennemført fra september 2017 til marts 2018.