Balmorel: Energisystemsmodel

Ea Energianalyse er førende virksomhed i forhold til brug af Balmorelmodellen og har udviklet mange nye funktioner i Balmorel.

Vi bruger modellen i analyser af store energisystemer med fokus på elektricitet og fjernvarme.

Ea har arbejdet med Balmorelmodellen i utallige projekter, dækkende 18 lande i Europa, 14 lande i Afrika, Kina, Indonesien, Vietnam og Mexico. Modellen er også brugt til regionale analyser, fx af fjernvarmesystemer i København, Aarhus og Odense.

Vi har ekspertviden indenfor udvikling, implementering og brug af Balmorelmodellen, hvilket gør os i stand til at assistere med at:

  • anvende Balmorelmodellen som et værktøj til energiplanlægning
  • koordinere og udføre dataindsamling
  • udvikle specialiserede versioner af modellen til særlige behov
  • lave scenarier over langsigtede udviklingsveje
  • anvende automatiserede værktøjer til præsentation af resultater, f.eks. geografiske visualiseringer
  • afholde workshops om og stå for undervisning i brug af modellen – face-to-face eller som e-learning
  • kombinere Balmorel med andre modeller (fx PSS/E eller Sisyfos)

Kort introduktion til Balmorelmodellen

Optimal drift

I modellen er hvert kraftværk er repræsenteret med kapacitet (MW), brændstof, effektivitet, driftsomkostninger og start/stop omkostninger.

Modellen finder den optimale drift af hvert kraftværk under hensyntagen til den tilgængelige transmissionskapacitet mellem forskellige områder. Den optimale drift svarer til de laveste samlede omkostninger for hele modelområdet.

Optimale investeringer

Modellen finder fremtidige optimale investeringer, idet den vælger teknologi, kapacitet og placeringer. Ombygning eller nedlukning af eksisterende kraftværker kan indgå i analysen.

Der kan tages hensyn til ressourcebegrænsninger (fx af biomasse) og varierende geografiske forhold (særligt for vind og sol). Modellen tager beslutningerne om investeringer under hensyntagen til evt. krav til CO2, vedvarende energi, forsyningssikkerhed og særlige politikker eller målsætninger.

Scenarier

Modellen er designet til at kunne arbejde med flere scenarier, f.eks. med mere eller mindre vedvarende energi eller med variationer indenfor de forskellige parametre for el-efterspørgsel, oliepriser, CO2 priser mm.

Effektive værktøjer (databaser og Excel-ark) er udviklet til datainput og til at vise resultater for flere forskellige scenarier.

Open source

Modellen er open source og kan anvendes gratis. Vores Balmorel brugermanual kan downloades her.

Du kan finde mere information vores mange projekter med Balmorelmodellen i listen herunder.

BalmorelLite

Modellen BalmorelLite er udviklet med udgangspunkt i Balmorel. Den anvendes til at estimere systemintegrationsomkostninger for vindkraft for forskellige typer af energisystemer og kan bruges til kvalificeret input til fx least-cost-of-energy (LCoE) beregninger. Andre output er driftsmønster i en karakteristisk uge og varighedskurve for produktion.

I tillæg til vurdering af integrationsomkostninger, kan modellen også vise den resulterende reduktion i systemets CO2-emission.

Læs mere om BalmorelLite og benyt modellen på dens hjemmeside.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

North Sea Wind Power Hub

Hurtig udvikling inden for vind- og solenergi samt det voksende energibehov til elektrificering er centrale elementer i EU-Kommissionens visioner for 55% reduktion i CO2-udledning i 2030 og et..

Igangværende

Langsigtet energiplanlægning i Pakistan

Ea Energianalyse fortsætter arbejdet med kapacitetsopbygning hos de pakistanske energiautoriteter indenfor langsigtet energiplanlægning med variabel vedvarende energi. Sammen med Energinet og Energistyrelsen, støtter Ea medarbejdere hos NEPRA, AEDB,..

31 december 2024

Modellering og kapacitetsopbygning i Mexico

Ea har givet støtte til Mexican National Institute on Ecology and Climate Change (INECC) med modellering og kapacitetsopbygning, med fokus på energisystemmodellen Balmorel. Efter at have underskrevet Parisaftalen..

30 juni 2024

Det baltiske elmarked post 2030

Den baltiske region kan blive en stor kilde til vedvarende energi, offshore vind inkluderet. Selvom der er et stort potentiale for vindenergi, er det meste af Østersøen langt..

29 februar 2024

Rammekontrakter om energianalyser

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er..

17 august 2024

Energimasterplan til West Nusa Tenggara provinsen i Indonesien

West Nusa Tenggara provinsen, bestående af en øgruppe med hovedøerne Lombok og Sumbawa, har lagt sig fast på et mål om at have 60% vedvarende energi i Lomboks..

31 december 2023

Koordineret modellering og planlægning af nuludledningsinfrastruktur

Kina sigter efter, at deres CO2-udledninger topper i 2030 og at de kan opnå CO2-neutralitet i 2060. For at opnå dette er en transformation af energiinfrastrukturen, planlægning og..

31 oktober 2023

Balmorelundervisning og modellering i Egypten

Den danske regering har påbegyndt et samarbejde med den egyptiske regering om integration af variabel vedvarende energi (VRE) i energisektoren. Det har som mål at accelerere den grønne..

31 december 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Danida Balmorelkursus 2023

I august 2023 afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for 22 deltagere fra Egypten, Etiopien,..

8 september 2023

Fleksibilitet i elforbruget i det europæiske energisystem

I et projekt for Danfoss har Ea Energianalyse undersøgt påvirkningen af fleksibilitet i elforbrug på det fremtidige europæiske energisystem. En langsigtet analyse blev udført for 2025, 2030 og..

31 oktober 2023

Modelberegninger til Green Power Denmarks Elpris Outlook 2023

Green Power Denmark har udgivet publikationen ”Elpris Outlook 2023”, der også udkom i 2018, 2019 og 2021. Elpris Outlook er Green Power Denmarks tilbagevendende publikation, der viser forskellige..

31 juli 2023

Langsigtet energiplanlægning i Kenya

I 2022 påbegyndte Energistyrelsen og Kenyan Ministry of Energy (MoE) et regeringssamarbejde som et ”Strategic Sector Cooperation” (SSC) program, der vil løbe indtil sommeren 2025. Et af de..

31 juli 2023

Balmorelundervisning og støtte til langtidsenergiplanlægning i Etiopien

I 2020 startede den danske og den etiopiske regering et samarbejde omkring langsigtet energiplanlægning og modellering. Målet for partnerskabet var at opbygge viden hos MoWIE, EEP og andre..

13 juli 2023

Kapacitetsopbygning og benchmark-undersøgelse for Eskom

Som en del af et ”Energy Partnership Programme” mellem Sydafrika og Danmark, har Ea Energianalyse undervist Eskoms modelleringsgruppe i energisystemmodellen Balmorel. Målet var at opbygge kapacitet til at..

3 marts 2023

Energisystemsmodellering for MEMR og DG Electricity

Den indonesiske regering har et stærkt fokus på at nå deres mål om 23% vedvarende energi (VE) i elektricitetssystemet i 2025. Der er forståelse for, at implementeringen af..

26 april 2023

2022

Modellering for Green Hydrogen Hub

Green Hydrogen Hub Denmark (GHH), et konsortium bestående af de tre partnere Eurowind Energy A/S, Gas Storage Denmark og Corre Energy, har sat som deres mål at bygge..

15 august 2022

Kapacitetsopbygning og energimodellering i Pakistan

I 2020 vedtog Pakistans regering en målsætning for vedvarende energi, der inkluderer et mål om at have 20% vedvarende energi i energisammensætningen i 2025 (der er pt 4%),..

31 december 2022

Danida Balmorelkursus 2022

I august – september 2022 afholdt DTU et fire-ugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for..

30 september 2022

Scenarieanalyser og Balmorel-undervisning i Tyrkiet

Tyrkiet og Danmark har siden 2017 samarbejdet i et ”Strategic Sector Cooperation” program, der udvikler relevante politikker, strategier og løsninger til at muliggøre en omstilling af den tyrkiske..

31 december 2022

Arbejde på Vietnam Energy Outlook 2021 rapporten

Ea Energianalyse har deltaget i udarbejdelsen af 2021 Energy Outlook Rapporten (EOR) for Vietnam. Rapporten er et vigtigt værktøj for energiplanlægningen i Vietnam, som kan trække på data,..

31 maj 2022

Elektricitetsscenarier til Tidstegen-modellen

IVL Svenska Miljöinstitutet har udviklet en model ved navn Tidstegen, til brug i analyse af energiforbrug i bygninger og til at udregne klimaeffekten ved at ændre forbruget. Formålet..

31 januar 2022

Damvarmelager i Roskilde

I dette projekt deltog Ea Energianalyse i en forundersøgelse af, om investering i et damvarmelager i Roskilde vil være økonomisk attraktivt. Fjernvarmenettet i Roskilde er sammenkoblet med det..

1 marts 2022

IEA Wind Task 26 – Omkostninger ved Vindenergi

Ea Energianalyse deltog som repræsentant for Danmark i IEA Wind Task 26 – omkostninger ved vindenergi. Det er et internationalt forum med det formål at udveksle viden og..

1 marts 2022

2021

Balmorel – anvendelse og undervisning for egyptiske deltagere

Regeringerne i Danmark og Egypten arbejder sammen med det formål at accelerere den grønne omstilling i Egypten ved hjælp af erfaringsdeling omkring energisystemsplanlægning og integration af variabel vedvarende..

7 december 2021

Solkrafts rolle i det danske energisystem

Indfrielse af de danske klimamål kræver en kraftig elektrificering af opvarmning, industri og transport, samt el til PtX-anlæg, som skal producere grønne brændstoffer. Dertil kommer et stigende behov..

30 juni 2021

Danida Balmorelkursus 2021

I august 2021 afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. Til dette kursus blev DTU støttet af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab. Kurset havde 20 deltagere..

10 september 2021

Analyse af Skånes elsystem

Ea Energianalyse har kortlagt udfordringerne i det sydsvenske elsystem, som de ser ud i dag, samt den udvikling der er sket i de sidste ti år, med nedlukning..

30 juni 2021

Scenarieanalyser for fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet

Som en del af projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50) har Ea Energianalyse regnet på scenarier for hovedstadens fjernvarmeforsyning i hhv. en regnearksmodel og Balmorel. Hovedstadsområdets fjernvarmesystem..

1 september 2021

Modellering af det indiske energisystem

Indien har oplevet betydelig økonomisk vækst i de seneste årtier, hvilket påvirker landets elektricitetsbehov. Dette er vokset med mere end 6% pr år i det sidste årti og..

30 juni 2021

Planlægning og modellering i Etiopien

Som en del af det Dansk-Etiopiske samarbejde om planlægning og modellering, bidrager Ea Energianalyse med teknisk rådgivning, analyser og undervisning i Balmorel. Dette sker i tæt samarbejde med..

30 april 2021

2020

Værdien af brintbaseret el-lager

Ea Energianalyse har analyseret den potentielle værdi af ”Green Hydrogen Hub”-konceptet (GHH) for Gas Storage Denmark. I konceptet kombineres elektrolysatorer, brintlagre og lagring af trykluftenergi, hvilket dermed muliggør..

31 december 2020

Balmorel-undervisning og modelopdatering

I dette projekt afholdt Ea Energianalyse to undervisningsforløb om energisystemmodellen Balmorel for det sydafrikanske elforsyningsfirma og TSO Eskom og Department of Mineral Resources of Energy (DMRE). Det første..

31 oktober 2020

Balmorelkursus for CTR og VEKS

Ea Energianalyse har bred erfaring med at anvende, videreudvikle og undervise i energisystemmodellen Balmorel. I dette projekt afholdt Ea et kursus i modellen for deltagere fra varmetransmissionsselskaberne VEKS..

31 december 2020

Vurdering af omkostninger til CO2-reduktion

I dette projekt bistod Ea Energianalyse DØRS (De Økonomiske Råds Sekretariat) i at undersøge, hvordan regeringens 70%-målsætning kan opnås mest omkostningseffektivt. Som økonomiske instrumenter blev effekten af en CO2-skat, VE-støtte..

31 august 2020

Udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter i Høje Taastrup

Dette projekt omhandlede etableringen af et varmepumpeanlæg i tilknytning til et kommende datacenter i Høje Taastrup. Varmepumpen skulle udnytte overskudsvarme fra blok-køling af datacentret, og indpasse det i..

31 december 2020

Energiscenarier til Hainan Clean Energy Island

Hainan-provinsen i det Sydkinesiske Hav har et stigende elforbrug, og er pt primært afhængig af ikke-vedvarende energikilder. Den kinesiske regering har udvalgt regionen som et område til at..

31 oktober 2020

Balmorel modelleringssupport til PDP8

Ea Energianalyse har bistået Energistyrelsen i flere projekter der er en del af et energipartnerskab mellem Vietnam og Danmark. Dette projekt er en del af de igangværende aktiviteter,..

31 oktober 2020

Udvidelse af Balmorel-TIMES databasen

Projektet er en del af et ”Energy Partnership Programme” mellem Vietnam og Danmark, specifikt ”Development Engagement 1”, der er et samarbejde mellem Energistyrelsen og Renewable Energy Agency of..

5 juni 2020

Danida Balmorelkursus 2020

Ea Energianalyse gennemførte sammen med DTU et kursus i Balmorel for 25 kursister fra Indonesien, Etiopien og Egypten. Kurset omfattede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte..

30 juni 2020

Energimodellering i Sydafrika

Ea Energianalyse var konsulent for Energistyrelsen i denne modelleringsundersøgelse. Målet var at undersøge den potentielle virkning af forbedret fleksibilitet for vandkraftværker i det sydafrikanske energisystem, i sammenhæng med..

30 juni 2020

Vindkraft og infrastruktur i Europa mod 2050

Ea Energianalyse har på vegne af Ørsted gennemført en analyse af synergier mellem betydelig udbygning af offshore vind og det stigende behov for transmissionsnet, der skal understøtte et..

1 april 2020

Grøn Energi – Balmorel support

I projektet ”Energiforsyning 2030” støttede Ea Energianalyse tænketanken Grøn Energi i at anvende Balmorel-modellen til forskellige analyser af investeringer i den fremtidige fjernvarmesektor i Danmark. Efterfølgende ønskede Grøn..

1 marts 2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Elektrificering ses i stigende grad som en afgørende forudsætning for at nå de danske klimaambitioner om mindst 55% vedvarende energi i 2030 og uafhængighed af fossile brændsler i..

29 februar 2020

2019

Energimodellering af fire indonesiske provinser

Ea Energianalyse har medvirket til tre Energy Outlook rapporter, som dækker provinserne North Sulawesi, Gorontalo, South Kalimantan og Riau. Disse provinser har et stort potentiale for vedvarende energi,..

31 december 2019

Danida Balmorelkursus 2019

Ea Energianalyse stod sammen med DTU for et fireugers Balmorelkursus med 27 deltagere fra Indien og Indonesien. Kurset omhandlede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte deltagerne..

31 maj 2019

Støtte til modellering i Indonesien

Den danske regering har startet et nyt stadie af ”regering til regering” samarbejde med Indonesien omkring energi og energieffektivitet. Målet, som beskrevet med den vedtagne Strategic Sector Coorperation..

31 december 2019

PSS/E grid modellering i Vietnam

Projektets mål var at indhente viden og forbedre Balmorels energisystemsmodellering ved at kæde PSS/E grid modellen sammen med Balmorel. Tilkoblingen af PSS/E vil give yderligere viden om virkningen..

31 maj 2019

Introduktion til Balmorel-modellen

Ea Energianalyse arrangerede et femdageskursus i energisystemsmodellen Balmorel med fokus på energiplanlægning og analyse af energisektoren i udviklingslande. Kurset var tilrettelagt til 11 rådgivere fra Center for Global..

31 januar 2019

Analyse af datacentre

En række datacentre er planlagte eller under opførelse i Danmark, og Energistyrelsen forventer de vil have et elforbrug svarende til ca. 17% af det nationale elforbrug i 2030...

30 april 2019

Regional energimodellering i Lombok

Som en del af en aftale mellem Danmark og Indonesien valgte Energistyrelsen og National Energy Council i Indonesien øen Lombok som pilotområde til et studie af, hvordan man..

31 januar 2019

Vindmodellering til Balmorel

Karakteristikken for vindproduktion har ændret sig betydeligt i løbet af de seneste år, i takt med at vindmøllerne bliver større og forholdet mellem vingeareal og generatorstørrelse ændrer sig...

30 juni 2019

Energiscenarier for Vietnam

Elforbruget stiger voldsomt i Vietnam – og forsyningen er i dag primært baseret på kul. I en række projekter blev energiscenarier for Vietnam analyseret, hvor der fx fremover..

30 september 2019

Mexico Renewable Energy Outlook 2018

I samarbejde med Department of General Planning, SENER, UNAM/SIMISE-gruppen og Energistyrelsen, har Ea Energianalyse skrevet en rapport som input til Mexican Renewable Energy Outlook, en publikation der udgives..

31 maj 2019

Havvind i Østersøen

I en ny rapport for EU Kommissionen har Ea Energianalyse sammen med COWI og Thema Consulting group (projektleder) undersøgt potentialet for havvind i Østersøen. Studiet omfatter bl.a. kortlægning..

7 januar 2019

2018

Hvordan kan Færøernes elsystem blive 100% fossilfrit?

Ea Energianalyse har, på vegne af det færøske elselskab SEV, gennemført en række analyser af det færøske elsystem. Projektet skitserede økonomiske veje for at nå et energisystem, der alene..

1 januar 2018

Rammer for omstilling til vedvarende energi i Indien

Ea Energianalyse forsynede i dette projekt Energistyrelsen med basisviden om relevante aspekter af det indiske energisystem, for at gøre Energistyrelsen i stand til at have en velinformeret dialog..

31 december 2018

FutureGas

Brugen af gas i energisystemet har en række fordele. Gas er et effektivt og fleksibelt brændsel, der kan bruges i industrielle processer, kraftvarme og til transportformål. Endvidere er..

31 december 2018

Scenarieanalyse af investeringsstrategi for Fjernvarme Fyn

Fjernvarmeforsyningen i Odenseområdet er i dag hovedsagelig baseret på varmeproduktionen fra fire produktionsenheder. En af disse er Fynsværket Blok 7, der blev idriftsat for snart 30 år siden..

31 august 2018

2017

Analyser af VE-mål 2030 for Klimarådet

Ea Energianalyse udarbejdede for Klimarådet en analyse af, hvordan fremtidige målsætninger for vedvarende energi mest hensigtsmæssigt opfyldes. Fokus var på el- og fjernvarmesektoren, som blev analyseret med optimeringsmodellen..

30 november 2017

Vindenergiressourcer i Vietnam

En økonomisk attraktiv vindressource handler ikke kun om hvor meget vinden blæser, men også hvor tæt området ligger på store veje og afstanden til elnettet. Endelig har det..

31 maj 2017

Energiscenarier for Mexico

Mexico har ambitiøse mål vedrørende udbygningen af vedvarende energi i elsektoren og reduktion af den nationale CO2-udledning. Formålet med dette projekt var at give de mexikanske myndigheder, f.eks..

30 juni 2017

Tilpasning af Balmorel-modellen til Vietnam

Projektet var en del af et samarbejde mellem vietnamesiske Ministry of Industry and Trade, MOIT, og den danske Energistyrelse. Formålet var at styrke kapaciteten til langsigtet planlægning i..

30 april 2017

2016

Energimodellering i Indonesien

Indonesien arbejder på at udvikle og styrke det nuværende system for energimodellering i forbindelse med forberedelser af scenarieanalyser for 2050, med det formål at opnå et omkostningseffektivt gennembrud..

31 december 2016

Scenarier for vedvarende energi i Mexico

Mexico har sat ambitiøse mål for at reducere den nationale udledning af CO2, og som led heri skal mængden af ren energi i elsektoren øges. Det betyder blandt..

31 august 2016

Elprisfremskrivninger for Skellefteå Kraft

Ved brug af elmarkedsmodellen Balmorel har Ea Energianalyse bistået Skelleftå Kraft med en analyse af, hvordan priserne i det nordiske elmarked kan forventes at udvikle sig på lang..

30 november 2016

Biogas og andre VE-brændsler til tung transport

Regeringens langsigtede mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. I rapporten ”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050” blev fire mulige bud på..

31 december 2016

Integration af vindkraft i Egypten

Hvad skal der til hvis Egypten for alvor skal satse på vindkraft? Projektet fokuserede på mulighederne for at have 7.200 MW vindkraft i det egyptiske elsystem, hvilket er..

30 juni 2016

South African Interconnector Study

Klima-, Energi og Bygningsministeriet har indgået et samarbejde med Sydafrika, som har til formål at reducere drivhusgasudledningerne ved at øge andelen af vedvarende energi (primært vind) i Sydafrikas..

31 januar 2016

Mexikansk-dansk energiprogram

Ea Energianalyse var, sammen med COWI, UNEP-DTU, SBi, Viegand Maagøe og CCAP, involveret i facilitering af projektsupport (Project Support Facility, PSF) til det mexicansk-danske program for energi og..

30 april 2016

Det regionale elmarked og forsyningssikkerhed

Sikrer det nuværende elmarkedsdesign en tilstrækkelig elforsyningssikkerhed? Emnet er i øjeblikket genstand for intens debat i hele Europa, og flere større lande som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien..

30 juni 2016

2015

ENSYMORA - udvikling af modeller til analyse af energisystemer

Ea Energianalyse deltog i det omfattende danske forskningsprojekt ENSYMORA, som havde til formål at udvikle og forbedre metoder og modeller, der anvendes til analyse og planlægning af energisystemer,..

30 september 2015

Integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet

I samarbejde med Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og COWI analyserede Ea Energianalyse mulighederne for at udnytte geotermi til fjernvarme i Danmark. Som en del af projektet, blev potentialet for..

30 september 2015

Udvikling af regional masterplan i Østafrika

Eastern African Power Pool, EAPP, har ti medlemslande: Libyen, Egypten, Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi og DRC. Endvidere er Syd Sudan og Djibouti inkluderet i analyserne...

30 april 2015

Scenariebaseret analyse i Vietnam

Ea Energianalyse har været involveret i et initiativ omhandlende integrationen af vedvarende energi i den vietnamesiske energisektor, som en del af et bredere samarbejde mellem Vietnam og Energistyrelsen...

31 oktober 2015

Analyse af regionalt fjernvarmesamarbejde i hovedstadsregionen

Mange kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden arbejder med strategisk energiplanlægning, og da energisystemerne i kommunerne hænger nøje sammen, er der et stort behov for koordinering på..

31 december 2015

Viking Link og andre tiltag for integration af vind

Ea Energianalyse har i dette projekt analyseret en række tiltag, der har positiv indvirkning på integration af vindkraft. Herunder en elektrisk forbindelse mellem Danmark og England (Viking Link)...

31 december 2015

2014

Tilpasning af affaldsforbrændingskapacitet

Regeringen lægger i Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” fra oktober 2013 op til øget genanvendelse af affaldsressourcen samt en modernisering af sektoren. Dette kan medføre, at der er faldende..

30 april 2014

Systemtilstrækkelighed i Litauen

Ea Energianalyse har udarbejdet en undersøgelse af tilstrækkelighed og pålidelighed i det litauiske elsystem med henblik på at klarlægge om der er tilstrækkelige muligheder for elforsyning til at..

30 april 2014

Balmorel - Support og helpdesk service

Ea Energianalyse ydede ad hoc assistance i udviklingen og brugen af Balmorelmodellen til analyser og udvikling af elsystemet i Estland, Letland og Litauen. De tre landes TSO’er Elering..

31 december 2014

Elhandel mellem Estland/Letland og Rusland

Ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel, foretog Ea Energianalyse en kvantitativ analyse for Elering, den estiske transmisionssystemoperatør, af de mulige konsekvenser af at tillade elhandel mellem Estland/Letland og Rusland...

30 april 2014

2013

Estlands langsigtede energiscenarier 2030 og 2050

Estland fornyede deres langsigtede energistrategi (ENMAK) og Ea Energianalyse assisterede Elering – den estiske systemoperatør – i at identificere og levere kvantitative analyser af langsigtede energiscenarier for Estland..

31 august 2013

DØRS: Miljø- og økonomiberegninger i Balmorel

I dette projekt hjalp Ea Energianalyse De Økonomiske Råds Sekretariat med beregninger og analyser i Balmorel-modellen og bidrog med bistand om forskellige energirelaterede emner. Beregninger og analyser blev..

28 februar 2013

Scenarier for CO2-udledning og udvikling af vedvarende energi i Kina

I samarbejde med China National Renewable Energy Centre (CNREC), Det japanske National Institute of Environmental Studies og Energistyrelsen har Ea Energianalyse udarbejdet energiscenarier for udbygning af vedvarende energi..

31 juli 2013

2011

Undervisning i handel over grænserne for den østafrikanske elbørs (EAPP)

I anerkendelse af den potentielle gevinst ved at udvikle en regional elbørs har energiministrene fra otte østafrikanske lande underskrevet en fælles aftale om at oprette en elbørs ”Eastern..

31 maj 2011

Varmelager i Nordhavn

COWI og Ea Energianalyse har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) undersøgt værdien af et stort varmelager i Københavns Nordhavn. Analysen havde til formål at analysere nytten..

30 april 2011

Kina: Seminarer i brugen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet

I marts 2011 gennemførte Ea Energianalyse en række seminarer om anvendelsen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet. Seminarerne blev holdt for de to kinesiske forskningsinstitutter State Grid..

31 marts 2011

Samspil mellem vindmøller og varmepumper

Ea Energianalyse og COWI har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) gennemført en undersøgelse af værdien af store varmepumper i samspil med vindkraft i det københavnske fjernvarmesystem...

30 november 2011

2008

Håndtering af flaskehalse i det nordiske elmarked

Projektet havde til formål at belyse de tekniske og økonomiske konsekvenser af den nuværende håndtering af flaskehalse i det nordiske elmarked og de vigtigste alternativer hertil. Elementer i..

31 marts 2008

2007

Vindkrafts systemomkostninger

Ea Energianalyse har i foråret 2007 gennemført et analysearbejde for Institut for Miljøvurdering med fokus på at kvantificere fordele og ulemper ved at udbygge vindkraftproduktionen i Danmark. Fire..

30 juni 2007

CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet

Rapporten viser, at CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet, som det indgår i EU’s kvotehandelssystem på nuværende tidspunkt, vil have langtidseffekter, der modvirker bestræbelserne på CO2-reduktion. Kvoteallokering til..

31 december 2007

2006

Otte anbefalinger om udvikling af det nordiske elmarked

I dette projekt blev en rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråds Elmarkedsgruppe. Rapporten præsenterer en række kvalitative analyser med fokus på økonomiske fordele og ulemper ved elhandel, samt resultaterne..

31 december 2006

Værdisætning af prisfølsomt elforbrug

Hvilken værdi har det, at noget elforbrug er prisfølsomt? I dette projekt er Balmorel-modellen blandt andet anvendt til at beregne værdien af det prisfølsomme elforbrug, idet der er..

31 oktober 2006

Analyse af Hovedstadsområdets kraftvarmesystem

Ea Energianalyse har hjulpet varmeselskaberne i Hovedstadsområdet, CTR, VEKS og KE (siden HOFOR) med at analysere og vurdere de fremtidige forhold for hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning. Opgaven omfattede en analyse af samspillet mellem det..

31 maj 2006