ENSYMORA – udvikling af modeller til analyse af energisystemer

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2011 - september 2015

Ea Energianalyse deltog i det omfattende danske forskningsprojekt ENSYMORA, som havde til formål at udvikle og forbedre metoder og modeller, der anvendes til analyse og planlægning af energisystemer, så de i højere grad afspejler de store ændringer i fremtidens energisystemer.

Modellerne vil blive brugt til at analysere de tekniske muligheder, økonomiske incitamenter og politikker i relation til både efterspørgsel og udbud af elektricitet. Især vil modellerne blive anvendt til at løse udfordringerne i et fossilfrit energisystem.

Projektet blev udarbejdet bl.a. ved hjælp af Balmorel-modellen.

De væsentligste resultater af projektet:


For samfundet

 • Udvikling af værktøjer, der tager højde for usikkerheder, til støtte for beslutninger om driftplanlægning og planlægning af investeringer.
 • Vurderinger af samspillet mellem usikkerhed i efterspørgslen efter elektricitet og produktion baseret på vedvarende energi på den ene side og elsystemets fleksibilitet på den anden side.
 • Anbefalinger om politik i forhold til udformning af et effektivt elsystem i fremtiden.

Videnskabelige

 • Modeller og analyser af timebaseret efterspørgsel efter elektricitet.
 • Bedre repræsentation af stokastiske variationer af vindkraftproduktion i modeller af energisystemet.
 • Stokastisk programmering og real-optionsmodeller for driftplanlægning og planlægning af investeringer under usikkerhed.
 • Analyser af incitamenter og politikker for anvendelse af vedvarende energi.
 • Vurdering af økonomien og de systemmæssige konsekvenser ved alternative udformninger af elmarkederne.

Formidling

 • Mindst 20 artikler publiceret i internationale peer-reviewed tidsskrifter.
 • Tre gå-hjem-møder, et seminar og mindst 10 indlæg på internationale konferencer.

Uddannelse

 • Tilsyn med og færdiggørelse af fire ph.d.er og gennemførelse af to post docs i løbet af projektet.


Alle større danske forskergrupper
Projektets konsortium bestod af alle større forskergrupper inden for energimodellering i Danmark: Risø DTU, DTU Informatik, AAU’s Institut for Planlægning, RAM-løse edb og Ea Energianalyse samt en række internationale eksperter inden for modellering af energisystemer og analyser af energipolitik. Energinet.dk (den danske systemoperatør) og Dansk Energi bidrog med data og specifik viden om energisektoren.

Ea Energianalyse bidrog til de opgaver, der havde fokus på drift og investeringer både i det samlede elsystem og på aktørniveau.

Projektet var støttet af Det Strategiske Forskningsråd.