EU

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

North Sea Wind Power Hub

Hurtig udvikling inden for vind- og solenergi samt det voksende energibehov til elektrificering er centrale elementer i EU-Kommissionens visioner for 55% reduktion i CO2-udledning i 2030 og et..

Igangværende

IEA Bioenergy Task 32 – Biomasseforbrænding

Task 32 er et internationalt forum under IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme, der fokuserer på vidensdeling og diskussion af udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse. Repræsentanter..

31 marts 2025

BECCUS inter-taskprojekt

IEA Bioenergy er en organisation der arbejder for at fremme samarbejde og vidensdeling om forskning indenfor bioenergi mellem medlemslandene. Arbejdet er opdelt i forskellige ”tasks”, der hver dækker..

31 december 2024

Rammekontrakter om energianalyser

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er..

17 august 2024

Anbefalinger til den irske hybride sammenkoblingspolitik

Som en del af Irlands Climate Action Plan, har landet ambitioner om at indsætte minimum 7 GW offshore vindkapacitet inden 2030, med 2 GW øremærket til produktion af..

30 november 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Energisikkerhed i konteksten af energiomstilling – erfaringer og udfordringer i Europa og Kina

Med vedtagelsen af Parisaftalen i 2015 understregede verdens ledere nødvendigheden af at begrænse den globale opvarmning til 1.5°C ved slutningen af dette århundrede for at holde de negative..

30 november 2023

Fleksibilitet i elforbruget i det europæiske energisystem

I et projekt for Danfoss har Ea Energianalyse undersøgt påvirkningen af fleksibilitet i elforbrug på det fremtidige europæiske energisystem. En langsigtet analyse blev udført for 2025, 2030 og..

31 oktober 2023

2022

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 marts 2022

2021

EU’s klimamåls betydning for dansk eksport af energiteknologier

I december 2020 blev man i EU enige om at øge ambitionsniveauet for reduktion i EU’s samlede drivhusgasudledninger, således at målet nu er 55% reduktion i 2030. I..

28 februar 2021

IEA Wind Task 36 – Forecasting for wind power

Ea Energianalyse var en del af den danske deltagelse i IEA Wind Task 36 Forecasting for Wind Power. Vindforudsigelser er en central teknologi til hjælp for den grønne omstilling,..

31 december 2021

2020

AFI-indberetning

AFI-direktivet (AFI står for ”alternative fuels infrastructure”) blev vedtaget i EU i 2014. Medlemslandene skal som følge heraf indsende dokumentation om deres implementering og resultater på vej mod..

31 januar 2020

Vindkraft og infrastruktur i Europa mod 2050

Ea Energianalyse har på vegne af Ørsted gennemført en analyse af synergier mellem betydelig udbygning af offshore vind og det stigende behov for transmissionsnet, der skal understøtte et..

1 april 2020

2019

IEA Bioenergy Forum – Forgasning af biomasse og affald

Ea Energianalyse repræsenterede Danmark i Task 33. IEA Bioenergy Task 33 er et internationalt forum for diskussion og vidensdeling af udviklingen inden for forgasning af biomasse og affald. ..

31 marts 2019

Havvind i Østersøen

I en ny rapport for EU Kommissionen har Ea Energianalyse sammen med COWI og Thema Consulting group (projektleder) undersøgt potentialet for havvind i Østersøen. Studiet omfatter bl.a. kortlægning..

7 januar 2019

2018

IEA Bioenergy Forum – Forgasning af biomasse og affald

IEA Bioenergy Task 33 er et internationalt forum for diskussion og vidensdeling af udviklingen inden for forgasning af biomasse og affald.  Repræsentanter fra Østrig, Italien, Tyskland, Holland, Norge,..

1 januar 2018

Strategiudvikling for Litgrid

Litgrid AB planlægger at synkronisere sit elnet med Kontinentaleuropa og har flere andre store transmissionsprojekter på vej, relaterede til etablering og integration af vedvarende energi. Med afsæt i..

30 november 2018

2017

Grøn transport roadmap for EU

EU har flere fælles miljømål for årene 2030 og 2050. Hvis målene skal nås, og især hvis de skal nås på en omkostningseffektiv måde, vil de kræve fælles..

28 februar 2017

2016

Koordineret handling på EU’s VE-direktiv

Ea Energianalyse deltog for Energistyrelsen i projektet CA-RES (II), Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive. Projektet sigtede mod at styrke implementeringen af VE-direktivet ved at dele viden..

30 juni 2016

2015

Internationale virkemidler til at fremme udbredelsen af elbiler

Ea Energianalyse har undersøgt hvilke internationale virkemidler, der kan anvendes til at fremme udbredelsen af elbiler i Danmark. Undersøgelsen har fokus på EU og på nationale virkemidler i..

30 januar 2015

Viking Link og andre tiltag for integration af vind

Ea Energianalyse har i dette projekt analyseret en række tiltag, der har positiv indvirkning på integration af vindkraft. Herunder en elektrisk forbindelse mellem Danmark og England (Viking Link)...

31 december 2015

2014

Politik for vedvarende energi i EU efter 2020

Ea Energianalyse har arrangeret et seminar for Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for vedvarende energi (AGFE) med det formål at diskutere udviklingsperspektiver for europæisk og nordisk politik for vedvarende energi..

28 februar 2014

Katalog over besparelser i Luxembourg

Artikel 7 i EU-direktivet (2012/27/EU) vedrørende energieffektivitet kræver, at alle EU-medlemsstater realiserer en vis mængde energibesparelser i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 ved hjælp af..

30 november 2014

Skifergas i Europa

På vegne af en kunde i den private sektor har Ea Energianalyse undersøgt de potentielle tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige, politiske og miljømæssige udfordringer forbundet med udvinding af skifergas i..

30 november 2014

2013

EurObservER – Barometre for udviklingen af vedvarende energi i EU

I samarbejde med flere andre europæiske energiaktører har Ea Energianalyse udviklet og offentliggjort barometre for udviklingen inden for de forskellige vedvarende energisektorer i de enkelte EU-medlemslande. De offentligt..

31 juli 2013

Concerted Action om EU's VE-direktiv

Ea Energianalyse deltog sammen med Energistyrelsen i projektet CA-RES, Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive. CA-RES (I) blev i 2013 videreført til CA-RES (II), hvor Ea Energianalyse fortsatte..

31 oktober 2013

Estlands langsigtede energiscenarier 2030 og 2050

Estland fornyede deres langsigtede energistrategi (ENMAK) og Ea Energianalyse assisterede Elering – den estiske systemoperatør – i at identificere og levere kvantitative analyser af langsigtede energiscenarier for Estland..

31 august 2013

Fremtidens transportteknologier i Europa

Ea Energianalyse har undersøgt næste generations transportteknologier for Toyota Motor Europe. I undersøgelsen er biler med forbrændingsmotorer, brint-, naturgas- og elbiler samt hybridbiler blevet sammenlignet med fokus på..

31 december 2013

2012

Baggrundsnotat om EU’s klima- og energipolitik

Ea Energianalyse har for organisationen, Climate Strategies, udarbejdet et baggrundsnotat om EU’s klima- og energipolitik. Baggrundsnotatet beskriver nuværende og planlagte politikker i EU samt eksisterende klima- og energipolitiske..

31 januar 2012

Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål

“Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål” var et projekt for Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppen for energieffektivitet (AGEE). Projektet blev udført af Ea Energianalyse i samarbejde med den svenske energistyrelse...

30 november 2012

2011

Strategi for affaldsforbrænding i forhold til CO2-kvotesystemet

I 2010 udarbejdede Ea Energianalyse for affald danmark og RenoSam en vurdering af fordele og ulemper ved, at forbrændingssektoren i Danmark inddrages under EU’s kvotehandelssystem. Med udgangspunkt i..

31 oktober 2011

Langsigtede tendenser i EU's energipolitik og udfordringer for transportsektoren

Reguleringen af energi- og transportområdet foregår stadig i høj grad på det nationale plan. Fx er afgifter på biler (elbiler og traditionelle biler) og støtteordninger for forskellige elforsyningsmuligheder..

31 marts 2011

2010

Rammeværkets betydning for affaldsforbrændingens konkurrenceevne

Ea Energianalyse har vurderet rammevilkårene for affaldsforbrændingsanlæg i Danmark sammenlignet med udvalgte lande i EU. Formålet med analysen er at vurdere de danske anlægs konkurrenceevne efter ikrafttræden af..

31 juli 2010

Analyse af markedet for biomasse – lokalt og internationalt

For Center For Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) er der gennemført en analyse af markederne og handelsbetingelserne for udvalgte biomasseressourcer og konsekvenserne af markedsudviklingen for konkrete anvendelser på..

30 september 2010

Biomasse i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner – analyse af forsyningskæder

Ea Energianalyse har for Innovationsnetværket for Biomasse, INBIOM, (tidligere Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, CBMI) gennemført en forsyningskædeanalyse af udvalgte biomasseressourcer og vurderet mulighederne for øget produktion..

31 juli 2010

2009

Fremtidige energisystemer i Europa

Teknologirådet har i samarbejde med Risø DTU og Ea Energianalyse afsluttet et projekt om fremtidige energisystemer i Europa for Europa-Parlamentet. Projektet blev iværksat af STOA (Scientific Technology Options..

1 april 2009

2007

CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet

Rapporten viser, at CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet, som det indgår i EU’s kvotehandelssystem på nuværende tidspunkt, vil have langtidseffekter, der modvirker bestræbelserne på CO2-reduktion. Kvoteallokering til..

31 december 2007

2006

Forberedelse af et IEA program for udbredelse af vedvarende energi

I foråret 2006 bistod Ea Energianalyse det internationale energiagentur (IEA) med at udvikle et programområde om udbredelse af vedvarende energi. Programområdet (som i IEA-sprog hedder Implementing Agreement on..

1 juni 2006