Geografisk

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

North Sea Wind Power Hub

Hurtig udvikling inden for vind- og solenergi samt det voksende energibehov til elektrificering er centrale elementer i EU-Kommissionens visioner for 55% reduktion i CO2-udledning i 2030 og et..

Igangværende

Lastfordeling af varmeproduktion i hovedstadsområdet

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS driver en fælles varmelastenhed, Varmelast.dk, der står for den daglige varmeplanlægning, og som skal sikre, at kraftvarmeværkerne i hovedstadsområdet lastfordeles efter en samlet..

Igangværende

GreenLab Skive

Projektet GreenLab Skive P2X har som hovedformål at demonstrere og udvikle et effektivt samspil mellem energi fra vind og sol, infrastruktur, lagring, og produktion af brint og metanol..

31 december 2025

IEA Bioenergy Task 40

Christian Bang er i øjeblikket landsrepræsentant for Danmark i IEA Bioenergy Task 40 for perioden 2022-2024. Målet med IEA Bioenergy Task 40 er at støtte udvikling og design..

31 marts 2025

IEA Bioenergy Task 32 – Biomasseforbrænding

Task 32 er et internationalt forum under IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme, der fokuserer på vidensdeling og diskussion af udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse. Repræsentanter..

31 marts 2025

Haste-teknologikatalog til Ukraine

Ea har bistået Energistyrelsen i at udvikle et haste-teknologikatalog for den ukrainske energisektor, for at kunne få klarhed om, hvilke typer af teknologi der er vigtige for at..

31 marts 2024

Modellering og kapacitetsopbygning i Mexico

Ea har givet støtte til Mexican National Institute on Ecology and Climate Change (INECC) med modellering og kapacitetsopbygning, med fokus på energisystemmodellen Balmorel. Efter at have underskrevet Parisaftalen..

30 juni 2024

BECCUS inter-taskprojekt

IEA Bioenergy er en organisation der arbejder for at fremme samarbejde og vidensdeling om forskning indenfor bioenergi mellem medlemslandene. Arbejdet er opdelt i forskellige ”tasks”, der hver dækker..

31 december 2024

Fælles varmeløsninger i Allerød Kommune

Allerød Kommune har en målsætning om at opnå en fossilfri varmesektor i 2035. Da der er flere områder i kommunen, der ikke er omfattet af en planlagt udrulning..

31 marts 2024

Varmelast-værktøj til Frederiksberg Forsyning

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS driver den fælles varmelastenhed, Varmelast.dk, der står for den daglige varmeplanlægning og sikrer, at kraftvarmeværkerne i hovedstadsområdet lastfordeles efter en samlet økonomisk optimering. Frederiksberg..

31 januar 2024

Det baltiske elmarked post 2030

Den baltiske region kan blive en stor kilde til vedvarende energi, offshore vind inkluderet. Selvom der er et stort potentiale for vindenergi, er det meste af Østersøen langt..

29 februar 2024

Scenarieværktøj

I DK2020-projektet forpligter kommuner sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Drivhusgasreduktionsscenarier er et vigtigt værktøj til at udforske hvilke indsatser, der bør..

29 februar 2024

Rammekontrakter om energianalyser

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er..

17 august 2024

Varmeudbudsmodel for Køge Kraftvarmeværk

Køge Kraftvarme producerer procesdamp til industrivirksomheden Junckers og fjernvarme til Køge og til hovedstadens fjernvarmenet. Fjernvarmeproduktionen skal derfor indgå i den fælles, daglige lastfordeling af hovedstadens fjernvarme, som..

31 januar 2024

Udvikling af lastfordelingsværktøj til ARC

Ea udvikler et it-værktøj, kaldet Varmelastværktøj, med integration af ARC’s eksisterende modeller og systemer samt udvikling af en energioptimeringsmodel, database og webinterface. Værktøjet skal hjælpe ARC med at..

31 december 2023

Anbefalinger til den irske hybride sammenkoblingspolitik

Som en del af Irlands Climate Action Plan, har landet ambitioner om at indsætte minimum 7 GW offshore vindkapacitet inden 2030, med 2 GW øremærket til produktion af..

30 november 2023

Energimasterplan til West Nusa Tenggara provinsen i Indonesien

West Nusa Tenggara provinsen, bestående af en øgruppe med hovedøerne Lombok og Sumbawa, har lagt sig fast på et mål om at have 60% vedvarende energi i Lomboks..

31 december 2023

Koordineret modellering og planlægning af nuludledningsinfrastruktur

Kina sigter efter, at deres CO2-udledninger topper i 2030 og at de kan opnå CO2-neutralitet i 2060. For at opnå dette er en transformation af energiinfrastrukturen, planlægning og..

31 oktober 2023

Balmorelundervisning og modellering i Egypten

Den danske regering har påbegyndt et samarbejde med den egyptiske regering om integration af variabel vedvarende energi (VRE) i energisektoren. Det har som mål at accelerere den grønne..

31 december 2023

INTEGRATE 2 - Analyse af damvarmelagre

EUPD-projektet INTEGRATE 2 undersøger muligheder for termisk langtidslagring, som kan integreres i alle typer af eksisterende fjernvarme- og fjernkølesystemer. Lagre udvikles, så de kan fungere både som lagre..

31 december 2023

Demonstration af Damvarmelager i Høje Taastrup

I FLEX-TES projektet demonstreres et 70.000 m3 damvarmelager (PTES) i en ny funktion som opsamlingstank i et fjernvarmesystem med kombineret varme og kraft fra forbrænding og biomasse. Dette..

31 december 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2024

Analyse af samfundsøkonomiske effekter ved biokul

Ea Energianalyse har undersøgt de potentielle omkostninger og gevinster ved kulstoflagring med biokul i landbruget. Biokul dannes ved nedbrydning af biomasse gennem pyrolyse, og kan efterfølgende spredes på..

31 januar 2024

2023

Scenarier for fjernvarme i hovedstaden

Københavns Kommune udgav i 2012 klimaplanen KBH 2025, der lægger retningen for reduktion af CO2-emissioner i København med det mål, at byen skal være CO2-neutral i 2025. Som..

30 november 2023

Analyse af energieffektiviseringspotentialer

Ea har for Dansk Industri udført en analyse til at kaste lys over samspillet mellem energieffektivitet og forsyningssystemet, herunder hvordan tiltag indenfor energieffektivisering, smart styring og elektrificering kan..

31 oktober 2023

Nye teknologikataloger for Vietnam (2023)

I november 2023 udgav Energistyrelsen, den danske ambassade i Hanoi, EREA (Electricity and Renewable Energy Authority, Vietnam), Institute of Energy i Vietnam og Ea Energianalyse to teknologikataloger for..

30 november 2023

Træpilleundersøgelse 2022

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen kortlagt det samlede forbrug af og den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2022. Undersøgelsen udføres hvert andet..

30 november 2023

Danida Balmorelkursus 2023

I august 2023 afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for 22 deltagere fra Egypten, Etiopien,..

8 september 2023

Energisikkerhed i konteksten af energiomstilling – erfaringer og udfordringer i Europa og Kina

Med vedtagelsen af Parisaftalen i 2015 understregede verdens ledere nødvendigheden af at begrænse den globale opvarmning til 1.5°C ved slutningen af dette århundrede for at holde de negative..

30 november 2023

Fleksibilitet i elforbruget i det europæiske energisystem

I et projekt for Danfoss har Ea Energianalyse undersøgt påvirkningen af fleksibilitet i elforbrug på det fremtidige europæiske energisystem. En langsigtet analyse blev udført for 2025, 2030 og..

31 oktober 2023

Modelberegninger til Green Power Denmarks Elpris Outlook 2023

Green Power Denmark har udgivet publikationen ”Elpris Outlook 2023”, der også udkom i 2018, 2019 og 2021. Elpris Outlook er Green Power Denmarks tilbagevendende publikation, der viser forskellige..

31 juli 2023

Opdatering af teknologikatalog for biogas

Energistyrelsen udgiver teknologikataloger med nøgledata for centrale teknologier i den grønne omstilling, herunder biogasproduktion og -opgradering. Set i lyset af den udvikling af biogasanlæg, der er sket de..

28 april 2023

Elektrificering af Agersø- og Omøfærgerne

Ea har udarbejdet en række anbefalinger til ladeinfrastrukturen i forbindelse med elektrificering af Agersø III og Omø færgerne. Arbejdet er udført for Slagelse Kommune som er en del..

28 februar 2023

Fjernvarmekursus for Forsyningstilsynet

I marts 2023 afholdt Ea Energianalyse et kursus for Forsyningstilsynet, der omfattede en række temaer om fjernvarme. Formålet med kurset var at introducere nyansatte medarbejdere i Forsyningstilsynet til..

31 marts 2023

Bistand til udvikling af varmeplan

På nationalt niveau er den politiske ambition at gas til rumvarme skal udfases i 2035. I dag dækker individuelle naturgasfyr næsten 80% af varmebehovet i Allerød Kommune. Af de..

28 februar 2023

Grønland og Parisaftalen

I samarbejde med det grønlandske Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, har Ea Energianalyse lavet en analyse af Grønlands muligheder for at deltage i Parisaftalen. Analysen fokuserer..

13 marts 2023

Langsigtet energiplanlægning i Kenya

I 2022 påbegyndte Energistyrelsen og Kenyan Ministry of Energy (MoE) et regeringssamarbejde som et ”Strategic Sector Cooperation” (SSC) program, der vil løbe indtil sommeren 2025. Et af de..

31 juli 2023

Klimaplan til Holbæk Kommune

Holbæk Kommune er, sammen med 45 andre kommuner, blevet en del af DK2020-projektets anden fase. Igennem DK2020 forpligter kommunerne sig til at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever..

31 januar 2023

Energi-, varme- og klimaplanlægning i Hillerød

Indfrielsen det nationale mål om 70% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 forudsætter ny politik og ændret regulering fra national hånd, men den vil også i høj grad være..

13 juli 2023

Fælles, lokale opvarmningsløsninger i Rudersdal og Hørsholm

Hørsholm og Rudersdal kommuner har sammen med nabokommunerne Fredensborg og Helsingør deltaget i et projekt med et mål om en fossilfri varmesektor i 2035. En væsentlig del af..

14 april 2023

Balmorelundervisning og støtte til langtidsenergiplanlægning i Etiopien

I 2020 startede den danske og den etiopiske regering et samarbejde omkring langsigtet energiplanlægning og modellering. Målet for partnerskabet var at opbygge viden hos MoWIE, EEP og andre..

13 juli 2023

Kapacitetsopbygning og benchmark-undersøgelse for Eskom

Som en del af et ”Energy Partnership Programme” mellem Sydafrika og Danmark, har Ea Energianalyse undervist Eskoms modelleringsgruppe i energisystemmodellen Balmorel. Målet var at opbygge kapacitet til at..

3 marts 2023

Energisystemsmodellering for MEMR og DG Electricity

Den indonesiske regering har et stærkt fokus på at nå deres mål om 23% vedvarende energi (VE) i elektricitetssystemet i 2025. Der er forståelse for, at implementeringen af..

26 april 2023

Klimaplan til Rudersdal

I DK2020-projektet forpligter kommuner sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Rudersdal Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af..

30 juni 2023

Rådgivning af grundbeløbsværker

Ea Energianalyse er sammen med NIRAS, PlanEnergi, BDO og Advokatfirmaet Energi & Miljø blevet tildelt opgaven med at levere rådgivningsydelser til de mange kraftvarmeværker, der er sårbare over..

31 december 2023

2022

CETO-rapport til COP27

Ved COP27 (FN’s konference om klimaændringer) i Sharm El-Sheik blev en særlig rapport udgivet til lejligheden af Energy Research Institute of Chinese Academy of Macroeconomic Research. Ea Energianalyse..

18 november 2022

Samfundsøkonomiske konsekvenser af Sønderborgs grønne omstilling

Sønderborg har et mål om at opnå et CO2-neutralt energisystem i 2029. Kommunen er allerede nået langt, idet udledningerne i 2020 var reduceret med 52% i forhold til..

30 september 2022

Elprispåvirkninger fra lukningen af Ringhals 1 og 2

I Sverige har de høje elpriser skabt en debat om, hvordan elpriserne ville have set ud, hvis alle reaktorerne på Ringhals atomkraftværket stadig var i drift. Ringhals består..

28 februar 2022

Fremskyndet udfasning af gas til rumvarme

Ea Energianalyse har for Rådet for Grøn Omstilling udarbejdet en analyse af, hvordan en hurtig udfasning af gas til rumvarme kan foregå. Et skift til fjernvarme eller til..

15 august 2022

Ukrainekrigens påvirkning på svenske elektricitetspriser

Krisen i Ukraine har hidtil usete effekter på de europæiske energimarkeder. Da de invaderede Ukraine, dækkede Rusland omkring 40% af det europæiske gasbehov, og som konsekvens af krigen..

14 december 2022

Biogasanalyse for Greenpeace

Greenpeace Nordic har en målsætning om, at antallet af køer og svin skal reduceres markant i landbruget, og bad derfor Ea Energianalyse om at undersøge konsekvenser og perspektiver..

1 juli 2022

Modellering for Green Hydrogen Hub

Green Hydrogen Hub Denmark (GHH), et konsortium bestående af de tre partnere Eurowind Energy A/S, Gas Storage Denmark og Corre Energy, har sat som deres mål at bygge..

15 august 2022

Kommunernes bidrag til 70%-målsætningen

De danske kommuner arbejder med energi- og klimadagsordenen gennem DK2020-projektet. DK2020 har til formål at give fælles rammer for alle danske kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner, der er..

15 august 2022

Danida Balmorelkursus 2022

I august – september 2022 afholdt DTU et fire-ugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. DTU fik støtte af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab til at afvikle kurset for..

30 september 2022

Fremtidens energiproduktion på Aarhus ReWater

Indtil nu er behandlingen af spildevand i Aarhus foregået på flere forskellige små anlæg, men for at optimere infrastrukturen for spildevand i Aarhus-området, er det blevet bestemt, at..

29 september 2022

Solstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune

Gennem deltagelse i DK2020-projektet har Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) tilsluttet sig en målsætning om at være netto nul-udledende af drivhusgasser i 2050. Dette kræver en proaktiv strategisk energi- og..

15 juni 2022

Forudsætningskatalog til udarbejdelse af kommunale varmeplaner

Politiske aftaler fra sommeren 2022 betyder, at de danske kommuner inden udgangen af 2022 skal være klar med planer for grøn varme. Det efterlader kommuner og forsyningsselskaber med..

4 november 2022

Støttefrihedsanalysen

Med klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev det besluttet at igangsætte en analyse af elmarkedets udvikling. En af de centrale delanalyser bestod i..

28 februar 2022

Analyse af detailmarkedet for el

Ea har for Energistyrelsen foretaget en intern analyse af detailmarkedet for el med fokus på små forbrugere, dvs. husholdninger og små og mellemstore virksomheder. Detailmarkedet for elektricitet har..

6 marts 2022

Energiøkonomi for Nordic Sugar

Ea Energianalyse har gennemført en skitse-analyse af økonomien ved at etablere gasledning til fremtidig forsyning af Nordic Sugars fabrikker med ledningsgas. Konklusionen er, at hel eller delvis elektrificering..

30 juni 2022

Arbejde på Vietnam Energy Outlook 2021 rapporten

Ea Energianalyse har deltaget i udarbejdelsen af 2021 Energy Outlook Rapporten (EOR) for Vietnam. Rapporten er et vigtigt værktøj for energiplanlægningen i Vietnam, som kan trække på data,..

31 maj 2022

Analyser til Københavns Kommunes klimaplan post 2025

Københavns Kommune udgav i 2012 klimaplanen KBH 2025, der lægger retningen for reduktion af CO2-emissioner i København med det mål, at byen skal være CO2-neutral i 2025. Klimaarbejdet..

12 august 2022

Scenarier for fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet i 2030

I projektet Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050 (FFH50) er der gennemført analyser af en række scenarier for udviklingen af fjernvarmesystemet mod 2050. Vestforbrænding har gennemført projektet i samarbejde..

31 marts 2022

Klimaplan til Rødovre

Folketinget har indgået en aftale om en bindende klimalov, der skal sikre, at Danmark har reduceret drivhusgasemissionerne med 70% i 2030 ift. 1990 og på langt sigt bliver..

1 august 2022

Elektricitetsscenarier til Tidstegen-modellen

IVL Svenska Miljöinstitutet har udviklet en model ved navn Tidstegen, til brug i analyse af energiforbrug i bygninger og til at udregne klimaeffekten ved at ændre forbruget. Formålet..

31 januar 2022

Vurdering af biomasseprojekt i Lombok

PEM Consult og Ea Energianalyse assisterede DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere om et biomasseprojekt på den indonesiske ø Lombok kunne opnå støtte fra DSIF og..

12 august 2022

Klimaplan til Gentofte

Gentofte Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af DK2020-projektets anden fase. Igennem DK2020 forpligter kommunerne sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op..

8 juni 2022

El-transmissionssystemplanlægning for variabel vedvarende energi

En handlingsplan til det Indisk-Danske Energipartnerskabsprogram (INDEP) er blevet udviklet i tæt samarbejde med institutioner såsom CEA, POSOCO og CERC under det indiske energiministerium. På denne baggrund var..

28 februar 2022

Teknologikatalog for Etiopien

Ea Energianalyse har udviklet et landsspecifikt energiteknologikatalog for Etiopien, i tæt samarbejde med Ethiopian Ministry of Water, Irrigation and Energy (MoWIE) og det statsejede elektricitetsfirma Ethiopian Electric Power..

1 april 2022

Damvarmelager i Roskilde

I dette projekt deltog Ea Energianalyse i en forundersøgelse af, om investering i et damvarmelager i Roskilde vil være økonomisk attraktivt. Fjernvarmenettet i Roskilde er sammenkoblet med det..

1 marts 2022

Ea deltager i Energifondens Summer School

Hver sommer afholder Energifonden arrangementet ”Summer School” for deltagere fra myndigheder, kommuner, interesseorganisationer, energiselskaber, rådgivere, NGO’ere mfl. om energisystemets udvikling inden for vedvarende energi, energibesparelser og grøn transport...

31 august 2022

Økonomisk analyse af svampebatteri

Ea Energianalyse deltog i et forskningsprojekt, der omhandlede udvikling og test af et flow-batteri baseret udelukkende på quinoner fra svampe. Aalborg Universitet var leder af projektet, og Eas..

31 december 2022

Demonstration af ENTSO-E elnetplanlægningsmodellering for Kina

Planlæggere af elnettet på nationalt plan i Kina og i Europa (ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity) har ens opgaver med at udvikle koordineret netplanlægning..

28 februar 2022

IEA Wind Task 26 – Omkostninger ved Vindenergi

Ea Energianalyse deltog som repræsentant for Danmark i IEA Wind Task 26 – omkostninger ved vindenergi. Det er et internationalt forum med det formål at udveksle viden og..

1 marts 2022

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 marts 2022

2021

Screening af brintmarkedet

Ea Energianalyse har foretaget en screening af markedet for brint. I analysen undersøges de nationale brintstrategier, brintomkostninger og efterspørgslen efter brint i EU. Brint produceres i dag hovedsagelig..

18 august 2021

Analyse af nyt aFRR-marked i DK2

For at sikre forsyningssikkerheden i elsystemet, indkøber Energinet forskellige typer af reserver for markedsområderne DK1 og DK2, der dækker hhv. Vest- og Østdanmark. De vigtigste indkøb er til..

31 december 2021

Varmeplan til Furesø Kommune

I Furesø Kommune arbejder man aktivt med den grønne omstilling, og kommunen er i den forbindelse blevet en del af DK2020 projektets anden fase. Heri forpligter kommunen sig..

1 august 2021

Balmorel – anvendelse og undervisning for egyptiske deltagere

Regeringerne i Danmark og Egypten arbejder sammen med det formål at accelerere den grønne omstilling i Egypten ved hjælp af erfaringsdeling omkring energisystemsplanlægning og integration af variabel vedvarende..

7 december 2021

Fremtidens kompetencer til at understøtte grøn omstilling

Indfrielsen af det nationale mål om 70% reduktion i drivhusgasser i 2030 vil kræve meget markante ændringer af energisystemet over en kort tidshorisont. Analyser fra bl.a. Klimarådet og..

20 december 2021

Potentielle afsætningsmuligheder for CO2

Ea Energianalyse har for HOFOR undersøgt de nuværende markeder for CO2, og set på omkostninger til CO2-fangst, -lagring og -transport. Endvidere blev der indledningsvist set på, hvilke faktorer..

30 juni 2021

De økonomiske forudsætninger bag Radikale Venstres klimaudspil

Ea har i efteråret 2021 gennemgået de økonomiske forudsætninger for Radikale Venstres klimaudspil ”110% Grønt Danmark”. Gennemgangen fokuserede på de indsatser/områder, som har de største økonomiske og klimamæssige..

15 december 2021

Power-to-X i det kinesiske energisystem

Til rapporten China Energy Transformation Outlook 2021 (CETO2021), der præsenterer mulige veje for Kina til at nå sine klimamål, har Ea Energianalyse bidraget til et kapitel om Power-to-X..

31 december 2021

Træpilleundersøgelse 2020

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen kortlagt den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2020. Den samme undersøgelse blev gennemført i 2016 (læs mere..

1 december 2021

Individuelle varmepumpers fleksibilitet

For at nå de ambitiøse danske klimamål om at reducere drivhusgasemissionerne med 70% i 2030 og blive klimaneutral senest i 2050, skal der ske en markant reduktion af..

31 oktober 2021

Fremtidens fjernvarmeproduktion i Rønne

Rønne Varmes bestyrelse har igangsat en strategiproces med henblik på at pege på, hvordan fjernvarmeforsyningen i Rønne kan se ud i fremtiden. I denne proces ses der på,..

31 oktober 2021

Naturgasanalyse for Fredensborg

Fredensborg Kommune har en målsætning om fossilfri el- og varmeforsyning senest i 2035. Dette vil betyde nedlæggelse af i alt cirka 7500 individuelle naturgasfyr i kommunens husstande, hvoraf..

15 august 2021

Aktiv energieffektivitet

Ea har belyst det samfundsøkonomiske og energimæssige potentiale for energibesparelser gennem aktive energieffektiviseringer (også kaldet digitale løsninger) i bygningsmassen frem mod 2030. Ved aktiv energieffektivitet forstås effektiviseringer opnået..

1 august 2021

Danida Balmorelkursus 2021

I august 2021 afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. Til dette kursus blev DTU støttet af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab. Kurset havde 20 deltagere..

10 september 2021

Optimeret scenarie for reduktion af biomasse til el og fjernvarme

Siden 1990’erne er en stor del af den danske el- og varmeproduktion blevet omstillet fra kul til især biomasse og naturgas. Der er de senere år sat spørgsmålstegn..

1 september 2021

Dansk Industris 2030-plan

For Dansk Industri har Ea Energianalyse udarbejdet en analyse af muligheder og samfundsøkonomiske omkostninger ved at nå målet om 70% reduktion af klimagasser i 2030. Omkostningsberegningen viser meromkostninger..

4 oktober 2021

Økonomisk analyse af SkyClean-teknologien

Stiesdal Fuel Technologies udvikler den såkaldte SkyClean-teknologi. Ved teknologien opvarmes biomasse, i form af fx halmpiller, i en reaktor til 500-600 grader, hvorved der sker en omsætning til..

31 januar 2021

Arbejdsplan til EAPP

Ea Energianalyse har sammen med ENGIE hjulpet Eastern Africa Power Pool, EAPP, med at udvikle den næste kortsigtede arbejdsplan. De foreslåede tiltag er i overensstemmelse med den strategiske..

28 februar 2021

Analyse af budzoner

Elsystemet bliver udfordret af den grønne omstilling. Massiv udbygning med vind og sol på markedsvilkår kan føre til interne flaskehalse i nettet. Fordele og ulemper ved at håndtere..

1 februar 2021

Fremskrivning af elmarkedspriser

Ea Energianalyse har udarbejdet en fremskrivning af elmarkedspriser frem mod 2050 for DK1 (Vestdanmark) for AffaldVarmeAarhus. Prisprognosen blev baseret på en referencefremskrivning, som afspejlede den mest sandsynlige udvikling..

19 marts 2021

Analyse af Skånes elsystem

Ea Energianalyse har kortlagt udfordringerne i det sydsvenske elsystem, som de ser ud i dag, samt den udvikling der er sket i de sidste ti år, med nedlukning..

30 juni 2021

Analyse af ny forsyning til fjernvarmesystemet i Nakskov

Lolland Varme, som leverer varme til ca. 5.500 kunder på Vest- og Midtlolland, har i dag fjernvarmeproduktion baseret primært på biomasse. Dette projekt omhandlede fjernvarmeforsyningen i Nakskov, som..

30 september 2021

Hybrid-dieselbatterisystemer i Maniitsoq og Uummannaq

Ea Energianalyse har for det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit undersøgt, om større batterier med økonomisk fordel kan integreres i Maniitsoq og Uummannaq til at træde i stedet for en..

31 maj 2021

EU’s klimamåls betydning for dansk eksport af energiteknologier

I december 2020 blev man i EU enige om at øge ambitionsniveauet for reduktion i EU’s samlede drivhusgasudledninger, således at målet nu er 55% reduktion i 2030. I..

28 februar 2021

Analyse af systemomkostninger

Ea Energianalyse har assisteret svenske Energiforsk med en analyse af systemomkostningerne ved forskellige energiteknologier. Analysen har leveret input til en opdatering af Energiforsks rapport fra 2014 om elektricitet..

28 februar 2021

Fremtidens fjernvarmekunder i hovedstadsområdet

Projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50) gennemføres af CTR, HOFOR, VEKS og Vestforbrænding. Projektet analyserer scenarier for fremtidens fjernvarmesystem og arbejder med følgende temaer: System og teknologi,..

31 marts 2021

Scenarieanalyser for fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet

Som en del af projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50) har Ea Energianalyse regnet på scenarier for hovedstadens fjernvarmeforsyning i hhv. en regnearksmodel og Balmorel. Hovedstadsområdets fjernvarmesystem..

1 september 2021

Forstudier i provinserne North Sulawesi og Riau i Indonesien

Energy Outlook Rapporterne fra 2019 for de indonesiske provinser North Sulawesi og Riau konkluderede, at begge provinser har et stort potentiale for vedvarende energi (VE), hvilket kan give..

31 december 2021

Modellering af det indiske energisystem

Indien har oplevet betydelig økonomisk vækst i de seneste årtier, hvilket påvirker landets elektricitetsbehov. Dette er vokset med mere end 6% pr år i det sidste årti og..

30 juni 2021

Opdatering af teknologikatalog for individuelle opvarmningsanlæg

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet teknologikataloger for energiteknologier. Katalogerne indeholder oplysninger om teknik, økonomi og miljø for en række energitekniske anlæg og bliver brugt i forbindelse med..

30 april 2021

Nyt indonesisk teknologikatalog

I dette projekt var Ea Energianalyse en del af et samarbejde om at opdatere teknologikataloget for Indonesien, ved at revidere det foregående indonesiske teknologikatalog fra 2017. Kataloget indeholder..

28 februar 2021

Klimaplan til Allerød

Opfyldelsen af regeringens mål om 70% reduktion i CO2-udledningen i 2030 forudsætter ny politik og ændret regulering fra national hånd, men det vil også i høj grad være afhængigt af handlinger på lokalt niveau. ..

28 februar 2021

Integration af vedvarende energi i det ukrainske elektricitetssystem

Ifølge Ukraines energistrategi skal andelen af energi fra vedvarende kilder i den primære energiforsyning være 25% i 2035. Som en følge af dette, var målet for dette projekt..

31 maj 2021

Opdatering og revision af den nye energistrategi for Ukraine

Målet i dette projekt var primært at forbedre modelleringen af elsystemet for at kunne opdatere og revidere den ukrainske energistrategi. Projektet var en del af et ”Energy Partnership..

31 marts 2021

Energibalanceprognoser i Ukraine

Der er flere faktorer, som kan forårsage svingninger i elektricitetsproduktionen fra specifikke kraftværker i Ukraine. Da disse usikkerhedsfaktorer kan opstå systematisk, er medarbejderne ved det ukrainske energiministerium nødt..

31 januar 2021

Opdatering af det vietnamesiske teknologikatalog

I dette projekt opdaterede Ea Energianalyse det vietnamesiske teknologikatalog, der første gang blev udgivet i 2019. Arbejdet omfattede en opdatering af kapitlerne om de eksisterende teknologier, både kvalitative..

30 juni 2021

Energiscenarier for Region Syddanmark

I dette projekt bidrog Ea Energianalyse til udarbejdelsen af en klimastrategi for Region Syddanmark, der skulle belyse handlemuligheder for regionen og dens kommuner i forhold til at imødekomme..

31 marts 2021

Elmarkedsreformer i Kina

Ea Energianalyse har bidraget til programmet ”Power Market Reform Technical Cooperation with China”, der er sponsoreret af NORAD. Ea var en del af en gruppe, der gav teknisk..

26 august 2021

Planlægning og modellering i Etiopien

Som en del af det Dansk-Etiopiske samarbejde om planlægning og modellering, bidrager Ea Energianalyse med teknisk rådgivning, analyser og undervisning i Balmorel. Dette sker i tæt samarbejde med..

30 april 2021

Forsyningssikkerhed i Østafrika

Eastern African Power Pool, EAPP, udformer Power Balance Statements for hvert år. Det er en opgørelse af balancen mellem forventet elforbrug og produktionskapacitet for de næste ti år...

8 juli 2021

IEA Wind Task 36 – Forecasting for wind power

Ea Energianalyse var en del af den danske deltagelse i IEA Wind Task 36 Forecasting for Wind Power. Vindforudsigelser er en central teknologi til hjælp for den grønne omstilling,..

31 december 2021

Samfundsøkonomiske varmepriser i Hovedstadsområdet

I hovedstadsområdet sker der løbende en konvertering af individuelle naturgaskunder til fjernvarme. For denne type projekter skal der udarbejdes projektforslag, der bl.a. belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser, og det..

30 april 2021

2020

Analyse af mFRR-markedet i DK2

For at sikre forsyningssikkerheden i elsystemet, indkøber Energinet forskellige typer af reserver for markedsområderne DK1 og DK2. De vigtigste er indkøb til frekvensstabilisering, frekvensgenopretning og til balanceudligning (tertiær..

31 december 2020

Værdien af brintbaseret el-lager

Ea Energianalyse har analyseret den potentielle værdi af ”Green Hydrogen Hub”-konceptet (GHH) for Gas Storage Denmark. I konceptet kombineres elektrolysatorer, brintlagre og lagring af trykluftenergi, hvilket dermed muliggør..

31 december 2020

Indonesisk plan for vedvarende energi

Sammen med nogle af verdens største potentialer for geotermisk energi og vandkraft, har Indonesien rigelige ressourcer af sol-, vind- og bioenergi. Alligevel er andelen af vedvarende energi (VE)..

15 december 2020

Omstillingsanalyse til Energi på Tværs

I maj 2018 udarbejdede netværkssamarbejdet Energi på Tværs en fælles strategisk energiplan for Region Hovedstadens kommuner, samt fire omkringliggende kommuner (EPT33). Hovedmålsætningen var en fossilfri el- og varmeforsyning..

1 november 2020

Klimaplan til Frederiksberg Kommune

I Frederiksberg Kommune ønsker man at tage medansvar for den grønne omstilling og derfor har kommunen fastlagt en række ambitiøse klimamålsætninger, som danner rammen for arbejdet med kommunens..

31 oktober 2020

Klimaberegninger for Fagbevægelsens Hovedorganisation

I maj 2020 fremlagde Fagbevægelsens Hovedorganisation deres bud på en klimaplan med titlen ”Sammen skaber vi Danmark: Sammen skaber vi grøn omstilling”, indeholdende 113 tiltag til at reducere..

31 maj 2020

Strategisk energiplan for Sønderborg

I dette projekt bistod Ea Energianalyse Sønderborg Kommune i at opdatere deres strategiske energiplan. Den opdaterede energiplan belyser, hvordan Sønderborg Kommune kan blive CO2-neutral i 2029 indenfor energi-..

31 oktober 2020

Plan for tilpasning af affaldskapaciteten i Danmark

Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde i december 2020 en plan for at tilpasse den danske forbrændingskapacitet for affald, ved at lukke 30% af kapaciteten over de næste ti år...

31 december 2020

Review af Energinets koncernstrategi

Energinets bestyrelse vedtog i november 2019 en ny koncernstrategi, der tog udgangspunkt i den betydelige og aktuelle udfordring for energisystemet og for samfundet, nemlig omstillingen til et grønt..

1 august 2020

Balmorel-undervisning og modelopdatering

I dette projekt afholdt Ea Energianalyse to undervisningsforløb om energisystemmodellen Balmorel for det sydafrikanske elforsyningsfirma og TSO Eskom og Department of Mineral Resources of Energy (DMRE). Det første..

31 oktober 2020

Balmorelkursus for CTR og VEKS

Ea Energianalyse har bred erfaring med at anvende, videreudvikle og undervise i energisystemmodellen Balmorel. I dette projekt afholdt Ea et kursus i modellen for deltagere fra varmetransmissionsselskaberne VEKS..

31 december 2020

Værdien af gaslager

Den grønne omstilling skaber nye forudsætninger for økonomien i og efterspørgslen for gaslagring. På den ene side sker der skift væk fra brugen af gas, i takt med at gas fortrænges af varmepumper..

1 september 2020

Alternativer til biomasse i el- og fjernvarmesektoren

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren. Analysen var bygget op omkring tre hovedspor En gennemgang og vurdering af mulige, nye..

31 oktober 2020

Indisk offshore-teknologikatalog

Energistyrelsen samarbejder med regeringer rundt om i verden om energipolitikker, energibesparelser, vedvarende energi og reduktion i udledningen af drivhusgasser, som en del af ’Energy Country Program and Project’...

1 november 2020

Klimaplan til Roskilde

Roskilde Kommune har med sin Strategiske Klima- og Energiplan fra 2019 fastlagt en række klima- og energimål, der på flere punkter er mere ambitiøse end det nationale mål..

15 august 2020

Analyse af potentialet for energibesparelser

I dette projekt har Ea Energianalyse for EjendomDanmark udført en analyse med det formål at bestemme potentialet for energibesparelser og CO2-reduktioner forbundet med energirenoveringer i erhvervsejendomme og udlejningsboliger...

31 maj 2020

Klimapartnerskabet for byggeri- og anlægssektoren

Ea Energianalyse udførte i dette projekt en analyse til at afdække, hvordan tiltag indenfor bygningers energiforbrug kan bidrage til at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser frem mod 2030...

18 marts 2020

Klimabelastning ved ferierejser

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse emissionsfaktorer for en række transportformer, til brug ved beregning af en rejses samlede klimabelastning. Udover klimabelastningen fra transport, blev belastningen fra hotelovernatninger..

31 januar 2020

Muligheder og omkostninger ved drivhusgas-reduktionstiltag frem mod 2030

Ea Energianalyse har bistået Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren med en analyse af en række tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Målet..

31 marts 2020

Biomassestatistik 2019

Til brug for Energistyrelsens foreløbige og endelig årsstatistik for 2019, estimerede Ea Energianalyse i dette projekt udviklingen i Danmarks forbrug af brænde, halm, skovflis, træaffald og træpiller uden for forsyningssektoren, samt importen af brændslerne i 2019.  Forbrugstallene kategoriseres efter forbrug i:  Private boliger  Offentlig service ..

30 november 2020

Power to X strategi for Dansk energi

I dette projekt har Ea Energianalyse udfærdiget et overbliksnotat for Dansk Energi som input til et strategiarbejde om Power to X (PtX) og CO2-fangst, lagring og anvendelse (CCUS)...

30 november 2020

Udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter i Høje Taastrup

Dette projekt omhandlede etableringen af et varmepumpeanlæg i tilknytning til et kommende datacenter i Høje Taastrup. Varmepumpen skulle udnytte overskudsvarme fra blok-køling af datacentret, og indpasse det i..

31 december 2020

Energiscenarier til Hainan Clean Energy Island

Hainan-provinsen i det Sydkinesiske Hav har et stigende elforbrug, og er pt primært afhængig af ikke-vedvarende energikilder. Den kinesiske regering har udvalgt regionen som et område til at..

31 oktober 2020

AFI-indberetning

AFI-direktivet (AFI står for ”alternative fuels infrastructure”) blev vedtaget i EU i 2014. Medlemslandene skal som følge heraf indsende dokumentation om deres implementering og resultater på vej mod..

31 januar 2020

Konvertering fra kul til biomasse på kraftværk i Indonesien

I dette projekt har Ea Energianalyse bistået DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere et indonesisk kraftværks konvertering fra at fyre med kul til at fyre med..

29 februar 2020

Strategisk energiplan for Holbæk kommune

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune besluttede i januar 2020, at kommunen frem mod 2030 skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 70%, svarende til det nationale klimamål. Holbæk Kommune..

30 september 2020

Balmorel modelleringssupport til PDP8

Ea Energianalyse har bistået Energistyrelsen i flere projekter der er en del af et energipartnerskab mellem Vietnam og Danmark. Dette projekt er en del af de igangværende aktiviteter,..

31 oktober 2020

Udvidelse af Balmorel-TIMES databasen

Projektet er en del af et ”Energy Partnership Programme” mellem Vietnam og Danmark, specifikt ”Development Engagement 1”, der er et samarbejde mellem Energistyrelsen og Renewable Energy Agency of..

5 juni 2020

Strategisk energiplan for Næstved Kommune

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan Næstved by fremadrettet sikres en billig, miljøvenlig og fremtidssikret varme. Da den nuværende fjernvarmeforsyning i Næstved by er næsten 100% baseret..

31 maj 2020

Klimaplan Helsingør Kommune 2045

Ea Energianalyse assisterede i løbet af 2018 og 2019 Helsingør Kommune med opbygningen af en handlings- og klimaplan for kommunen frem mod 2030, baseret på et ønske om..

18 marts 2020

Danida Balmorelkursus 2020

Ea Energianalyse gennemførte sammen med DTU et kursus i Balmorel for 25 kursister fra Indonesien, Etiopien og Egypten. Kurset omfattede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte..

30 juni 2020

Mexico: Benchmark til planlægning for transmissionssystemer

Ea Energianalyse er konsulent for Energistyrelsen i dette projekt. Undersøgelsen er en benchmarkundersøgelse, der sammenligner metodologier for transmissionssystemplanlægning og cost-benefit analyser, anvendt til en sammenkoblet planlægningsproces for elnettet..

30 juni 2020

Energimodellering i Sydafrika

Ea Energianalyse var konsulent for Energistyrelsen i denne modelleringsundersøgelse. Målet var at undersøge den potentielle virkning af forbedret fleksibilitet for vandkraftværker i det sydafrikanske energisystem, i sammenhæng med..

30 juni 2020

Værdi af batterier og andre ellagre

På vegne af Energinet har Ea Energianalyse undersøgt fordele ved og drivkræfter bag etablering af ellagre i det danske energisystem. Analysen er et supplement til det seneste teknologikatalog..

31 maj 2020

Liberalisering af den danske elsektor

I dette projekt blev liberalisering af den danske elsektor i perioden 1995 til 2020 analyseret. På baggrund af analysen har Ea Energianalyse sammen med Energistyrelsen udfærdiget en rapport...

31 maj 2020

Ukraine - Fleksibilitet i elsystemet

Hvordan opnås den nødvendige fleksibilitet når der kommer mere og mere vind og sol i det ukrainske elsystem? Projektets mål var at give forslag til værktøjer og metoder,..

31 marts 2020

Vindkraft og infrastruktur i Europa mod 2050

Ea Energianalyse har på vegne af Ørsted gennemført en analyse af synergier mellem betydelig udbygning af offshore vind og det stigende behov for transmissionsnet, der skal understøtte et..

1 april 2020

Vedvarende energi i Kina

‘Boosting Renewable Energy as part of China’s Energy Revolution’ var et femårigt program sponsoreret af Children’s Investment Fund Foundation (CIFF). CIFF’s engagement udsprang fra erkendelsen af, at klimaforandringer..

31 december 2020

Roadmap: Udfasning af naturgas til rumvarme

Energifonden igangsatte foråret 2019 projektet ”Udfasning af naturgas til rumvarme”. Et enigt Folketing indgik i juni 2018 en energiaftale, der fastslog, at Danmark vil arbejde mod et mål..

24 april 2020

Grøn Energi – Balmorel support

I projektet ”Energiforsyning 2030” støttede Ea Energianalyse tænketanken Grøn Energi i at anvende Balmorel-modellen til forskellige analyser af investeringer i den fremtidige fjernvarmesektor i Danmark. Efterfølgende ønskede Grøn..

1 marts 2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Elektrificering ses i stigende grad som en afgørende forudsætning for at nå de danske klimaambitioner om mindst 55% vedvarende energi i 2030 og uafhængighed af fossile brændsler i..

29 februar 2020

Strategisk energiplanlægning i Aarhus

I dette projekt gav Ea Energianalyse teknisk rådgivning og bistand omkring strategisk energiplanlægning for Aarhus Kommune. Målet for projektet var at udarbejde en fælles energistrategi, der kunne indgå..

30 juni 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

19 juni 2020

2019

Opdatering af solcellebeskrivelse i teknologikatalog

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet teknologikataloger for energiteknologier. Katalogerne indeholder oplysninger om teknik, økonomi og miljø for en række energitekniske anlæg og bliver brugt i forbindelse med..

15 november 2019

Konsekvenser ved forbrugerbindinger i fjernvarmen

I Danmark er fjernvarmeproduktionen fordelt på mere end 400 distributionsselskaber, der leverer fjernvarme til omtrent 64 % af danske husstande. Regeringen ønsker at modernisere varmesektoren i Danmark, så..

31 januar 2019

Træpilleundersøgelse 2018

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen gennemført en træpilleundersøgelse af den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2018. Ea Energianalyse gennemførte samme undersøgelse i..

31 oktober 2019

Grøn gas til tung transport

I dette projekt foretog Ea Energianalyse en vurdering af muligheder og konsekvenser ved at gøre varebiler og tung transport der kører på biogas og diesel økonomisk ligestillede set..

5 juli 2019

Fjernvarme Fyn Scenarieanalyse

Fjernvarme Fyn har udarbejdet en opdateret scenarieanalyse for udfasning af kul på Fynsværkets blok 7 i Odense. Ea Energianalyse bidrog med scenarieberegninger til kvalitetssikring med el- og fjernvarmemodellen..

19 november 2019

Casestudier af investeringer i fjernvarme

Afledt af Energiaftalen fra 2018 og regeringens forsyningsstrategi, har Energistyrelsen gennemført en række analyser af konsekvenserne ved at ophæve produktions- og forbrugerbindinger i den kollektive varmeforsyning. Vurderingen af..

31 juli 2019

Undersøgelse af landstrøm

I dette projekt har Ea Energianalyse udført en undersøgelse af landstrøm i Nuuk havn for det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit. Analysen fokuserede på muligheder for at forsyne skibe med..

30 juni 2019

Energirådgivning for Nukissiorfiit

I dette projekt har Ea Energianalyse assisteret det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit med rådgivning om forskellige business cases, undersøgelse af barrierer for salg af landstrøm til kraner og skibe,..

30 juni 2019

Bistand til fjernvarmeanalyser

Som udløber af Energiaftalen fra juni 2018, varetog Energistyrelsen en omfattende konsekvensanalyse af ændringer af reguleringen i fjernvarmesektoren. Ea Energianalyse bistod i dette projekt Energistyrelsen med faglig sparring..

31 oktober 2019

Strategisk energiplan for Egedal Kommune

Ea Energianalyse har bistået med kommunens udarbejdelse af en strategisk energiplan. Ea bistod især med analyse af økonomi ved fjernvarmeudbygning sammenlignet med individuelle løsninger i form af varmepumper...

20 december 2019

Energimodellering af fire indonesiske provinser

Ea Energianalyse har medvirket til tre Energy Outlook rapporter, som dækker provinserne North Sulawesi, Gorontalo, South Kalimantan og Riau. Disse provinser har et stort potentiale for vedvarende energi,..

31 december 2019

Danida Balmorelkursus 2019

Ea Energianalyse stod sammen med DTU for et fireugers Balmorelkursus med 27 deltagere fra Indien og Indonesien. Kurset omhandlede introduktion til systemanalyse og matematisk modellering og satte deltagerne..

31 maj 2019

Egypten – Strategic Sector Cooperation

Den danske regering samarbejder med Egypten for at kunne støtte deres regering i at opnå langtidsmål om vedvarende energi. Dette projekt markerer opstarten på en treårig ”Strategic Sector..

31 december 2019

Støtte til modellering i Indonesien

Den danske regering har startet et nyt stadie af ”regering til regering” samarbejde med Indonesien omkring energi og energieffektivitet. Målet, som beskrevet med den vedtagne Strategic Sector Coorperation..

31 december 2019

Elektrificering - TEKNIQ

I samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne har Ea Energianalyse udfærdiget en rapport, der belyser elektrificeringens indflydelse på installationsfagene. Elektrificering forventes at være en af hjørnestenene i den grønne omstilling..

30 juni 2019

Ukraine – Energiplanlægning

Ea Energianalyse har støttet det ukrainske Ministry of Electricity and Coal Industry (MoECI) i at udvikle software-værktøjer til at estimere den årlige og månedlige elektricitetsbalance. Målet var at..

30 september 2019

Plexos træningsforløb for DoE i Sydafrika

I dette projekt formulerede Ea Energianalyse et træningsforløb i elsystemmodellen PLEXOS for den sydafrikanske energistyrelse (DoE). Målet for træningsforløbet var at uddanne DoE ansatte til at kunne analysere..

31 marts 2019

Analyse af indonesiske provinser

Den danske regering samarbejder med Indonesien om energiplanlægning, integration af vedvarende energi og energieffektivitet, for at kunne støtte Indonesien i fremtidig bæredygtig energiplanlægning. I dette projekt udførte Ea..

31 januar 2019

IEA Bioenergy Forum – Forgasning af biomasse og affald

Ea Energianalyse repræsenterede Danmark i Task 33. IEA Bioenergy Task 33 er et internationalt forum for diskussion og vidensdeling af udviklingen inden for forgasning af biomasse og affald. ..

31 marts 2019

PSS/E grid modellering i Vietnam

Projektets mål var at indhente viden og forbedre Balmorels energisystemsmodellering ved at kæde PSS/E grid modellen sammen med Balmorel. Tilkoblingen af PSS/E vil give yderligere viden om virkningen..

31 maj 2019

Transportanalyse til klimaplan

Ea Energianalyse udførte konsekvensanalyser og privatøkonomiberegning af effekterne af en række potentielle tiltag i vejtransportsektoren ved hjælp af bl.a. PETRA-modellen. Analyserne var til brug for Enhedslistens klimaplan fra februar 2019,..

31 januar 2019

Screening af ellagre

Den kraftige stigning i produktionen fra sol- og vindkraft giver anledning til at drøfte behovet for ellagre. I dette projekt for Energistyrelsen kortlagde Ea Energianalyse relevante teknologier indenfor..

28 februar 2019

Samfyring af biomasse på store kulfyrede kraftværker

Under en rammeaftale med Energistyrelsen, skulle dette projekt indsamle og overføre tekniske og lovgivningsmæssige erfaringer med samforbrænding af fast biomasse med kul i store kraft- og kraftvarmeværker fra..

31 januar 2019

KlimaVarmePlan 2020

Aarhus Kommune arbejder aktivt for at reducere byens klimaaftryk. Målet er at opnå CO2-neutralitet allerede i 2030, og frem mod 2050 skal energisystemet omstilles til 100% vedvarende energi..

30 juni 2019

Brintlagring

På vegne af Energistyrelsen og Energinet Elsystemansvar A/S har Ea Energianalyse udarbejdet en screening af, hvilke tekniske løsninger der findes for lagring af brint til energiformål. Formålet var..

28 februar 2019

Analyse af datacentre

En række datacentre er planlagte eller under opførelse i Danmark, og Energistyrelsen forventer de vil have et elforbrug svarende til ca. 17% af det nationale elforbrug i 2030...

30 april 2019

Driftsstrategi for damvarmelager i Høje Taastrup

I Høje Taastrup planlægges etablering af et damvarmelager, hvilket kendetegnes ved et effekt/lagervolumen-forhold, hvor op- og afladning kan strække sig over dage og uger. Dette står i modsætning..

30 april 2019

Regional energimodellering i Lombok

Som en del af en aftale mellem Danmark og Indonesien valgte Energistyrelsen og National Energy Council i Indonesien øen Lombok som pilotområde til et studie af, hvordan man..

31 januar 2019

Vindmodellering til Balmorel

Karakteristikken for vindproduktion har ændret sig betydeligt i løbet af de seneste år, i takt med at vindmøllerne bliver større og forholdet mellem vingeareal og generatorstørrelse ændrer sig...

30 juni 2019

Videreudvikling af SisyfosR

Energistyrelsen har udviklet værktøjet Sisyfos til analyse af elforsyningssikkerheden i Danmark. Sisyfos simulerer et udfaldsrum for elproduktionskapaciteten og transmissionsnettets kapacitet til at vurdere risikoen for effektmangel. Modellen tager..

31 december 2019

Røggaskondensering på Køge Kraftvarmeværk

Køge Kraftvarmeværk (KKV) består af to træflisfyrede blokke, KKV7 og KKV8, hvor KKV7 blev idriftsat i 1987 og KKV8 i 1999. Værket blev oprindeligt etableret af Junckers Industrier..

31 december 2019

LCoE: Beregner af omkostninger til elproduktion

I 2015 udviklede Ea Energianalyse et værktøj til beregning af elproduktionsomkostninger (levelized cost of energy – LCoE) i samarbejde med Energistyrelsen. Værktøjet udregner den afbalancerede energiomkostning for flere..

31 maj 2019

Energiscenarier for Vietnam

Elforbruget stiger voldsomt i Vietnam – og forsyningen er i dag primært baseret på kul. I en række projekter blev energiscenarier for Vietnam analyseret, hvor der fx fremover..

30 september 2019

Bæredygtighedsplan Helsingør

Helsingør Kommune ønsker at være blandt de kommuner i Danmark, der har det mindste CO2-aftryk pr. indbygger. Derfor har kommunen opsat en målsætning om at reducere CO2-udledningen, så..

31 marts 2019

Mexico Renewable Energy Outlook 2018

I samarbejde med Department of General Planning, SENER, UNAM/SIMISE-gruppen og Energistyrelsen, har Ea Energianalyse skrevet en rapport som input til Mexican Renewable Energy Outlook, en publikation der udgives..

31 maj 2019

Havvind i Østersøen

I en ny rapport for EU Kommissionen har Ea Energianalyse sammen med COWI og Thema Consulting group (projektleder) undersøgt potentialet for havvind i Østersøen. Studiet omfatter bl.a. kortlægning..

7 januar 2019

Opdatering af teknologikatalog for individuel opvarmning

I dette projekt har Energinet anmodet Ea Energianalyse om bistand til en opdatering af metodebeskrivelse/vejledning for teknologikataloget for individuel opvarmning, ”Technology Data for Individual Heating Installations”. Teknologikataloget har..

30 august 2019

Tiltag til reduktion af CO2-udledning i Danmark frem mod 2030

Som en del af det tekniske baggrundsmateriale for Dansk Industris 2030-plan ‘Sammen skaber vi grøn vækst’ har Ea Energianalyse analyseret en række tiltag for markant at reducere udledningen..

30 september 2019

2018

Solrød Biogas: Forøgelse af varmeproduktionen

Solrød Biogas blev idriftsat i 2015 og producerer biogas på basis af husdyrgødning, industriaffald fra bl.a. det nærliggende CP Kelco og tang fra Køge Bugt. Gassen transporteres via..

31 marts 2018

Strategiudspil for termisk forgasning

Termisk forgasning kan være en vigtig brik i fremtidens energisystem. Ea Energianalyse har for Partnerskabet for Termisk Forgasning samlet input fra en række interessenter til et samlet udspil..

30 juni 2018

Renovering på Dagsordenen

Det er en politisk målsætning, at Danmark i 2050 skal være et lavemissionssamfund, uafhængigt af fossile brændsler, hvor produktionen af vedvarende energi er tilstrækkelig til at dække det..

30 juni 2018

Teknologikatalog for ellagre

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet teknologikataloger for energiteknologier. Katalogerne indeholder oplysninger om teknik, økonomi og miljø for en række energitekniske anlæg. Katalogerne bliver brugt i forbindelse med..

28 februar 2018

Effektivisering af kraftværker i Indonesien

Indonesien og Danmark samarbejder om et miljøprogram, der har som mål at støtte den indonesiske regering i at kombinere økonomisk vækst med bæredygtig udvikling, gennem forbedret miljøledelse samt..

30 november 2018

Intelligente bygninger i et smart energisystem

Sweco og Ea Energianalyse har for Energistyrelsen udarbejdet en vurdering af potentialet for bygningers bidrag til fleksibilitet i el- og varmesystemet. I analysen, ”Energieffektive og intelligente bygninger”, vurderes..

31 oktober 2018

Strategisk energiplanlægning for Sønderjylland og Sydvestjylland

Omstillingen mod et samfund frit for fossile brændstoffer i 2050 vil kræve milliardstore investeringer. Det gælder både forsyningen i det åbne land og den kollektive varmeforsyning. Selvom den..

30 juni 2018

Tvangsbeordring af elproduktionsanlæg

Ifølge elforsyningsloven har Energinet, af hensyn til elforsyningssikkerheden, mulighed for at beordre elproducenternes anlæg driftsklar eller i drift. I efteråret 2017 gennemførte Ea Energianalyse et projekt for Energistyrelsen..

31 marts 2018

CITIES – IT-Intelligente energisystemer i byer

Ea Energianalyse deltog i projektet CITIES (Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities), ledet af DTU og Aalborg Universitet. Formålet med CITIES var at udvikle redskaber til gennemførelse..

31 december 2018

Analyse af overskudsproduktion i Ilulissat

Siden indvielsen af vandkraftværket Paakitsoq ved Ilulissat i 2012 har det vist sig, at værkets produktionspotentiale er større end forventet. Det skyldes bl.a. igangværende klimaændringer, som betyder, at..

31 januar 2018

Hvordan kan Færøernes elsystem blive 100% fossilfrit?

Ea Energianalyse har, på vegne af det færøske elselskab SEV, gennemført en række analyser af det færøske elsystem. Projektet skitserede økonomiske veje for at nå et energisystem, der alene..

1 januar 2018

Forundersøgelse af biomasseanlæg på Java, Indonesien

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter elektricitet har Indonesien planer om at øge kapaciteten betydeligt i de kommende år. Indonesien og Danmark har haft et regeringssamarbejdet siden..

31 januar 2018

Potentialet for demand response i Litauen

LITGRID AB (den litauiske TSO) og Energijos Skirstymo Operatorius AB (litauisk DSO) indledte en teknisk forundersøgelse af fleksibilitets-tjenester i Litauen, efter at have erkendt betydningen ved ​​at integrere..

31 marts 2018

IEA Bioenergy Forum – Forgasning af biomasse og affald

IEA Bioenergy Task 33 er et internationalt forum for diskussion og vidensdeling af udviklingen inden for forgasning af biomasse og affald.  Repræsentanter fra Østrig, Italien, Tyskland, Holland, Norge,..

1 januar 2018

Baltic Energy Technology Perspectives

Baltic Energy Technology Perspectives (BENTE) er et forskningssamarbejde mellem de førende forskningsinstitutioner fra de baltiske lande, Nordic research team og Nordic Energy Research. Formålet med projektet var at..

31 maj 2018

Udvikling af ​​et indonesisk teknologikatalog

Ea Energianalyse har, i samarbejde med Energistyrelsen, støttet den danske ambassade i Indonesien og det indonesiske agentur for vurdering og anvendelse af teknologi (BPPT), i udviklingen af ​​et..

31 januar 2018

Rammer for omstilling til vedvarende energi i Indien

Ea Energianalyse forsynede i dette projekt Energistyrelsen med basisviden om relevante aspekter af det indiske energisystem, for at gøre Energistyrelsen i stand til at have en velinformeret dialog..

31 december 2018

FutureGas

Brugen af gas i energisystemet har en række fordele. Gas er et effektivt og fleksibelt brændsel, der kan bruges i industrielle processer, kraftvarme og til transportformål. Endvidere er..

31 december 2018

Demonstration af det dynamiske energisystem

Visionen for ProjectZero er at gøre Sønderborgområdet CO2-neutralt senest i 2029, med et delmål om at reducere udledningen af CO2 med 75% i 2025. Til realisering af dette, blev..

30 november 2018

Gasscenarier 2018

Naturgasforbruget i Danmark har været aftagende i de seneste 15 år, og det vurderes overvejende sandsynligt, at faldet vil fortsætte. I dette projekt opstillede Ea Energianalyse tre scenarier..

30 september 2018

Mobilitet som service og grønnere transportsystemer

De nordiske lande har forpligtet sig til at reducere både CO2– og lokale emissioner, samt at skabe et grønnere transportsystem. Nye digitale mobilitetsløsninger, såsom multi-modal Mobility as a..

31 oktober 2018

Eksempler på udvikling af fleksibilitet i elsystemet

På grund af den hurtige stigning i mængden af elproduktion fra sol og vind, ses udfordringer for elsystemernes fleksibilitet over hele verden. Kina, der har den største kapacitet..

30 september 2018

Biomasseimport og -forbrug i 2017

Ea Energianalyse hjælper årligt Energistyrelsen med input til den årlige energistatistik. For 2017 estimerede Ea udviklingen i Danmarks forbrug af halm, skovflis, træaffald og træpiller uden for forsyningssektoren,..

30 november 2018

Strategiudvikling for Litgrid

Litgrid AB planlægger at synkronisere sit elnet med Kontinentaleuropa og har flere andre store transmissionsprojekter på vej, relaterede til etablering og integration af vedvarende energi. Med afsæt i..

30 november 2018

Analyse af elforsyningssikkerhed i Østdanmark

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse, hvordan forsyningssikkerheden i Østdanmark kan forventes at udvikle sig frem mod 2030. Analyserne blev gennemført ved hjælp af Monte Carlo simulering med..

31 maj 2018

Analyser af omkostninger til reserver i elsystemet

Ea Energianalyse samarbejdede med Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) om analyser af omkostningerne til reserver i elsystemet. Arbejdet omfattede analyser af de historiske omkostninger til reserver og analyser af konkurrencen..

30 juni 2018

Energiplan Nuuk

Nuuk forsynes i dag med el fra vandkraftværket i Buksefjorden, der ligger 56 km sydøst for byen. Vandkraftværket udnytter indsøen Kangerdluarssúngûp Taserssua (Kang) til at forsyne Nuuk med..

31 august 2018

Omkostningsanalyse i forbindelse med energibesparelser - 2015 og 2016

Energispareaftalen af 13. november 2012 foreskriver, at alle net- og distributionsselskaber årligt skal realisere en række energibesparelser. I forbindelse med opfyldelsen af spareforpligtelsen dækkes selskabernes faktiske omkostninger til..

31 oktober 2018

Kvalitetssikring af LCoE-beregner

LCoE Calculator er oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem Energistyrelsen og Ea Energianalyse, som et online værktøj for beregning af elproduktionsomkostninger ved forskellige teknologier, tilpasset lokale forhold (brændselspriser,..

31 maj 2018

Scenarieanalyse af investeringsstrategi for Fjernvarme Fyn

Fjernvarmeforsyningen i Odenseområdet er i dag hovedsagelig baseret på varmeproduktionen fra fire produktionsenheder. En af disse er Fynsværket Blok 7, der blev idriftsat for snart 30 år siden..

31 august 2018

Fleksibilitet af kraftværker i en kinesisk sammenhæng

Danske kraftværker er blandt de mest fleksible i verden og bidrager således til integrationen af store andele af vedvarende energi fra fluktuerende kilder i det danske elsystem. Ea..

29 juni 2018

National udviklingsstrategi for biomassebaseret opvarmning i Kina

Projektet havde til formål at udvikle en strategi for udbredelse af biomassebaseret opvarmning i Kina. Projektet var finansieret af den asiatiske udviklingsbank (ADB) og blev gennemført i et..

31 august 2018

2017

Træpilleundersøgelse 2016

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen gennemført en træpilleundersøgelse af den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2016. Undersøgelsen viste, at træpilleforbruget i Danmark..

31 december 2017

Forward-priser for fossile brændsler og biomasse

Energistyrelsen udnytter energiprodukter fremad og fremtidige priser i kombination med langsigtede prisprognoser, for at nå frem til årlige brændstofprisfremskrivninger. Dette arbejde er baseret på en metode udviklet af..

30 november 2017

Analyser af VE-mål 2030 for Klimarådet

Ea Energianalyse udarbejdede for Klimarådet en analyse af, hvordan fremtidige målsætninger for vedvarende energi mest hensigtsmæssigt opfyldes. Fokus var på el- og fjernvarmesektoren, som blev analyseret med optimeringsmodellen..

30 november 2017

Gassens fremtid i Danmark

Siden starten af nullerne har gasanvendelsen i Danmark været stærkt vigende. Det fremtidige gasforbrug presses af lavere priser på sol og vind og visionen om et grønt energisystem,..

30 november 2017

Veje til 50% vedvarende energi i Danmark i 2030

Ea Energianalyse udarbejdede for vindmølleindustrien en scenarieanalyse af veje til at nå regeringens mål om mindst 50% vedvarende energi i Danmarks energiforsyning i 2030.  Rapporten så bl.a. på..

31 juli 2017

Rammebetingelser for termisk forgasning

Arbejdet udgør arbejdspakke 4 i et EUDP-projekt, der administreres af Partnerskabet for Termisk Forgasning, som løb i perioden august 2014 til juli 2017. Analyserne bidrog til det grundlag,..

31 juli 2017

Vindenergiressourcer i Vietnam

En økonomisk attraktiv vindressource handler ikke kun om hvor meget vinden blæser, men også hvor tæt området ligger på store veje og afstanden til elnettet. Endelig har det..

31 maj 2017

Kørselsmønstre for personbiler

For bedre at forstå den fremtidige efterspørgsel efter gas og elektricitet fra transport, lavede Energinet.dk en undersøgelse af, hvornår gas- og elbiler ville blive konkurrencedygtige for privatforbrugere. Energinet.dk..

31 januar 2017

Grøn transport roadmap for EU

EU har flere fælles miljømål for årene 2030 og 2050. Hvis målene skal nås, og især hvis de skal nås på en omkostningseffektiv måde, vil de kræve fælles..

28 februar 2017

Integration af vedvarende energi i Indonesien

Indonesien har ambitiøse mål om at øge landets elektrificering og kapaciteten i det samlede elsystem. Som en del af ambitionen har Indonesien formuleret en målsætning, om at opnå..

28 februar 2017

Samarbejde om elforbrug, elefterspørgsel og konkurrence i Kina

U.S. Department of State’s Bureau of Energy Resources, i samarbejde i den amerikansk-kinesiske Climate Change Working Group, stod i spidsen for et projekt med titlen Power Consumption, Demand..

31 december 2017

Energiscenarier for Mexico

Mexico har ambitiøse mål vedrørende udbygningen af vedvarende energi i elsektoren og reduktion af den nationale CO2-udledning. Formålet med dette projekt var at give de mexikanske myndigheder, f.eks..

30 juni 2017

Tilpasning af Balmorel-modellen til Vietnam

Projektet var en del af et samarbejde mellem vietnamesiske Ministry of Industry and Trade, MOIT, og den danske Energistyrelse. Formålet var at styrke kapaciteten til langsigtet planlægning i..

30 april 2017

Integration af termisk forgasning i energisystemet

Analyserne i dette projekt bidrog til et grundlag for en formulering og implementering af en strategi for termisk forgasning. Arbejdet udgjorde arbejdspakke 2 i et EUDP-projekt, der blev..

31 januar 2017

Byudvikling optimeret med energimodel

Byplanlæggere bliver i stigende grad involveret i at minimere energirelaterede klimapåvirkninger i forbindelse med byudvikling. Formålet med dette projekt var at udvikle en interaktiv model for byplanlæggere, som..

31 marts 2017

Region Hovedstadens energiforsyning - investeringsoverblik

I 2015 blev Region Hovedstaden og kommunerne i regionen enige om en fælles energivision, med fokus på at udfase fossile brændstoffer i transportsektoren og el- og varmeforsyningen. Projektet..

30 december 2017

Konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren

Ea Energianalyse gennemførte i samarbejde med Deloitte og Konveks en konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren for Energistyrelsen. Analysen havde særlig fokus på produktionsleddet og skulle bl.a. komme med anbefalinger, som kunne øge konkurrencen.

30 november 2017

Strategi for Køge Kraftvarmeværk

I 2012 købte VEKS Køge Kraftvarmeværk fra DONG Energy (nu Ørsted). Anlægget var et ældre 100 MW biomassefyret kraftvarmeværk med behov for omfattende renovering og investeringer for at..

30 november 2017

Handel med træflis i Danmark

Ea har på vegne af en fortrolig klient foretaget en detaljeret analyse af markedet for flis i Danmark med fokus på regionale prisforskelle og logistiske omkostninger. Prognoser for..

30 juni 2017

2016

Koordineret handling på EU’s VE-direktiv

Ea Energianalyse deltog for Energistyrelsen i projektet CA-RES (II), Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive. Projektet sigtede mod at styrke implementeringen af VE-direktivet ved at dele viden..

30 juni 2016

Demonstration af alternativer til olie- og naturgasfyr

Som en del af energiaftalen fra 2012, blev det besluttet, at se på alternativer til olie- og naturgasfyr, med henblik på en omstilling til vedvarende energi. I forlængelse..

31 januar 2016

Forbedret integration af vind og sol i Kina

Kina arbejder på at udvide produktionen af vedvarende energi, hvilket har resulteret i adskillige nye kraftværker baseret på vind og solceller. Ydermere planlægger Kina at bygge en række..

1 februar 2016

Vindenergidage i Vietnam

Den danske ambassade i Vietnam organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Vestas og andre relevante danske interessenter inden for vindenergi. Workshoppen bestod af præsentationer fra Vietnamesiske..

31 december 2016

Opdaterede biomassepriser

Ea Energianalyse har to gange tidligere lavet langsigtede prognoser for biomassepriser (træpiller, træflis og halm) for Energistyrelsen. Seneste prognose var i 2013, hvor metoden blev beskrevet i rapporten..

30 november 2016

Brændeundersøgelse 2015

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen undersøger hvert andet år forbruget af brænde i Danmark. Undersøgelsen leverer input til Energistyrelsens energistatistik og Miljøstyrelsens beregning af forureningen i Danmark. Gennem undersøgelsen findes..

30 november 2016

Energimodellering i Indonesien

Indonesien arbejder på at udvikle og styrke det nuværende system for energimodellering i forbindelse med forberedelser af scenarieanalyser for 2050, med det formål at opnå et omkostningseffektivt gennembrud..

31 december 2016

Omkostningsanalyse 2014 - Energibesparelser

Energispareaftalen af 13. november 2012 foreskriver, at alle net- og distributionsselskaber årligt skal realisere en række energibesparelser. I forbindelse med opfyldelsen af spareforpligtigelsen dækkes selskabernes faktiske omkostninger til..

30 september 2016

Kapacitetsopbygning inden for vedvarende energi i Etiopien

Ea Energianalyse var udvalgt til at hjælpe den danske ambassade i Etiopien med at udforme et program for institutionel kapacitetsopbygning – særligt i forbindelse med vindkraft. Opgaven var..

30 september 2016

Scenarier for vedvarende energi i Mexico

Mexico har sat ambitiøse mål for at reducere den nationale udledning af CO2, og som led heri skal mængden af ren energi i elsektoren øges. Det betyder blandt..

31 august 2016

Elprisfremskrivninger for Skellefteå Kraft

Ved brug af elmarkedsmodellen Balmorel har Ea Energianalyse bistået Skelleftå Kraft med en analyse af, hvordan priserne i det nordiske elmarked kan forventes at udvikle sig på lang..

30 november 2016

Dansk-Etiopisk vindenergiseminar

Den danske ambassade i Etiopien organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Energistyrelsen og relevante danske interessenter inden for vindenergi. På workshoppen deltog dels en række danske..

31 maj 2016

Energiforsyning 2030

Danmark har et mål om 100% vedvarende energi i 2050, og fjernvarme kan spille en vigtig rolle i opfyldelsen af det mål. Rapporten ”Energiforsyning 2030” er lavet i..

30 november 2016

Implementering af energisparedirektivet i de nordiske lande

Artikel 8 af energisparedirektivet (2012/27/EU) omhandler energisyn og energiledelse. Ea Energianalyse har assisteret Elkjøp Nordic i en kortlægning af de regulatoriske rammer og understøttende foranstaltninger for Artikel 8..

28 februar 2016

Værdien af affaldsforbrænding i det danske energisystem

I Danmark udgør affaldsforbrænding en væsentlig del af fjernvarmeproduktionen, og rammerne for affaldsforbrænding er under forandring, idet EU har gjort det muligt at handle en række affaldsfraktioner internationalt...

30 april 2016

Biogas og andre VE-brændsler til tung transport

Regeringens langsigtede mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. I rapporten ”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050” blev fire mulige bud på..

31 december 2016

Integration af vindkraft i Egypten

Hvad skal der til hvis Egypten for alvor skal satse på vindkraft? Projektet fokuserede på mulighederne for at have 7.200 MW vindkraft i det egyptiske elsystem, hvilket er..

30 juni 2016

Systemtilstrækkelighed i Sydafrika med øget andel af vedvarende energi

Ea Energianalyse var, sammen med EOH Enerweb, DTU og Energinet, en del af projektet: “Strategy about System Adequacy and Reserve Margin with Increasing Levels of Variable Generation”. Formålet..

31 juli 2016

Nordic Energy Technology Perspectives 2016

Nordic Energy Technology Perspectives 2016 (NETP2016) var et forskningssamarbejde mellem det internationale energiagentur IEA, syv ledende forskningsinstitutioner fra de nordiske lande, samt Nordic Energy Research. Ea Energianalyse repræsenterede..

30 juni 2016

South African Interconnector Study

Klima-, Energi og Bygningsministeriet har indgået et samarbejde med Sydafrika, som har til formål at reducere drivhusgasudledningerne ved at øge andelen af vedvarende energi (primært vind) i Sydafrikas..

31 januar 2016

Mexikansk-dansk energiprogram

Ea Energianalyse var, sammen med COWI, UNEP-DTU, SBi, Viegand Maagøe og CCAP, involveret i facilitering af projektsupport (Project Support Facility, PSF) til det mexicansk-danske program for energi og..

30 april 2016

Det regionale elmarked og forsyningssikkerhed

Sikrer det nuværende elmarkedsdesign en tilstrækkelig elforsyningssikkerhed? Emnet er i øjeblikket genstand for intens debat i hele Europa, og flere større lande som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien..

30 juni 2016

2015

Internationale virkemidler til at fremme udbredelsen af elbiler

Ea Energianalyse har undersøgt hvilke internationale virkemidler, der kan anvendes til at fremme udbredelsen af elbiler i Danmark. Undersøgelsen har fokus på EU og på nationale virkemidler i..

30 januar 2015

Industriel energieffektivitet i Egypten

Egypten har store energiressourcer, men et støt stigende energiforbrug sætter forsyningen under pres – især elforsyningen. Desuden står Egypten over for et skift væk fra subsidierede energipriser og..

31 marts 2015

Udvidelse af elnettet i Østersøregionen

Vindkraft og andre vedvarende energikilder bliver nøglen til at reducere CO2 udledningen fra landene omkring Østersøen. Et dertil tilpasset transmissionsnet er en forudsætning for at vindkraft kan udnyttes omkostningseffektivt,..

30 april 2015

Udvikling af regional masterplan i Østafrika

Eastern African Power Pool, EAPP, har ti medlemslande: Libyen, Egypten, Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi og DRC. Endvidere er Syd Sudan og Djibouti inkluderet i analyserne...

30 april 2015

Nordiske kommuner og regioners rolle i den grønne omstilling

Konferencen “The role of Nordic municipalities and regions in the green transition” blev afholdt 10.-11. november 2015 i København. Formålet med konferencen var at fremvise konkrete eksempler på,..

31 december 2015

Omkostninger ved hyppige faktureringsoplysninger

I forbindelse med efterlevelse af Energieffektiviseringsdirektivets artikel 10 og 11 analyserede Ea Energianalyse omkostningerne ved hyppigere udsendelse af faktureringsoplysninger til energiforbrugere for Energistyrelsen. I analysen blev der set..

31 oktober 2015

Beregning af økonomien i LED-belysning

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet oprettede som en del af Vækstaftalen af 14. juli 2014 Energisparesekretariatet for energibesparelser i private erhvervsvirksomheder. Sekretariatet hørte under Energistyrelsen og skulle supplere de..

30 september 2015

Scenariebaseret analyse i Vietnam

Ea Energianalyse har været involveret i et initiativ omhandlende integrationen af vedvarende energi i den vietnamesiske energisektor, som en del af et bredere samarbejde mellem Vietnam og Energistyrelsen...

31 oktober 2015

Analyse af regionalt fjernvarmesamarbejde i hovedstadsregionen

Mange kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden arbejder med strategisk energiplanlægning, og da energisystemerne i kommunerne hænger nøje sammen, er der et stort behov for koordinering på..

31 december 2015

Tidlig lukning af atomkraftværket Ringhals

Vattenfall besluttede at lukke Ringhals blok 1 og 2 før tid. Lukningen af 1,5 GW kapacitet skete i 2019 og 2020 – og ikke som tidligere planlagt i..

31 maj 2015

Økonomisk regulering af gassektoren

En tværministeriel arbejdsgruppe fik med Vækstplan 2014 til opgave at analysere, hvordan gassektoren kan effektiviseres. I den forbindelse analyserede Ea Energianalyse den økonomiske regulering af gassektoren for Energistyrelsen...

30 september 2015

Effekter af øget integration af elsystemerne i Norden og Tyskland

Ea Energianalyse deltog i et projekt om integration af elsystemerne i Norden og Tyskland. Formålet med projektet, som blev udført for Agora Energiewende og Global Utmaning, var at..

30 juni 2015

Omstilling af energisystemet i hovedstadsregionen

Region Hovedstaden har en målsætning om at være en grøn og innovativ metropol og har derfor opstillet en vækst- og udviklingsstrategi, hvor målet er at gøre hovedstaden fri..

30 juni 2015

Energiafgifter og -tilskud i Danmark

Afgifter på energiområdet tjener to formål. Udover at skaffe provenu til staten, fremmer afgifter klima- og energipolitiske målsætninger. Elforbrug og fossile brændsler, der anvendes til opvarmningsformål, er pålagt..

30 juni 2015

Varmelager i Høje Taastrup

Varmeplan Hovedstaden 3 pegede på, at der kan være teknisk og økonomisk fornuft i at øge varmelagerkapaciteten betydeligt i hovedstadsområdets fjernvarmesystem. Der var på dette tidspunkt i hovedstadsområdets..

31 oktober 2015

Danske erfaringer med integration af vedvarende energi

Danmark har gennem de sidste 10-15 år fået værdifulde erfaringer med at omstille energisystemet til at integrere øgede mængder af energi fra vedvarende kilder – særligt med fokus..

30 september 2015

Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere, samt partnerorganisationen Gate 21, arbejder sammen om projektet ”Energi på tværs”. ”Energi på tværs”..

31 august 2015

Evaluering af SEP-puljen og den grønne superpulje

Ea Energianalyse udførte en evaluering af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen) og puljen til partnerskaber om pilotprojekter for kommunale klimaindsatser (den grønne superpulje) for Energistyrelsen. SEP-puljen..

31 december 2015

Scenarieanalyser og energibalance i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kommune satte per 1. januar 2014 projektet ”Høje-Taastrup Going Green” i gang med støtte fra Energistyrelsens superpulje til strategisk energiplanlægning. Projektet skulle gennem en række analyser og..

31 december 2015

Private virksomheders erfaringer med energisparetiltag

Energisparesekretariatet under Energistyrelsen blev oprettet i efteråret 2014 og havde som formål at fremme energibesparelser i private virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, samt større virksomheder, der ikke..

31 maj 2015

Evaluering af forskning- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet besluttede som led i et samordningsinitiativ, at der i 2015 og fremover – i modsætning til tidligere – skal udføres samlede evalueringer af EUDP,..

31 oktober 2015

Optimering af vindkraft

Vindkraft er en vigtig energikilde i den grønne omstilling af elsektoren og vindmølleparker på land kan i mange tilfælde konkurrere med el produceret ved hjælp af fossile brændsler...

31 december 2015

Viking Link og andre tiltag for integration af vind

Ea Energianalyse har i dette projekt analyseret en række tiltag, der har positiv indvirkning på integration af vindkraft. Herunder en elektrisk forbindelse mellem Danmark og England (Viking Link)...

31 december 2015

2014

Varmeplan Hovedstaden 3

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS har gennemført Varmeplan Hovedstadens tredje fase (VPH3). Der er gennemført analyser af udviklingen af hovedstadsområdets fjernvarmesystem frem mod 2050. Ligesom i de to..

31 oktober 2014

READY – Varmepumper i Smart Grid sammenhæng

Energisystemet forandrer sig og bliver mere og mere komplekst. Det forventedes, at andelen af vindkraft i det danske elforbrug stiger til 50% i 2020. Dette ville give anledning..

30 november 2014

Biomasseplan for Favrskov Kommune

Ea Energianalyse har udarbejdet en plan for øget produktion og anvendelse af biomasse for Favrskov Kommune. Fokus var på eksisterende biomassetyper i nærområdet. Projektet var en opfølgning på..

31 august 2014

CPH Clean Cab

En af de helt store udfordringer ved at gøre energisystemet uafhængigt af fossile brændsler er transportsektoren. En række analyser peger på, at elbiler vil udgøre en væsentlig del..

31 januar 2014

REEEP Systemtjenester i Kina

Ea Energianalyse og China Electric Power Research Institute (CEPRI) gennemførte en undersøgelse af systemtjenester og standardisering af nettilslutning med henblik på at integrere vedvarende energi i smart grid..

31 december 2014

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Ea Energianalyse har analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at anvende ledig kapacitet på eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Danmark til forbrænding af importeret affald. I analysen sammenlignes scenarier med og..

30 maj 2014

Ajourføring af brændselsprisforudsætninger

Energistyrelsen vurderer med mellemrum de fremtidige brændselspriser til brug for fremskrivninger og økonomiske analyser, og en del af det arbejde er ajourføring af brændselsprisforudsætninger, som Ea Energianalyse udarbejder..

31 juli 2014

Teknologikatalog – Vindenergi

I dette projekt har Ea Energianalyse bidraget med at opdatere og udvide Energistyrelsens Teknologikatalog for vindenergi. Tekniske egenskaber, ydeevne og fremskrivninger af omkostninger for land- og havvindmølleteknologier i..

31 januar 2014

Politik for vedvarende energi i EU efter 2020

Ea Energianalyse har arrangeret et seminar for Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for vedvarende energi (AGFE) med det formål at diskutere udviklingsperspektiver for europæisk og nordisk politik for vedvarende energi..

28 februar 2014

Tredjepartsadgang til fjernvarmesystemet i Litauen

I samarbejde med advokatfirmaet GLIMSTEDT Bernotas & Partners udviklede og implementerede Ea Energianalyse en ny bekendtgørelse gældende for tredjepartsadgang til fjernvarmesystemet i Litauen for The National Control Commission..

31 juli 2014

Balmorel - Support og helpdesk service

Ea Energianalyse ydede ad hoc assistance i udviklingen og brugen af Balmorelmodellen til analyser og udvikling af elsystemet i Estland, Letland og Litauen. De tre landes TSO’er Elering..

31 december 2014

Vedvarende energi i varmeforsyningen i Shanxi-provinsen

I Shanxi-provinsen blev et demonstrationsprojekt oprettet, hvis formål var at maksimere bidraget fra vindkraft med henblik på at tilfredsstille det regionale fjernvarmebehov. En vindmøllepark blev placeret i Shanxi-provinsen,..

31 december 2014

Systemintegration af vindkraft i det nordøstlige Kina

Ea Energianalyse medvirkede i en analyse af energisystemet i Harbin. Formålet var at undersøge, udforske og præsentere mulige institutionelle løsninger, koncepter og teknologier til integration af den stigende..

31 december 2014

Sourcing af træflis til Amager Bio4

HOFOR har iværksat opførelsen af en ny blok på Amagerværket, blok 4, som vil benytte bæredygtig træflis i en CFB (cirkulerende fluid bed) kedel. Med en nominel indfyret..

31 december 2014

Biomassepriser an forbrugssted

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen udarbejdet prisfremskrivning for biomasse an forbrugssted, hvor en del af opgaven var at udvikle en enkel metode til prisfremskrivninger af biomasse an forbrugssted..

30 september 2014

Integration af vindkraft i energisystemet

Vindkraft udgør allerede i dag over 30% af den indenlandske elforsyning, og både nationale og internationale planer peger på, at vindkraften vil komme til at udgøre en stadig..

30 november 2014

Katalog over besparelser i Luxembourg

Artikel 7 i EU-direktivet (2012/27/EU) vedrørende energieffektivitet kræver, at alle EU-medlemsstater realiserer en vis mængde energibesparelser i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 ved hjælp af..

30 november 2014

Smart grid parate bygninger

Med omstillingen til fossilfri energiforsyning opstår et stigende behov for smart grid løsninger i alle dele af energisystemet – i produktionen, distributionen såvel som forbruget af både el..

31 august 2014

Skifergas i Europa

På vegne af en kunde i den private sektor har Ea Energianalyse undersøgt de potentielle tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige, politiske og miljømæssige udfordringer forbundet med udvinding af skifergas i..

30 november 2014

Elhandel mellem Estland/Letland og Rusland

Ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel, foretog Ea Energianalyse en kvantitativ analyse for Elering, den estiske transmisionssystemoperatør, af de mulige konsekvenser af at tillade elhandel mellem Estland/Letland og Rusland...

30 april 2014

Energy Cost Calculator

Ea Energianalyse har introduceret energiberegneren Energy Cost Calculator, et interaktivt værktøj, hvor brugerne kan justere på en række parametre i beregninger af forskellige teknologiersomkostningerne ved elproduktion. Energy Cost Calculator..

31 december 2014

2013

Elforbrug som frekvensstyret reserve - praktisk demonstration

I takt med at der bliver integreret mere elproduktion fra VE i elsystemet, rykker systemtjenester, der er med til at opretholde elsystemets balance, i fokus. Traditionelt har disse..

31 juli 2013

FlexPower – test af et markedsdesign

De centrale kraftværker har i Danmark traditionelt været de primære leverandører af regulerkraft. Regulerkraft er op- eller nedjustering af elproduktionen med kort varsel. I takt med at en..

31 december 2013

EurObservER – Barometre for udviklingen af vedvarende energi i EU

I samarbejde med flere andre europæiske energiaktører har Ea Energianalyse udviklet og offentliggjort barometre for udviklingen inden for de forskellige vedvarende energisektorer i de enkelte EU-medlemslande. De offentligt..

31 juli 2013

Concerted Action om EU's VE-direktiv

Ea Energianalyse deltog sammen med Energistyrelsen i projektet CA-RES, Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive. CA-RES (I) blev i 2013 videreført til CA-RES (II), hvor Ea Energianalyse fortsatte..

31 oktober 2013

Analyse og fremskrivninger af priser på biobrændsel

Ea Energianalyse har i samarbejde med DTU udarbejdet prisfremskrivninger for fast biomasse for Energistyrelsen som baggrundsmateriale i Energistyrelsens arbejde med langsigtede fremskrivninger af brændselspriser til brug for samfundsøkonomiske..

31 juli 2013

Strategisk energiplan for Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har en målsætning om at reducere CO2-udledningen i 2020 med 35 % i forhold til 2005 og ønsker at bidrage til Danmarks mål om uafhængighed af..

31 august 2013

Estlands langsigtede energiscenarier 2030 og 2050

Estland fornyede deres langsigtede energistrategi (ENMAK) og Ea Energianalyse assisterede Elering – den estiske systemoperatør – i at identificere og levere kvantitative analyser af langsigtede energiscenarier for Estland..

31 august 2013

Perspektiver for gas i transportsektoren

Ea Energianalyse har udarbejdet en scenarieanalyse af anvendelse af gas i transportsektoren. Scenarieanalysen havde til formål at beskrive en mulig udvikling for anvendelse af gas i transportsektoren og..

31 oktober 2013

Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser

Ea Energianalyse har bistået Energistyrelsen i udarbejdelsen af ”Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser”. Vejledningen er en del af Energistyrelsens forberedelse af strategisk energiplanlægning i kommunerne og..

30 september 2013

Biogas Taskforce

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det aftalt at etablere en Biogas Taskforce, som havde til opgave at følge op på målsætningen om at udnytte op..

28 februar 2013

DØRS: Miljø- og økonomiberegninger i Balmorel

I dette projekt hjalp Ea Energianalyse De Økonomiske Råds Sekretariat med beregninger og analyser i Balmorel-modellen og bidrog med bistand om forskellige energirelaterede emner. Beregninger og analyser blev..

28 februar 2013

Effektivitet er mere end energi

Rådgivere og deres klienter ser traditionelt værdien af energibesparelser som den sparede energi ganget med energiprisen. Den opfattelse er med til at forhindre mange rentable projekter i at..

31 december 2013

Nyt biomassefyret kraftvarmeværk på Amager

Københavns Energi (nu HOFOR) gennemførte i 2010-2011 den første fase af en analyse af muligheden for at etablere et nyt effektivt biomassefyret kraftvarmeværk på Amager. Konklusionen var, at..

31 august 2013

Beregning af privat energiforbrug

Ea Energianalyse har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udviklet en database metode til at beregne det private energiforbrug baseret på indmeldingerne til BBR registeret. Ministeriet har..

31 december 2013

Analyse af energispareforpligtelser og alternative systemer

Ea Energianalyse har udført en analyse af udvalgte energispareforpligtelser og alternative politiske virkemidler målrettet energieffektivitet. Formålet med analysen var at samle information og erfaringer med henblik på at..

30 september 2013

Grøn værdi af biogas

Ea Energianalyse har undersøgt den fremtidige villighed til at betale (Willingness-to-pay, WTP) for biometan-certifikater i Danmark. Undersøgelsen er baseret på en overordnet analyse af den frivillige betalingsvilje for..

31 august 2013

Kinesiske ordninger for energieffektivitet og CO2-reduktioner

Den kinesiske regering planlagde at afprøve et system til handel med energieffektivitetsattester med det formål omkostningseffektivt at nå 16% reduktion i energiintensitet i løbet af perioden for den..

31 august 2013

Fremtidens transportteknologier i Europa

Ea Energianalyse har undersøgt næste generations transportteknologier for Toyota Motor Europe. I undersøgelsen er biler med forbrændingsmotorer, brint-, naturgas- og elbiler samt hybridbiler blevet sammenlignet med fokus på..

31 december 2013

Fremtidens Elpristavle

En god elpristavle kan være ét blandt flere instrumenter til at fremme et mere effektivt detailmarked. Interesserede forbrugere vil med elpristavlen kunne foretage et informeret valg mellem produkttype,..

31 marts 2013

Scenarier for CO2-udledning og udvikling af vedvarende energi i Kina

I samarbejde med China National Renewable Energy Centre (CNREC), Det japanske National Institute of Environmental Studies og Energistyrelsen har Ea Energianalyse udarbejdet energiscenarier for udbygning af vedvarende energi..

31 juli 2013

Fremtidens fjernvarmeforsyning i TVIS-området

Ea Energianalyse har vurderet den fremtidige varmeproduktion i Trekantsområdet for TVIS’ ejerkommuner, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding. Herunder er mulighederne for anvendelse af nye varmeproduktionsteknologier i TVIS’ fjernvarmesystem..

31 marts 2013

2012

Sydafrika: Teknisk assistance til finansministeriet i forbindelse med implementering af programmet for vedvarende energi

Ea Energianalyse har bistået den sydafrikanske regering med at udvikle et sæt lovgivningsmæssige rammer, som skal fremme investeringer fra uafhængige elproducenter i vedvarende energi. Opgaven omfattede teknisk bistand..

31 marts 2012

BALREPA - Turnerende energiplanlægningsskole i Østersøregionen

For at Østersøregionen fortsat kan være en af de mest avancerede regioner med hensyn til energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energi, kræves der et øget energisamarbejde i regionen..

31 december 2012

Assistance til Nordiske Råd

Dialogue and knowledge exchange on energy related issues and practises among the Baltic Sea States may provide a platform of collaboration fruitful to the joint regional development for..

1 januar 2012

Biogas – analyse og overblik

Ea Energianalyse har bistået Energinet.dk med at belyse, hvordan biogas samfundsøkonomisk bedst indpasses i det sammenhængende energisystem, og udpeget hvor de markedsmæssige og økonomiske rammevilkår kan forbedres. Analysen..

31 maj 2012

Udvikling af det nordiske elmarked

Ea Energianalyse har i samarbejde med Hagman Energy AB udarbejdet en vurdering af fælles initiativer, der kan understøtte udviklingen af det nordiske elmarked set fra et forbrugerperspektiv. Undersøgelsen..

31 maj 2012

Aarhus - Det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet

Ea Energianalyse har for Aarhus Kommune udarbejdet en analyse af det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet og mulige virkemidler til at dække dette behov. Baggrunden er regeringens..

30 juni 2012

Baggrundsnotat om EU’s klima- og energipolitik

Ea Energianalyse har for organisationen, Climate Strategies, udarbejdet et baggrundsnotat om EU’s klima- og energipolitik. Baggrundsnotatet beskriver nuværende og planlagte politikker i EU samt eksisterende klima- og energipolitiske..

31 januar 2012

Evaluering af Videncentret for energibesparelser i bygninger

Ea Energianalyse foretog for Go’ Energi en evaluering af Videncentret for energibesparelser i bygninger. Evalueringen af ​​Videncentret havde fokus på følgende tre punkter: Hvilke aktiviteter er gennemført, og..

31 maj 2012

Nordic energy technology perspectives 2012

Ea Energianalyse har assisteret IEA og Nordisk Energiforskning med udarbejdelse af publikationen ”Nordic Energy Technology Perspectives 2012”. Frem mod 2050 står de nordiske energisystemer overfor en række udfordringer..

30 november 2012

Energiselskabernes spareaktiviteter – evaluering af effekter

Ea Energianalyse har i samarbejde med NIRAS og Viegand og Maagøe udarbejdet en evaluering af energiselskabernes spareindsats for Energistyrelsen med henblik på eventuelle justeringer af rammer og retningslinjer..

31 maj 2012

Indpasning af vindkraft i elnettet - Eskom, Sydafrika

Ea Energianalyse stod i spidsen for et konsortium bestående af Energinet.dk og SEAS-NVE, som underviste ingeniører fra Eskom i metoder til at tilslutte vindkraftanlæg til nettet. Kompetenceudviklingsprogrammet var..

29 februar 2012

Vejledning i kortlægningsmetoder for strategisk energiplanlægning i kommunerne

Ea Energianalyse har i samarbejde med NIRAS udarbejdet en vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst for Energistyrelsen, til brug for kommunal strategisk energiplanlægning. Et vigtigt redskab for at sikre..

31 januar 2012

Bhutan: National strategi og handlingsplan for CO2-udledningen

Ea Energianalyse har ydet teknisk bistand til Danida, Udenrigsministeriet og den nationale miljøkommission i Bhutan. Formålet med den tekniske bistand var at udvikle en langsigtet national strategi og..

29 februar 2012

L-taxa

I dette forprojekt blev et flådeprojekt for Taxa 4X35, hvor 30 el-taxaer skal anskaffes og demonstreres, forberedt. Som en del af forprojektet undersøgtes eksisterende erfaringer med el-taxaer og..

31 marts 2012

Energikortlægning og analyse af Cowichan Valley i Canada

På vegne af Cowichan Valley Regional District (CVRD) på Vancouver Island i Canada gennemførte Ea Energianalyse i samarbejde med Geographic Resource Analysis & Science A/S (GRAS) en energikortlægning..

30 juni 2012

Strategier for energipolitik i Østersøregionen

I 2011 gennemførte Ea Energianalyse et studie for energiministrenes og EU-kommissionens samarbejdsforum i Østersøregionen, BASREC. Studiet resulterede i en række energistrategier for Østersøregionen for 2020 og frem. Usikkerheden om,..

30 april 2012

Elektrolyse ved hjælp af SOEC

Ea deltager, bl.a. sammen med Haldor Topsøe, i fire projekter om elektrolyse ved hjælp af “solid oxide electrolyser cells”. Ved hjælp af elektrolyse kan billig el benyttes til..

30 juni 2012

Driftsstrategi for Køge Kraftvarme

VEKS har pr. 1. maj 2012 overtaget Køge Kraftvarmeværk (KKV) fra DONG Energy. Værket består af to blokke, KKV7 og KKV8, men KKV7 har været ude af drift..

30 juni 2012

Assistance til modeludvikling og scenarieanalyser

Projektets havde til formål at støtte Kinas nationale center for vedvarende energi (CNREC) i udviklingen af modellen CREAM-EDO og at assistere i udviklingen af ​​scenarieanalyser ved hjælp af..

31 december 2012

Øget samarbejde om energi og klimaændringer i Østersøregionen

Ea Energianalyse arrangerede på vegne af Energistyrelsen og Naturstyrelsen et endagsseminar, som sigtede mod at øge viden og samarbejde inden for energi og klima på lokalt / kommunalt..

30 november 2012

Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål

“Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål” var et projekt for Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppen for energieffektivitet (AGEE). Projektet blev udført af Ea Energianalyse i samarbejde med den svenske energistyrelse...

30 november 2012

Biomassehandlingsplan for Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Den danske del af det EU-finansierede ENERCOAST-projekt ledes af Agro Business Park/INBIOM og tager sit udgangspunkt i biomassepotentialet i Region Midtjylland, nærmere bestemt Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner...

31 august 2012

2011

Undervisning i handel over grænserne for den østafrikanske elbørs (EAPP)

I anerkendelse af den potentielle gevinst ved at udvikle en regional elbørs har energiministrene fra otte østafrikanske lande underskrevet en fælles aftale om at oprette en elbørs ”Eastern..

31 maj 2011

EDISON - introduktion af elbiler i elmarkedet

Ea Energianalyse har i perioden jan. 2009 – dec. 2010 deltaget i projektet EDISON, som står for “Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy..

31 marts 2011

Workshop: Hvordan skal fjernvarmen reguleres?

Det blev der sat fokus på ved Ea Energianalyses workshop den 4. februar 2011, hvor en kreds af fjernvarmens aktører og myndigheder drøftede, hvordan regulering og struktur i..

28 februar 2011

Varmelager i Nordhavn

COWI og Ea Energianalyse har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) undersøgt værdien af et stort varmelager i Københavns Nordhavn. Analysen havde til formål at analysere nytten..

30 april 2011

Praktisk håndtering af additionalitet i energiselskabernes energisparearbejde

Et centralt element i evaluering af energipolitiske virkemidler er at opgøre nettoeffekten af disse. Ea Energianalyse har for Dansk Energi beskrevet, hvordan rammebetingelserne for sådanne virkemidler kan udformes..

31 marts 2011

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser

Energistyrelsen udgiver periodisk vejledning og forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Til brug for udgaven af ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2011 har Ea og..

31 marts 2011

Det intelligente energisystem - muligheder og udfordringer

Ea Energianalyse har for Landbrug & Fødevarer analyseret styrker, svagheder, muligheder og trusler ved det intelligente energisystem med udgangspunkt i følgende brancher inden for Landbrug og Fødevarer: slagterier,..

31 marts 2011

Kina: Seminarer i brugen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet

I marts 2011 gennemførte Ea Energianalyse en række seminarer om anvendelsen af modelværktøjet Balmorel til beregninger på energiområdet. Seminarerne blev holdt for de to kinesiske forskningsinstitutter State Grid..

31 marts 2011

Bygningsreglementets effekt på energiforbruget i enfamilieshuse i Danmark

En vigtig del af arbejdet med energibesparelser er at evaluere effekten af styringsmidler. Ea Energianalyse og Roskilde Universitet (Institutterne for hhv. ”Samfund og Globalisering” og ”Miljø, Samfund og..

31 marts 2011

Varmeplan Hovedstaden 2

Varmeselskaberne KE (nu HOFOR), CTR og VEKS har gennemført et fælles projekt, Varmeplan Hovedstaden 2, som havde til formål at skabe et konkret grundlag for de kommende års..

30 september 2011

Københavns Kommune – Energiforsyning 2025

Københavns Kommune har en vision om at blive CO2-neutral i 2025. Ifølge Københavns Klimaplan skulle der i 2012 fremlægges en strategi for, hvordan målet nås. Strategien skulle forelægges..

31 marts 2011

Alternativer til forsyningspligt

Fra 2003 har alle elkunder frit kunne vælge elleverandør. Et mindretal af husholdningerne har gjort brug af denne mulighed. Langt de fleste er imidlertid blevet hos deres oprindelige..

1 februar 2011

CO2-udledning fra fremtidens personbiler i Norden

Ea Energianalyse har gennemført et analysearbejde om personbilers CO2-emission for Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt. Analyserne har især fokus på CO2-emission fra elbiler på kort og mellemlang..

1 januar 2011

Business case for biomassefyret kraftvarmeværk

Københavns Energi (nu HOFOR) igangsatte i efteråret 2010 en analyse af mulighederne for etablering af et kraftvarmeværk som erstatning for den varmeproduktion, der forsvinder, når ældre varmeproduktionsenheder skrottes...

1 april 2011

Biomasse til el- og varmeproduktion - en analyse af markedsstrukturer

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse af markedsstrukturerne for handel med biomasse. Analysen omfatter vurderinger af markedsstruktur og priser for biomasse med fokus på træpiller, halm og træflis...

1 januar 2011

Vindmøllers økonomi

Ea Energianalyse har gennemført et EUDP-projekt omkring vindmøllers økonomi. Projektet fokuserede på at fastlægge omkostningerne ved levering af strøm fra vindkraft. Projektet analyserede de potentielle fremtidige learning curves..

30 september 2011

Oplæg til energistrategi for Gladsaxe Kommune

Ea Energianalyse har udarbejdet et oplæg til energistrategi for Gladsaxe Kommune.Formålet har været at analysere energistrømmene i Gladsaxe med henblik på at identificere muligheder for energibesparelser og etablering..

31 december 2011

Evaluering af ​​elbilers værdi for elsystemet

Ea Energianalyse har undersøgt den nuværende og fremtidige værdi af elbiler for elsystemet. Med fokus på elbilejere i Tyskland, Storbritannien og Danmark har Ea udarbejdet en beskrivelse af..

30 september 2011

Sydafrika: Langsigtede omkostninger for vindkraft i 2011

Som led i den tekniske bistand til Sydafrikas finansministerium blev Ea Energianalyse bedt om at beregne de forventede langsigtede marginale produktionsomkostninger for vindkraft i Sydafrika i 2011. De forventede langsigtede..

31 juli 2011

Roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren

Ea Energianalyse har udarbejdet et roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren i Danmark for HMN Naturgas. Anvendelse af gas i transportsektoren har potentiale for både økonomiske og..

31 oktober 2011

Sydafrika: Scenarierapport om værdien af vedvarende energi i elsystemet

Ea Energianalyse har udviklet en model af det sydafrikanske elsystem for at kunne fastlægge værdien af ​​at etablere yderligere 3.625 MW VE-produktionskapacitet. Der er udviklet to scenarier, et..

30 september 2011

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge

Ea Energianalyse har for Norsk Petroleumsinstitutt gennemført en analyse af, hvordan den norske transportsektors energiforbrug og CO2-udledning kan udvikle sig frem til 2035. Formålet var at belyse forskellige..

31 oktober 2011

Kortlægning af potentialet for fleksibelt elforbrug i industri, handel og service

Ea Energianalyse har for Energinet.dk og Dansk Energi analyseret potentialet for fleksibelt elforbrug inden for bl.a. produktionserhvervene og handel/service. Projektet løb fra april til maj 2011.

31 maj 2011

Reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren

I februar 2011 samledes repræsentanter fra fjernvarmesektoren, elsektoren, myndigheder og rådgivere ved en workshop i Dansk design Center for at drøfte fjernvarmesektorens udfordringer og den fremtidige regulering på..

31 december 2011

Samspil mellem vindmøller og varmepumper

Ea Energianalyse og COWI har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) gennemført en undersøgelse af værdien af store varmepumper i samspil med vindkraft i det københavnske fjernvarmesystem...

30 november 2011

CO2-fremskrivninger for Aarhus Kommune

Ea Energianalyse har bistået Aarhus Kommune med at lave en fremskrivning af kommunens CO2-emissioner til brug for ”Klimaplan 2012-2015 – Det intelligente energisamfund”.

30 april 2011

Fjernvarme FUD-strategi

Ea Energianalyse deltog sammen med Fjernvarmens Udviklingscenter, Aalborg Universitet og Rambøll i et projekt om en ny strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration (FUD) af fjernvarmen i Danmark...

31 december 2011

Strategi for affaldsforbrænding i forhold til CO2-kvotesystemet

I 2010 udarbejdede Ea Energianalyse for affald danmark og RenoSam en vurdering af fordele og ulemper ved, at forbrændingssektoren i Danmark inddrages under EU’s kvotehandelssystem. Med udgangspunkt i..

31 oktober 2011

Langsigtede tendenser i EU's energipolitik og udfordringer for transportsektoren

Reguleringen af energi- og transportområdet foregår stadig i høj grad på det nationale plan. Fx er afgifter på biler (elbiler og traditionelle biler) og støtteordninger for forskellige elforsyningsmuligheder..

31 marts 2011

Varmeforsyningsprojekter i Københavns Kommune

Ea Energianalyse har i 2010 og 2011 bistået Københavns Kommune i sagsbehandlingen af forskellige varmeforsyningsprojekter. I 2011 har det bl.a. drejet sig om vurdering af biogasforsyning til Københavns..

31 december 2011

2010

Vejledning til offentlige institutioner om nødberedskab

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen i 2010 udarbejdet en vejledning til offentlige institutioner om brug af nødstrøm. Opgaven lå i forlængelse af et projekt for Energistyrelsen og Rigsrevisionen..

30 april 2010

Miljø-alternativer til Aarhus fjernvarme

Aarhus Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2030. Fjernvarmen i Aarhus står for 18 pct. af den samlede CO2-emission, og fjernvarmesystemet i Aarhus står dermed over for en..

28 februar 2010

Baggrundsrapporter til Klimakommissionen

Ea Energianalyse har for Klimakommissionen udarbejdet en række analyser og baggrundsrapporter til kommissionens rapport ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, som blev offentliggjort..

10 januar 2010

Tilsyn med Energinet.dks beredskab

Energinet.dk er forpligtet til at opretholde et effektivt beredskab i forhold til trusler mod en sikker el- og naturgasforsyning. Energistyrelsen bad Ea Energianalyse om bistand i forbindelse med..

31 december 2010

Analyse af muligheder for CO2-neutral fjernvarme fra CTR i 2025

CTR har anmodet Ea Energianalyse om at gennemføre en vurdering af, hvad de tekniske muligheder og de økonomiske omkostninger er for at reducere CO2-emissionen i fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet..

31 august 2010

Udviklingen i elpriserne

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen gennemført en ny undersøgelse af udviklingen i elpriserne siden 1995. I rapporten belyses udviklingen i elpriserne fra 1995 til 2009 for forskellige forbrugergrupper,..

30 juni 2010

Rammeværkets betydning for affaldsforbrændingens konkurrenceevne

Ea Energianalyse har vurderet rammevilkårene for affaldsforbrændingsanlæg i Danmark sammenlignet med udvalgte lande i EU. Formålet med analysen er at vurdere de danske anlægs konkurrenceevne efter ikrafttræden af..

31 juli 2010

Analyse af markedet for biomasse – lokalt og internationalt

For Center For Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) er der gennemført en analyse af markederne og handelsbetingelserne for udvalgte biomasseressourcer og konsekvenserne af markedsudviklingen for konkrete anvendelser på..

30 september 2010

Biomasse i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner – analyse af forsyningskæder

Ea Energianalyse har for Innovationsnetværket for Biomasse, INBIOM, (tidligere Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, CBMI) gennemført en forsyningskædeanalyse af udvalgte biomasseressourcer og vurderet mulighederne for øget produktion..

31 juli 2010

Sydafrika - Integration af uafhængige elproducenter

Sydafrika har indført et Feed-in-tarif system for vedvarende energiproduktion (REFIT) og planlægger at indtroducere uafhængige elproducenter (IPPs – Independent Power Producers) i elsystemet. Projektet har haft til formål..

31 maj 2010

Veje til en fossilfri energiforsyning

Ea Energianalyse undersøgte el- og varmeforsyningen i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Finland med fokus på, hvordan landene mest økonomisk kan opfylde en fælles målsætning om at reducere..

30 september 2010

Kina: Integration af vindkraft

Ea Energianalyse og Energinet.dk har bistået Vestas og det kinesiske State Grid Energy Research Institute med at gennemføre et projekt om integration af vindkraft i det kinesiske energisystem...

31 december 2010

Vindkraft i Estland

Ea Energianalyse har for den estiske systemoperatør, Elering OÜ, gennemført en analyse af de tekniske begrænsninger for vindkraftkapacitet i Estland de næste ti år. Analysen blev igangsat i..

30 maj 2010

Hvidbog om det intelligente energisystem

Med stigende mængder vindkraft er det stadigt vigtigere, at det samlede energisystem bliver mere dynamisk, og udviklingen inden for computere, kommunikation og effektelektronik giver helt nye muligheder. De..

31 maj 2010

ESCO – Velegnet til at fremme energibesparelser i boliger?

ESCO står for Energy Service Company – på dansk: energitjenesteselskab. Noget tyder på, at det traditionelle ESCO-format, som det er defineret af EU, ikke er optimalt som løftestang..

30 april 2010

Markedsgørelse af forsyningssikkerhed

Idag har netselskaberne og Energinet.dk ansvaret for forhold, som påvirker forsyningssikkerheden for el. I denne rapport analyseres trin i retning af en øget markedsgørelse af disse beslutninger. Dette..

29 maj 2010

2009

Varmeplan Hovedstaden 1

Varmeselskaberne VEKS, KE (nu HOFOR) og CTR igangsatte i april 2008 et projekt om en samlet planlægning for udviklingen af fjernvarmeforsyningen i hovedstadsområdet.   Projekt Varmeplan Hovedstaden skulle..

1 juni 2009

Samfundsøkonomiske aspekter ved produktion af 2. generations bioethanol

Ea Energianalyse har for Partnerskabet for Biobrændstoffer udarbejdet et notat om de samfundsøkonomiske aspekter ved satsning på 2. generations bioethanol. Opgaven er gennemført som et kort litteraturstudie suppleret..

30 november 2009

Minivindmøller i København

Ea Energianalyse har for Københavns Kommune gennemført en analyse af forholdene for placering af mikro- og minivindmøller i København. Rapporten omfatter produktionsforhold, lovgivning og en afdækning af de..

30 september 2009

Personbilers CO2-emissioner

Ea Energianalyse har for brancheforeningen Energi- og olieforum (EOF) udarbejdet en analyse af CO2-emissionerne fra fem forskellige slags personbiler: benzin-, diesel-, hybrid-, plug-in hybrid- og elbiler med fokus..

31 juli 2009

Handlingsplan for Djurs Energiland

Ea Energianalyse har bistået Norddjurs og Syddjurs kommuner med at udarbejde en handlingsplan for Djurs Energiland, bl.a. ved at opstille et statistikgrundlag for energiforbruget for 2007 og en..

31 oktober 2009

Gennemgang af det dansk-kinesiske program for udvikling af vindenergi

I 2005 førte det dansk-kinesiske samarbejde på energiområdet til igangsættelse af programmet for udvikling af vindenergi – Wind Energy Development (WED) Programme. Implementeringen af programmet begyndte i april..

31 marts 2009

Fremtidige energisystemer i Europa

Teknologirådet har i samarbejde med Risø DTU og Ea Energianalyse afsluttet et projekt om fremtidige energisystemer i Europa for Europa-Parlamentet. Projektet blev iværksat af STOA (Scientific Technology Options..

1 april 2009

Grønne afgifter for erhvervene

I dette projekt ønskede Det Økologiske Råd (nu Rådet for Grøn Omstilling) et oplæg til, hvordan grønne afgifter kunne udformes i forhold til erhvervenes energiforbrug. Målet var at..

28 februar 2009

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger

For Erhvervs- og Byggestyrelsen har Ea Energianalyse i efteråret 2008 gennemført en analyse af, hvordan man kan forbedre finansieringsmulighederne for energibesparelser i bygninger. Analyse af udenlandske erfaringer Projektet analyserede..

31 januar 2009

Økonomisk og teknisk undersøgelse af Harku-Sindi-Rigas 330 kV-ledning

Projektet undersøgte, hvilke økonomiske og tekniske konsekvenser det ville have for elmarkedet i Østersøen at etablere en transmissionsledning fra Harku i Estland til Riga i Letland. Undersøgelsen bidrog..

30 april 2009

Bæredygtige energiscenarier for Østersøregionen

Tættere samarbejde, dialog og fælles energiplanlægning er altafgørende, hvis elsystemet i Østersøregionen skal udvikle sig på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde, og udbygningen ikke skal blive domineret..

31 oktober 2009

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Projektet demonstrerede, hvordan også elopvarmede boliger kunne opnå et prisfølsomt elforbrug. I forsøget medvirkede mere end 500 husholdninger fra hhv. SydEnergis og SEAS/NVEs områder. Kun automatik gav effektForsøget viste,..

1 oktober 2009

2008

Integration af vind i New Brunswick, Canada

Udbygningen med vindkraft er stærkt stigende i Canada i disse år. I den østcanadiske provins New Brunswick bad systemoperatøren NBSO Ea Energianalyse om at hjælpe med at finde..

30 juni 2008

Evaluering af den samlede danske energispareindsats

Denne evaluering er udført for Energistyrelsen med baggrund i aftalen mellem regeringen og S, DF, R og SF af 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats og aftalen..

31 december 2008

Statslige institutioners beredskab i forhold til strømafbrydelser

Samfundet er stærkt afhængigt af en sikker elforsyning. For visse elanvendelser kan det være hensigtsmæssigt at give en ekstra sikkerhed ved at installere nødstrømsanlæg. Ea Energianalyse har i..

4 januar 2008

Nordvind – koordinering af vindkraftudbygning i de nordiske lande

Nordvind er et projekt under Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe for fornybar energi. Nordvind- arbejdsgruppen består af myndighedsrepræsentanter fra Sverige, Norge, Finland og Danmark. Ea har været projektsekretariat fra 2006..

31 december 2008

Elforbrug som frekvensstyret reserve

Ea Energianalyse har sammen med Center for Elteknologi, DTU gennemført et forskningsprojekt om mulighederne for at bruge elforbrug som frekvensstyret reserve i elsystemet. Projektet blev støttet af Energinet.dk’s PSO-program og..

30 september 2008

2007

Bekæmpelse af energifattigdom – Cape Town, Sydafrika

Projektet omfattede udarbejdelse af et katalog over tarifmodeller, som kan bruges til at bekæmpe energifattigdommen i Cape Town. Kataloget fokuserer på forskellige tarifmodeller til afhjælpning af energifattigdommen i..

31 december 2007

Det fremtidige danske energisystem

Teknologirådet iværksatte i 2003 to energiprojekter: “Energiteknologi som vækstområde” og “Når den billige olie slipper op”. Resultaterne fra begge projekter indikerer en efterspørgsel efter mere langsigtede bud på en..

30 september 2007

Nordisk udstillingsvindue for fornybar energi

Ea Energianalyse har været sekretariat for et projekt om opbygning af et udstillingsvindue for fornybar energi i de nordiske lande. Projektet hører under Nordisk Ministerråds Task Force for fornybar..

31 december 2007

Sekretariat for den nordiske Task Force for fornybar energi

I 2006 og 2007 varetog Ea Energianalyse sekretariatsfunktionen for den nordiske arbejdsgruppe for fornybar energi. Målet for arbejdsgruppen, som hører under Nordisk Ministerråd, er at finde virkemidler og..

31 december 2007

Sekretariat for den nordiske Task Force for fornybar energi (2006-2007)

I 2006 og 2007 varetog Ea Energianalyse sekretariatsfunktionen for den nordiske arbejdsgruppe for fornybar energi. Målet for arbejdsgruppen, som hører under Nordisk Ministerråd, er at finde virkemidler og..

31 december 2007

CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet

Rapporten viser, at CO2-kvoteallokering til nye anlæg i elmarkedet, som det indgår i EU’s kvotehandelssystem på nuværende tidspunkt, vil have langtidseffekter, der modvirker bestræbelserne på CO2-reduktion. Kvoteallokering til..

31 december 2007

2006

Energibesparelser i fjernvarmeområder - muligheder og omkostninger

Ea Energianalyse har for Dansk Fjernvarme analyseret mulighederne for at gennemføre energibesparelser i forbindelse med fjernvarmenet. En særlig udfordring er at prioritere indsatsen, så det samtidig kan medføre systembesparelser, fx..

31 maj 2006

Otte anbefalinger om udvikling af det nordiske elmarked

I dette projekt blev en rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråds Elmarkedsgruppe. Rapporten præsenterer en række kvalitative analyser med fokus på økonomiske fordele og ulemper ved elhandel, samt resultaterne..

31 december 2006

Forberedelse af et IEA program for udbredelse af vedvarende energi

I foråret 2006 bistod Ea Energianalyse det internationale energiagentur (IEA) med at udvikle et programområde om udbredelse af vedvarende energi. Programområdet (som i IEA-sprog hedder Implementing Agreement on..

1 juni 2006