Analyse af nyt aFRR-marked i DK2

Danmark | april 2021 - december 2021

For at sikre forsyningssikkerheden i elsystemet, indkøber Energinet forskellige typer af reserver for markedsområderne DK1 og DK2, der dækker hhv. Vest- og Østdanmark. De vigtigste indkøb er til frekvensstabilisering (primær reserve – FCR), frekvensgenopretning (sekundær reserve – aFRR) og balanceudligning (tertiær reserve – manuelle reserver, mFRR). Reserverne bidrager til at sikre den fastsatte frekvenskvalitet.  

I Østdanmark (DK2) findes der p.t. ikke noget lokalt marked for aFRR. Da Energinets andel i det samlede nordiske behov for aFRR er meget lille, har Energinet anset det som vanskeligt at etablere et nationalt marked i DK2.​ Behovet forventes dog at være stigende over de kommende år. Et nordisk marked for indkøb af aFRR-kapacitet er under implementering, men forventes tidligst at gå i drift i 2022.

Denne opgave omhandlede indkøbet af aFRR-reserver i DK2. Energinet ønskede at få belyst konsekvenserne ved en mulig etablering af et marked for indkøb af aFRR-kapacitet i overgangsperioden frem til det nordiske kapacitetsmarked går i drift, samt en analyse af mulige leverandører i et kommende marked og prisdannelsen i markedet. Dette ville samtidig give et billede af, hvordan leverandører i DK2 på sigt kan indgå og konkurrere i et kommende nordisk marked.​

Projektet løb fra april til december 2021.