Vind og sol

Vindkraft

Vindkraft er en helt central teknologi for omstillingen af energisystemet til større andele vedvarende energi og reduktion af drivhusgasser. De seneste års teknologiudvikling har betydet, at landvind er konkurrencedygtig med andre produktionsformer på markedsvilkår, og også omkostningerne for havvind er blevet kraftigt reducerede. Integration af vindkraft i energisystemet dog også forbundet med række udfordringer, da vindkraften producerer præcis som vinden blæser. En optimal udnyttelse af vindkraft kræver derfor et godt samspil mellem produktionen og forbrug. Vigtige emner er design af vindmøller, fleksibilitet i energisystemet (øvrige kraftværker og forbrug), transmissionsforbindelser, sektorkobling og energilagring. 

I de senere år har Ea gennemført analyser af vindintegration både i Danmark og Europa, men også globalt i f.eks. Vietnam, Mexico og Kina. Ud over de mere tekniske analyser har vi også gennemført en række projekter med fokus på policystrategier for den mest effektive integration af vindkraft. 

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

North Sea Wind Power Hub

Hurtig udvikling inden for vind- og solenergi samt det voksende energibehov til elektrificering er centrale elementer i EU-Kommissionens visioner for 55% reduktion i CO2-udledning i 2030 og et..

Igangværende

IEA Wind Task 53 – Wind Energy Economics

I dette nye, internationale IEA-forskningssamarbejde evalueres omkostninger og værdi af vindenergi i konteksten af dybe dekarboniseringsudviklinger og nye anvendelser af vindenergi, såsom integrationen af vind og brintproduktion. Selvom..

31 marts 2026

IEA Wind Task 51 – prognoser

IEA Wind er et internationalt samarbejde, der har til formål at dele information og forskning for at fremme anvendelsen af vindenergi. Der er pt 24 lands- og sponsorrepræsentanter...

31 marts 2025

GreenLab Skive

Projektet GreenLab Skive P2X har som hovedformål at demonstrere og udvikle et effektivt samspil mellem energi fra vind og sol, infrastruktur, lagring, og produktion af brint og metanol..

31 december 2025

Rammekontrakter om energianalyser

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er..

17 august 2024

Energisikkerhed i konteksten af energiomstilling – erfaringer og udfordringer i Europa og Kina

Med vedtagelsen af Parisaftalen i 2015 understregede verdenslederne nødvendigheden af at begrænse den globale opvarmning til 1.5°C ved slutningen af dette århundrede for at holde de negative konsekvenser..

30 november 2023

Anbefalinger til den irske hybride sammenkoblingspolitik

Som en del af Irlands Climate Action Plan, har landet ambitioner om at indsætte minimum 7 GW offshore vindkapacitet inden 2030, med 2 GW øremærket til produktion af..

30 november 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2022

Solstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune

Gennem deltagelse i DK2020-projektet har Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) tilsluttet sig en målsætning om at være netto nul-udledende af drivhusgasser i 2050. Dette kræver en proaktiv strategisk energi- og..

15 juni 2022

Scenarieanalyser og Balmorel-undervisning i Tyrkiet

Tyrkiet og Danmark har siden 2017 samarbejdet i et ”Strategic Sector Cooperation” program, der udvikler relevante politikker, strategier og løsninger til at muliggøre en omstilling af den tyrkiske..

31 december 2022

El-transmissionssystemplanlægning for variabel vedvarende energi

En handlingsplan til det Indisk-Danske Energipartnerskabsprogram (INDEP) er blevet udviklet i tæt samarbejde med institutioner såsom CEA, POSOCO og CERC under det indiske energiministerium. På denne baggrund var..

28 februar 2022

Ea deltager i Energifondens Summer School

Hver sommer afholder Energifonden arrangementet ”Summer School” for deltagere fra myndigheder, kommuner, interesseorganisationer, energiselskaber, rådgivere, NGO’ere mfl. om energisystemets udvikling inden for vedvarende energi, energibesparelser og grøn transport...

31 august 2022

IEA Wind Task 26 – Omkostninger ved Vindenergi

Ea Energianalyse deltog som repræsentant for Danmark i IEA Wind Task 26 – omkostninger ved vindenergi. Det er et internationalt forum med det formål at udveksle viden og..

1 marts 2022

2021

Solkrafts rolle i det danske energisystem

Indfrielse af de danske klimamål kræver en kraftig elektrificering af opvarmning, industri og transport, samt el til PtX-anlæg, som skal producere grønne brændstoffer. Dertil kommer et stigende behov..

30 juni 2021

Hybrid-dieselbatterisystemer i Maniitsoq og Uummannaq

Ea Energianalyse har for det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit undersøgt, om større batterier med økonomisk fordel kan integreres i Maniitsoq og Uummannaq til at træde i stedet for en..

31 maj 2021

Forstudier i provinserne North Sulawesi og Riau i Indonesien

Energy Outlook Rapporterne fra 2019 for de indonesiske provinser North Sulawesi og Riau konkluderede, at begge provinser har et stort potentiale for vedvarende energi (VE), hvilket kan give..

31 december 2021

Integration af vedvarende energi i det ukrainske elektricitetssystem

Ifølge Ukraines energistrategi skal andelen af energi fra vedvarende kilder i den primære energiforsyning være 25% i 2035. Som en følge af dette, var målet for dette projekt..

31 maj 2021

Energibalanceprognoser i Ukraine

Der er flere faktorer, som kan forårsage svingninger i elektricitetsproduktionen fra specifikke kraftværker i Ukraine. Da disse usikkerhedsfaktorer kan opstå systematisk, er medarbejderne ved det ukrainske energiministerium nødt..

31 januar 2021

IEA Wind Task 36 – Forecasting for wind power

Ea Energianalyse var en del af den danske deltagelse i IEA Wind Task 36 Forecasting for Wind Power. Vindforudsigelser er en central teknologi til hjælp for den grønne omstilling,..

31 december 2021

2020

Indonesisk plan for vedvarende energi

Sammen med nogle af verdens største potentialer for geotermisk energi og vandkraft, har Indonesien rigelige ressourcer af sol-, vind- og bioenergi. Alligevel er andelen af vedvarende energi (VE)..

15 december 2020

Alternativer til biomasse i el- og fjernvarmesektoren

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren. Analysen var bygget op omkring tre hovedspor En gennemgang og vurdering af mulige, nye..

31 oktober 2020

Indisk offshore-teknologikatalog

Energistyrelsen samarbejder med regeringer rundt om i verden om energipolitikker, energibesparelser, vedvarende energi og reduktion i udledningen af drivhusgasser, som en del af ’Energy Country Program and Project’...

1 november 2020

Ukraine - Fleksibilitet i elsystemet

Hvordan opnås den nødvendige fleksibilitet når der kommer mere og mere vind og sol i det ukrainske elsystem? Projektets mål var at give forslag til værktøjer og metoder,..

31 marts 2020

Vindkraft og infrastruktur i Europa mod 2050

Ea Energianalyse har på vegne af Ørsted gennemført en analyse af synergier mellem betydelig udbygning af offshore vind og det stigende behov for transmissionsnet, der skal understøtte et..

1 april 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

19 juni 2020

2019

Opdatering af solcellebeskrivelse i teknologikatalog

Energistyrelsen udgiver i samarbejde med Energinet teknologikataloger for energiteknologier. Katalogerne indeholder oplysninger om teknik, økonomi og miljø for en række energitekniske anlæg og bliver brugt i forbindelse med..

15 november 2019

GRIDSOL projektet

Målet for GRIDSOL projektet er at frembringe sikker, ren og effektiv elektricitet ved at kombinere primære vedvarende energikilder og teknologier i et avanceret kontrolsystem. GRIDSOL vil muliggøre at..

30 november 2019

Vindmodellering til Balmorel

Karakteristikken for vindproduktion har ændret sig betydeligt i løbet af de seneste år, i takt med at vindmøllerne bliver større og forholdet mellem vingeareal og generatorstørrelse ændrer sig...

30 juni 2019

Nordsø Offshore Netværk

Nordsø Offshore Netværk var et forskningsprojekt, som havde til formål at undersøge, hvordan fremtidens udbygning af offshore vindkraftværker og offshore elnet vil påvirke elsystemerne i Nordsøen gennem netværket...

31 juli 2019

Havvind i Østersøen

I en ny rapport for EU Kommissionen har Ea Energianalyse sammen med COWI og Thema Consulting group (projektleder) undersøgt potentialet for havvind i Østersøen. Studiet omfatter bl.a. kortlægning..

7 januar 2019

2018

Eksempler på udvikling af fleksibilitet i elsystemet

På grund af den hurtige stigning i mængden af elproduktion fra sol og vind, ses udfordringer for elsystemernes fleksibilitet over hele verden. Kina, der har den største kapacitet..

30 september 2018

2017

Workshop om integration af solenergi

I dette projekt organiserede Ea Energianalyse en todages workshop med fokus på PV-integration for den marokkanske organisation ONEE (l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Portable). Målet var..

30 november 2017

Veje til 50% vedvarende energi i Danmark i 2030

Ea Energianalyse udarbejdede for vindmølleindustrien en scenarieanalyse af veje til at nå regeringens mål om mindst 50% vedvarende energi i Danmarks energiforsyning i 2030.  Rapporten så bl.a. på..

31 juli 2017

Vindenergiressourcer i Vietnam

En økonomisk attraktiv vindressource handler ikke kun om hvor meget vinden blæser, men også hvor tæt området ligger på store veje og afstanden til elnettet. Endelig har det..

31 maj 2017

Integration af vedvarende energi i Indonesien

Indonesien har ambitiøse mål om at øge landets elektrificering og kapaciteten i det samlede elsystem. Som en del af ambitionen har Indonesien formuleret en målsætning, om at opnå..

28 februar 2017

Samarbejde om elforbrug, elefterspørgsel og konkurrence i Kina

U.S. Department of State’s Bureau of Energy Resources, i samarbejde i den amerikansk-kinesiske Climate Change Working Group, stod i spidsen for et projekt med titlen Power Consumption, Demand..

31 december 2017

2016

Forbedret integration af vind og sol i Kina

Kina arbejder på at udvide produktionen af vedvarende energi, hvilket har resulteret i adskillige nye kraftværker baseret på vind og solceller. Ydermere planlægger Kina at bygge en række..

1 februar 2016

Vindenergidage i Vietnam

Den danske ambassade i Vietnam organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Vestas og andre relevante danske interessenter inden for vindenergi. Workshoppen bestod af præsentationer fra Vietnamesiske..

31 december 2016

Kapacitetsopbygning inden for vedvarende energi i Etiopien

Ea Energianalyse var udvalgt til at hjælpe den danske ambassade i Etiopien med at udforme et program for institutionel kapacitetsopbygning – særligt i forbindelse med vindkraft. Opgaven var..

30 september 2016

Dansk-Etiopisk vindenergiseminar

Den danske ambassade i Etiopien organiserede en workshop om vindenergi i samarbejde med Energistyrelsen og relevante danske interessenter inden for vindenergi. På workshoppen deltog dels en række danske..

31 maj 2016

Integration af vindkraft i Egypten

Hvad skal der til hvis Egypten for alvor skal satse på vindkraft? Projektet fokuserede på mulighederne for at have 7.200 MW vindkraft i det egyptiske elsystem, hvilket er..

30 juni 2016

Systemtilstrækkelighed i Sydafrika med øget andel af vedvarende energi

Ea Energianalyse var, sammen med EOH Enerweb, DTU og Energinet, en del af projektet: “Strategy about System Adequacy and Reserve Margin with Increasing Levels of Variable Generation”. Formålet..

31 juli 2016

Nordic Energy Technology Perspectives 2016

Nordic Energy Technology Perspectives 2016 (NETP2016) var et forskningssamarbejde mellem det internationale energiagentur IEA, syv ledende forskningsinstitutioner fra de nordiske lande, samt Nordic Energy Research. Ea Energianalyse repræsenterede..

30 juni 2016

South African Interconnector Study

Klima-, Energi og Bygningsministeriet har indgået et samarbejde med Sydafrika, som har til formål at reducere drivhusgasudledningerne ved at øge andelen af vedvarende energi (primært vind) i Sydafrikas..

31 januar 2016

2015

Udvidelse af elnettet i Østersøregionen

Vindkraft og andre vedvarende energikilder bliver nøglen til at reducere CO2 udledningen fra landene omkring Østersøen. Et dertil tilpasset transmissionsnet er en forudsætning for at vindkraft kan udnyttes omkostningseffektivt,..

30 april 2015

Danske erfaringer med integration af vedvarende energi

Danmark har gennem de sidste 10-15 år fået værdifulde erfaringer med at omstille energisystemet til at integrere øgede mængder af energi fra vedvarende kilder – særligt med fokus..

30 september 2015

Optimering af vindkraft

Vindkraft er en vigtig energikilde i den grønne omstilling af elsektoren og vindmølleparker på land kan i mange tilfælde konkurrere med el produceret ved hjælp af fossile brændsler...

31 december 2015

Viking Link og andre tiltag for integration af vind

Ea Energianalyse har i dette projekt analyseret en række tiltag, der har positiv indvirkning på integration af vindkraft. Herunder en elektrisk forbindelse mellem Danmark og England (Viking Link)...

31 december 2015

2014

Teknologikatalog – Vindenergi

I dette projekt har Ea Energianalyse bidraget med at opdatere og udvide Energistyrelsens Teknologikatalog for vindenergi. Tekniske egenskaber, ydeevne og fremskrivninger af omkostninger for land- og havvindmølleteknologier i..

31 januar 2014

Vedvarende energi i varmeforsyningen i Shanxi-provinsen

I Shanxi-provinsen blev et demonstrationsprojekt oprettet, hvis formål var at maksimere bidraget fra vindkraft med henblik på at tilfredsstille det regionale fjernvarmebehov. En vindmøllepark blev placeret i Shanxi-provinsen,..

31 december 2014

Systemintegration af vindkraft i det nordøstlige Kina

Ea Energianalyse medvirkede i en analyse af energisystemet i Harbin. Formålet var at undersøge, udforske og præsentere mulige institutionelle løsninger, koncepter og teknologier til integration af den stigende..

31 december 2014

Integration af vindkraft i energisystemet

Vindkraft udgør allerede i dag over 30% af den indenlandske elforsyning, og både nationale og internationale planer peger på, at vindkraften vil komme til at udgøre en stadig..

30 november 2014

2013

EurObservER – Barometre for udviklingen af vedvarende energi i EU

I samarbejde med flere andre europæiske energiaktører har Ea Energianalyse udviklet og offentliggjort barometre for udviklingen inden for de forskellige vedvarende energisektorer i de enkelte EU-medlemslande. De offentligt..

31 juli 2013

2012

Sydafrika: Teknisk assistance til finansministeriet i forbindelse med implementering af programmet for vedvarende energi

Ea Energianalyse har bistået den sydafrikanske regering med at udvikle et sæt lovgivningsmæssige rammer, som skal fremme investeringer fra uafhængige elproducenter i vedvarende energi. Opgaven omfattede teknisk bistand..

31 marts 2012

Aarhus - Det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet

Ea Energianalyse har for Aarhus Kommune udarbejdet en analyse af det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet og mulige virkemidler til at dække dette behov. Baggrunden er regeringens..

30 juni 2012

2011

Det intelligente energisystem - muligheder og udfordringer

Ea Energianalyse har for Landbrug & Fødevarer analyseret styrker, svagheder, muligheder og trusler ved det intelligente energisystem med udgangspunkt i følgende brancher inden for Landbrug og Fødevarer: slagterier,..

31 marts 2011

Vindmøllers økonomi

Ea Energianalyse har gennemført et EUDP-projekt omkring vindmøllers økonomi. Projektet fokuserede på at fastlægge omkostningerne ved levering af strøm fra vindkraft. Projektet analyserede de potentielle fremtidige learning curves..

30 september 2011

Sydafrika: Langsigtede omkostninger for vindkraft i 2011

Som led i den tekniske bistand til Sydafrikas finansministerium blev Ea Energianalyse bedt om at beregne de forventede langsigtede marginale produktionsomkostninger for vindkraft i Sydafrika i 2011. De forventede langsigtede..

31 juli 2011

Samspil mellem vindmøller og varmepumper

Ea Energianalyse og COWI har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) gennemført en undersøgelse af værdien af store varmepumper i samspil med vindkraft i det københavnske fjernvarmesystem...

30 november 2011

2010

Mauritius: Indfødningstariffer

Mauritius har en langsigtet vision om et bæredygtigt Mauritius. Et element i dette er at give borgerne mulighed for at producere elektricitet ved hjælp af små (husstands) anlæg..

28 februar 2010

Veje til en fossilfri energiforsyning

Ea Energianalyse undersøgte el- og varmeforsyningen i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Finland med fokus på, hvordan landene mest økonomisk kan opfylde en fælles målsætning om at reducere..

30 september 2010

Kina: Integration af vindkraft

Ea Energianalyse og Energinet.dk har bistået Vestas og det kinesiske State Grid Energy Research Institute med at gennemføre et projekt om integration af vindkraft i det kinesiske energisystem...

31 december 2010

Vindkraft i Estland

Ea Energianalyse har for den estiske systemoperatør, Elering OÜ, gennemført en analyse af de tekniske begrænsninger for vindkraftkapacitet i Estland de næste ti år. Analysen blev igangsat i..

30 maj 2010

Klima og energisystemer - risici, potentiale og tilpasning

Nordisk Ministerråd igangsatte i 2007 et fireårigt forskningsprojekt, som skulle undersøge, hvordan vedvarende energikilder i Norden kan blive påvirket af klimaændringer. Det nordiske elsystem er domineret af vandkraft,..

31 december 2010

2009

Minivindmøller i København

Ea Energianalyse har for Københavns Kommune gennemført en analyse af forholdene for placering af mikro- og minivindmøller i København. Rapporten omfatter produktionsforhold, lovgivning og en afdækning af de..

30 september 2009

Gennemgang af det dansk-kinesiske program for udvikling af vindenergi

I 2005 førte det dansk-kinesiske samarbejde på energiområdet til igangsættelse af programmet for udvikling af vindenergi – Wind Energy Development (WED) Programme. Implementeringen af programmet begyndte i april..

31 marts 2009

Veje til et Dansk elsystem med 50% vindenergi

Ea Energianalyse deltog i samarbejde med både forskere, eksperter og industri i EcoGrid.dk-projektet under forskningsprogrammet ForskEl. Projektet omhandlede udviklingen af det danske elsystem med henblik på indpasning af..

30 juni 2009

2008

Integration af vind i New Brunswick, Canada

Udbygningen med vindkraft er stærkt stigende i Canada i disse år. I den østcanadiske provins New Brunswick bad systemoperatøren NBSO Ea Energianalyse om at hjælpe med at finde..

30 juni 2008

Nordvind – koordinering af vindkraftudbygning i de nordiske lande

Nordvind er et projekt under Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe for fornybar energi. Nordvind- arbejdsgruppen består af myndighedsrepræsentanter fra Sverige, Norge, Finland og Danmark. Ea har været projektsekretariat fra 2006..

31 december 2008

2007

Vindkrafts systemomkostninger

Ea Energianalyse har i foråret 2007 gennemført et analysearbejde for Institut for Miljøvurdering med fokus på at kvantificere fordele og ulemper ved at udbygge vindkraftproduktionen i Danmark. Fire..

30 juni 2007

Det fremtidige danske energisystem

Teknologirådet iværksatte i 2003 to energiprojekter: “Energiteknologi som vækstområde” og “Når den billige olie slipper op”. Resultaterne fra begge projekter indikerer en efterspørgsel efter mere langsigtede bud på en..

30 september 2007

Nordisk udstillingsvindue for fornybar energi

Ea Energianalyse har været sekretariat for et projekt om opbygning af et udstillingsvindue for fornybar energi i de nordiske lande. Projektet hører under Nordisk Ministerråds Task Force for fornybar..

31 december 2007

RECaBS - Samfundsmæssige konsekvenser af vedvarende energi

Projektet “Renewable Energy Costs and Benefits to Society” (RECaBS) blev iværksat af det Internationale Energiagenturs programområde for udbredelse af vedvarende energi (RETD). Hovedformålet med RECaBS-projektet var at undersøge konsekvenserne..

31 oktober 2007

Operating Agent for IEA-programområde for udbredelse af vedvarende energi

Sammen med Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung (ZSW) var Ea Energianalyse fra 1. juli 2007 til 30. september 2007 Operating Agent for IEAs programområde for udbredelse af vedvarende..

30 september 2007

Sekretariat for den nordiske Task Force for fornybar energi (2006-2007)

I 2006 og 2007 varetog Ea Energianalyse sekretariatsfunktionen for den nordiske arbejdsgruppe for fornybar energi. Målet for arbejdsgruppen, som hører under Nordisk Ministerråd, er at finde virkemidler og..

31 december 2007

2006

Fulde elproduktionsomkostninger

Ea Energianalyse har i løbet af 2006 gennemført et projekt om “Fulde elproduktionsomkostninger” for Dansk Energi. I projektet analyseres de fulde produktionsomkostninger for en række udvalgte teknologier, herunder..

31 december 2006

Forberedelse af et IEA program for udbredelse af vedvarende energi

I foråret 2006 bistod Ea Energianalyse det internationale energiagentur (IEA) med at udvikle et programområde om udbredelse af vedvarende energi. Programområdet (som i IEA-sprog hedder Implementing Agreement on..

1 juni 2006