Sydafrika: Teknisk assistance til finansministeriet i forbindelse med implementering af programmet for vedvarende energi

Regulering, virkemidler og policy | oktober 2010 - marts 2012

Ea Energianalyse har bistået den sydafrikanske regering med at udvikle et sæt lovgivningsmæssige rammer, som skal fremme investeringer fra uafhængige elproducenter i vedvarende energi. Opgaven omfattede teknisk bistand på alle niveauer – strategi, offentlig regulering og rollefordeling – samt bistand i implementeringsfasen.

Bistanden bestod bl.a. i at gennemgå de lovgivningsmæssige rammer og foreslå ændringer, så uklarheder og forskelsbehandling af uafhængige elproducenter fjernes.

Opgaven omfattede desuden en undersøgelse af mulighederne for at etablere en uafhængig systemoperatør, udvikling af projektdokumentation, herunder elkøbsaftaler og transmissionsforbindelsesaftaler, samt hjælp med at tilvejebringe VE-projekter gennem indhentning af tilbud. Endelig blev den integrerede ressourceplan for 2010 gennemgået, og kontakten mellem ministerierne, regulatoren og elselskaberne blev koordineret.