Klima og energisystemer – risici, potentiale og tilpasning

Vind og sol | januar 2009 - december 2010

Nordisk Ministerråd igangsatte i 2007 et fireårigt forskningsprojekt, som skulle undersøge, hvordan vedvarende energikilder i Norden kan blive påvirket af klimaændringer.

Det nordiske elsystem er domineret af vandkraft, og der er tæt sammenhæng mellem nedbørsniveauet og elprisen på det nordiske elmarked. Ændringer i nedbørsniveauet vil derfor have stor indflydelse på fremtidige investeringer i produktionskapacitet i elsektoren.

To scenarier

Ea Energianalyse og Optensys Energianalys fik til opgave at analysere, hvordan forventede ændringer i nedbørsniveauet kan påvirke fremtidige investeringer. Der blev udviklet to scenarier, som for det første skulle belyse effekten af ekstreme klimabegivenheder, såsom tørke, på et stadig mere vandkraft-baseret elsystem. For det andet skulle scenarierne undersøge, hvilken rolle en lavere efterspørgsel efter elektricitet kan spille ved at gøre elsystemet mere robust og mindre følsomt over for klimaændringer og ekstreme begivenheder i en fremtid med øget usikkerhed omkring vejrforholdene.

Scenarierne løber fra 2020 til 2050 og er baserede på tre hypoteser:

  1. Den nuværende definition af et vådår i det nordiske elsystem vil repræsentere et normalt år fra 2020 på grund af øget nedbør som antaget i klimascenarier for regionen.
  2. Der vil være større udsving i vejrmønstre i fremtiden, idet der vil være alvorligere og hyppigere ekstreme klimatiske begivenheder såsom tørke.
  3. Elproduktion i Norden skal være baseret på fossilfri brændsler i 2050.