Solstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune

Danmark | december 2021 - juni 2022

Gennem deltagelse i DK2020-projektet har Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) tilsluttet sig en målsætning om at være netto nul-udledende af drivhusgasser i 2050. Dette kræver en proaktiv strategisk energi- og klimaplanlægning, der blandt andet tager stilling til, hvordan kommunen fremmer sin vedvarende energiforsyning.

I hovedstadsområdet er mulighederne for at opstille vindmøller og etablere markplacerede solceller begrænsede. Til gengæld betyder de høje bebyggelsesprocenter, at der er et ikke uvæsentligt potentiale for elproduktion fra tagbaserede solceller. I den fælles strategiske energiplan for Hovedstadsområdet anbefales det derfor at undersøge dette potentiale i de enkelte kommuner.

I forlængelse af ovenstående ønskede LTK at udarbejde en strategi for solenergi, der skulle indeholde lokale analyser og lokale anbefalinger til opsætning af solceller og eventuelt solfangere på tage i LTK. Analysen skulle desuden bruges som input til kommunens overordnede energi- og klimaplanlægning, og kunne pege på, hvad der er et realistisk potentiale for tagbaserede solceller.

Ea Energianalyse bistod LTK i arbejdet og delte opgaven op i fire arbejdspakker:

  • AP1: Økonomiske analyser og klimaeffekt
  • AP2: Potentialevurdering
  • AP3: Lokalplaner
  • AP4: Konklusioner og anbefalinger

Det var Eas vurdering, at solceller på store tagflader har den mest robuste økonomi, og det blev derfor anbefalet, at LTK fokuserede sin indsats for at fremme solceller her. Samtidig kunne LTK overveje at genbesøge eksisterende lokalplaner for at vurdere, om de er unødvendigt restriktive i forhold til opsætning af solceller.

Projektet løb fra december 2021 til juni 2022.