Alternativer til biomasse i el- og fjernvarmesektoren

Affald, bioenergi, geotermi | oktober 2019 - oktober 2020

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren.

Analysen var bygget op omkring tre hovedspor

  • En gennemgang og vurdering af mulige, nye teknologier til fjernvarmeproduktion i Danmark
  • Modelanalyser af energimæssige og økonomiske konsekvenser i forskellige scenarier for udfasning af biomasse for hele Danmark
  • Case-analyser af scenarier for udfasning af biomasse i fem udvalgte fjernvarmeområder

I referencescenariet, hvor der ikke blev stillet krav til udfasning af biomasse, ventes biomasseforbruget at være faldet med 70% i 2040.  Scenarier med fuld udfasning i 2025 og 2030 blev vurderet som henholdsvis urealistiske og særdeles usikre at udføre.

En af analysens hovedkonklusioner var, at den vigtigste teknologi med potentiale til at dække fjernvarmeforbruget, hvis biomasse udfases, er eldrevne varmepumper.

Analysen var baseret på forudsætninger om varmepumpers omkostninger fra teknologikataloget. Viser de sig ikke at blive så billige og effektive som forventet, konkluderede en følsomhedsanalyse, at der stadig primært vil blive udbygget med varmepumper, men dog i et vist omfang også med biomasseteknologier.

Et Advisory Board bestående af Danmarks Naturfredningsforening, CONCITO, Aalborg Universitet, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi var nedsat og mødtes løbende under analyseudviklingen, hvor analysens indhold blev drøftet og der blev givet input til det videre arbejde.

Se den fulde analyse i rapporten, som kan downloades her på siden.

Projektet blev udført for Dansk Energi og Dansk Fjernvarme, og løb fra oktober 2019 til oktober 2020.