Vindkrafts systemomkostninger

Balmorel: Energisystemsmodel | marts 2006 - juni 2007

Ea Energianalyse har i foråret 2007 gennemført et analysearbejde for Institut for Miljøvurdering med fokus på at kvantificere fordele og ulemper ved at udbygge vindkraftproduktionen i Danmark.

Fire scenarier

I analysen har vi med elmarkedsmodellen Balmorel modelleret fire fremtidsscenarier for Danmark og vores nabolande frem til 2025 – et markedsreferencescenarie og tre scenarier med vindkraftudbygning til hhv. 30, 40 og 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025. Desuden er der gennemført følsomhedsberegninger med ændrede forudsætninger om brændselspriser, CO2-kvotepriser og investeringsomkostninger for vindkraft.

Analysen medtager beregninger af omkostninger til infrastruktur, miljøgevinster og økonomiske gevinster i elmarkedet. Makroøkonomiske konsekvenser i andre sektorer er ikke medtaget.

Samfundsøkonomiske omkostninger

Institut for Miljøvurdering har på baggrund af vores analyseresultater opgjort den samfundsøkonomiske omkostning ved udbygning med vindkraft, når der også indregnes forvridningstabet ved støtte til vindkraft.