Det intelligente energisystem – muligheder og udfordringer

Danmark | november 2010 - marts 2011

Ea Energianalyse har for Landbrug & Fødevarer analyseret styrker, svagheder, muligheder og trusler ved det intelligente energisystem med udgangspunkt i følgende brancher inden for Landbrug og Fødevarer: slagterier, mejerier, grovvareselskaber, kartoffelmelsfabrikker, gartneri og primær landbrug.

Flytte elforbrug og gøre produktionen mere fleksibel 

Det anbefales, at virksomhederne forbereder sig på det intelligente energisystem ved at analysere, hvilke muligheder der er for at flytte elforbrug, samt ved at planlægge, hvordan produktionen gøres mere fleksibel, og indrette de tekniske anlæg og overenskomsterne herefter. Specielt er det vigtigt at inddrage ønsket om fleksibilitet ved nyanskaffelser. Da energien forventes at blive dyrere, gælder det også om at spare på energien.

Smart grid-teknologi vigtig 

Det vurderes, at smart grid-teknologi i bred forstand er vigtigt for at kunne integrere store mængder vindkraft på en omkostningseffektiv måde. Landbrug & Fødevarer bør dog have fokus på, at skridtene i denne retning alle er økonomisk begrundede. Usikkerheden om spotprisen i elmarkedet vil øges fremadrettet, og udviklingen af nye markeder kan gøre det mere komplekst at indkøbe el og agere i elmarkedet.

Høj pris for tilslutning er en barriere

En konkret barriere for at anvende elkedler er det forholdsvist høje tilslutningsbidrag, der skal betales til netselskabet. Tilslutningsbidraget kan udgøre en stor del af den samlede omkostning forbundet med elkedlen og være en væsentlig barriere for, at det kan betale sig at investere i elkedlen.