Optimeret scenarie for reduktion af biomasse til el og fjernvarme

Affald, bioenergi, geotermi | marts 2021 - september 2021

Siden 1990’erne er en stor del af den danske el- og varmeproduktion blevet omstillet fra kul til især biomasse og naturgas. Der er de senere år sat spørgsmålstegn ved fortsat betydelig anvendelse af biomasse, bl.a. drevet af erkendelsen om at afbrænding af biomasse, set over en 30-årig tidshorisont, medfører et kulstoftab i den biogene kulstofpulje, og dermed en netto CO2-udledning til atmosfæren.

På den baggrund har CONCITO rekvireret en analyse af den optimale biomasseanvendelse i den danske el- og fjernvarmesektor frem mod 2030 og 2040.

I analysen beregnes en CO2-emissionsfaktor for gennemsnitlig skovbiomasse på 35 kg CO2/GJ, og for halm på 15 kg CO2/GJ. Analysen viser, at såfremt denne emissionsfaktor indgår i en samfundsøkonomisk prioritering på energiområdet, så bør biomasseanvendelsen til el- og varmeproduktion reduceres væsentligt mod 2030 og mod 2040.

Projektet fandt sted fra marts til september 2021. Analyserapporten kan downloades her på siden, sammen med en oversættelse af dele af rapporten og et handout fra et oplæg givet i marts 2022.