Klimaplan til Rødovre

Danmark | april 2021 - august 2022

Folketinget har indgået en aftale om en bindende klimalov, der skal sikre, at Danmark har reduceret drivhusgasemissionerne med 70% i 2030 ift. 1990 og på langt sigt bliver klimaneutral i senest 2050.

Den konkrete implementering af klimatiltag vil primært skulle gennemføres af virksomheder, borgere og kommuner. Kommunernes indflydelse er mest direkte på egen drift, men den største klimaeffekt sker i kraft af kommunens rolle som planlægnings- og godkendelsesmyndighed, som ejer af forsyningsselskaber, og i kraft af partnerskaber med virksomheder og oplysning af borgere.

Rødovre Kommune er blevet en del af anden fase af DK2020-projektet. Ved deltagelse i heri forpligter kommuner sig til at lave klimahandlingsplaner for at nå målene i Parismålsætningen, herunder at have netto nul CO2-udledning i kommunen som geografisk område senest i 2050.

Ea Energianalyse har i den forbindelse bidraget til kommunens arbejde med at udarbejde en klimahandlingsplan, som anskueliggør, hvordan kommunen vil indfri målsætningen. Til dette formål blev flere scenarier opstillet:

  • Et baselinescenarie, der fastlægger kommunens energiforbrug og drivhusgasudledning
  • Et referencescenarie, der indeholder de forventede nationale tiltag
  • Et handlingsscenarie, med de besluttede kommunale tiltag
  • Et målscenarie på baggrund af klimamålsætningerne, samt et perspektiv for 2050

Scenariestrukturen gav mulighed for at udforske Rødovre Kommunes handlerum samt at opstille sektorspecifikke reduktionsmålsætninger. Yderligere pegede scenarierne på, hvilke indsatser og virkemidler, der skal prioriteres frem mod 2030 og på længere sigt frem mod 2050.

I tillæg til scenarieanalyserne har Ea Energianalyse bistået Rødovre Kommune med at vurdere CO2-effekten af en række konkrete klimatiltag, som kommunen planlægger at gennemføre.

Projektet blev igangsat i april 2021 og afsluttet i august 2022.