Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser

Danmark | oktober 2012 - september 2013

Ea Energianalyse har bistået Energistyrelsen i udarbejdelsen af ”Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser”. Vejledningen er en del af Energistyrelsens forberedelse af strategisk energiplanlægning i kommunerne og bygger oven på Vejledningen i kortlægningsmetoder og datafangst, som blev publiceret i marts 2012.

Vejledningen skal understøtte kommunernes arbejde

Den strategiske energiplan er fundamentet for energiplanlægningen i kommunen – og giver information til kommunens borgere om, hvilke prioriteringer og tiltag kommunen har iværksat og vil iværksætte på energiområdet. For kommunen kan det i tillæg til de samfundsøkonomiske konsekvenser være interessant at belyse bl.a. projekt- og brugerøkonomi, implikationer for kommunens energi- og CO2-regnskab, VE-andel og beskæftigelseseffekter, herunder fx fremme af lokal grøn vækst. Det er frivilligt om kommunerne vil lave strategisk energiplanlægning, og vejledningen er således tiltænkt kommuner som ønsker at udarbejde strategiske energiplaner.

Fokus på proces, handlemuligheder og scenarieanalyser

Vejledningen fokuserer på processen omkring strategisk energiplanlægning efter kortlægningen og dataindsamlingen er foretaget. Dette inkluderer analyse af energibalance, drøftelse af kommunale hovedspørgsmål og prioriteringer, aktørinddragelse, undersøgelse af muligheder for tværkommunalt samarbejde og koordinering med andre kommuner.

Derudover sætter vejledningen særligt fokus på de metodiske forhold forbundet med analyser af handlemuligheder på projektniveau og opstilling af energiscenarier, herunder opstilling af forudsætninger for den strategiske energiplan, analyse af alternative forbrugs- og forsyningsmuligheder, konsekvensvurderinger af alternative scenarier og prioritering af energikilder, konverteringsteknologier og besparelsesindsatser.