Støttefrihedsanalysen

Danmark | august 2021 - februar 2022

Med klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev det besluttet at igangsætte en analyse af elmarkedets udvikling. En af de centrale delanalyser bestod i at afdække investerings- og finansieringsmulighederne for VE-anlæg, såfremt den statslige elprissikring gennem det teknologineutrale udbud blev afskaffet. Epinion og Ea Energianalyse udarbejdede derfor en undersøgelse, som belyste investerings- og finansieringskildernes præferencer, med særligt fokus på betydningen af det teknologineutrale udbud samt de markedsbaserede alternativer såsom Corporate Power Purchase Agreements (CPPA) og afsætning i elspotmarkedet.

I forbindelse med førnævnte klimaaftale blev det aftalt at skifte fra en pristillægsmodel til en Contract for Difference (CfD) støttemodel med et budloft på 25 øre/kWh. I en CfD-model justeres pristillægget løbende, så elmarkedsprisen plus/minus et beløb svarer til en aftalt fast afregningspris.

Spørgsmålet var imidlertid, om en sådan model er interessant for investerings- og finansieringskilderne til VE-projekter, og hvordan de forholder sig til en sådan støtte i form af elprissikring? Det afhænger dels af mulighederne for at opnå finansiel risikoafdækning i markedet, men naturligvis også af, hvordan elpriserne forventes at udvikle sig i de kommende år.

Analysens hovedformål var derfor at bidrage med viden om præferencerne for anvendelsen af det teknologineutrale udbud og de markedsbaserede alternativer, der vil kunne træde i stedet for, hvis det besluttes at afskaffe udbuddene efter 2021. For at undersøge dette, blev der foretaget en todelt analyse, som baserede sig på dybdegående kvalitative interviews med aktører, der er centrale for opstillingen og finansieringen af VE-anlæg (opstillere, finansieringskilder mv.), samt en spørgeskemaundersøgelse blandt investerings- og finansieringskilder (fonde, pensionskasser og banker).

Resultaterne fra undersøgelsen viste, at det teknologineutrale udbud ikke var attraktivt for VE-opstillerne og heller ikke direkte blev efterspurgt af investerings- og finansieringskilderne. Der var blandt de adspurgte en generel konsensus om, at elprissikring var vigtigt for at kunne opnå en investering eller finansiering af projektet, men det markedsbaserede alternativ, CPPA, blev generelt vurderet mere attraktivt.

Projektet løb fra august 2021 til februar 2022 og blev udført for Energistyrelsen.