Biogas og andre VE-brændsler til tung transport

Affald, bioenergi, geotermi | november 2014 - december 2016

Regeringens langsigtede mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. I rapporten ”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050” blev fire mulige bud på et fossilfrit Danmark i 2050 præsenteret. I tre af de fire scenarier er der regnet med, at den tunge transport (lastbiler, busser, skibe og til dels varebiler) anvender biobrændsler. Der er i rapporten imidlertid ikke foretaget en mere præcis vurdering af, om det er mest hensigtsmæssigt at anvende flydende eller gasformige biobrændsler.

Ea Energianalyse og SDU har for Energistyrelsens Biogas Taskforce analyseret tre scenarier for en fremtidig transportsektor i 2050 uden fossil energi:

  • ”Den flydende vej”, hvor den tunge transports brændstofbehov primært dækkes af flydende biobrændstoffer.
  • ”Gas-vejen”, hvor brændstofbehovet i højere grad dækkes af biogas.
  • ”Gas-metan-vejen”, hvor biogassen hydrogeneres med brint til metan.

Hele transportsektoren og samspillet med det øvrige energisystem, herunder det nordeuropæiske elmarked, er medtaget i analysen. Det antages, at 1G biobrændstoffer udfases inden 2040, og at den lette transport og dele af den tunge transport elektrificeres. 

De forskellige scenarier er evalueret i form af ressourceforbrug, økonomi og klimaeffekt. ”Gas-vejen” er på kort sigt dyrere end flydende biobrændstoffer på grund af meromkostninger til at etablere infrastrukturen i form af gas-biler og gastankstationer. På lang sigt er dette scenarie imidlertid billigere. Det skyldes dels, at det er dyrere at distribuere flydende brændstoffer end gas, når gastankstationerne er byggede, og dels at de flydende brændstoffer forventes at forblive dyrere end biogas.
”Gas-vejen” har samtidig et bedre klimaregnskab end ”den flydende vej”, fordi biogas anvender husdyrgødning og bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser herfra.

Analyserne viser, at der skal meget markante økonomiske virkemidler til, hvis biogas og andre grønne gasser skal kunne udkonkurrere naturgas. Det har således en fortrængningsomkostning på op til 2000 kr. pr. ton CO2 at udskifte naturgas med biogas i både energi- og transportsektoren.

Endelig peger analyserne på, at efterspørgslen efter biobrændstoffer på lang sigt kan overskride de bæredygtige ressourcer. Integration af brint i brændstofproduktionen kan afhjælpe ressourceudfordringen.