Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge

Geografisk | april 2011 - oktober 2011

Ea Energianalyse har for Norsk Petroleumsinstitutt gennemført en analyse af, hvordan den norske transportsektors energiforbrug og CO2-emission kan udvikle sig frem til 2035. Formålet er at belyse forskellige faktorers indflydelse på det samlede energiforbrug, herunder effektivisering af køretøjer og anvendelse af alternative drivmidler som fx biobrændstoffer og el.

Udvikling i køretøjsbestand, energiforbrug og CO2-udledning

Til projektet er der anvendt en regnearksmodel, som på baggrund af forudsætninger om det fremtidige transportbehov, nye køretøjers fordeling på drivmidler samt deres energieffektivitet muliggør en beskrivelse af bl.a. udvikling i køretøjsbestand, energiforbrug og udledning af CO2. Desuden indgår andre forudsætninger om fx iblanding af biobrændstoffer.

Analyserne viser, at transportsektorens samlede CO2-emission havde et højdepunkt i 2008, hvorefter det allerede registrerede fald kan forventes at fortsætte. Dette fortsatte fald sker på trods af fortsat vækst i transportydelserne og skyldes i referencescenariet primært den forventede udvikling af mere brændstofeffektive biler. Energiforbruget viser dog en let stigning i referencescenariet frem mod 2035.