Evaluering af forskning- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi

Danmark | februar 2015 - oktober 2015

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet besluttede som led i et samordningsinitiativ, at der i 2015 og fremover – i modsætning til tidligere – skal udføres samlede evalueringer af EUDP, ForskEL og ELFORSK programmerne med henblik på at opgøre resultaterne og effekterne af den samlede programindsats.

Dette skal ske på et grundlag, som så vidt muligt er fælles for de tre programmer, men også under hensyntagen til programmernes forskellighed jf. deres forskellige specifikke formål og lovgrundlag.

Alle tre programmer har som overordnet formål at understøtte de energipolitiske målsætninger gennem økonomisk støtte til gennemførelsen af perspektivrige men risikobetonede teknologiske forsknings- og udviklingsprojekter. 

Evalueringen viser, at programmerne ved at støtte udvikling af ny energiteknologi har banet vejen for en øget energieffektivisering samt en øget udbredelse af anvendelsen af vedvarende energi. Hermed har programmerne medvirket til at styrke den grønne omstilling og skabe en reduktion i det samlede CO₂-udslip. Endelig har programmerne skabt omsætning, eksport og beskæftigelse i danske virksomheder.

Evalueringen blev gennemført af COWI (projektleder), Ea Energianalyse og DAMVAD. Arbejdet omfattende udarbejdelse af et forslag til fremadrettet evalueringsparadigme.