Workshop: Hvordan skal fjernvarmen reguleres?

Danmark | november 2010 - februar 2011

Det blev der sat fokus på ved Ea Energianalyses workshop den 4. februar 2011, hvor en kreds af fjernvarmens aktører og myndigheder drøftede, hvordan regulering og struktur i fjernvarmesektoren matcher fremtidens opgaver.

Kendte langsigtede rammer 

Hovedkonklusionerne fra workshoppen var for det første, at de langsigtede rammer for fjernvarmen bør være kendte, og at afgiftssystemet i den sammenhæng er meget afgørende. Afgifter må have en fiskal del og en miljødel.

Stykelse af FU&D-indsats 

For det andet skal forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsatsen styrkes. Der bør gennemføres en PSO-ordning, som kan dække hele kæden fra produktion af varme til energitjenester.

Etablering af task force

Der bør være mere fokus på, hvad branchen selv kan gøre: Der kan oprettes en Task force, som besøger et antal værker hvert år, gennemgår regnskaber, benchmarker og synliggør muligheder for samarbejde, sammenlægninger mv. Task forcen kan være i tæt dialog med Energitilsynets task force og vil kunne skabe og formidle overblik. Der bør også arbejdes med standardløsninger for installationer mv.

Samlet revision af reguleringen 

Endelig trænger en samlet revision af reguleringen sig på, sådan at man ikke fortsætter med ”knopskydningen” på den eksisterende lovgivning – som det har været praksis de senere år. Der er behov for en tværgående analyse, som er helhedsorienteret, og som kan give et sagligt beslutningsgrundlag for politikerne.

Fjernvarmens rammebetingelser på dagsordenen

Baggrunden for workshoppen var, at fjernvarmens rammebetingelser i en række sammenhænge er sat på dagsordenen:

  • Regeringens Vækstforum har foreslået, at energilovgivningen underlægges et hovedeftersyn.
  • Klima- og energiministeren har bebudet, at afgiftssystemet på energiområdet skal revurderes.
  • Klimakommissionen, Varmeplan Danmark og andre udredninger peger på fjernvarmens store betydning i fremtidens energisystem. Det vil kræve omstillinger og nyinvesteringer.
  • Direktøren for Dansk Fjernvarme har i ”Fjernvarmen” tilkendegivet, at strukturændringer, spredning i varmepriserne, sager med Energitilsynet samt andre udfordringer giver anledning til overvejelser om den fremtidige organisering og regulering.
  • Dansk Energi peger i ”Energi til Mere” på en ændring af varmeforsyningsloven som et af de vigtigst energipolitiske tiltag for indpasning af biomasse.
  • Den ventede opfølgning på Effektiviseringsrapporten fra 2007 forventes bl.a. at omhandle tilpasning af hvile-i-sig-selv princippet eller alternative reguleringsformer.

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen