Analyse af muligheder for CO2-neutral fjernvarme fra CTR i 2025

Affald, bioenergi, geotermi | juli 2010 - august 2010

CTR har anmodet Ea Energianalyse om at gennemføre en vurdering af, hvad de tekniske muligheder og de økonomiske omkostninger er for at reducere CO2-emissionen i fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet til 0 inden 2025.

CO2-emissionen fra det samlede fjernvarmesystem i hovedstadsområdet var i 2009 ca. 1,1 mio. tons, og modelberegninger har vist, at emissionen i 2010 vil falde yderligere til 0,8 mio. tons pga. idriftsættelse af Amagerværkets biomasse-fyrede blok 1. Desuden har beregninger i projektet Varmeplan Hovedstaden vist, at man ved en omstilling til biomasse på de store kraftvarmeværker kan reducere CO2-emissionen yderligere til 0,4 mio. tons.

Fjernvarmen kan blive CO2-neutral

Analysen konkluderer, at det er teknisk muligt at omstille hovedstadens fjernvarmeforsyning til CO2-neutral varme. Det vil kræve etablering af nye varmeproduktionsanlæg, eksempelvis i form af to nye geotermianlæg, ét på Amager og ét i Nordhavn, samt lukning og omstilling af eksisterende fossilt-fyrede anlæg.

Omstillingen vurderes at koste omkring 350 mio. kr. årligt. Heraf vil de største omkostninger være forbundet med at omstille spids- og reservelastcentraler til bioolie og at frasortere den fossile del af affaldet. Den største tekniske og organisatoriske udfordring vurderes at være en fuldstændig frasortering af den fossile del af affaldet.