Klimaplan til Frederiksberg Kommune

Danmark | april 2020 - oktober 2020

I Frederiksberg Kommune ønsker man at tage medansvar for den grønne omstilling og derfor har kommunen fastlagt en række ambitiøse klimamålsætninger, som danner rammen for arbejdet med kommunens energisystem:

  • 2020: CO2-udledningen skal reduceres med 50% ift. 2005.
  • 2030: Klimaneutralitet. Heraf mindst 85% reduktion i kommunens CO2-udledning ifht. 2005. De resterende op til 15% reduktion kan opnås ved CO2-reducerende tiltag uden for kommunen.
  • 2050: CO2-udledningen skal reduceres med 10 % ift. 2005 uden anvendelse af kompensationstiltag.

Sammen med 19 andre danske kommuner deltager Frederiksberg Kommune i projektet DK2020, som skal hjælpe kommunerne med at udvikle handlingsorienterede klimaplaner.

Ea har i 2012 bistået Frederiksberg Kommune med udarbejdelse af den nuværende strategiske energiplan, og i 2016 opdaterede vi scenariefremskrivningen. I forbindelse med kommunens deltagelse i DK2020, ønskede de en opdatering af baseline og friske scenariefremskrivninger.

Til analysen blev energiforbrug og drivhusgasudledninger fremskrevet for de følgende tre scenarier:

  • Referencescenarie, opstilles med udgangspunkt i de forventede udviklinger og national klimapolitik. Rent hypotetisk forudsættes Frederiksberg Kommune og dens strategiske samarbejdspartnere at være passive i dette scenarie.
  • Handlingsscenarie, der bygger videre på referencescenariet, men her antages Frederiksberg Kommune og dens strategiske samarbejdspartnere at gennemføre de lokale handlinger, der er lagt frem i Bæredygtighedsplanen, Frederiksbergstrategien mv.
  • Målsætningsscenarie, som indeholder yderligere handlinger fra kommunal, regional og national side, som gør, at Frederiksberg når sine klimamål i 2030 og 2050. Tiltag og virkemidler i målsætningsscenariet vil derfor være bud på handlinger eller typer af handlinger, som vil være nødvendige at udføre udover de allerede besluttede handlinger.

Den opdaterede scenariefremskrivning viste, hvor langt forventede nationale og kommunale virkemidler kunne bringe Frederiksberg Kommune mod målopfyldelse, og hvilke yderligere indsatser og tiltag der ville være nødvendige på kommunalt og statsligt niveau.  

Projektet løb fra april til oktober 2020.