Elektrolyse ved hjælp af SOEC

Affald, bioenergi, geotermi | februar 2011 - juni 2012

Ea deltager, bl.a. sammen med Haldor Topsøe, i fire projekter om elektrolyse ved hjælp af “solid oxide electrolyser cells”. Ved hjælp af elektrolyse kan billig el benyttes til at omdanne fx biogas eller CO2 og damp til metan til naturgasnettet. Herved kan billig el “lagres” i naturgasnettet. De fire projekter er:

 • Biogas-SOEC, støttet af ForskNG
 • Green Natural Gas, støttet af EUDP
 • CO2 electrofuels, støttet af Nordic Energy Research.
 • El Upgraded Biogas, støttet af EUPD

Eas rolle i alle fire projekter er at modellere SOEC-anlæg i forskellige anlægskonfigurationer (herunder forskellige CO2-kilder, biogas-kilder, varme-kilder, teknologiske opbygninger mm.). SOEC-anlæggenes indpasning i energisystemet, herunder elsystem, varmesystem og gasnet modelleres, og der analyseres på teknologiens værdi for energisystemet samt beregnes selskabsøkonomiske nøgletal.   

Projektet Biogas-SOEC er afsluttet, og følgende er undersøgt:

 • Hvilken procesopbygning er den mest omkostningseffektive for et SOEC-anlæg?
 • Hvad vil de overordnede fordele være for det danske samfund?
 • Under hvilke forhold vil teknologien være kommercielt attraktiv?

Øvrige deltagere i projektet var: Haldor Topsøe, RISØ-DTU og Topsoe Fuel Cell.


Projektet blev igangsat i foråret 2011 og er afsluttet i sommeren 2012.

Green Natural Gas omfattede følgende:

 • Mulige CO2– og varme-kilder identificeres (fx Inbicon, forgasning, Renescience, kraftværk).
 • Nøglekarakteristika for teknologien identificeres og kvantificeres.
 • Dynamiske egenskaber for SOEC afprøves.
 • SOEC-integration med elsystemet, gasnettet og varmenet analyseres og modelleres.

Øvrige deltagere i projektet er: Haldor Topsøe, DONG, DGC, DTU-Electro og RISØ-DTU.

Projektperioden var 2011-2014.

CO2 electrofuels omfattede følgende:

 • Der blev opstillet en række cases for anvendelse af SOEC til fremstilling af transportbrændstof: DME i Piteå, E.ON biogasanlæg, industriel røggas på Island og biomasseforgasning på Island.
 • SOEC-processen blev optimeret til de fire cases, og der blev foreslået specifikke anlægsdesign.
 • Anvendelse af CO2-elektrolyse brændstof til lastbiler og fiskerflåder blev modelleret.
 • En økonomisk sammenligning af forskellige cases for fremstilling og anvendelse af CO2-elektrolysebrændstof blev foretaget.

Øvrige deltagere i projektet var: Haldor Topsøe, Chemrec, E.ON, Innovation centre Iceland, RISØ-DTU, SORPA, Olíudreifing, Volvo og Wärtsilä.

Projektperioden var 2011-2013.

El Upgraded Biogas omfatter følgende:

 • Der designes et anlæg hvor en SOEC enhed anvendes til opgradering af biogas.
 • Anlægget etableres, og idriftsættes og klargøres til holdbarhedstest og test under dellast.
 • Der gennemføres økonomiberegninger for et fuldskalaanlæg og udarbejdes en forretningsplan.

Øvrige deltagere i projektet er: Haldor Topsøe, Aarhus Universitet, PlanEnergi, HMN Naturgas, Naturgas Fyn, EnergiMidt infrastruktur, DGC, Cemtec Fonden, Xergi.