Rammekontrakt for Energistyrelsen

Danmark | januar 2018 - marts 2022

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere konkret skete dette ved teknisk assistance inden for temaerne vedvarende energi, energieffektivisering og reduktion af CO2-emissioner, med henblik på at styrke kapacitetsopbygningen i partnerlandene Etiopien, Indien, Indonesien, Kina, Storbritannien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, USA, og Vietnam.

Til det formål indgik Energistyrelsen i en treårig rammeaftale med et konsortium bestående af Ea Energianalyse (lead), COWI, Viegand Maagøe, DTU og Enerdata.

Ea Energianalyse agerede Technical Assistance Coordinator på vegne af konsortiet og koordinerede tilvejebringelsen af teknisk specialistviden på efterspørgsel fra Energistyrelsens partnerlande med det formal at give partnerlandenes organisationer adgang til relevant viden og færdigheder – internationalt og lokalt.