Træpilleundersøgelse 2022

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2023 - november 2023

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen kortlagt det samlede forbrug af og den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2022. Undersøgelsen udføres hvert andet år, og Ea har også gennemført den i 2016, 2018 og i 2020.

Forbruget af træpiller udgøres af forbrug i forsyningssektoren (varmeværker og kraftvarmeværker) og forbrug udenfor forsyningssektoren (privat opvarmning, offentlige institutioner og industri). Forbruget udenfor forsyningssektoren er i undersøgelsen fundet ved at trække forbruget i værkerne, der er kendt via Energistyrelsens årlige Energiproducenttælling, fra den samlede forsyning.

Kortlægningen viste, at det samlede forbrug var på niveau med den sidste undersøgelse i 2020, men at der var udsving i forbruget inden for de enkelte grupper – som eksempel var kraftvarmeværkernes forbrug steget, og forbruget hos private var faldet.

Undersøgelse af træpillepriser

Der blev også udført en undersøgelse af træpillepriser på det danske marked. Informationerne kom fra fire delundersøgelser:

  1. Spørgeskemaundersøgelse blandt danske producenter, importører, grossister og forhandlere af træpiller
  2. Importforespørgsel til et udvalg af danske varmeværker og kraftvarmeværker, der bruger træpiller som brændsel
  3. Udtræk fra Energistyrelsens Energiproducenttælling for 2022 og fra elproducenternes indberetninger
  4. Telefoninterviews med brancheaktører.

Læs mere i den fulde rapport, som kan findes her på siden, eller hos Energistyrelsen her.