Træpilleundersøgelse 2016

Affald, bioenergi, geotermi | marts 2017 - december 2017

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen gennemført en træpilleundersøgelse af den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2016.

Undersøgelsen viste, at træpilleforbruget i Danmark er steget omkring 22% sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse fra 2014. Stigningen er sket såvel i de store kraftvarmeværker, der har bevæget sig væk fra kul, og i de mindre anlæg hos private husholdninger, samt i industri, institutioner og offentlig service.

Undersøgelsen omfattede endvidere en undersøgelse af træpillepriser på det danske
marked.

Metode

Informationer til markedsoversigten stammer fra fire undersøgelser:

  1. Spørgeskemaundersøgelse til danske producenter, importører og forhandlere
    af træpiller.
  2. Importforespørgsel til et udvalg af danske varmeværker og kraftvarmeværker, der bruger træpiller som brændsel.
  3. Udtræk fra Energiproducenttællingen for 2016.
  4. Telefoninterviews med brancheaktører.

Mere information

Du kan læse mere om udgivelsen i følgende medier: