Træpilleundersøgelse 2018

Affald, bioenergi, geotermi | marts 2019 - oktober 2019

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen gennemført en træpilleundersøgelse af den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2018. Ea Energianalyse gennemførte samme undersøgelse i 2016 (læs mere her).

Undersøgelsen viser, at træpilleforbruget i Danmark er godt en halv million ton højere end i 2016, hvilket bl.a. tilskrives, at omstillingen fra kul til biomasse på flere store anlæg er blevet fuldt indfaset fra 2017. Samtidig har der de senere år været stigende interesse hos private forbrugere for træpillefyrede ovne.

Undersøgelsen omfatter endvidere en undersøgelse af træpillepriser på det danske marked.

Metode

Informationer til markedsoversigten stammer fra fire undersøgelser:

  • Spørgeskemaundersøgelse til danske producenter, importører og forhandlere af træpiller
  • Importforespørgsel til et udvalg af danske varmeværker og kraftvarmeværker, der bruger træpiller som brændsel
  • Udtræk fra Energiproducenttællingen for 2018
  • Telefoninterviews med brancheaktører. 

Opgaven blev gennemført i perioden marts – oktober 2019.