IEA Bioenergy Task 32 – Biomasseforbrænding

Affald, bioenergi, geotermi | september 2016 - marts 2025

Task 32 er et internationalt forum under IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme, der fokuserer på vidensdeling og diskussion af udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse. Repræsentanter fra Østrig, Tyskland, Schweiz, Holland, Norge, Japan, Canada, USA og Danmark deltager i samarbejdet og deltager i årlige møder, typisk med tilhørende workshop om et teknisk emne.

Formålet med den danske deltagelse i Task 32 er at formidle danske forhold om energistrategier, forsknings, udviklings- og demonstrationsprojekter indenfor biomasseforbrænding samt nyheder om danske biomassefyrede anlæg i alle størrelser og at deltage aktivt med danske vinkler i Task 32’s projekter. Dertil er formålet at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter i andre lande og formidle dem til det danske netværk.

I det forgangne treårige forløb (2019-2021) har Task 32 især fokuseret på små fyringsanlæg (ovne og kedler) samt biomassebaseret varme til industriprocesser og har for nylig udgivet en række rapporter:

 • Realistiske testmetoder for træpilleovne
 • Guideline for design af brændeovne med lav emission
 • Rapport om nationale strategier til at reducere emissioner fra træfyring i husholdninger
 • Kvælstofbalancer i biomassefyringssystemer – om hvordan fyringsanlæg kan fjerne reaktivt kvælstof fra omgivelserne
 • Højtemperaturvarme til industrien – samarbejde med andre tasks om casestudier og policy rapport

Rapporterne kan ses her på siden eller på Task 32’s hjemmeside: https://task32.ieabioenergy.com/

I 2022-2024 arbejder Task 32 med biomasseforbrændingsprojekter indenfor de udfordringer med biomasseforbrænding, som medlemmerne har peget på. Projekterne er inddelt i fire arbejdspakker:

1. Erstatning af fossile brændsler i industrien

Her arbejder Task 32 på at inspirere industrivirksomheder til at komme væk fra fossile brændsler. Dette skal opnås ved at

 • udarbejde flere casestudier, der beskriver hvordan virksomheder med succes har omstillet fra fossile brændsler
 • udarbejde en søgbar liste over cases, der kan gøre det lettere for beslutningstagere at finde en matchende case.

Projektet bygger ovenpå det tværgående projekt om højtemperatur procesvarme til industrien, som Task 32 har fuldført. Mere information findes på projektets hjemmeside: https://itp-hightemperatureheat.ieabioenergy.com/

2. Biomasseforbrænding med negative CO2-emissioner

Task 32 bidrager til de tværgående projekter i IEA Bioenergy om fangst og lagring eller anvendelse af CO2 fra bioenergi. Fra Task 32 skal vi fokusere på hvilken rolle, små og store biomassefyrede anlæg kan spille i forbindelse med BECCUS samt hvordan teknologien påvirker driften af anlæggene:

 • Da der endnu ikke findes erfaringer fra fuldskalaanlæg, vil vi i Ea Energianalyse som et led i projektet modellere, hvordan implementering af kulstoffangst hhv. PtX i fuld skala vil påvirke driften på et stort, dansk biomassefyret kraftvarmeanlæg
 • Desuden bidrager Task 32 med et studie af mulighederne for at fange og bruge kulstof fra røggassen på små biomassefyrede anlæg
 • Task 32 er ansvarlig for at holde en workshop om de første erfaringer med BECCS

Det er også i denne arbejdspakke, at Task 32 ser på, hvordan effektiv biomasseforbrænding kan bidrage til at bremse klimaforandringerne.

3. Innovative biomassefyrede fjernvarmeanlæg med lav emission

De seneste år er der sket en stor teknologiudvikling indenfor biomasseforbrænding.

 • Task 32 sætter i et studie fokus på udviklingen mod mere effektive teknologier med lav emission af bl.a. partiker og NOx og krydrer overblikket med cases, herunder med danske udviklinger
 • I fortsættelse af første fase af studiet om kvælstofbalancen for biomassefyrede anlæg, dykker Task 32 nu dybere for at belyse under hvilke forudsætninger, halm- og træfyrede anlæg kan virke for at fjerne reaktivt kvælstof fra omgivelserne. Det er særligt relevant i lande med stramme regler for NOx-emission.
 • I denne arbejdspakke har Task 32 desuden udgivet en rapport om fordelene ved at drive flere små anlæg i kaskade fremfor at have ét større kedelanlæg. Rapporten baserer sig på et schweizisk studie og kan hentes på hjemmesiden: https://task32.ieabioenergy.com/publications/low-emission-operation-of-automatic-wood-boilers-operated-in-cascades/

4. Biomassekedler med lav emission

Inden for små kedler, fortsætter Task 32 det hidtidige arbejde ved at

 • Belyse state-of-the-art indenfor biomassekedler og brændeovne med lave emissioner i en rapport
 • Desuden fortsætter Task 32 det igangværende arbejde, der under ledelse af Tyskland beskriver medlemslandenes strategier for at reducere effekten på luftkvaliteten fra træfyring. Målet med arbejdet er at udveksle erfaringer mellem landende og inspirere andre end medlemslandene til at sætte ind for at forbedre luftkvaliteten
 • I løbet af perioden vil Task 32 afholde workshop om resultatet af arbejdet og de teknologiske og adfærdsmæssige landvindinger, der skal reducere emissioner fra de små fyringsanlæg.

Ea repræsenterer Danmark i Task 32

Danmark overtog for perioden 2019-2021 ledelsen af Task 32 fra Holland, og fortsætter lederskabet i perioden 2022-2024. Ea Energianalyse varetager dette arbejde, mens Energistyrelsen er såkaldt “Operating Agent”. Desuden repræsenterer Ea Energianalyse Danmark i Task 32. Dette arbejde samfinansieres af EUDP og Ea Energianalyse og er en fortsættelse af tidligere års arbejde.

Vi udsender løbende et dansk nyhedsbrev om arbejdet i Task 32. Hvis du ønsker at modtage nyhederne, så skriv en mail til Morten Tony Hansen på mth@eaea.dk. Tidligere nyhedsbreve kan findes her på siden.

Task 32 har sin egen hjemmeside, der kan findes her. Den indeholder alle gruppens rapporter, samt information om afholdte workshops mv.

I 2018 analyserede Ea Energianalyse fremtiden for biomassefyrede kraft- og kraftvarmeværker i elsystemerne. Resultaterne af undersøgelsen blev præsenteret i en teknisk rapport, “The future role of Thermal Biomass Power in renewable energy systems”, som kan downloades her på siden.