Evaluering af den samlede danske energispareindsats

Danmark | april 2008 - december 2008

Denne evaluering er udført for Energistyrelsen med baggrund i aftalen mellem regeringen og S, DF, R og SF af 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats og aftalen af 21. februar 2008 mellem Regeringen og S, DF, SF, R og NA om den danske energipolitik i årene 2008-2011.

I 2005-aftalen blev det fastlagt, at der i 2008 skulle gennemføres en samlet vurdering af energispareindsatsen og de opnåde resultater med henblik på at sikre, at virkemidlerne er tilstrækkelige, og organiseringen af indsatsen er effektiv i forhold til de aftalte mål. Og i energiaftalen fra februar 2008 blev det præciseret, at den samlede evaluering af energibesparelsesindsatsen skulle gennemføres inden udgangen af 2008 og forelægges til drøftelse mellem parterne i aftalen senest 1. februar 2009.

Energistyrelsen udbød den 13. marts 2008 evalueringsprojektet, og et konsortium bestående af Ea Energianalyse, Niras, Institut for Samfund og Globalisering, RUC og 4-fact blev valgt til at gennemføre opgaven. Det konkrete grundlag for projektet er konsortiets projektbeskrivelse af 21. april 2008.

Følgende energispareaktiviteter er evalueret:

  • Energiselskabernes energispareindsats
  • Energisparepuljen
  • Elsparefonden
  • Energibestemmelserne i bygningsreglementet
  • Energimærkningen af bygninger
  • Kravene om energibesparelser i den offentlige sektor
  • Energimærkning og normer i forhold til apparater
  • Aftaleordning for energiintensive virksomheder
  • Afgifter og CO2-kvoteordning

Den samlede økonomi er god
I forbindelse med evalueringen er det vist, at omkring halvdelen af de besparelser, som energiselskaberne registrerer, kan betragtes som additionelle, dvs. de ville ikke være realiseret uden energiselskabernes indsats. På trods af denne relativt lave andel af additionelle besparelser vurderes det, at den samlede økonomi er god. Værdien af besparelser mere end opvejer udgifterne til aktiviteterne.

Dyr energimærkning af bygninger
Dette er imidlertid ikke gældende for energimærkning af bygninger, som vurderes at være en meget dyr aktivitet i forhold til de effekter, som kan dokumenteres. Det anbefales at prioritere indsatsen med energimærkning, således at fx konsulentbesøg kun anvendes i forbindelse med bygninger, hvor der forventes markante energibesparelser.

Mere fokus på erhvervene
Det anbefales at opprioritere indsatsen i forhold til erhvervene for at få realiseret flere og billigere energibesparelser.

10-årigt program for energibesparelser
Ligeledes anbefales en bedre prioritering og koordinering af indsatsen. Dette kan fx ske ved at gennemføre et 10-årigt program for energibesparelser.