Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark

Danmark | januar 2011 - maj 2011

Ea Energianalyse har for Energi- og Olieforum gennemført en analyse af, hvordan den danske transportsektors energiforbrug og CO2-emissioner kan udvikle sig frem til 2035. Projektet afdækkede og sammenholdt resultaterne for fem forskellige scenarier for udviklingen af energibehovet i den danske transportsektor. De fem scenarier er reference-, effektivitet-, elbils-, biobrændstof- og kombi-scenariet.

Til projektet er der udviklet en regnearksmodel, som på baggrund af forudsætninger om nye køretøjers fordeling på drivmidler og energieffektivitet muliggør en beskrivelse af bl.a. udvikling i køretøjsbestand, energiforbrug og udledning af CO2. Data om den eksisterende køretøjsbestands sammensætning og energiforbrug er indhentet fra Danmarks Statistik og Energistyrelsen.

Fortsat fald i energiforbrug og emissioner

Analyserne viser, at transportsektorens samlede energiforbrug og samlede CO2-emission havde et højdepunkt i 2007, hvorefter det allerede registrerede fald kan forventes at fortsætte. Dette fortsatte fald sker på trods af fortsat vækst i transportydelserne og skyldes i referencescenariet primært den forventede udvikling af mere brændstofeffektive biler.