Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem

| april 2007 - december 2009

Ea Energianalyse, Risø DTU og RAM-løse edb har i samarbejde med Dansk Fjernvarmes Visionsudvalg gennemført projektet ”Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem”. Projektet er støttet af EFP og er gennemført i perioden april 2007 til december 2009.

Fjernvarme som middel til at nå ambitiøse mål

Projektet belyser fjernvarmens mulige rolle i fremtidens energisystem med fokus på samspillet med elmarkedet under forskellige rammebetingelser. Udgangspunktet for analysen er, at der skal nås ambitiøse mål for CO2-reduktion, energibesparelser og for VE.

Fire scenarier

I analysen er opstillet fire scenarier: Et Grundscenarie, et Besparelsesscenarie og et Reguleringsscenarie for 2025, samt et Perspektivscenarie for 2050. Der er desuden lavet case-analyser for henholdsvis Ringkøbing Fjernvarme og hovedstadens kraftvarmesystem. Case-analysen for hovedstaden er lavet i samarbejde med projektet Varmeplan Hovedstaden og på samme grunddata.

Omkostningseffektiv fjernvarme

Projektet konkluderer, at selv med en massiv udbygning med vindkraft og betydelige varmebesparelser yder fjernvarme et omkostningseffektivt bidrag til at nå klimamålsætningerne på lang sigt. Endvidere fremgår det af analyserne, at fjernvarme harmonerer godt med vindkraft. Det gode samspil kræver mere fleksibilitet i fjernvarmen ved øget brug af varmelagre, varmepumper og elpatroner. Projektet viser også, at der flere steder i Danmark vil være god samfundsøkonomi i at konvertere oliefyr og individuel naturgas til fjernvarme.

Der er ikke i analysen set detaljeret på barrierer, men der kan være behov for at opdatere grundlaget for den nationale varmeplanlægning, hvis vi vil sikre, at de samfundsøkonomiske projekter bliver gennemført i praksis.

Udvikling af model og data

Analysen er gennemført med Balmorel-modellen for el- og kraftvarmesystemet i Norden og Tyskland. Der er til analysen udarbejdet et teknologikatalog og i samarbejde med Aalborg Universitet et Varmeatlas. Omkostningerne ved netudvidelser i fjernvarmesystemet er kortlagt. Modellen foretager ”optimale” investeringer i ny el- og varmeproduktion for at dække efterspørgslen.

Til dette projekt er modellen videreudviklet til at investere i udvidelser af fjernvarmenet, hvor det er økonomisk rentabelt.