Energisparebeviser – hvad kan vi lære af udlandet?

Energiforbrug, besparelser og demand response | maj 2007 - november 2007

Ea Energianalyse har analyseret ordningerne for energisparebeviser i Storbritannien, Frankrig og Italien. Formålet har været at undersøge, hvad Danmark kan lære af disse lande, hvis den danske energispareindsats skal drejes i retning af omsættelige energisparebeviser.

I Storbritannien, Frankrig og Italien er der flere års erfaringer med at anvende energisparebeviser. I Frankrig og Italien er der egentlige omsættelige beviser, som frit kan handles. I Storbritannien er det kun forpligtigelsen til at realisere energibesparelser, som de forpligtede parter kan handle med.

Vores analyse har vist:

  • At en børs for energisparebeviser kan fungere i praksis
  • At det kan være hensigtsmæssigt at inkludere besparelsernes levetid og CO2-indholdet i brændslet og evt. andre energipolitiske aspekter, når effekten af besparelserne skal opgøres
  • At det virker uhensigtsmæssigt at anvende en rentefod til at tilbagediskontere de fysiske energibesparelser
  • At standardløsninger og energibesparelser i husholdninger er dominerende i Storbritannien, Frankrig og Italien
  • At det foretrukne virkemiddel er tilskud
  • At energibesparelser på transportområdet kan indgå i en ordning for energisparebeviser.

Erfaringerne fra projektet indgik sammen med erfaringerne fra evalueringen af den danske energispareindsats fra 2008 i en bred energipolitisk vurdering af den fremtidige danske energispareindsats.