Scenarier for Grøn Transport

Balmorel: Energisystemsmodel | januar 2015 - november 2015

Danmark har et langsigtet mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Det har konsekvenser for vores transportsektor, der hovedsagelig er baseret på fossil olie. Samtidig er samfundet helt afhængigt af en effektiv vare- og persontransport.

Grøn Roadmap 2030 blev igangsat og finansieret af Energifonden for at give et kvalificeret input til debatten om, hvordan vi gradvist og omkostningseffektivt kan nedbringe vejtransportens CO2-udledninger på en måde, der kan sikre en kontinuert overgang til den indsats, der skal ske i perioden efter 2030.

Gennem scenarieanalyser har Ea Energianalyse illustreret mulige veje til at reducere CO2-udledning i transportsektoren. Grøn Roadmap 2030 præsenterer et konkret miks af teknologier (el, plug-in hybrider, brændstofmiks, gas/flydende) og virkemidler, der med fordel kan vælges, under hensyn til teknologiernes modenhed, udviklingspotentiale og omkostninger for samfundet. Det sker i form af et grundscenarie (35% reduktion), tre teknologiscenarier, som bygger videre på 35% scenariet frem mod en 40% reduktion, og et referencescenarie.

Scenarierne bygger på en fremrykket indfasning af el-biler i persontransporten, øget iblanding af biobrændstoffer og introduktion af biogas til primært tung transport, sat i forhold til en situation, hvor der ikke tages nye nationale initiativer. Roadmappen fremlægger de samfundsøkonomiske omkostninger ved de forskellige scenarier.

Projektet var organiseret med en styregruppe, som bestod af repræsentanter for aktører i branchen. Rapporten og analyserne blev udarbejdede af Ea Energianalyse i samarbejde med Dansk Energis analyseafdeling, der bistod med faglig sparring. Scenarieanalyserne og analyserne af afgiftssystemet blev desuden præsenteret på to workshops med bred deltagelse af eksperter og interessenter på området.