Norden

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2022

Elprispåvirkninger fra lukningen af Ringhals 1 og 2

I Sverige har de høje elpriser skabt en debat om, hvordan elpriserne ville have set ud, hvis alle reaktorerne på Ringhals atomkraftværket stadig var i drift. Ringhals består..

28 februar 2022

Ukrainekrigens påvirkning på svenske elektricitetspriser

Krisen i Ukraine har hidtil usete effekter på de europæiske energimarkeder. Da de invaderede Ukraine, dækkede Rusland omkring 40% af det europæiske gasbehov, og som konsekvens af krigen..

14 december 2022

Elektricitetsscenarier til Tidstegen-modellen

IVL Svenska Miljöinstitutet har udviklet en model ved navn Tidstegen, til brug i analyse af energiforbrug i bygninger og til at udregne klimaeffekten ved at ændre forbruget. Formålet..

31 januar 2022

2021

Analyse af Skånes elsystem

Ea Energianalyse har kortlagt udfordringerne i det sydsvenske elsystem, som de ser ud i dag, samt den udvikling der er sket i de sidste ti år, med nedlukning..

30 juni 2021

Analyse af systemomkostninger

Ea Energianalyse har assisteret svenske Energiforsk med en analyse af systemomkostningerne ved forskellige energiteknologier. Analysen har leveret input til en opdatering af Energiforsks rapport fra 2014 om elektricitet..

28 februar 2021

2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

19 juni 2020

2019

Samfyring af biomasse på store kulfyrede kraftværker

Under en rammeaftale med Energistyrelsen, skulle dette projekt indsamle og overføre tekniske og lovgivningsmæssige erfaringer med samforbrænding af fast biomasse med kul i store kraft- og kraftvarmeværker fra..

31 januar 2019

2018

Hvordan kan Færøernes elsystem blive 100% fossilfrit?

Ea Energianalyse har, på vegne af det færøske elselskab SEV, gennemført en række analyser af det færøske elsystem. Projektet skitserede økonomiske veje for at nå et energisystem, der alene..

1 januar 2018

Baltic Energy Technology Perspectives

Baltic Energy Technology Perspectives (BENTE) er et forskningssamarbejde mellem de førende forskningsinstitutioner fra de baltiske lande, Nordic research team og Nordic Energy Research. Formålet med projektet var at..

31 maj 2018

Mobilitet som service og grønnere transportsystemer

De nordiske lande har forpligtet sig til at reducere både CO2– og lokale emissioner, samt at skabe et grønnere transportsystem. Nye digitale mobilitetsløsninger, såsom multi-modal Mobility as a..

31 oktober 2018

2016

Elprisfremskrivninger for Skellefteå Kraft

Ved brug af elmarkedsmodellen Balmorel har Ea Energianalyse bistået Skelleftå Kraft med en analyse af, hvordan priserne i det nordiske elmarked kan forventes at udvikle sig på lang..

30 november 2016

Implementering af energisparedirektivet i de nordiske lande

Artikel 8 af energisparedirektivet (2012/27/EU) omhandler energisyn og energiledelse. Ea Energianalyse har assisteret Elkjøp Nordic i en kortlægning af de regulatoriske rammer og understøttende foranstaltninger for Artikel 8..

28 februar 2016

Nordic Energy Technology Perspectives 2016

Nordic Energy Technology Perspectives 2016 (NETP2016) var et forskningssamarbejde mellem det internationale energiagentur IEA, syv ledende forskningsinstitutioner fra de nordiske lande, samt Nordic Energy Research. Ea Energianalyse repræsenterede..

30 juni 2016

Det regionale elmarked og forsyningssikkerhed

Sikrer det nuværende elmarkedsdesign en tilstrækkelig elforsyningssikkerhed? Emnet er i øjeblikket genstand for intens debat i hele Europa, og flere større lande som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien..

30 juni 2016

2015

Nordiske kommuner og regioners rolle i den grønne omstilling

Konferencen “The role of Nordic municipalities and regions in the green transition” blev afholdt 10.-11. november 2015 i København. Formålet med konferencen var at fremvise konkrete eksempler på,..

31 december 2015

Tidlig lukning af atomkraftværket Ringhals

Vattenfall besluttede at lukke Ringhals blok 1 og 2 før tid. Lukningen af 1,5 GW kapacitet skete i 2019 og 2020 – og ikke som tidligere planlagt i..

31 maj 2015

Effekter af øget integration af elsystemerne i Norden og Tyskland

Ea Energianalyse deltog i et projekt om integration af elsystemerne i Norden og Tyskland. Formålet med projektet, som blev udført for Agora Energiewende og Global Utmaning, var at..

30 juni 2015

2013

Grøn værdi af biogas

Ea Energianalyse har undersøgt den fremtidige villighed til at betale (Willingness-to-pay, WTP) for biometan-certifikater i Danmark. Undersøgelsen er baseret på en overordnet analyse af den frivillige betalingsvilje for..

31 august 2013

2012

Udvikling af det nordiske elmarked

Ea Energianalyse har i samarbejde med Hagman Energy AB udarbejdet en vurdering af fælles initiativer, der kan understøtte udviklingen af det nordiske elmarked set fra et forbrugerperspektiv. Undersøgelsen..

31 maj 2012

Nordic energy technology perspectives 2012

Ea Energianalyse har assisteret IEA og Nordisk Energiforskning med udarbejdelse af publikationen ”Nordic Energy Technology Perspectives 2012”. Frem mod 2050 står de nordiske energisystemer overfor en række udfordringer..

30 november 2012

2011

CO2-udledning fra fremtidens personbiler i Norden

Ea Energianalyse har gennemført et analysearbejde om personbilers CO2-emission for Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt. Analyserne har især fokus på CO2-emission fra elbiler på kort og mellemlang..

1 januar 2011

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge

Ea Energianalyse har for Norsk Petroleumsinstitutt gennemført en analyse af, hvordan den norske transportsektors energiforbrug og CO2-udledning kan udvikle sig frem til 2035. Formålet var at belyse forskellige..

31 oktober 2011

2010

Veje til en fossilfri energiforsyning

Ea Energianalyse undersøgte el- og varmeforsyningen i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Finland med fokus på, hvordan landene mest økonomisk kan opfylde en fælles målsætning om at reducere..

30 september 2010

2008

Nordvind – koordinering af vindkraftudbygning i de nordiske lande

Nordvind er et projekt under Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppe for fornybar energi. Nordvind- arbejdsgruppen består af myndighedsrepræsentanter fra Sverige, Norge, Finland og Danmark. Ea har været projektsekretariat fra 2006..

31 december 2008

2007

Nordisk udstillingsvindue for fornybar energi

Ea Energianalyse har været sekretariat for et projekt om opbygning af et udstillingsvindue for fornybar energi i de nordiske lande. Projektet hører under Nordisk Ministerråds Task Force for fornybar..

31 december 2007

Sekretariat for den nordiske Task Force for fornybar energi

I 2006 og 2007 varetog Ea Energianalyse sekretariatsfunktionen for den nordiske arbejdsgruppe for fornybar energi. Målet for arbejdsgruppen, som hører under Nordisk Ministerråd, er at finde virkemidler og..

31 december 2007

Sekretariat for den nordiske Task Force for fornybar energi (2006-2007)

I 2006 og 2007 varetog Ea Energianalyse sekretariatsfunktionen for den nordiske arbejdsgruppe for fornybar energi. Målet for arbejdsgruppen, som hører under Nordisk Ministerråd, er at finde virkemidler og..

31 december 2007

2006

Otte anbefalinger om udvikling af det nordiske elmarked

I dette projekt blev en rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråds Elmarkedsgruppe. Rapporten præsenterer en række kvalitative analyser med fokus på økonomiske fordele og ulemper ved elhandel, samt resultaterne..

31 december 2006