Transport

Energiforbrug i transportsektoren er pt. baseret næsten fuldstændigt på fossile brændstoffer, i særdeleshed olie. På grund af stadig mere konkurrencedygtige produktionsomkostninger for vedvarende energi i varme- og energisektorerne, bliver fossile brændstoffer i stigende grad erstattet i disse områder, hvorimod CO2-udledning fra transport fortsætter med at stige. Der kommer derfor større opmærksomhed på transportsektoren, hvor et større fokus på energieffektivitet og skift til flydende biobrændsel, biogas og elektrobrændstoffer og elektrificering er mulige måder at reducere CO2-udledning fra transport. Disse skift styrker også båndene mellem sektorerne, i særdeleshed båndet mellem elektrificering og elektrobrændstoffer og den resterende sektor, men også energi- og landbrugssektoren igennem biogas. 

Ea Energianalyse har arbejdet på talrige projekter der involverer transformation af transportsektoren, ofte med anvendelse af resultater fra energi- og varmesektormodeller som Balmorel, og transportsektormodeller som PETRA.  

PETRA-modellen er designet af Ea Energianalyse til at udføre grundige scenarioanalyser af transportsektorens energiforbrug, CO2-udledning og forureningskilder frem mod 2050. Dette omfatter konsekvensanalyser af ændringer i nøgleudviklinger (dvs. priser på køretøj, energieffektivitet, total rejseefterspørgsel etc.) og skitsering af måder at nå politiske mål på. Modellen inkluderer data for personbiler, varevogne, lastbiler, busser og motorcykler, og medtager fremskrivninger af transportefterspørgsel, tekniske specifikationer, køretøjernes levetid og fordelingen af salg af nye biler i henhold til brændstof og teknologitype. Modellens økonomiske modul kan bruges til at foretage socioøkonomiske vurderinger af scenarier. PETRA er udviklet i Excel, hvilket gør det nemt at få adgang til både resultater og forudsætninger. 

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Elektrificering af Agersø- og Omøfærgerne

Ea har udarbejdet en række anbefalinger til ladeinfrastrukturen i forbindelse med elektrificering af Agersø III og Omø færgerne. Arbejdet er udført for Slagelse Kommune som er en del..

28 februar 2023

2022

Ea deltager i Energifondens Summer School

Hver sommer afholder Energifonden arrangementet ”Summer School” for deltagere fra myndigheder, kommuner, interesseorganisationer, energiselskaber, rådgivere, NGO’ere mfl. om energisystemets udvikling inden for vedvarende energi, energibesparelser og grøn transport...

31 august 2022

2020

Klimabelastning ved ferierejser

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse emissionsfaktorer for en række transportformer, til brug ved beregning af en rejses samlede klimabelastning. Udover klimabelastningen fra transport, blev belastningen fra hotelovernatninger..

31 januar 2020

Muligheder og omkostninger ved drivhusgas-reduktionstiltag frem mod 2030

Ea Energianalyse har bistået Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren med en analyse af en række tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Målet..

31 marts 2020

AFI-indberetning

AFI-direktivet (AFI står for ”alternative fuels infrastructure”) blev vedtaget i EU i 2014. Medlemslandene skal som følge heraf indsende dokumentation om deres implementering og resultater på vej mod..

31 januar 2020

Klimaplan Helsingør Kommune 2045

Ea Energianalyse assisterede i løbet af 2018 og 2019 Helsingør Kommune med opbygningen af en handlings- og klimaplan for kommunen frem mod 2030, baseret på et ønske om..

18 marts 2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Elektrificering ses i stigende grad som en afgørende forudsætning for at nå de danske klimaambitioner om mindst 55% vedvarende energi i 2030 og uafhængighed af fossile brændsler i..

29 februar 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

19 juni 2020

2019

Grøn gas til tung transport

I dette projekt foretog Ea Energianalyse en vurdering af muligheder og konsekvenser ved at gøre varebiler og tung transport der kører på biogas og diesel økonomisk ligestillede set..

5 juli 2019

Transportanalyse til klimaplan

Ea Energianalyse udførte konsekvensanalyser og privatøkonomiberegning af effekterne af en række potentielle tiltag i vejtransportsektoren ved hjælp af bl.a. PETRA-modellen. Analyserne var til brug for Enhedslistens klimaplan fra februar 2019,..

31 januar 2019

2018

Mobilitet som service og grønnere transportsystemer

De nordiske lande har forpligtet sig til at reducere både CO2– og lokale emissioner, samt at skabe et grønnere transportsystem. Nye digitale mobilitetsløsninger, såsom multi-modal Mobility as a..

31 oktober 2018

2017

Kørselsmønstre for personbiler

For bedre at forstå den fremtidige efterspørgsel efter gas og elektricitet fra transport, lavede Energinet.dk en undersøgelse af, hvornår gas- og elbiler ville blive konkurrencedygtige for privatforbrugere. Energinet.dk..

31 januar 2017

Grøn transport roadmap for EU

EU har flere fælles miljømål for årene 2030 og 2050. Hvis målene skal nås, og især hvis de skal nås på en omkostningseffektiv måde, vil de kræve fælles..

28 februar 2017

2016

Biogas og andre VE-brændsler til tung transport

Regeringens langsigtede mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. I rapporten ”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050” blev fire mulige bud på..

31 december 2016

2015

Internationale virkemidler til at fremme udbredelsen af elbiler

Ea Energianalyse har undersøgt hvilke internationale virkemidler, der kan anvendes til at fremme udbredelsen af elbiler i Danmark. Undersøgelsen har fokus på EU og på nationale virkemidler i..

30 januar 2015

2014

CPH Clean Cab

En af de helt store udfordringer ved at gøre energisystemet uafhængigt af fossile brændsler er transportsektoren. En række analyser peger på, at elbiler vil udgøre en væsentlig del..

31 januar 2014

Transport: Energiforbrug og CO2-udledning mod 2035

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse for Energi- og olieforum af transportsektorens fremtidige energiforbrug og CO2-udledning. I projektet blev scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark frem mod 2035..

31 marts 2014

2013

Perspektiver for gas i transportsektoren

Ea Energianalyse har udarbejdet en scenarieanalyse af anvendelse af gas i transportsektoren. Scenarieanalysen havde til formål at beskrive en mulig udvikling for anvendelse af gas i transportsektoren og..

31 oktober 2013

Fremtidens transportteknologier i Europa

Ea Energianalyse har undersøgt næste generations transportteknologier for Toyota Motor Europe. I undersøgelsen er biler med forbrændingsmotorer, brint-, naturgas- og elbiler samt hybridbiler blevet sammenlignet med fokus på..

31 december 2013

2012

L-taxa

I dette forprojekt blev et flådeprojekt for Taxa 4X35, hvor 30 el-taxaer skal anskaffes og demonstreres, forberedt. Som en del af forprojektet undersøgtes eksisterende erfaringer med el-taxaer og..

31 marts 2012

2011

EDISON - introduktion af elbiler i elmarkedet

Ea Energianalyse har i perioden jan. 2009 – dec. 2010 deltaget i projektet EDISON, som står for “Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy..

31 marts 2011

CO2-udledning fra fremtidens personbiler i Norden

Ea Energianalyse har gennemført et analysearbejde om personbilers CO2-emission for Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt. Analyserne har især fokus på CO2-emission fra elbiler på kort og mellemlang..

1 januar 2011

Evaluering af ​​elbilers værdi for elsystemet

Ea Energianalyse har undersøgt den nuværende og fremtidige værdi af elbiler for elsystemet. Med fokus på elbilejere i Tyskland, Storbritannien og Danmark har Ea udarbejdet en beskrivelse af..

30 september 2011

Roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren

Ea Energianalyse har udarbejdet et roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren i Danmark for HMN Naturgas. Anvendelse af gas i transportsektoren har potentiale for både økonomiske og..

31 oktober 2011

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge

Ea Energianalyse har for Norsk Petroleumsinstitutt gennemført en analyse af, hvordan den norske transportsektors energiforbrug og CO2-udledning kan udvikle sig frem til 2035. Formålet var at belyse forskellige..

31 oktober 2011

Langsigtede tendenser i EU's energipolitik og udfordringer for transportsektoren

Reguleringen af energi- og transportområdet foregår stadig i høj grad på det nationale plan. Fx er afgifter på biler (elbiler og traditionelle biler) og støtteordninger for forskellige elforsyningsmuligheder..

31 marts 2011

2009

Personbilers CO2-emissioner

Ea Energianalyse har for brancheforeningen Energi- og olieforum (EOF) udarbejdet en analyse af CO2-emissionerne fra fem forskellige slags personbiler: benzin-, diesel-, hybrid-, plug-in hybrid- og elbiler med fokus..

31 juli 2009