Priser og prisprognoser

Det er en kompleks opgave at lave prognoser for fremtidige elpriser, eftersom priserne er afhængige af faktorer såsom fremtidige brændstofpriser, energipolitikker og udviklinger i elnettet, der alle har en grad af usikkerhed. Ikke desto mindre er prognoser af stor vigtighed for den strategiske beslutningstagning for markedsaktører i energiindustrien.

Hos Ea Energianalyse er vi eksperter i at lave prognoser for fremtidige elpriser og teknologispecifikke afregningspriser for det europæiske marked. Vi kombinerer energimarkedsekspertise, en unik energisystemsmodel og scenarieanalyse til at kunne levere værdifuld viden der strækker sig længere end isolerede engangsprognoser.

Læs mere om vores ekspertise og metoder i vores brochure om elprisfremskrivninger.

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2019

Undersøgelse af landstrøm

I dette projekt har Ea Energianalyse udført en undersøgelse af landstrøm i Nuuk havn for det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit. Analysen fokuserede på muligheder for at forsyne skibe med..

30 juni 2019

Affaldsoverblik og -analyse for Hovedstadsområdet

På vegne af HOFOR udførte Ea Energianalyse i dette projekt en analyse af affaldsområdet. I hovedstadsområdets fjernvarmesystem produceres op mod en tredjedel af varmen på affaldsforbrændingsanlæg, og både..

15 oktober 2019

2018

Kvalitetssikring af LCoE-beregner

LCoE Calculator er oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem Energistyrelsen og Ea Energianalyse, som et online værktøj for beregning af elproduktionsomkostninger ved forskellige teknologier, tilpasset lokale forhold (brændselspriser,..

31 maj 2018

2017

Forward-priser for fossile brændsler og biomasse

Energistyrelsen udnytter energiprodukter fremad og fremtidige priser i kombination med langsigtede prisprognoser, for at nå frem til årlige brændstofprisfremskrivninger. Dette arbejde er baseret på en metode udviklet af..

30 november 2017

Træpilleundersøgelse 2016

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen gennemført en træpilleundersøgelse af den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2016. Undersøgelsen viste, at træpilleforbruget i Danmark..

31 december 2017

2016

Elprisfremskrivninger for Skellefteå Kraft

Ved brug af elmarkedsmodellen Balmorel har Ea Energianalyse bistået Skelleftå Kraft med en analyse af, hvordan priserne i det nordiske elmarked kan forventes at udvikle sig på lang..

30 november 2016

Analyse af terminspriser

På elmarkedet handles løbende kontrakter, som kan anvendes til at prissikre en fremtidig elpris. Fx kan der i 2016 handles terminskontrakter for hvert af årene 2017 til 2026...

31 januar 2016

Samfundsøkonomiske varmepriser i Hovedstadsområdet

I hovedstadsområdet sker der løbende en konvertering af individuelle naturgaskunder til fjernvarme. For denne type projekter skal der udarbejdes projektforslag, der bl.a. belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser, og det..

31 maj 2016

Opdaterede biomassepriser

Ea Energianalyse har to gange tidligere lavet langsigtede prognoser for biomassepriser (træpiller, træflis og halm) for Energistyrelsen. Seneste prognose var i 2013, hvor metoden blev beskrevet i rapporten..

30 november 2016

2015

Effekter af øget integration af det nordiske og det tyske elsystem

Ea Energianalyse deltog i et projekt om integration af elsystemerne i Norden og Tyskland. Formålet med projektet, som blev udført for Agora Energiewende og Global Utmaning, var at..

30 juni 2015

Tidlig lukning af atomkraftværket Ringhals

Vattenfall har besluttet at lukke Ringhals blok 1 og 2 før tid. Lukningen af 1,5 GW kapacitet forventes at ske mellem 2018 og 2020 – og ikke som..

31 maj 2015

2014

Elhandel mellem Estland/Letland og Rusland

Ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel, foretog Ea Energianalyse en kvantitativ analyse for Elering, den estiske transmisionssystemoperatør, af de mulige konsekvenser af at tillade elhandel mellem Estland/Letland og Rusland...

30 april 2014

Ajourføring af brændselsprisforudsætninger

Energistyrelsen vurderer med mellemrum de fremtidige brændselspriser til brug for fremskrivninger og økonomiske analyser, og en del af det arbejde er ajourføring af brændselsprisforudsætninger, som Ea Energianalyse udarbejder..

31 juli 2014

Skifergas i Europa

På vegne af en kunde i den private sektor har Ea Energianalyse undersøgt de potentielle tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige, politiske og miljømæssige udfordringer forbundet med udvinding af skifergas i..

30 november 2014

Integration af vindkraft i energisystemet

Vindkraft udgør allerede i dag over 30% af den indenlandske elforsyning, og både nationale og internationale planer peger på, at vindkraften vil komme til at udgøre en stadig..

30 november 2014

Biomassepriser an forbrugssted

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen udarbejdet prisfremskrivning for biomasse an forbrugssted, hvor en del af opgaven var at udvikle en enkel metode til prisfremskrivninger af biomasse an forbrugssted..

30 september 2014

2013

Grøn værdi af biogas

Ea Energianalyse har undersøgt den fremtidige villighed til at betale (Willingness-to-pay, WTP) for biometan-certifikater i Danmark. Undersøgelsen er baseret på en overordnet analyse af den frivillige betalingsvilje for..

31 august 2013

Fremtidens Elpristavle

En god elpristavle kan være ét blandt flere instrumenter til at fremme et mere effektivt detailmarked. Interesserede forbrugere vil med elpristavlen kunne foretage et informeret valg mellem produkttype,..

31 marts 2013

Analyse og fremskrivninger af priser på biobrændsel

Ea Energianalyse har i samarbejde med DTU udarbejdet prisfremskrivninger for fast biomasse for Energistyrelsen som baggrundsmateriale i Energistyrelsens arbejde med langsigtede fremskrivninger af brændselspriser til brug for samfundsøkonomiske..

31 juli 2013

2011

Det intelligente energisystem - muligheder og udfordringer

Ea Energianalyse har for Landbrug & Fødevarer analyseret styrker, svagheder, muligheder og trusler ved det intelligente energisystem med udgangspunkt i følgende brancher inden for Landbrug og Fødevarer: slagterier,..

31 marts 2011

Biomasse til el- og varmeproduktion - en analyse af markedsstrukturer

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse af markedsstrukturerne for handel med biomasse. Analysen omfatter vurderinger af markedsstruktur og priser for biomasse med fokus på træpiller, halm og træflis...

1 januar 2011

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser

Energistyrelsen udgiver periodisk vejledning og forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Til brug for den seneste udgave af ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2011 har..

31 marts 2011

2010

Udviklingen i elpriserne

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen gennemført en ny undersøgelse af udviklingen i elpriserne siden 1995. I rapporten belyses udviklingen i elpriserne fra 1995 til 2009 for forskellige forbrugergrupper,..

30 juni 2010

2009

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Projektet Prisfølsomt elforbrug i husholdninger demonstrerede, hvordan også elopvarmede boliger kunne opnå et prisfølsomt elforbrug. I forsøget medvirkede mere end 500 husholdninger fra hhv. SydEnergis og SEAS/NVEs områder. Kun automatik..

1 oktober 2009

Hvor vi har arbejdet

Vietnam Energy Outlook

Ea Energianalyse

Vi bor på Gammel Torv – midt i København

Mexico Renewable Energy Outlook

Eastern Africa Power Pool Master plan

Se vores afrika-projekter!

Indonesian Renewable Energy Outlook

Se vores Indonesien projekter!

Kinesisk Energy outlook

Østersøregionen