Scenarieanalyser og roadmaps

Scenarieanalyser af fremtidens energisystemer er et nyttigt værktøj til at identificere politiske virkemidler og tiltag, som er nødvendige for at ændre vores energisystemer i en bæredygtig retning. Scenarieanalyser kan give et overblik over de forskellige mulige tiltag for at kunne nå et fastsat mål og kan bruges til at analysere effekten af politiske instrumenter. I stedet for udelukkende at fokusere på en enkelt teknologi eller et virkemiddel, kan scenarieanalysen give et indblik i sammenhængen mellem de forskellige instrumenter og tilbyde en holistisk tilgang til at forstå den mulige udvikling mod et fastsat mål.

Ea Energianalyse har stor erfaring i at udvikle scenarieanalyser på mange forskellige niveauer, fra EU-niveau til udvikling af scenarier for en enkelt kommune. Ea har forberedt analyser for Klimakommission, Europa-Parlamentet, Baltic Development Forum og Nordisk Ministerråd.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Modellering og kapacitetsopbygning i Mexico

Ea har givet støtte til Mexican National Institute on Ecology and Climate Change (INECC) med modellering og kapacitetsopbygning, med fokus på energisystemmodellen Balmorel. Efter at have underskrevet Parisaftalen..

30 juni 2024

Scenarieværktøj

I DK2020-projektet forpligter kommuner sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Drivhusgasreduktionsscenarier er et vigtigt værktøj til at udforske hvilke indsatser, der bør..

29 februar 2024

Energimasterplan til West Nusa Tenggara provinsen i Indonesien

West Nusa Tenggara provinsen, bestående af en øgruppe med hovedøerne Lombok og Sumbawa, har lagt sig fast på et mål om at have 60% vedvarende energi i Lomboks..

31 december 2023

Koordineret modellering og planlægning af nuludledningsinfrastruktur

Kina sigter efter, at deres CO2-udledninger topper i 2030 og at de kan opnå CO2-neutralitet i 2060. For at opnå dette er en transformation af energiinfrastrukturen, planlægning og..

31 oktober 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Scenarier for fjernvarme i hovedstaden

Københavns Kommune udgav i 2012 klimaplanen KBH 2025, der lægger retningen for reduktion af CO2-emissioner i København med det mål, at byen skal være CO2-neutral i 2025. Som..

30 november 2023

Modelberegninger til Green Power Denmarks Elpris Outlook 2023

Green Power Denmark har udgivet publikationen ”Elpris Outlook 2023”, der også udkom i 2018, 2019 og 2021. Elpris Outlook er Green Power Denmarks tilbagevendende publikation, der viser forskellige..

31 juli 2023

Klimaplan til Holbæk Kommune

Holbæk Kommune er, sammen med 45 andre kommuner, blevet en del af DK2020-projektets anden fase. Igennem DK2020 forpligter kommunerne sig til at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever..

31 januar 2023

2022

Biogasanalyse for Greenpeace

Greenpeace Nordic har en målsætning om, at antallet af køer og svin skal reduceres markant i landbruget, og bad derfor Ea Energianalyse om at undersøge konsekvenser og perspektiver..

1 juli 2022

Fremtidens energiproduktion på Aarhus ReWater

Indtil nu er behandlingen af spildevand i Aarhus foregået på flere forskellige små anlæg, men for at optimere infrastrukturen for spildevand i Aarhus-området, er det blevet bestemt, at..

29 september 2022

Analyser til Københavns Kommunes klimaplan post 2025

Københavns Kommune udgav i 2012 klimaplanen KBH 2025, der lægger retningen for reduktion af CO2-emissioner i København med det mål, at byen skal være CO2-neutral i 2025. Klimaarbejdet..

12 august 2022

Scenarier for fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet i 2030

I projektet Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050 (FFH50) er der gennemført analyser af en række scenarier for udviklingen af fjernvarmesystemet mod 2050. Vestforbrænding har gennemført projektet i samarbejde..

31 marts 2022

Elektricitetsscenarier til Tidstegen-modellen

IVL Svenska Miljöinstitutet har udviklet en model ved navn Tidstegen, til brug i analyse af energiforbrug i bygninger og til at udregne klimaeffekten ved at ændre forbruget. Formålet..

31 januar 2022

Damvarmelager i Roskilde

I dette projekt deltog Ea Energianalyse i en forundersøgelse af, om investering i et damvarmelager i Roskilde vil være økonomisk attraktivt. Fjernvarmenettet i Roskilde er sammenkoblet med det..

1 marts 2022

2021

Hybrid-dieselbatterisystemer i Maniitsoq og Uummannaq

Ea Energianalyse har for det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit undersøgt, om større batterier med økonomisk fordel kan integreres i Maniitsoq og Uummannaq til at træde i stedet for en..

31 maj 2021

Scenarieanalyser for fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet

Som en del af projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50) har Ea Energianalyse regnet på scenarier for hovedstadens fjernvarmeforsyning i hhv. en regnearksmodel og Balmorel. Hovedstadsområdets fjernvarmesystem..

1 september 2021

Nordic Clean Energy Scenarios

I projektet Nordic Clean Energy Scenarios blev energiscenarier udviklet for at vise, hvordan de nordiske lande kan blive klimaneutrale frem mod 2050. Fokus var på de energirelaterede drivhusgasemissioner..

15 august 2021

Energiscenarier for Region Syddanmark

I dette projekt bidrog Ea Energianalyse til udarbejdelsen af en klimastrategi for Region Syddanmark, der skulle belyse handlemuligheder for regionen og dens kommuner i forhold til at imødekomme..

31 marts 2021

Planlægning og modellering i Etiopien

Som en del af det Dansk-Etiopiske samarbejde om planlægning og modellering, bidrager Ea Energianalyse med teknisk rådgivning, analyser og undervisning i Balmorel. Dette sker i tæt samarbejde med..

30 april 2021

2020

Indonesisk plan for vedvarende energi

Sammen med nogle af verdens største potentialer for geotermisk energi og vandkraft, har Indonesien rigelige ressourcer af sol-, vind- og bioenergi. Alligevel er andelen af vedvarende energi (VE)..

15 december 2020

Omstillingsanalyse til Energi på Tværs

I maj 2018 udarbejdede netværkssamarbejdet Energi på Tværs en fælles strategisk energiplan for Region Hovedstadens kommuner, samt fire omkringliggende kommuner (EPT33). Hovedmålsætningen var en fossilfri el- og varmeforsyning..

1 november 2020

Værdien af gaslager

Den grønne omstilling skaber nye forudsætninger for økonomien i og efterspørgslen for gaslagring. På den ene side sker der skift væk fra brugen af gas, i takt med at gas fortrænges af varmepumper..

1 september 2020

Klimaplan til Roskilde

Roskilde Kommune har med sin Strategiske Klima- og Energiplan fra 2019 fastlagt en række klima- og energimål, der på flere punkter er mere ambitiøse end det nationale mål..

15 august 2020

Energiscenarier til Hainan Clean Energy Island

Hainan-provinsen i det Sydkinesiske Hav har et stigende elforbrug, og er pt primært afhængig af ikke-vedvarende energikilder. Den kinesiske regering har udvalgt regionen som et område til at..

31 oktober 2020

Roadmap: Udfasning af naturgas til rumvarme

Energifonden igangsatte foråret 2019 projektet ”Udfasning af naturgas til rumvarme”. Et enigt Folketing indgik i juni 2018 en energiaftale, der fastslog, at Danmark vil arbejde mod et mål..

24 april 2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Elektrificering ses i stigende grad som en afgørende forudsætning for at nå de danske klimaambitioner om mindst 55% vedvarende energi i 2030 og uafhængighed af fossile brændsler i..

29 februar 2020

2019

GRIDSOL projektet

Målet for GRIDSOL projektet er at frembringe sikker, ren og effektiv elektricitet ved at kombinere primære vedvarende energikilder og teknologier i et avanceret kontrolsystem. GRIDSOL vil muliggøre at..

30 november 2019

Energimodellering af fire indonesiske provinser

Ea Energianalyse har medvirket til tre Energy Outlook rapporter, som dækker provinserne North Sulawesi, Gorontalo, South Kalimantan og Riau. Disse provinser har et stort potentiale for vedvarende energi,..

31 december 2019

Analyse af indonesiske provinser

Den danske regering samarbejder med Indonesien om energiplanlægning, integration af vedvarende energi og energieffektivitet, for at kunne støtte Indonesien i fremtidig bæredygtig energiplanlægning. I dette projekt udførte Ea..

31 januar 2019

KlimaVarmePlan 2020

Aarhus Kommune arbejder aktivt for at reducere byens klimaaftryk. Målet er at opnå CO2-neutralitet allerede i 2030, og frem mod 2050 skal energisystemet omstilles til 100% vedvarende energi..

30 juni 2019

Regional energimodellering i Lombok

Som en del af en aftale mellem Danmark og Indonesien valgte Energistyrelsen og National Energy Council i Indonesien øen Lombok som pilotområde til et studie af, hvordan man..

31 januar 2019

Energiscenarier for Vietnam

Elforbruget stiger voldsomt i Vietnam – og forsyningen er i dag primært baseret på kul. I en række projekter blev energiscenarier for Vietnam analyseret, hvor der fx fremover..

30 september 2019

Havvind i Østersøen

I en ny rapport for EU Kommissionen har Ea Energianalyse sammen med COWI og Thema Consulting group (projektleder) undersøgt potentialet for havvind i Østersøen. Studiet omfatter bl.a. kortlægning..

7 januar 2019

Naturgassens rolle frem mod 2050

I dette projekt har Ea Energinalyse for Nord Stream 2 A/G udarbejdet en rapport om naturgassens rolle i det danske og i de europæiske energisystemer. I rapporten opridses..

30 juni 2019

Tiltag til reduktion af CO2-udledning i Danmark frem mod 2030

Som en del af det tekniske baggrundsmateriale for Dansk Industris 2030-plan ‘Sammen skaber vi grøn vækst’ har Ea Energianalyse analyseret en række tiltag for markant at reducere udledningen..

30 september 2019

2018

Hvordan kan Færøernes elsystem blive 100% fossilfrit?

Ea Energianalyse har, på vegne af det færøske elselskab SEV, gennemført en række analyser af det færøske elsystem. Projektet skitserede økonomiske veje for at nå et energisystem, der alene..

1 januar 2018

Baltic Energy Technology Perspectives

Baltic Energy Technology Perspectives (BENTE) er et forskningssamarbejde mellem de førende forskningsinstitutioner fra de baltiske lande, Nordic research team og Nordic Energy Research. Formålet med projektet var at..

31 maj 2018

Demonstration af det dynamiske energisystem

Visionen for ProjectZero er at gøre Sønderborgområdet CO2-neutralt senest i 2029, med et delmål om at reducere udledningen af CO2 med 75% i 2025. Til realisering af dette, blev..

30 november 2018

Gasscenarier 2018

Naturgasforbruget i Danmark har været aftagende i de seneste 15 år, og det vurderes overvejende sandsynligt, at faldet vil fortsætte. I dette projekt opstillede Ea Energianalyse tre scenarier..

30 september 2018

Energiplan Nuuk

Nuuk forsynes i dag med el fra vandkraftværket i Buksefjorden, der ligger 56 km sydøst for byen. Vandkraftværket udnytter indsøen Kangerdluarssúngûp Taserssua (Kang) til at forsyne Nuuk med..

31 august 2018

2017

Tilpasning af Balmorel-modellen til Vietnam

Projektet var en del af et samarbejde mellem vietnamesiske Ministry of Industry and Trade, MOIT, og den danske Energistyrelse. Formålet var at styrke kapaciteten til langsigtet planlægning i..

30 april 2017

2016

Scenarier for vedvarende energi i Mexico

Mexico har sat ambitiøse mål for at reducere den nationale udledning af CO2, og som led heri skal mængden af ren energi i elsektoren øges. Det betyder blandt..

31 august 2016

2015

Scenarieanalyser og energibalance i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kommune satte per 1. januar 2014 projektet ”Høje-Taastrup Going Green” i gang med støtte fra Energistyrelsens superpulje til strategisk energiplanlægning. Projektet skulle gennem en række analyser og..

31 december 2015

2014

Transport: Energiforbrug og CO2-udledning mod 2035

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse for Energi- og olieforum af transportsektorens fremtidige energiforbrug og CO2-udledning. I projektet blev scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark frem mod 2035..

31 marts 2014

2013

Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser

Ea Energianalyse har bistået Energistyrelsen i udarbejdelsen af ”Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser”. Vejledningen er en del af Energistyrelsens forberedelse af strategisk energiplanlægning i kommunerne og..

30 september 2013