Regulering, virkemidler og policy

Økonomisk regulering

Reguleringen af energisektoren er yderst kompleks. Samtidig er økonomiske instrumenter og regulering et vigtigt redskab i overgangen til et energisystem primært baseret på vedvarende energi.

Den økonomiske regulering er en integreret del af de fleste af de analyser og det modelarbejde, Ea Energianalyse udfører. Ea rådgiver energiselskaber og andre interessenter om den nuværende regulering af sektoren, om forventede fremtidige tiltag, og om hvordan man justerer drift og investeringer i overensstemmelse hermed.

På vegne af forskellige myndigheder både i Danmark og internationalt har vi også analyseret, hvordan fremtidige forordninger inden for energisektoren kan formes.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Anbefalinger til den irske hybride sammenkoblingspolitik

Som en del af Irlands Climate Action Plan, har landet ambitioner om at indsætte minimum 7 GW offshore vindkapacitet inden 2030, med 2 GW øremærket til produktion af..

30 november 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Vurdering om kontrakter om gasafbrydelse og -reduktion

I tidligere vintre købte den danske TSO Energinet retten til at lukke eller reducere en virksomheds gasforbrug i en periode som en forsikring for at kunne afhjælpe kapacitetsproblemer..

30 juni 2023

Rådgivning af grundbeløbsværker

Ea Energianalyse er sammen med NIRAS, PlanEnergi, BDO og Advokatfirmaet Energi & Miljø blevet tildelt opgaven med at levere rådgivningsydelser til de mange kraftvarmeværker, der er sårbare over..

31 december 2023

2022

Støttefrihedsanalysen

Med klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev det besluttet at igangsætte en analyse af elmarkedets udvikling. En af de centrale delanalyser bestod i..

28 februar 2022

Ea deltager i Energifondens Summer School

Hver sommer afholder Energifonden arrangementet ”Summer School” for deltagere fra myndigheder, kommuner, interesseorganisationer, energiselskaber, rådgivere, NGO’ere mfl. om energisystemets udvikling inden for vedvarende energi, energibesparelser og grøn transport...

31 august 2022

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 marts 2022

2021

Analyse af nyt aFRR-marked i DK2

For at sikre forsyningssikkerheden i elsystemet, indkøber Energinet forskellige typer af reserver for markedsområderne DK1 og DK2, der dækker hhv. Vest- og Østdanmark. De vigtigste indkøb er til..

31 december 2021

Analyse af budzoner

Elsystemet bliver udfordret af den grønne omstilling. Massiv udbygning med vind og sol på markedsvilkår kan føre til interne flaskehalse i nettet. Fordele og ulemper ved at håndtere..

1 februar 2021

EU’s klimamåls betydning for dansk eksport af energiteknologier

I december 2020 blev man i EU enige om at øge ambitionsniveauet for reduktion i EU’s samlede drivhusgasudledninger, således at målet nu er 55% reduktion i 2030. I..

28 februar 2021

2020

Omstillingsanalyse til Energi på Tværs

I maj 2018 udarbejdede netværkssamarbejdet Energi på Tværs en fælles strategisk energiplan for Region Hovedstadens kommuner, samt fire omkringliggende kommuner (EPT33). Hovedmålsætningen var en fossilfri el- og varmeforsyning..

1 november 2020

Muligheder og omkostninger ved drivhusgas-reduktionstiltag frem mod 2030

Ea Energianalyse har bistået Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren med en analyse af en række tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Målet..

31 marts 2020

Vurdering af omkostninger til CO2-reduktion

I dette projekt bistod Ea Energianalyse DØRS (De Økonomiske Råds Sekretariat) i at undersøge, hvordan regeringens 70%-målsætning kan opnås mest omkostningseffektivt. Som økonomiske instrumenter blev effekten af en CO2-skat, VE-støtte..

31 august 2020

Liberalisering af den danske elsektor

I dette projekt blev liberalisering af den danske elsektor i perioden 1995 til 2020 analyseret. På baggrund af analysen har Ea Energianalyse sammen med Energistyrelsen udfærdiget en rapport...

31 maj 2020

Ukraine - Fleksibilitet i elsystemet

Hvordan opnås den nødvendige fleksibilitet når der kommer mere og mere vind og sol i det ukrainske elsystem? Projektets mål var at give forslag til værktøjer og metoder,..

31 marts 2020

Rådgivning af grundbeløbsværker

Ea Energianalyse indgik i dette projekt sammen med NIRAS, PlanEnergi og BDO i et konsulenthold, som skulle yde rådgivning til de mest økonomisk udsatte grundbeløbsværker. Med grundbeløbets bortfald..

31 januar 2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Elektrificering ses i stigende grad som en afgørende forudsætning for at nå de danske klimaambitioner om mindst 55% vedvarende energi i 2030 og uafhængighed af fossile brændsler i..

29 februar 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

19 juni 2020

2019

Samfyring af biomasse på store kulfyrede kraftværker

Under en rammeaftale med Energistyrelsen, skulle dette projekt indsamle og overføre tekniske og lovgivningsmæssige erfaringer med samforbrænding af fast biomasse med kul i store kraft- og kraftvarmeværker fra..

31 januar 2019

Tiltag til reduktion af CO2-udledning i Danmark frem mod 2030

Som en del af det tekniske baggrundsmateriale for Dansk Industris 2030-plan ‘Sammen skaber vi grøn vækst’ har Ea Energianalyse analyseret en række tiltag for markant at reducere udledningen..

30 september 2019

2018

Tvangsbeordring af elproduktionsanlæg

Ifølge elforsyningsloven har Energinet, af hensyn til elforsyningssikkerheden, mulighed for at beordre elproducenternes anlæg driftsklar eller i drift. I efteråret 2017 gennemførte Ea Energianalyse et projekt for Energistyrelsen..

31 marts 2018

Rammer for omstilling til vedvarende energi i Indien

Ea Energianalyse forsynede i dette projekt Energistyrelsen med basisviden om relevante aspekter af det indiske energisystem, for at gøre Energistyrelsen i stand til at have en velinformeret dialog..

31 december 2018

2017

Rammebetingelser for termisk forgasning

Arbejdet udgør arbejdspakke 4 i et EUDP-projekt, der administreres af Partnerskabet for Termisk Forgasning, som løb i perioden august 2014 til juli 2017. Analyserne bidrog til det grundlag,..

31 juli 2017

Grøn transport roadmap for EU

EU har flere fælles miljømål for årene 2030 og 2050. Hvis målene skal nås, og især hvis de skal nås på en omkostningseffektiv måde, vil de kræve fælles..

28 februar 2017

Samarbejde om elforbrug, elefterspørgsel og konkurrence i Kina

U.S. Department of State’s Bureau of Energy Resources, i samarbejde i den amerikansk-kinesiske Climate Change Working Group, stod i spidsen for et projekt med titlen Power Consumption, Demand..

31 december 2017

2016

Koordineret handling på EU’s VE-direktiv

Ea Energianalyse deltog for Energistyrelsen i projektet CA-RES (II), Concerted Action on the Renewable Energy Sources Directive. Projektet sigtede mod at styrke implementeringen af VE-direktivet ved at dele viden..

30 juni 2016

Omkostninger ved fossilfri energiforsyning i Danmark

Ea Energianalyse har for De Økonomiske Råd udarbejdet en analyse til vismandsrapport Miljø og Økonomi 2016. Formålet med analysen var at identificere de marginale energisystemomkostninger ved omstillingen til..

31 januar 2016

2015

ENSYMORA - udvikling af modeller til analyse af energisystemer

Ea Energianalyse deltog i det omfattende danske forskningsprojekt ENSYMORA, som havde til formål at udvikle og forbedre metoder og modeller, der anvendes til analyse og planlægning af energisystemer,..

30 september 2015

Internationale virkemidler til at fremme udbredelsen af elbiler

Ea Energianalyse har undersøgt hvilke internationale virkemidler, der kan anvendes til at fremme udbredelsen af elbiler i Danmark. Undersøgelsen har fokus på EU og på nationale virkemidler i..

30 januar 2015

Industriel energieffektivitet i Egypten

Egypten har store energiressourcer, men et støt stigende energiforbrug sætter forsyningen under pres – især elforsyningen. Desuden står Egypten over for et skift væk fra subsidierede energipriser og..

31 marts 2015

Udvidelse af elnettet i Østersøregionen

Vindkraft og andre vedvarende energikilder bliver nøglen til at reducere CO2 udledningen fra landene omkring Østersøen. Et dertil tilpasset transmissionsnet er en forudsætning for at vindkraft kan udnyttes omkostningseffektivt,..

30 april 2015

Økonomisk regulering af gassektoren

En tværministeriel arbejdsgruppe fik med Vækstplan 2014 til opgave at analysere, hvordan gassektoren kan effektiviseres. I den forbindelse analyserede Ea Energianalyse den økonomiske regulering af gassektoren for Energistyrelsen...

30 september 2015

Energiafgifter og -tilskud i Danmark

Afgifter på energiområdet tjener to formål. Udover at skaffe provenu til staten, fremmer afgifter klima- og energipolitiske målsætninger. Elforbrug og fossile brændsler, der anvendes til opvarmningsformål, er pålagt..

30 juni 2015

National politik for Renewable Energy Feed-in Tariff i Zambia

Zambia er rig på ressourcer til vedvarende energi, deriblandt biomasse, sol, vind og vand. Til trods for et stort potentiale for produktion af el baseret på vedvarende kilder,..

30 juni 2015

Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere, samt partnerorganisationen Gate 21, arbejder sammen om projektet ”Energi på tværs”. ”Energi på tværs”..

31 august 2015

Evaluering af forskning- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet besluttede som led i et samordningsinitiativ, at der i 2015 og fremover – i modsætning til tidligere – skal udføres samlede evalueringer af EUDP,..

31 oktober 2015

2014

Politik for vedvarende energi i EU efter 2020

Ea Energianalyse har arrangeret et seminar for Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for vedvarende energi (AGFE) med det formål at diskutere udviklingsperspektiver for europæisk og nordisk politik for vedvarende energi..

28 februar 2014

Tredjepartsadgang til fjernvarmesystemet i Litauen

I samarbejde med advokatfirmaet GLIMSTEDT Bernotas & Partners udviklede og implementerede Ea Energianalyse en ny bekendtgørelse gældende for tredjepartsadgang til fjernvarmesystemet i Litauen for The National Control Commission..

31 juli 2014

Systemintegration af vindkraft i det nordøstlige Kina

Ea Energianalyse medvirkede i en analyse af energisystemet i Harbin. Formålet var at undersøge, udforske og præsentere mulige institutionelle løsninger, koncepter og teknologier til integration af den stigende..

31 december 2014

Energispareforpligtelse i Taiwan

Ea Energianalyse har udført en undersøgelse for Industrial Technology Research Institute (ITRI) i Taiwan. Formålet med projektet var at analysere, hvordan man bedst planlægger og implementere en energispareforpligtelse..

30 november 2014

2013

Analyse af energispareforpligtelser og alternative systemer

Ea Energianalyse har udført en analyse af udvalgte energispareforpligtelser og alternative politiske virkemidler målrettet energieffektivitet. Formålet med analysen var at samle information og erfaringer med henblik på at..

30 september 2013

Kinesiske ordninger for energieffektivitet og CO2-reduktioner

Den kinesiske regering planlagde at afprøve et system til handel med energieffektivitetsattester med det formål omkostningseffektivt at nå 16% reduktion i energiintensitet i løbet af perioden for den..

31 august 2013

2012

Sydafrika: Teknisk assistance til finansministeriet i forbindelse med implementering af programmet for vedvarende energi

Ea Energianalyse har bistået den sydafrikanske regering med at udvikle et sæt lovgivningsmæssige rammer, som skal fremme investeringer fra uafhængige elproducenter i vedvarende energi. Opgaven omfattede teknisk bistand..

31 marts 2012

Aarhus - Det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet

Ea Energianalyse har for Aarhus Kommune udarbejdet en analyse af det fremtidige behov for fleksibilitet i energisystemet og mulige virkemidler til at dække dette behov. Baggrunden er regeringens..

30 juni 2012

Baggrundsnotat om EU’s klima- og energipolitik

Ea Energianalyse har for organisationen, Climate Strategies, udarbejdet et baggrundsnotat om EU’s klima- og energipolitik. Baggrundsnotatet beskriver nuværende og planlagte politikker i EU samt eksisterende klima- og energipolitiske..

31 januar 2012

2011

Undervisning i handel over grænserne for den østafrikanske elbørs (EAPP)

I anerkendelse af den potentielle gevinst ved at udvikle en regional elbørs har energiministrene fra otte østafrikanske lande underskrevet en fælles aftale om at oprette en elbørs ”Eastern..

31 maj 2011

Workshop: Hvordan skal fjernvarmen reguleres?

Det blev der sat fokus på ved Ea Energianalyses workshop den 4. februar 2011, hvor en kreds af fjernvarmens aktører og myndigheder drøftede, hvordan regulering og struktur i..

28 februar 2011

Praktisk håndtering af additionalitet i energiselskabernes energisparearbejde

Et centralt element i evaluering af energipolitiske virkemidler er at opgøre nettoeffekten af disse. Ea Energianalyse har for Dansk Energi beskrevet, hvordan rammebetingelserne for sådanne virkemidler kan udformes..

31 marts 2011

Alternativer til forsyningspligt

Fra 2003 har alle elkunder frit kunne vælge elleverandør. Et mindretal af husholdningerne har gjort brug af denne mulighed. Langt de fleste er imidlertid blevet hos deres oprindelige..

1 februar 2011

Reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren

I februar 2011 samledes repræsentanter fra fjernvarmesektoren, elsektoren, myndigheder og rådgivere ved en workshop i Dansk design Center for at drøfte fjernvarmesektorens udfordringer og den fremtidige regulering på..

31 december 2011

Samspil mellem vindmøller og varmepumper

Ea Energianalyse og COWI har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) gennemført en undersøgelse af værdien af store varmepumper i samspil med vindkraft i det københavnske fjernvarmesystem...

30 november 2011

Langsigtede tendenser i EU's energipolitik og udfordringer for transportsektoren

Reguleringen af energi- og transportområdet foregår stadig i høj grad på det nationale plan. Fx er afgifter på biler (elbiler og traditionelle biler) og støtteordninger for forskellige elforsyningsmuligheder..

31 marts 2011

2010

Rammeværkets betydning for affaldsforbrændingens konkurrenceevne

Ea Energianalyse har vurderet rammevilkårene for affaldsforbrændingsanlæg i Danmark sammenlignet med udvalgte lande i EU. Formålet med analysen er at vurdere de danske anlægs konkurrenceevne efter ikrafttræden af..

31 juli 2010

2009

Handlingsplan for Djurs Energiland

Ea Energianalyse har bistået Norddjurs og Syddjurs kommuner med at udarbejde en handlingsplan for Djurs Energiland, bl.a. ved at opstille et statistikgrundlag for energiforbruget for 2007 og en..

31 oktober 2009

Grønne afgifter for erhvervene

I dette projekt ønskede Det Økologiske Råd (nu Rådet for Grøn Omstilling) et oplæg til, hvordan grønne afgifter kunne udformes i forhold til erhvervenes energiforbrug. Målet var at..

28 februar 2009

2008

Evaluering af den samlede danske energispareindsats

Denne evaluering er udført for Energistyrelsen med baggrund i aftalen mellem regeringen og S, DF, R og SF af 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats og aftalen..

31 december 2008