Energiforbrug, besparelser og demand response

Ea Energianalyse bruger i vid udstrækning indgående ekspertise om energisystemer og energieffektivitet til at arbejde med energibesparelser i en række sammenhænge.

Energibesparelser og udnyttelse af vedvarende energi er nødt til at gå hånd i hånd hvis vi skal kunne opnå vores globale klimamål. Ekspertviden om energibesparelser er derfor en essentiel del af Ea Energianalyses portefølje. 

Ved udnyttelse af fremskridt i IT-teknologi og udrulningen af fjernaflæste elmålere analyserer vi mulighederne for at optimere interaktionen mellem energiforsyning og -efterspørgsel, men også for omkostningseffektive energibesparelser.  

Energiforbruget i bygninger udgør en væsentlig del af det totale energiforbrug, men renovation af eksisterende bygninger vedbliver at være en udfordring. Vi undersøger hvilke investeringer er nødvendige, og hvilke forretningsmodeller der kan fremme forandringen. Ved at synliggøre de mange fordele ved energibesparelser gives ekstra gensidig indflydelse. 

Det er Eas ambition at påvirke lokale og globale politiske beslutninger ved at dele praksis og viden – og at støtte den nordiske stemme i udviklingen af EU-politik. 

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Lastfordeling af varmeproduktion i hovedstadsområdet

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS driver en fælles varmelastenhed, Varmelast.dk, der står for den daglige varmeplanlægning, og som skal sikre, at kraftvarmeværkerne i hovedstadsområdet lastfordeles efter en samlet..

Igangværende

Rammekontrakter om energianalyser

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er..

17 august 2024

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Analyse af energieffektiviseringspotentialer

Ea har for Dansk Industri udført en analyse til at kaste lys over samspillet mellem energieffektivitet og forsyningssystemet, herunder hvordan tiltag indenfor energieffektivisering, smart styring og elektrificering kan..

31 oktober 2023

Træpilleundersøgelse 2022

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen kortlagt det samlede forbrug af og den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2022. Undersøgelsen udføres hvert andet..

30 november 2023

Energisikkerhed i konteksten af energiomstilling – erfaringer og udfordringer i Europa og Kina

Med vedtagelsen af Parisaftalen i 2015 understregede verdens ledere nødvendigheden af at begrænse den globale opvarmning til 1.5°C ved slutningen af dette århundrede for at holde de negative..

30 november 2023

Fleksibilitet i elforbruget i det europæiske energisystem

I et projekt for Danfoss har Ea Energianalyse undersøgt påvirkningen af fleksibilitet i elforbrug på det fremtidige europæiske energisystem. En langsigtet analyse blev udført for 2025, 2030 og..

31 oktober 2023

2022

Analyse af detailmarkedet for el

Ea har for Energistyrelsen foretaget en intern analyse af detailmarkedet for el med fokus på små forbrugere, dvs. husholdninger og små og mellemstore virksomheder. Detailmarkedet for elektricitet har..

6 marts 2022

Ea deltager i Energifondens Summer School

Hver sommer afholder Energifonden arrangementet ”Summer School” for deltagere fra myndigheder, kommuner, interesseorganisationer, energiselskaber, rådgivere, NGO’ere mfl. om energisystemets udvikling inden for vedvarende energi, energibesparelser og grøn transport...

31 august 2022

Rammekontrakt for Energistyrelsen

Energistyrelsen samarbejdede under rammeaftalen ‘Energy Country Program and Project’ (ECPP), regering-til-regering om udvikling af politikker, regulering og planer inden for energieffektivisering, vedvarende energi og begrænsning af CO2-udslip. Mere..

31 marts 2022

2021

Aktiv energieffektivitet

Ea har belyst det samfundsøkonomiske og energimæssige potentiale for energibesparelser gennem aktive energieffektiviseringer (også kaldet digitale løsninger) i bygningsmassen frem mod 2030. Ved aktiv energieffektivitet forstås effektiviseringer opnået..

1 august 2021

EU’s klimamåls betydning for dansk eksport af energiteknologier

I december 2020 blev man i EU enige om at øge ambitionsniveauet for reduktion i EU’s samlede drivhusgasudledninger, således at målet nu er 55% reduktion i 2030. I..

28 februar 2021

Opdatering og revision af den nye energistrategi for Ukraine

Målet i dette projekt var primært at forbedre modelleringen af elsystemet for at kunne opdatere og revidere den ukrainske energistrategi. Projektet var en del af et ”Energy Partnership..

31 marts 2021

Energibalanceprognoser i Ukraine

Der er flere faktorer, som kan forårsage svingninger i elektricitetsproduktionen fra specifikke kraftværker i Ukraine. Da disse usikkerhedsfaktorer kan opstå systematisk, er medarbejderne ved det ukrainske energiministerium nødt..

31 januar 2021

2020

Analyse af potentialet for energibesparelser

I dette projekt har Ea Energianalyse for EjendomDanmark udført en analyse med det formål at bestemme potentialet for energibesparelser og CO2-reduktioner forbundet med energirenoveringer i erhvervsejendomme og udlejningsboliger...

31 maj 2020

Klimapartnerskabet for byggeri- og anlægssektoren

Ea Energianalyse udførte i dette projekt en analyse til at afdække, hvordan tiltag indenfor bygningers energiforbrug kan bidrage til at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser frem mod 2030...

18 marts 2020

Muligheder og omkostninger ved drivhusgas-reduktionstiltag frem mod 2030

Ea Energianalyse har bistået Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren med en analyse af en række tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Målet..

31 marts 2020

Klimaplan Helsingør Kommune 2045

Ea Energianalyse assisterede i løbet af 2018 og 2019 Helsingør Kommune med opbygningen af en handlings- og klimaplan for kommunen frem mod 2030, baseret på et ønske om..

18 marts 2020

Vedvarende energi i Kina

‘Boosting Renewable Energy as part of China’s Energy Revolution’ var et femårigt program sponsoreret af Children’s Investment Fund Foundation (CIFF). CIFF’s engagement udsprang fra erkendelsen af, at klimaforandringer..

31 december 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

19 juni 2020

2019

Værdien af afledte effekter i forbindelse med energirenovering af bygninger

Energieffektiviseringsprojekter har ofte afledte effekter, som dog typisk ikke indregnes eksplicit i projektøkonomien. Der er gennem årene foretaget mange studier af afledte effekter, men det er stadig en..

29 november 2019

Omkostningsanalyse 2017

Energispareaftalen af 16. december 2016 foreskriver, at alle net- og distributionsselskaber årligt skal realisere en række energibesparelser. I forbindelse med opfyldelsen af spareforpligtelsen dækkes selskabernes faktiske omkostninger til..

21 juni 2019

Energispareanalyse

I dette projekt udførte Ea Energianalyse en analyse for Synergi med det formål at bestemme det økonomiske potentiale for energibesparelser set i lyset af de langsigtede danske klima-..

30 juni 2019

Elektrificering - TEKNIQ

I samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne har Ea Energianalyse udfærdiget en rapport, der belyser elektrificeringens indflydelse på installationsfagene. Elektrificering forventes at være en af hjørnestenene i den grønne omstilling..

30 juni 2019

Transportanalyse til klimaplan

Ea Energianalyse udførte konsekvensanalyser og privatøkonomiberegning af effekterne af en række potentielle tiltag i vejtransportsektoren ved hjælp af bl.a. PETRA-modellen. Analyserne var til brug for Enhedslistens klimaplan fra februar 2019,..

31 januar 2019

Analyse af datacentre

En række datacentre er planlagte eller under opførelse i Danmark, og Energistyrelsen forventer de vil have et elforbrug svarende til ca. 17% af det nationale elforbrug i 2030...

30 april 2019

Røggaskondensering på Køge Kraftvarmeværk

Køge Kraftvarmeværk (KKV) består af to træflisfyrede blokke, KKV7 og KKV8, hvor KKV7 blev idriftsat i 1987 og KKV8 i 1999. Værket blev oprindeligt etableret af Junckers Industrier..

31 december 2019

Mexico Renewable Energy Outlook 2018

I samarbejde med Department of General Planning, SENER, UNAM/SIMISE-gruppen og Energistyrelsen, har Ea Energianalyse skrevet en rapport som input til Mexican Renewable Energy Outlook, en publikation der udgives..

31 maj 2019

2018

Renovering på Dagsordenen

Det er en politisk målsætning, at Danmark i 2050 skal være et lavemissionssamfund, uafhængigt af fossile brændsler, hvor produktionen af vedvarende energi er tilstrækkelig til at dække det..

30 juni 2018

Effektivisering af kraftværker i Indonesien

Indonesien og Danmark samarbejder om et miljøprogram, der har som mål at støtte den indonesiske regering i at kombinere økonomisk vækst med bæredygtig udvikling, gennem forbedret miljøledelse samt..

30 november 2018

Intelligente bygninger i et smart energisystem

Sweco og Ea Energianalyse har for Energistyrelsen udarbejdet en vurdering af potentialet for bygningers bidrag til fleksibilitet i el- og varmesystemet. I analysen, ”Energieffektive og intelligente bygninger”, vurderes..

31 oktober 2018

Analyse af overskudsproduktion i Ilulissat

Siden indvielsen af vandkraftværket Paakitsoq ved Ilulissat i 2012 har det vist sig, at værkets produktionspotentiale er større end forventet. Det skyldes bl.a. igangværende klimaændringer, som betyder, at..

31 januar 2018

Potentialet for demand response i Litauen

LITGRID AB (den litauiske TSO) og Energijos Skirstymo Operatorius AB (litauisk DSO) indledte en teknisk forundersøgelse af fleksibilitets-tjenester i Litauen, efter at have erkendt betydningen ved ​​at integrere..

31 marts 2018

Omkostningsanalyse i forbindelse med energibesparelser - 2015 og 2016

Energispareaftalen af 13. november 2012 foreskriver, at alle net- og distributionsselskaber årligt skal realisere en række energibesparelser. I forbindelse med opfyldelsen af spareforpligtelsen dækkes selskabernes faktiske omkostninger til..

31 oktober 2018

2016

Omkostningsanalyse 2014 - Energibesparelser

Energispareaftalen af 13. november 2012 foreskriver, at alle net- og distributionsselskaber årligt skal realisere en række energibesparelser. I forbindelse med opfyldelsen af spareforpligtigelsen dækkes selskabernes faktiske omkostninger til..

30 september 2016

Implementering af energisparedirektivet i de nordiske lande

Artikel 8 af energisparedirektivet (2012/27/EU) omhandler energisyn og energiledelse. Ea Energianalyse har assisteret Elkjøp Nordic i en kortlægning af de regulatoriske rammer og understøttende foranstaltninger for Artikel 8..

28 februar 2016

2015

Industriel energieffektivitet i Egypten

Egypten har store energiressourcer, men et støt stigende energiforbrug sætter forsyningen under pres – især elforsyningen. Desuden står Egypten over for et skift væk fra subsidierede energipriser og..

31 marts 2015

Omkostninger ved hyppige faktureringsoplysninger

I forbindelse med efterlevelse af Energieffektiviseringsdirektivets artikel 10 og 11 analyserede Ea Energianalyse omkostningerne ved hyppigere udsendelse af faktureringsoplysninger til energiforbrugere for Energistyrelsen. I analysen blev der set..

31 oktober 2015

Beregning af økonomien i LED-belysning

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet oprettede som en del af Vækstaftalen af 14. juli 2014 Energisparesekretariatet for energibesparelser i private erhvervsvirksomheder. Sekretariatet hørte under Energistyrelsen og skulle supplere de..

30 september 2015

Energibesparelser efter feedback om energiforbrug

Ea Energianalyse har gennemført en gennemgang af eksisterende undersøgelser af den energibesparende effekt af feedback. Feedback om energiforbrug beskrives som et virkemiddel til at fremme energibesparelser. Undersøgesen vurderede..

31 maj 2015

Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere, samt partnerorganisationen Gate 21, arbejder sammen om projektet ”Energi på tværs”. ”Energi på tværs”..

31 august 2015

Private virksomheders erfaringer med energisparetiltag

Energisparesekretariatet under Energistyrelsen blev oprettet i efteråret 2014 og havde som formål at fremme energibesparelser i private virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, samt større virksomheder, der ikke..

31 maj 2015

2014

Katalog over besparelser i Luxembourg

Artikel 7 i EU-direktivet (2012/27/EU) vedrørende energieffektivitet kræver, at alle EU-medlemsstater realiserer en vis mængde energibesparelser i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 ved hjælp af..

30 november 2014

Smart grid parate bygninger

Med omstillingen til fossilfri energiforsyning opstår et stigende behov for smart grid løsninger i alle dele af energisystemet – i produktionen, distributionen såvel som forbruget af både el..

31 august 2014

2013

Elforbrug som frekvensstyret reserve - praktisk demonstration

I takt med at der bliver integreret mere elproduktion fra VE i elsystemet, rykker systemtjenester, der er med til at opretholde elsystemets balance, i fokus. Traditionelt har disse..

31 juli 2013

FlexPower – test af et markedsdesign

De centrale kraftværker har i Danmark traditionelt været de primære leverandører af regulerkraft. Regulerkraft er op- eller nedjustering af elproduktionen med kort varsel. I takt med at en..

31 december 2013

Effektivitet er mere end energi

Rådgivere og deres klienter ser traditionelt værdien af energibesparelser som den sparede energi ganget med energiprisen. Den opfattelse er med til at forhindre mange rentable projekter i at..

31 december 2013

Beregning af privat energiforbrug

Ea Energianalyse har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udviklet en database metode til at beregne det private energiforbrug baseret på indmeldingerne til BBR registeret. Ministeriet har..

31 december 2013

Analyse af energispareforpligtelser og alternative systemer

Ea Energianalyse har udført en analyse af udvalgte energispareforpligtelser og alternative politiske virkemidler målrettet energieffektivitet. Formålet med analysen var at samle information og erfaringer med henblik på at..

30 september 2013

2012

Assistance til Nordiske Råd

Dialogue and knowledge exchange on energy related issues and practises among the Baltic Sea States may provide a platform of collaboration fruitful to the joint regional development for..

1 januar 2012

Udvikling af det nordiske elmarked

Ea Energianalyse har i samarbejde med Hagman Energy AB udarbejdet en vurdering af fælles initiativer, der kan understøtte udviklingen af det nordiske elmarked set fra et forbrugerperspektiv. Undersøgelsen..

31 maj 2012

Evaluering af Videncentret for energibesparelser i bygninger

Ea Energianalyse foretog for Go’ Energi en evaluering af Videncentret for energibesparelser i bygninger. Evalueringen af ​​Videncentret havde fokus på følgende tre punkter: Hvilke aktiviteter er gennemført, og..

31 maj 2012

Energiselskabernes spareaktiviteter – evaluering af effekter

Ea Energianalyse har i samarbejde med NIRAS og Viegand og Maagøe udarbejdet en evaluering af energiselskabernes spareindsats for Energistyrelsen med henblik på eventuelle justeringer af rammer og retningslinjer..

31 maj 2012

Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål

“Et nordisk syn på EU’s energieffektiviseringsmål” var et projekt for Nordisk Ministerråds Arbejdsgruppen for energieffektivitet (AGEE). Projektet blev udført af Ea Energianalyse i samarbejde med den svenske energistyrelse...

30 november 2012

2011

Praktisk håndtering af additionalitet i energiselskabernes energisparearbejde

Et centralt element i evaluering af energipolitiske virkemidler er at opgøre nettoeffekten af disse. Ea Energianalyse har for Dansk Energi beskrevet, hvordan rammebetingelserne for sådanne virkemidler kan udformes..

31 marts 2011

Det intelligente energisystem - muligheder og udfordringer

Ea Energianalyse har for Landbrug & Fødevarer analyseret styrker, svagheder, muligheder og trusler ved det intelligente energisystem med udgangspunkt i følgende brancher inden for Landbrug og Fødevarer: slagterier,..

31 marts 2011

Bygningsreglementets effekt på energiforbruget i enfamilieshuse i Danmark

En vigtig del af arbejdet med energibesparelser er at evaluere effekten af styringsmidler. Ea Energianalyse og Roskilde Universitet (Institutterne for hhv. ”Samfund og Globalisering” og ”Miljø, Samfund og..

31 marts 2011

Københavns Kommune – Energiforsyning 2025

Københavns Kommune har en vision om at blive CO2-neutral i 2025. Ifølge Københavns Klimaplan skulle der i 2012 fremlægges en strategi for, hvordan målet nås. Strategien skulle forelægges..

31 marts 2011

Kortlægning af potentialet for fleksibelt elforbrug i industri, handel og service

Ea Energianalyse har for Energinet.dk og Dansk Energi analyseret potentialet for fleksibelt elforbrug inden for bl.a. produktionserhvervene og handel/service. Projektet løb fra april til maj 2011.

31 maj 2011

2010

Vejledning til offentlige institutioner om nødberedskab

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen i 2010 udarbejdet en vejledning til offentlige institutioner om brug af nødstrøm. Opgaven lå i forlængelse af et projekt for Energistyrelsen og Rigsrevisionen..

30 april 2010

Baggrundsrapporter til Klimakommissionen

Ea Energianalyse har for Klimakommissionen udarbejdet en række analyser og baggrundsrapporter til kommissionens rapport ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, som blev offentliggjort..

10 januar 2010

Hvidbog om det intelligente energisystem

Med stigende mængder vindkraft er det stadigt vigtigere, at det samlede energisystem bliver mere dynamisk, og udviklingen inden for computere, kommunikation og effektelektronik giver helt nye muligheder. De..

31 maj 2010

ESCO – Velegnet til at fremme energibesparelser i boliger?

ESCO står for Energy Service Company – på dansk: energitjenesteselskab. Noget tyder på, at det traditionelle ESCO-format, som det er defineret af EU, ikke er optimalt som løftestang..

30 april 2010

2009

Handlingsplan for Djurs Energiland

Ea Energianalyse har bistået Norddjurs og Syddjurs kommuner med at udarbejde en handlingsplan for Djurs Energiland, bl.a. ved at opstille et statistikgrundlag for energiforbruget for 2007 og en..

31 oktober 2009

Grønne afgifter for erhvervene

I dette projekt ønskede Det Økologiske Råd (nu Rådet for Grøn Omstilling) et oplæg til, hvordan grønne afgifter kunne udformes i forhold til erhvervenes energiforbrug. Målet var at..

28 februar 2009

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger

For Erhvervs- og Byggestyrelsen har Ea Energianalyse i efteråret 2008 gennemført en analyse af, hvordan man kan forbedre finansieringsmulighederne for energibesparelser i bygninger. Analyse af udenlandske erfaringer Projektet analyserede..

31 januar 2009

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Projektet demonstrerede, hvordan også elopvarmede boliger kunne opnå et prisfølsomt elforbrug. I forsøget medvirkede mere end 500 husholdninger fra hhv. SydEnergis og SEAS/NVEs områder. Kun automatik gav effektForsøget viste,..

1 oktober 2009

2008

Evaluering af den samlede danske energispareindsats

Denne evaluering er udført for Energistyrelsen med baggrund i aftalen mellem regeringen og S, DF, R og SF af 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats og aftalen..

31 december 2008

Elforbrug som frekvensstyret reserve

Ea Energianalyse har sammen med Center for Elteknologi, DTU gennemført et forskningsprojekt om mulighederne for at bruge elforbrug som frekvensstyret reserve i elsystemet. Projektet blev støttet af Energinet.dk’s PSO-program og..

30 september 2008

2007

Bekæmpelse af energifattigdom – Cape Town, Sydafrika

Projektet omfattede udarbejdelse af et katalog over tarifmodeller, som kan bruges til at bekæmpe energifattigdommen i Cape Town. Kataloget fokuserer på forskellige tarifmodeller til afhjælpning af energifattigdommen i..

31 december 2007

Energisparebeviser - hvad kan vi lære af udlandet?

Ea Energianalyse har analyseret ordningerne for energisparebeviser i Storbritannien, Frankrig og Italien. Formålet har været at undersøge, hvad Danmark kan lære af disse lande, hvis den danske energispareindsats..

30 november 2007

Det fremtidige danske energisystem

Teknologirådet iværksatte i 2003 to energiprojekter: “Energiteknologi som vækstområde” og “Når den billige olie slipper op”. Resultaterne fra begge projekter indikerer en efterspørgsel efter mere langsigtede bud på en..

30 september 2007

Sekretariat for den nordiske Task Force for fornybar energi

I 2006 og 2007 varetog Ea Energianalyse sekretariatsfunktionen for den nordiske arbejdsgruppe for fornybar energi. Målet for arbejdsgruppen, som hører under Nordisk Ministerråd, er at finde virkemidler og..

31 december 2007

2006

Energibesparelser i fjernvarmeområder - muligheder og omkostninger

Ea Energianalyse har for Dansk Fjernvarme analyseret mulighederne for at gennemføre energibesparelser i forbindelse med fjernvarmenet. En særlig udfordring er at prioritere indsatsen, så det samtidig kan medføre systembesparelser, fx..

31 maj 2006

Værdisætning af prisfølsomt elforbrug

Hvilken værdi har det, at noget elforbrug er prisfølsomt? I dette projekt er Balmorel-modellen blandt andet anvendt til at beregne værdien af det prisfølsomme elforbrug, idet der er..

31 oktober 2006