Varme

Fjernvarme vil spille en vigtig rolle i et fremtidigt energisystem med en stor andel af vedvarende energi. I dag er den termiske kraftvarmeproduktion med til at sikre høj energieffektivitet i produktionen, samtidig med at det primære energiforbrug minimeres. I et fremtidigt energisystem med mindre termisk produktion og en større andel af vedvarende energi fra fluktuerende energikilder som f.eks. vindkraft, forventes varmesektoren i stigende grad at levere ydelser såsom balance og lagring.

Fjernvarmens andel vil fortsat stige

I Danmark forventes fjernvarmens andel i det samlede varmeforbrug fortsat at stige. Samtidig vil produktionen i fremtiden hovedsagelig være baseret på vedvarende energikilder. Dette skaber en række udfordringer, som skal løses i den eksisterende varmeplanlægning.

Samspil med elmarkedet

I samarbejde med Dansk Fjernvarme har Ea Energianalyse gennemført en række projekter med fokus på samspillet mellem fjernvarme og elmarkedet under forskellige rammebetingelser. Disse undersøgelser har i særdeleshed fokuseret på, hvordan fjernvarme kan bidrage til at nå målene for CO2-reduktioner, energibesparelser og vedvarende energi i fremtidens energisystem. Derudover har Ea assisteret adskillige varmeselskaber med at finde metoder til at reducere deres CO2-emissioner, for eksempel gennem brug af biomasse og varmepumper.

Reguleringsmodeller

Ea Energianalyse har udført en analyse af mulige reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren, som skal afdække fordele og ulemper ved forskellige reguleringsformer i forhold til de udfordringer, fjernvarmesektoren står over for i dag.

Varmepumper

For at nå de ambitiøse danske klimamål om at reducere drivhusgasemissionerne med 70% i 2030 og blive klimaneutral senest i 2050, skal der ske en markant reduktion af anvendelsen af fossile brændsler til opvarmning. Her forventes varmepumpeløsninger sammen med fjernvarme at spille en væsentlig rolle. Varmepumper kan potentielt tilføre energisystemet fleksibilitet og bidrage til at integrere solceller og vindkraft.

Når man ser på opvarmning af boliger, ses et skift til fjernvarme eller  individuelle varmepumper som de primære løsninger til at erstatte gas til rumvarme.

Varmelast.dk

Siden 2007 har Ea assisteret varmeselskaberne i hovedstadsområdet med varmelastenheden Varmelast.dk. Ea har blandt andet stået for at udvikle de værktøjer, der benyttes af Varmelast.dk til dagligt at generere planer for produktionen af varme i København under hensyntagen til det lokale distributionssystem.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

Lastfordeling af varmeproduktion i hovedstadsområdet

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS driver en fælles varmelastenhed, Varmelast.dk, der står for den daglige varmeplanlægning, og som skal sikre, at kraftvarmeværkerne i hovedstadsområdet lastfordeles efter en samlet..

Igangværende

Fælles varmeløsninger i Allerød Kommune

Allerød Kommune har en målsætning om at opnå en fossilfri varmesektor i 2035. Da der er flere områder i kommunen, der ikke er omfattet af en planlagt udrulning..

31 marts 2024

Varmelast-værktøj til Frederiksberg Forsyning

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS driver den fælles varmelastenhed, Varmelast.dk, der står for den daglige varmeplanlægning og sikrer, at kraftvarmeværkerne i hovedstadsområdet lastfordeles efter en samlet økonomisk optimering. Frederiksberg..

31 januar 2024

Udvikling af lastfordelingsværktøj til ARC

Ea udvikler et it-værktøj, kaldet Varmelastværktøj, med integration af ARC’s eksisterende modeller og systemer samt udvikling af en energioptimeringsmodel, database og webinterface. Værktøjet skal hjælpe ARC med at..

31 december 2023

Demonstration af Damvarmelager i Høje Taastrup

I FLEX-TES projektet demonstreres et 70.000 m3 damvarmelager (PTES) i en ny funktion som opsamlingstank i et fjernvarmesystem med kombineret varme og kraft fra forbrænding og biomasse. Dette..

31 december 2023

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2023

Vurdering om kontrakter om gasafbrydelse og -reduktion

I tidligere vintre købte den danske TSO Energinet retten til at lukke eller reducere en virksomheds gasforbrug i en periode som en forsikring for at kunne afhjælpe kapacitetsproblemer..

30 juni 2023

Scenarier for fjernvarme i hovedstaden

Københavns Kommune udgav i 2012 klimaplanen KBH 2025, der lægger retningen for reduktion af CO2-emissioner i København med det mål, at byen skal være CO2-neutral i 2025. Som..

30 november 2023

Træpilleundersøgelse 2022

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen kortlagt det samlede forbrug af og den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2022. Undersøgelsen udføres hvert andet..

30 november 2023

Fjernvarmekursus for Forsyningstilsynet

I marts 2023 afholdt Ea Energianalyse et kursus for Forsyningstilsynet, der omfattede en række temaer om fjernvarme. Formålet med kurset var at introducere nyansatte medarbejdere i Forsyningstilsynet til..

31 marts 2023

Bistand til udvikling af varmeplan

På nationalt niveau er den politiske ambition at gas til rumvarme skal udfases i 2035. I dag dækker individuelle naturgasfyr næsten 80% af varmebehovet i Allerød Kommune. Af de..

28 februar 2023

Fælles, lokale opvarmningsløsninger i Rudersdal og Hørsholm

Hørsholm og Rudersdal kommuner har sammen med nabokommunerne Fredensborg og Helsingør deltaget i et projekt med et mål om en fossilfri varmesektor i 2035. En væsentlig del af..

14 april 2023

2022

Fremskyndet udfasning af gas til rumvarme

Ea Energianalyse har for Rådet for Grøn Omstilling udarbejdet en analyse af, hvordan en hurtig udfasning af gas til rumvarme kan foregå. Et skift til fjernvarme eller til..

15 august 2022

Analyser til Københavns Kommunes klimaplan post 2025

Københavns Kommune udgav i 2012 klimaplanen KBH 2025, der lægger retningen for reduktion af CO2-emissioner i København med det mål, at byen skal være CO2-neutral i 2025. Klimaarbejdet..

12 august 2022

Scenarier for fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet i 2030

I projektet Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050 (FFH50) er der gennemført analyser af en række scenarier for udviklingen af fjernvarmesystemet mod 2050. Vestforbrænding har gennemført projektet i samarbejde..

31 marts 2022

Ea deltager i Energifondens Summer School

Hver sommer afholder Energifonden arrangementet ”Summer School” for deltagere fra myndigheder, kommuner, interesseorganisationer, energiselskaber, rådgivere, NGO’ere mfl. om energisystemets udvikling inden for vedvarende energi, energibesparelser og grøn transport...

31 august 2022

2021

Individuelle varmepumpers fleksibilitet

For at nå de ambitiøse danske klimamål om at reducere drivhusgasemissionerne med 70% i 2030 og blive klimaneutral senest i 2050, skal der ske en markant reduktion af..

31 oktober 2021

Fremtidens fjernvarmeproduktion i Rønne

Rønne Varmes bestyrelse har igangsat en strategiproces med henblik på at pege på, hvordan fjernvarmeforsyningen i Rønne kan se ud i fremtiden. I denne proces ses der på,..

31 oktober 2021

Naturgasanalyse for Fredensborg

Fredensborg Kommune har en målsætning om fossilfri el- og varmeforsyning senest i 2035. Dette vil betyde nedlæggelse af i alt cirka 7500 individuelle naturgasfyr i kommunens husstande, hvoraf..

15 august 2021

Optimeret scenarie for reduktion af biomasse til el og fjernvarme

Siden 1990’erne er en stor del af den danske el- og varmeproduktion blevet omstillet fra kul til især biomasse og naturgas. Der er de senere år sat spørgsmålstegn..

1 september 2021

Fremskrivning af elmarkedspriser

Ea Energianalyse har udarbejdet en fremskrivning af elmarkedspriser frem mod 2050 for DK1 (Vestdanmark) for AffaldVarmeAarhus. Prisprognosen blev baseret på en referencefremskrivning, som afspejlede den mest sandsynlige udvikling..

19 marts 2021

Analyse af ny forsyning til fjernvarmesystemet i Nakskov

Lolland Varme, som leverer varme til ca. 5.500 kunder på Vest- og Midtlolland, har i dag fjernvarmeproduktion baseret primært på biomasse. Dette projekt omhandlede fjernvarmeforsyningen i Nakskov, som..

30 september 2021

Fremtidens fjernvarmekunder i hovedstadsområdet

Projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50) gennemføres af CTR, HOFOR, VEKS og Vestforbrænding. Projektet analyserer scenarier for fremtidens fjernvarmesystem og arbejder med følgende temaer: System og teknologi,..

31 marts 2021

Scenarieanalyser for fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet

Som en del af projektet ”Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet 2050” (FFH50) har Ea Energianalyse regnet på scenarier for hovedstadens fjernvarmeforsyning i hhv. en regnearksmodel og Balmorel. Hovedstadsområdets fjernvarmesystem..

1 september 2021

2020

Muligheder og omkostninger ved drivhusgas-reduktionstiltag frem mod 2030

Ea Energianalyse har bistået Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren med en analyse af en række tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Målet..

31 marts 2020

Udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter i Høje Taastrup

Dette projekt omhandlede etableringen af et varmepumpeanlæg i tilknytning til et kommende datacenter i Høje Taastrup. Varmepumpen skulle udnytte overskudsvarme fra blok-køling af datacentret, og indpasse det i..

31 december 2020

Klimaplan Helsingør Kommune 2045

Ea Energianalyse assisterede i løbet af 2018 og 2019 Helsingør Kommune med opbygningen af en handlings- og klimaplan for kommunen frem mod 2030, baseret på et ønske om..

18 marts 2020

Rådgivning af grundbeløbsværker

Ea Energianalyse indgik i dette projekt sammen med NIRAS, PlanEnergi og BDO i et konsulenthold, som skulle yde rådgivning til de mest økonomisk udsatte grundbeløbsværker. Med grundbeløbets bortfald..

31 januar 2020

Grøn Energi – Balmorel support

I projektet ”Energiforsyning 2030” støttede Ea Energianalyse tænketanken Grøn Energi i at anvende Balmorel-modellen til forskellige analyser af investeringer i den fremtidige fjernvarmesektor i Danmark. Efterfølgende ønskede Grøn..

1 marts 2020

Roadmap for elektrificering i Danmark

Elektrificering ses i stigende grad som en afgørende forudsætning for at nå de danske klimaambitioner om mindst 55% vedvarende energi i 2030 og uafhængighed af fossile brændsler i..

29 februar 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

19 juni 2020

2019

Konsekvenser ved forbrugerbindinger i fjernvarmen

I Danmark er fjernvarmeproduktionen fordelt på mere end 400 distributionsselskaber, der leverer fjernvarme til omtrent 64 % af danske husstande. Regeringen ønsker at modernisere varmesektoren i Danmark, så..

31 januar 2019

Fjernvarme Fyn Scenarieanalyse

Fjernvarme Fyn har udarbejdet en opdateret scenarieanalyse for udfasning af kul på Fynsværkets blok 7 i Odense. Ea Energianalyse bidrog med scenarieberegninger til kvalitetssikring med el- og fjernvarmemodellen..

19 november 2019

Casestudier af investeringer i fjernvarme

Afledt af Energiaftalen fra 2018 og regeringens forsyningsstrategi, har Energistyrelsen gennemført en række analyser af konsekvenserne ved at ophæve produktions- og forbrugerbindinger i den kollektive varmeforsyning. Vurderingen af..

31 juli 2019

Bistand til fjernvarmeanalyser

Som udløber af Energiaftalen fra juni 2018, varetog Energistyrelsen en omfattende konsekvensanalyse af ændringer af reguleringen i fjernvarmesektoren. Ea Energianalyse bistod i dette projekt Energistyrelsen med faglig sparring..

31 oktober 2019

Strategisk energiplan for Egedal Kommune

Ea Energianalyse har bistået med kommunens udarbejdelse af en strategisk energiplan. Ea bistod især med analyse af økonomi ved fjernvarmeudbygning sammenlignet med individuelle løsninger i form af varmepumper...

20 december 2019

Opdatering af teknologikatalog for individuel opvarmning

I dette projekt har Energinet anmodet Ea Energianalyse om bistand til en opdatering af metodebeskrivelse/vejledning for teknologikataloget for individuel opvarmning, ”Technology Data for Individual Heating Installations”. Teknologikataloget har..

30 august 2019

2018

Scenarieanalyse af investeringsstrategi for Fjernvarme Fyn

Fjernvarmeforsyningen i Odenseområdet er i dag hovedsagelig baseret på varmeproduktionen fra fire produktionsenheder. En af disse er Fynsværket Blok 7, der blev idriftsat for snart 30 år siden..

31 august 2018

2017

Analyser af VE-mål 2030 for Klimarådet

Ea Energianalyse udarbejdede for Klimarådet en analyse af, hvordan fremtidige målsætninger for vedvarende energi mest hensigtsmæssigt opfyldes. Fokus var på el- og fjernvarmesektoren, som blev analyseret med optimeringsmodellen..

30 november 2017

Byudvikling optimeret med energimodel

Byplanlæggere bliver i stigende grad involveret i at minimere energirelaterede klimapåvirkninger i forbindelse med byudvikling. Formålet med dette projekt var at udvikle en interaktiv model for byplanlæggere, som..

31 marts 2017

Region Hovedstadens energiforsyning - investeringsoverblik

I 2015 blev Region Hovedstaden og kommunerne i regionen enige om en fælles energivision, med fokus på at udfase fossile brændstoffer i transportsektoren og el- og varmeforsyningen. Projektet..

30 december 2017

Konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren

Ea Energianalyse gennemførte i samarbejde med Deloitte og Konveks en konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren for Energistyrelsen. Analysen havde særlig fokus på produktionsleddet og skulle bl.a. komme med anbefalinger, som kunne øge konkurrencen.

30 november 2017

2016

Fjernvarme i Kosovo

Verdensbanken finansierede et udviklingsprojekt, som skulle hjælpe myndighederne i Kosovo med at udvikle deres energisektor. I den forbindelse undersøgte Ea Energianalyse, i samarbejde med det tyske konsulenthus Fichtner,..

30 juni 2016

Energiforsyning 2030

Danmark har et mål om 100% vedvarende energi i 2050, og fjernvarme kan spille en vigtig rolle i opfyldelsen af det mål. Rapporten ”Energiforsyning 2030” er lavet i..

30 november 2016

2015

Integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet

I samarbejde med Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og COWI analyserede Ea Energianalyse mulighederne for at udnytte geotermi til fjernvarme i Danmark. Som en del af projektet, blev potentialet for..

30 september 2015

Analyse af regionalt fjernvarmesamarbejde i hovedstadsregionen

Mange kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden arbejder med strategisk energiplanlægning, og da energisystemerne i kommunerne hænger nøje sammen, er der et stort behov for koordinering på..

31 december 2015

Varmelager i Høje Taastrup

Varmeplan Hovedstaden 3 pegede på, at der kan være teknisk og økonomisk fornuft i at øge varmelagerkapaciteten betydeligt i hovedstadsområdets fjernvarmesystem. Der var på dette tidspunkt i hovedstadsområdets..

31 oktober 2015

2014

Varmeplan Hovedstaden 3

Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS har gennemført Varmeplan Hovedstadens tredje fase (VPH3). Der er gennemført analyser af udviklingen af hovedstadsområdets fjernvarmesystem frem mod 2050. Ligesom i de to..

31 oktober 2014

Tredjepartsadgang til fjernvarmesystemet i Litauen

I samarbejde med advokatfirmaet GLIMSTEDT Bernotas & Partners udviklede og implementerede Ea Energianalyse en ny bekendtgørelse gældende for tredjepartsadgang til fjernvarmesystemet i Litauen for The National Control Commission..

31 juli 2014

Fjernvarmens rolle i fremtidens danske energisystem

Som en del af den politiske aftale om den danske energipolitik frem mod 2020 fra marts 2012 blev det besluttet at gennemføre en række analyser af den danske..

31 maj 2014

2013

Fremtidens fjernvarmeforsyning i TVIS-området

Ea Energianalyse har vurderet den fremtidige varmeproduktion i Trekantsområdet for TVIS’ ejerkommuner, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding. Herunder er mulighederne for anvendelse af nye varmeproduktionsteknologier i TVIS’ fjernvarmesystem..

31 marts 2013

2012

Emissionsfaktorer for el og fjernvarme

Som en del af deres planlægning gennemfører Københavns Energi (nu HOFOR) samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer. Det gælder fx vurdering af nye varmeforsyningsområder, bl.a. i Nordhavn...

30 april 2012

Driftsstrategi for Køge Kraftvarme

VEKS har pr. 1. maj 2012 overtaget Køge Kraftvarmeværk (KKV) fra DONG Energy. Værket består af to blokke, KKV7 og KKV8, men KKV7 har været ude af drift..

30 juni 2012

2011

Workshop: Hvordan skal fjernvarmen reguleres?

Det blev der sat fokus på ved Ea Energianalyses workshop den 4. februar 2011, hvor en kreds af fjernvarmens aktører og myndigheder drøftede, hvordan regulering og struktur i..

28 februar 2011

Varmelager i Nordhavn

COWI og Ea Energianalyse har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) undersøgt værdien af et stort varmelager i Københavns Nordhavn. Analysen havde til formål at analysere nytten..

30 april 2011

Varmeplan Hovedstaden 2

Varmeselskaberne KE (nu HOFOR), CTR og VEKS har gennemført et fælles projekt, Varmeplan Hovedstaden 2, som havde til formål at skabe et konkret grundlag for de kommende års..

30 september 2011

Business case for biomassefyret kraftvarmeværk

Københavns Energi (nu HOFOR) igangsatte i efteråret 2010 en analyse af mulighederne for etablering af et kraftvarmeværk som erstatning for den varmeproduktion, der forsvinder, når ældre varmeproduktionsenheder skrottes...

1 april 2011

Biomasse til el- og varmeproduktion - en analyse af markedsstrukturer

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse af markedsstrukturerne for handel med biomasse. Analysen omfatter vurderinger af markedsstruktur og priser for biomasse med fokus på træpiller, halm og træflis...

1 januar 2011

Reguleringsmodeller for fjernvarmesektoren

I februar 2011 samledes repræsentanter fra fjernvarmesektoren, elsektoren, myndigheder og rådgivere ved en workshop i Dansk design Center for at drøfte fjernvarmesektorens udfordringer og den fremtidige regulering på..

31 december 2011

Samspil mellem vindmøller og varmepumper

Ea Energianalyse og COWI har i samarbejde med Københavns Energi (nu HOFOR) gennemført en undersøgelse af værdien af store varmepumper i samspil med vindkraft i det københavnske fjernvarmesystem...

30 november 2011

Fjernvarme FUD-strategi

Ea Energianalyse deltog sammen med Fjernvarmens Udviklingscenter, Aalborg Universitet og Rambøll i et projekt om en ny strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration (FUD) af fjernvarmen i Danmark...

31 december 2011

2010

Miljø-alternativer til Aarhus fjernvarme

Aarhus Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2030. Fjernvarmen i Aarhus står for 18 pct. af den samlede CO2-emission, og fjernvarmesystemet i Aarhus står dermed over for en..

28 februar 2010

Analyse af muligheder for CO2-neutral fjernvarme fra CTR i 2025

CTR har anmodet Ea Energianalyse om at gennemføre en vurdering af, hvad de tekniske muligheder og de økonomiske omkostninger er for at reducere CO2-emissionen i fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet..

31 august 2010

2009

Varmeplan Hovedstaden 1

Varmeselskaberne VEKS, KE (nu HOFOR) og CTR igangsatte i april 2008 et projekt om en samlet planlægning for udviklingen af fjernvarmeforsyningen i hovedstadsområdet.   Projekt Varmeplan Hovedstaden skulle..

1 juni 2009

2007

Sekretariat for den nordiske Task Force for fornybar energi

I 2006 og 2007 varetog Ea Energianalyse sekretariatsfunktionen for den nordiske arbejdsgruppe for fornybar energi. Målet for arbejdsgruppen, som hører under Nordisk Ministerråd, er at finde virkemidler og..

31 december 2007

2006

Energibesparelser i fjernvarmeområder - muligheder og omkostninger

Ea Energianalyse har for Dansk Fjernvarme analyseret mulighederne for at gennemføre energibesparelser i forbindelse med fjernvarmenet. En særlig udfordring er at prioritere indsatsen, så det samtidig kan medføre systembesparelser, fx..

31 maj 2006

Analyse af Hovedstadsområdets kraftvarmesystem

Ea Energianalyse har hjulpet varmeselskaberne i Hovedstadsområdet, CTR, VEKS og KE (siden HOFOR) med at analysere og vurdere de fremtidige forhold for hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning. Opgaven omfattede en analyse af samspillet mellem det..

31 maj 2006