Affald, bioenergi, geotermi

Biomasse til energiformål

Biomasse til energiformål er under hastig udbredelse og er et vigtigt redskab til at nå reduktionsmålene for drivhusgasemissioner i Danmark, såvel som i EU. Øget brug af biomasse er et af de primære midler til at opfylde EU’s mål om 20 pct. vedvarende energi i 2020 og spiller ligeledes en vigtig rolle i de danske strategier for reduktion af drivhusgasser og opnåelse af uafhængighed af fossile brændsler, som i fx Klimakommissionens anbefalinger og senest regeringens forslag til en energistrategi frem mod 2050.

Den stigende interesse for biomasse til energiformål i Europa har medført nye handelsmønstre og begyndende markedsstrukturer for biomasseressourcer, og især priserne for træ er påvirkede af den stigende efterspørgsel. Udviklingen har også ført til en diskussion af den langsigtede tilgængelighed af bæredygtige ressourcer.

Gennem forskellige projekter arbejder Ea Energianalyse med udnyttelse af biomasse til energiformål. Vi har således analyseret markedsstrukturer, priser, efterspørgsel, produktionsomkostninger, ressourcegrundlag og bæredygtighed for forskellige typer af biomasse. Endvidere har Ea analyseret lokale og regionale muligheder for at udnytte biomasse på vegne af forskellige danske kommuner. Senest er markedsstrukturerne for handel med træpiller, halm og træflis blevet undersøgt.

Ea repræsenterer Danmark i IEA Bioenergy Task 32 om Biomasseforbrænding. Læs mere om det her.

Energi fra affald

Affaldsforbrænding har vist sig at være en effektiv måde at udvinde energi fra affald, og den danske affaldsforbrændingssektor er blandt verdens mest udbyggede. Ved afbrænding af affald undgås deponering og de deraf følgende miljøpåvirkninger, og energiindholdet i affaldet kan udnyttes til at producere el og varme.

Den danske affaldssektor har inden for de seneste år gennemgået en stor udvikling. Hidtil har organiseringen været præget af kommunernes indsamlings- og anvisningspligt og det såkaldte hvile-i-sig-selv princip. Gennem EU’s affaldsdirektiv blev handel med erhvervsaffald til genanvendelse (herunder forbrænding) liberaliseret i hele EU, således at erhvervsaffald nu frit kan eksporteres eller importeres. Direktivet har ført til en debat omkring organiseringen af hele affaldsforbrændings-området i Danmark og om forholdet mellem affaldsmængder og forbrændingskapacitet.

Igangværende

Listen over projekter nedenfor illustrerer de typer projekter, vi arbejder på.

IEA Bioenergy Task 40

Christian Bang er i øjeblikket landsrepræsentant for Danmark i IEA Bioenergy Task 40 for perioden 2022-2024. Målet med IEA Bioenergy Task 40 er at støtte udvikling og design..

31 marts 2025

IEA Bioenergy Task 32 – Biomasseforbrænding

Task 32 er et internationalt forum under IEA Bioenergy Technology Collaboration Programme, der fokuserer på vidensdeling og diskussion af udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse. Repræsentanter..

31 marts 2025

BECCUS inter-taskprojekt

IEA Bioenergy er en organisation der arbejder for at fremme samarbejde og vidensdeling om forskning indenfor bioenergi mellem medlemslandene. Arbejdet er opdelt i forskellige ”tasks”, der hver dækker..

31 december 2024

Afsluttede projekter

Nedenstående liste over projekter illustrerer de typer projekter, vi har arbejdet på.

2024

Analyse af samfundsøkonomiske effekter ved biokul

Ea Energianalyse har undersøgt de potentielle omkostninger og gevinster ved kulstoflagring med biokul i landbruget. Biokul dannes ved nedbrydning af biomasse gennem pyrolyse, og kan efterfølgende spredes på..

31 januar 2024

2023

Træpilleundersøgelse 2022

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen kortlagt det samlede forbrug af og den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2022. Undersøgelsen udføres hvert andet..

30 november 2023

Opdatering af teknologikatalog for biogas

Energistyrelsen udgiver teknologikataloger med nøgledata for centrale teknologier i den grønne omstilling, herunder biogasproduktion og -opgradering. Set i lyset af den udvikling af biogasanlæg, der er sket de..

28 april 2023

2022

Biogasanalyse for Greenpeace

Greenpeace Nordic har en målsætning om, at antallet af køer og svin skal reduceres markant i landbruget, og bad derfor Ea Energianalyse om at undersøge konsekvenser og perspektiver..

1 juli 2022

Biomassestatistik 2021

Til brug for Energistyrelsens foreløbige og endelig årsstatistik for 2021, estimerede Ea Energianalyse i dette projekt forbrug og import af faste biobrændsler ud fra bl.a. interview med brancheaktører..

31 oktober 2022

Fremtidens energiproduktion på Aarhus ReWater

Indtil nu er behandlingen af spildevand i Aarhus foregået på flere forskellige små anlæg, men for at optimere infrastrukturen for spildevand i Aarhus-området, er det blevet bestemt, at..

29 september 2022

Vurdering af biomasseprojekt i Lombok

PEM Consult og Ea Energianalyse assisterede DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere om et biomasseprojekt på den indonesiske ø Lombok kunne opnå støtte fra DSIF og..

12 august 2022

2021

Træpilleundersøgelse 2020

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen kortlagt den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2020. Den samme undersøgelse blev gennemført i 2016 (læs mere..

1 december 2021

Optimeret scenarie for reduktion af biomasse til el og fjernvarme

Siden 1990’erne er en stor del af den danske el- og varmeproduktion blevet omstillet fra kul til især biomasse og naturgas. Der er de senere år sat spørgsmålstegn..

1 september 2021

Økonomisk analyse af SkyClean-teknologien

Stiesdal Fuel Technologies udvikler den såkaldte SkyClean-teknologi. Ved teknologien opvarmes biomasse, i form af fx halmpiller, i en reaktor til 500-600 grader, hvorved der sker en omsætning til..

31 januar 2021

Fremskrivning af elmarkedspriser

Ea Energianalyse har udarbejdet en fremskrivning af elmarkedspriser frem mod 2050 for DK1 (Vestdanmark) for AffaldVarmeAarhus. Prisprognosen blev baseret på en referencefremskrivning, som afspejlede den mest sandsynlige udvikling..

19 marts 2021

Analyse af ny forsyning til fjernvarmesystemet i Nakskov

Lolland Varme, som leverer varme til ca. 5.500 kunder på Vest- og Midtlolland, har i dag fjernvarmeproduktion baseret primært på biomasse. Dette projekt omhandlede fjernvarmeforsyningen i Nakskov, som..

30 september 2021

2020

Plan for tilpasning af affaldskapaciteten i Danmark

Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde i december 2020 en plan for at tilpasse den danske forbrændingskapacitet for affald, ved at lukke 30% af kapaciteten over de næste ti år...

31 december 2020

Alternativer til biomasse i el- og fjernvarmesektoren

I dette projekt undersøgte Ea Energianalyse potentialet for nye teknologier i el- og fjernvarmesektoren. Analysen var bygget op omkring tre hovedspor En gennemgang og vurdering af mulige, nye..

31 oktober 2020

Muligheder og omkostninger ved drivhusgas-reduktionstiltag frem mod 2030

Ea Energianalyse har bistået Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren med en analyse af en række tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark frem mod 2030. Målet..

31 marts 2020

Biomassestatistik 2019

Til brug for Energistyrelsens foreløbige og endelig årsstatistik for 2019, estimerede Ea Energianalyse i dette projekt udviklingen i Danmarks forbrug af brænde, halm, skovflis, træaffald og træpiller uden for forsyningssektoren, samt importen af brændslerne i 2019.  Forbrugstallene kategoriseres efter forbrug i:  Private boliger  Offentlig service ..

30 november 2020

Konvertering fra kul til biomasse på kraftværk i Indonesien

I dette projekt har Ea Energianalyse bistået DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) i at vurdere et indonesisk kraftværks konvertering fra at fyre med kul til at fyre med..

29 februar 2020

Spildevandsvarmepumper i Aarhus

I fjernvarmesektoren forudses det at eldrevne varmepumper kommer til at spille en væsentlig rolle i de kommende årtier. Økonomien i varmepumpeløsninger er blevet markant forbedret i løbet af..

31 januar 2020

Nordisk fremskridt hen mod CO2-neutralitet

De fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – har nogle af de mest ambitiøse energi- og klimapolitikker i verden. Alligevel vil det kræve radikale..

19 juni 2020

2019

Træpilleundersøgelse 2018

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen gennemført en træpilleundersøgelse af den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2018. Ea Energianalyse gennemførte samme undersøgelse i..

31 oktober 2019

Grøn gas til tung transport

I dette projekt foretog Ea Energianalyse en vurdering af muligheder og konsekvenser ved at gøre varebiler og tung transport der kører på biogas og diesel økonomisk ligestillede set..

5 juli 2019

Affaldsoverblik og -analyse for Hovedstadsområdet

På vegne af HOFOR udførte Ea Energianalyse i dette projekt en analyse af affaldsområdet. I hovedstadsområdets fjernvarmesystem produceres op mod en tredjedel af varmen på affaldsforbrændingsanlæg, og både..

15 oktober 2019

Fremtiden for termisk biomassekraftvarme (IEA Bioenergy Task 32)

I 2017 lavede IEA Bioenergy en undersøgelse af hvilke emner, der kunne have interesse for den næste treårige periode. I besvarelserne fra de 358 deltagere i undersøgelsen fik..

31 marts 2019

IEA Bioenergy Forum – Forgasning af biomasse og affald

Ea Energianalyse repræsenterede Danmark i Task 33. IEA Bioenergy Task 33 er et internationalt forum for diskussion og vidensdeling af udviklingen inden for forgasning af biomasse og affald. ..

31 marts 2019

Samfyring af biomasse på store kulfyrede kraftværker

Under en rammeaftale med Energistyrelsen, skulle dette projekt indsamle og overføre tekniske og lovgivningsmæssige erfaringer med samforbrænding af fast biomasse med kul i store kraft- og kraftvarmeværker fra..

31 januar 2019

Opdatering af teknologikatalog for individuel opvarmning

I dette projekt har Energinet anmodet Ea Energianalyse om bistand til en opdatering af metodebeskrivelse/vejledning for teknologikataloget for individuel opvarmning, ”Technology Data for Individual Heating Installations”. Teknologikataloget har..

30 august 2019

2018

Solrød Biogas: Forøgelse af varmeproduktionen

Solrød Biogas blev idriftsat i 2015 og producerer biogas på basis af husdyrgødning, industriaffald fra bl.a. det nærliggende CP Kelco og tang fra Køge Bugt. Gassen transporteres via..

31 marts 2018

Strategiudspil for termisk forgasning

Termisk forgasning kan være en vigtig brik i fremtidens energisystem. Ea Energianalyse har for Partnerskabet for Termisk Forgasning samlet input fra en række interessenter til et samlet udspil..

30 juni 2018

Forundersøgelse af biomasseanlæg på Java, Indonesien

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter elektricitet har Indonesien planer om at øge kapaciteten betydeligt i de kommende år. Indonesien og Danmark har haft et regeringssamarbejdet siden..

31 januar 2018

IEA Bioenergy Forum – Forgasning af biomasse og affald

IEA Bioenergy Task 33 er et internationalt forum for diskussion og vidensdeling af udviklingen inden for forgasning af biomasse og affald.  Repræsentanter fra Østrig, Italien, Tyskland, Holland, Norge,..

1 januar 2018

Teknologikatalog for biogas og termisk forgasning

Ea Energianalyse har opdateret og udvidet teknologikapitler og dataark for biogas og termisk forgasning i teknologikataloget “Generation of Electricity and District Heating, Energy Storage and Energy Carrier Generation..

31 marts 2018

Biomasseimport og -forbrug i 2017

Ea Energianalyse hjælper årligt Energistyrelsen med input til den årlige energistatistik. For 2017 estimerede Ea udviklingen i Danmarks forbrug af halm, skovflis, træaffald og træpiller uden for forsyningssektoren,..

30 november 2018

National udviklingsstrategi for biomassebaseret opvarmning i Kina

Projektet havde til formål at udvikle en strategi for udbredelse af biomassebaseret opvarmning i Kina. Projektet var finansieret af den asiatiske udviklingsbank (ADB) og blev gennemført i et..

31 august 2018

2017

Træpilleundersøgelse 2016

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen gennemført en træpilleundersøgelse af den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2016. Undersøgelsen viste, at træpilleforbruget i Danmark..

31 december 2017

Forward-priser for fossile brændsler og biomasse

Energistyrelsen udnytter energiprodukter fremad og fremtidige priser i kombination med langsigtede prisprognoser, for at nå frem til årlige brændstofprisfremskrivninger. Dette arbejde er baseret på en metode udviklet af..

30 november 2017

Region Hovedstadens energiforsyning - investeringsoverblik

I 2015 blev Region Hovedstaden og kommunerne i regionen enige om en fælles energivision, med fokus på at udfase fossile brændstoffer i transportsektoren og el- og varmeforsyningen. Projektet..

30 december 2017

Strategi for Køge Kraftvarmeværk

I 2012 købte VEKS Køge Kraftvarmeværk fra DONG Energy (nu Ørsted). Anlægget var et ældre 100 MW biomassefyret kraftvarmeværk med behov for omfattende renovering og investeringer for at..

30 november 2017

Handel med træflis i Danmark

Ea har på vegne af en fortrolig klient foretaget en detaljeret analyse af markedet for flis i Danmark med fokus på regionale prisforskelle og logistiske omkostninger. Prognoser for..

30 juni 2017

2016

Opdaterede biomassepriser

Ea Energianalyse har to gange tidligere lavet langsigtede prognoser for biomassepriser (træpiller, træflis og halm) for Energistyrelsen. Seneste prognose var i 2013, hvor metoden blev beskrevet i rapporten..

30 november 2016

Brændeundersøgelse 2015

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen undersøger hvert andet år forbruget af brænde i Danmark. Undersøgelsen leverer input til Energistyrelsens energistatistik og Miljøstyrelsens beregning af forureningen i Danmark. Gennem undersøgelsen findes..

30 november 2016

Værdien af affaldsforbrænding i det danske energisystem

I Danmark udgør affaldsforbrænding en væsentlig del af fjernvarmeproduktionen, og rammerne for affaldsforbrænding er under forandring, idet EU har gjort det muligt at handle en række affaldsfraktioner internationalt...

30 april 2016

Biogas og andre VE-brændsler til tung transport

Regeringens langsigtede mål er, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. I rapporten ”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050” blev fire mulige bud på..

31 december 2016

2015

Integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet

I samarbejde med Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og COWI analyserede Ea Energianalyse mulighederne for at udnytte geotermi til fjernvarme i Danmark. Som en del af projektet, blev potentialet for..

30 september 2015

2014

Biomasseplan for Favrskov Kommune

Ea Energianalyse har udarbejdet en plan for øget produktion og anvendelse af biomasse for Favrskov Kommune. Fokus var på eksisterende biomassetyper i nærområdet. Projektet var en opfølgning på..

31 august 2014

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Ea Energianalyse har analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at anvende ledig kapacitet på eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Danmark til forbrænding af importeret affald. I analysen sammenlignes scenarier med og..

30 maj 2014

Tilpasning af affaldsforbrændingskapacitet

Regeringen lægger i Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” fra oktober 2013 op til øget genanvendelse af affaldsressourcen samt en modernisering af sektoren. Dette kan medføre, at der er faldende..

30 april 2014

Sourcing af træflis til Amager Bio4

HOFOR har iværksat opførelsen af en ny blok på Amagerværket, blok 4, som vil benytte bæredygtig træflis i en CFB (cirkulerende fluid bed) kedel. Med en nominel indfyret..

31 december 2014

Biomassepriser an forbrugssted

Ea Energianalyse har for Energistyrelsen udarbejdet prisfremskrivning for biomasse an forbrugssted, hvor en del af opgaven var at udvikle en enkel metode til prisfremskrivninger af biomasse an forbrugssted..

30 september 2014

2013

Analyse og fremskrivninger af priser på biobrændsel

Ea Energianalyse har i samarbejde med DTU udarbejdet prisfremskrivninger for fast biomasse for Energistyrelsen som baggrundsmateriale i Energistyrelsens arbejde med langsigtede fremskrivninger af brændselspriser til brug for samfundsøkonomiske..

31 juli 2013

Biogas Taskforce

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det aftalt at etablere en Biogas Taskforce, som havde til opgave at følge op på målsætningen om at udnytte op..

28 februar 2013

Nyt biomassefyret kraftvarmeværk på Amager

Københavns Energi (nu HOFOR) gennemførte i 2010-2011 den første fase af en analyse af muligheden for at etablere et nyt effektivt biomassefyret kraftvarmeværk på Amager. Konklusionen var, at..

31 august 2013

Grøn værdi af biogas

Ea Energianalyse har undersøgt den fremtidige villighed til at betale (Willingness-to-pay, WTP) for biometan-certifikater i Danmark. Undersøgelsen er baseret på en overordnet analyse af den frivillige betalingsvilje for..

31 august 2013

2012

Vedvarende Energiressourcer i Mali

Ea Energianalyse har sammen med Risø-DTU, Mali Folkecenter Nyataa og DNE/CNESOLER fra Mali deltaget i et forstudie af mulighederne for at etablere et biomassekraftværk basseret på rishalm i..

30 november 2012

Biogas – analyse og overblik

Ea Energianalyse har bistået Energinet.dk med at belyse, hvordan biogas samfundsøkonomisk bedst indpasses i det sammenhængende energisystem, og udpeget hvor de markedsmæssige og økonomiske rammevilkår kan forbedres. Analysen..

31 maj 2012

Elektrolyse ved hjælp af SOEC

Ea deltager, bl.a. sammen med Haldor Topsøe, i fire projekter om elektrolyse ved hjælp af “solid oxide electrolyser cells”. Ved hjælp af elektrolyse kan billig el benyttes til..

30 juni 2012

Biomassehandlingsplan for Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Den danske del af det EU-finansierede ENERCOAST-projekt ledes af Agro Business Park/INBIOM og tager sit udgangspunkt i biomassepotentialet i Region Midtjylland, nærmere bestemt Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner...

31 august 2012

2011

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser

Energistyrelsen udgiver periodisk vejledning og forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Til brug for udgaven af ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2011 har Ea og..

31 marts 2011

Business case for biomassefyret kraftvarmeværk

Københavns Energi (nu HOFOR) igangsatte i efteråret 2010 en analyse af mulighederne for etablering af et kraftvarmeværk som erstatning for den varmeproduktion, der forsvinder, når ældre varmeproduktionsenheder skrottes...

1 april 2011

Biomasse til el- og varmeproduktion - en analyse af markedsstrukturer

Ea Energianalyse har udarbejdet en analyse af markedsstrukturerne for handel med biomasse. Analysen omfatter vurderinger af markedsstruktur og priser for biomasse med fokus på træpiller, halm og træflis...

1 januar 2011

Strategi for affaldsforbrænding i forhold til CO2-kvotesystemet

I 2010 udarbejdede Ea Energianalyse for affald danmark og RenoSam en vurdering af fordele og ulemper ved, at forbrændingssektoren i Danmark inddrages under EU’s kvotehandelssystem. Med udgangspunkt i..

31 oktober 2011

2010

Baggrundsrapporter til Klimakommissionen

Ea Energianalyse har for Klimakommissionen udarbejdet en række analyser og baggrundsrapporter til kommissionens rapport ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler”, som blev offentliggjort..

10 januar 2010

Analyse af muligheder for CO2-neutral fjernvarme fra CTR i 2025

CTR har anmodet Ea Energianalyse om at gennemføre en vurdering af, hvad de tekniske muligheder og de økonomiske omkostninger er for at reducere CO2-emissionen i fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet..

31 august 2010

Rammeværkets betydning for affaldsforbrændingens konkurrenceevne

Ea Energianalyse har vurderet rammevilkårene for affaldsforbrændingsanlæg i Danmark sammenlignet med udvalgte lande i EU. Formålet med analysen er at vurdere de danske anlægs konkurrenceevne efter ikrafttræden af..

31 juli 2010

Analyse af markedet for biomasse – lokalt og internationalt

For Center For Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) er der gennemført en analyse af markederne og handelsbetingelserne for udvalgte biomasseressourcer og konsekvenserne af markedsudviklingen for konkrete anvendelser på..

30 september 2010

Biomasse i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner – analyse af forsyningskæder

Ea Energianalyse har for Innovationsnetværket for Biomasse, INBIOM, (tidligere Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, CBMI) gennemført en forsyningskædeanalyse af udvalgte biomasseressourcer og vurderet mulighederne for øget produktion..

31 juli 2010

Veje til en fossilfri energiforsyning

Ea Energianalyse undersøgte el- og varmeforsyningen i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Finland med fokus på, hvordan landene mest økonomisk kan opfylde en fælles målsætning om at reducere..

30 september 2010

2009

Samfundsøkonomiske aspekter ved produktion af 2. generations bioethanol

Ea Energianalyse har for Partnerskabet for Biobrændstoffer udarbejdet et notat om de samfundsøkonomiske aspekter ved satsning på 2. generations bioethanol. Opgaven er gennemført som et kort litteraturstudie suppleret..

30 november 2009

2006

Fulde elproduktionsomkostninger

Ea Energianalyse har i løbet af 2006 gennemført et projekt om “Fulde elproduktionsomkostninger” for Dansk Energi. I projektet analyseres de fulde produktionsomkostninger for en række udvalgte teknologier, herunder..

31 december 2006